ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 23 aprilie 2020privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020  Ca urmare a evoluției situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății în data de 11 martie 2020,având în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și prelungirea acesteia prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,având în vedere că starea curentă este una fără precedent în istoria recentă și ca atare se impun acțiuni concertate cu un impact semnificativ pentru protejarea unor domenii de activitate, pentru ca ulterior stării actuale acestea să își poată relua o activitate normală într-un sistem economic coerent,având în vedere că măsurile dispuse deja de către autoritățile publice, inclusiv cele cu privire la circulația persoanelor, sunt de natură să diminueze eficiența economică a unor sectoare de activitate, cu efecte asupra lanțurilor de afaceri create anterior instituirii stării de urgență,ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul industriei media și al comunicațiilor electronice poate aduce disfuncționalități și efecte pe termen lung asupra sectoarelor de activitate menționate, sectoare ce sunt indispensabile într-o societate,având în vedere necesitatea asigurării unui nivel sporit de eficiență în utilizarea fondurilor publice și a adoptării, în regim de urgență, a unor măsuri cu caracter excepțional ce privesc diminuarea riscului imobilizării unor sume aferente bugetului general consolidat, reprezentând excedent din anii precedenți înregistrat ca disponibilități de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,având în vedere că se urmărește completarea resurselor necesare pentru aplicarea unor măsuri necesare pentru diminuarea efectelor cauzate de pandemia COVID-19, raportat la specificul stării de urgență, iar nereglementarea poate avea ca efecte apariția unor condiții ce constituie o amenințare la adresa unor sectoare economice,întrucât elementele menționate anterior vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pe perioada stării de urgență decretate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, titularii licențelor de emisie și ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sunt scutiți de la plata tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 2020, stabilit potrivit Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor art. 1, titlurile de creanță emise în cursul anului 2020 pentru individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului în temeiul art. 62 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, se desființează prin decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Decizia de desființare se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se comunică persoanelor îndreptățite în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Titularii licențelor de emisie și/sau ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru acordate potrivit Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, care au achitat tariful de utilizare a spectrului potrivit titlurilor de creanță emise înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot beneficia, la cerere, de restituirea sumelor în vederea respectării prevederilor art. 1.(3) Restituirea sumelor potrivit alin. (2) se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Termenul de plată a tarifului de utilizare a spectrului datorat de titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio în temeiul art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilit în titlurile de creanță emise pentru primul trimestru al anului 2020 potrivit Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările și completările ulterioare, este de 31 octombrie 2020.(2) Titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, care au achitat tariful de utilizare a spectrului potrivit titlurilor de creanță emise înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot beneficia, la cerere, de restituirea sumelor achitate în vederea respectării prevederilor art. 1.(3) Restituirea sumelor potrivit alin. (2) se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, din disponibilitățile înregistrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 700.000 mii lei se virează la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat la capitolul 41 „Alte operațiuni financiare“, la o poziție distinctă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5(1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă situația acțiunilor multianuale finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) intră în vigoare în 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dacă nu este finalizată procedura prevăzută de art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Președintele Autorității Naționale
  pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Eduard Lucian Lovin
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 56.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2020
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  SITUAȚIA ACȚIUNILOR MULTIANUALE
  I. Credite de angajamentII. Credite bugetare
  -----