ORDIN nr. 66 din 6 mai 2020pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 8 mai 2020    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 septembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Scenariul de securitate la incendiu trebuie să cuprindă toate măsurile de apărare împotriva incendiilor din piesele desenate și memoriile tehnice.2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Un exemplar din documentația care însoțește cererea de emitere a avizului sau autorizației se depune în original.3. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează, în parte sau în întreg, un spațiu dintr-o construcție cu funcțiuni mixte sau o construcție, amenajare ori instalație, care nu are autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întregul spațiu sau întreaga construcție/amenajare/instalație.(2) Prin excepție de la alin. (1), avizul/autorizația de securitate la incendiu poate fi emis(ă) și în cazul în care modificările și/sau schimbarea de destinație vizează o parte a spațiului sau a construcției, dacă aceasta se constituie ca un compartiment de incendiu sau este delimitată prin elemente de construcție similar unui compartiment de incendiu.(3) În situația prevăzută la alin. (2), documentația de avizare/autorizare tratează doar partea spațiului/construcției vizate de modificare sau schimbare a destinației.(4) În scenariul de securitate la incendiu, ca parte a documentației prevăzute la alin. (3), se realizează o analiză a modului în care modificările sau schimbările destinației influențează cerința fundamentală «securitate la incendiu» a întregului spațiu sau a întregii construcții.5. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea de emitere a avizului sau autorizației poate fi depusă în format electronic însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului.6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Documentația tehnică care însoțește cererea menționată la alin. (2) poate fi depusă, de asemenea, în format electronic, caz în care trebuie să conțină și semnătura tuturor factorilor care concură la proiectarea și verificarea proiectului.7. La articolul 14, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile lucrătoare.(2) Termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum 30 de zile lucrătoare.(...)(4) În situația în care documentația este incompletă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul județean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum și faptul că trebuie să ridice documentația depusă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la publicare.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 6 mai 2020.Nr. 66.-----