ORDIN nr. 740 din 31 martie 2020privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere:– prevederile art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 31 martie 2020.Nr. 740.  +  ANEXĂCătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ......................................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  CERERE
  Subsemnatul ..................................................., în calitate de .................................................. ...........................................................................................(Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. și data autorizației de funcționare sau tip, nr. și data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.),în cadrul ....................................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea .................................................., (denumirea completă)str. .................................. nr. ........., județul ................................./municipiul ...................................., sectorul ....., identificat cu CI/BI seria ..... nr. .........., CNP ................................, telefon ...................., e-mail ......................................., vă solicit acordarea indemnizației pentru perioada ........................... ca urmare a întreruperii activității, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt ........................................, deschis la .................................... .Atașez: copie după actul de identitate copie după extrasul de cont declarația pe propria răspundere
  Data .......................................
  Numele și prenumele (în clar) .........................................
  Semnătura ..................................
  CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ......................................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul..........................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ......, județul ............................................../municipiul ..................................., sectorul ....., identificat cu CI/BI seria ...... nr. .............., CNP ......................................, telefon ..........................., e-mail .........................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea desfășurată a fost întreruptă începând cu data de................................. .
  Data .......................................
  Numele și prenumele (în clar) .........................................
  Semnătura ..................................
  ----