ORDIN nr. 4.205 din 6 mai 2020pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 8 mai 2020    În baza prevederilor art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 și art. 304 alin. (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ,luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) nr. 7/2020 privind aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căreia se recomandă „utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ“,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071 din 30 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate desfășura și online, instituțiile de învățământ superior având obligația să își prevadă în metodologia proprie și această modalitate de admitere.2. Articolele 17, 35 și 54 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020-2021 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.……..........................................................................................  +  Articolul 35Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020-2021 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale................................................................................................  +  Articolul 54Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020-2021 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.3. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență, în baza autonomiei universitare, pot fi luate în considerare medii de la discipline din anii de studii liceale, notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice, conform metodologiei proprii a instituției de învățământ superior.4. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși, se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului până la începutul anului universitar.5. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși, se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului până la începutul anului universitar.6. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși, se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului până la începutul anului universitar.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 6 mai 2020.Nr. 4.205.-----