ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 9 aprilie 2020pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 14 aprilie 2020  Având în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020,ținând cont de evoluția situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea „Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,în contextul actual al răspândirii virusului SARS-CoV-2, care a impus luarea unor măsuri de reducere a exporturilor cu consecința afectării condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei,luând în considerare obligativitatea asigurării funcționalității serviciilor publice, precum și a continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare,ținând cont de faptul că transporturile auto acumulează întârzieri foarte mari, deoarece aprovizionarea cu biocarburanți de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu dificultate ca urmare a impactului măsurilor luate în scopul diminuării efectelor pandemiei,în contextul național al inexistenței unor surse suplimentare de aprovizionare cu biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât producătorii locali au întreaga cantitate din producție contractată,în scopul limitării efectelor negative ale pandemiei SARS-CoV-2 asupra economiei naționale,în considerarea faptului că elementele de mai sus constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 19 septembrie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, în perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final, cu notificarea și aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, sub condiția ca reducerea să nu le fie imputabilă.(2) Comercializarea benzinei și/sau motorinei fără conținut de biocarburanți este permisă în condițiile prevăzute la alin. (1) dacă:a) achiziția nu se poate realiza din lipsa acestora de pe piață;b) furnizorii care dețin capacități de rafinare au un grad de ocupare a capacităților de stocare cu benzină în proporție de peste 90%. (la 12-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 12 mai 2020 ) (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 5 zile de la data constatării imposibilității respectării conținutului de biocarburanți stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018. (la 12-05-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 12 mai 2020 ) (4) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. a), notificarea este însoțită de următoarele documente justificative:a) declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că aprovizionarea cu biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european/național, în scopul diminuării efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru transporturile auto;b) confirmarea partenerului/partenerilor cu care se află în relații comerciale că, din cauza efectelor coronavirusului SARSCoV-2, întâmpină dificultăți în livrarea cantităților de biocarburanți-biodiesel și bioetanol, conform contractelor încheiate;c) dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este contractată. (la 12-05-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 12 mai 2020 ) (5) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), notificarea este însoțită de următoarele documente justificative:a) declarația pe propria răspundere cu privire la gradul de ocupare a capacităților de stocare cu benzină, în proporție de peste 90%;b) înscrisuri care dovedesc gradul de umplere a capacităților de stocare cu benzină și deținerea capacităților de rafinare. (la 12-05-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 12 mai 2020 )  +  Articolul 2Metodologia de implementare a dispozițiilor art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Autoritatea competentă va informa Comisia Europeană, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu privire la măsurile prevăzute în actul normativ.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 9 aprilie 2020.Nr. 47.-----