ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 aprilie 2020privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 23 aprilie 2020  (la 25-07-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 142 din 21 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020 ) Având în vedere starea de urgență instituită la nivel național prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020,luând în considerare imperativul exercitării, în condiții de maximă eficiență, a atribuțiilor și competențelor exercitate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în sectorul energetic, singurul for decizional în măsură să aprobe reglementările emise de autoritate pentru funcționarea pieței de energie, ținând cont de faptul că neadoptarea de urgență a unui cadru legislativ care să permită continuarea, în condiții optime, a activității Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei ar putea genera blocaje în procesul de asigurare a continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații, a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va putea genera efecte negative asupra întregii activități a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:(16^1) Mandatele membrilor Comitetului de reglementare a căror durată expiră prin ajungerea la termen în perioada în care este decretată starea de urgență în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, se prelungesc de drept, pentru o perioadă de maximum trei luni, termen în care comisiile de specialitate desemnate conform alin. (2) selectează și propun noii membri, iar Parlamentul, în ședința comună a celor două Camere, îi numește în condițiile legii.2. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Informațiile confidențiale stabilite de operatorii economici sau de către ANRE prin regulament propriu pot fi comunicate Președintelui României, Parlamentului, Guvernului sau altor instituții centrale și locale cu atribuții în domeniu, în condițiile legii.3. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Personalului ANRE, membrilor Comitetului de reglementare și ai Consiliului consultativ le sunt interzise furnizarea de informații confidențiale dobândite în exercitarea atribuțiilor de serviciu altor beneficiari decât cei prevăzuți la alin. (4).4. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) ANRE colaborează cu Consiliul Concurenței în vederea aplicării legislației naționale și europene în materie de concurență, fără a aduce atingere prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici competențelor Consiliului Concurenței în aplicarea acestei legi, respectiv în aplicarea prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. (la 25-07-2020, ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 142 din 21 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 54.-----