ORDIN nr. 342 din 20 martie 2020privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE - AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 31 martie 2020    Având în vedere prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;2. La articolul 5 alineatul (3), litera d) se abrogă.3. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) și (4) se pot depune personal sau prin e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin e-mail, documentele se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă, cu excepția cererii prevăzute la alin. (1) și a declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) lit. c), care se transmit în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Actele pentru care prezenta procedură prevede prezentarea lor în original se păstrează la dosar în copie.5. La articolul 6 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Copiile de pe acte se efectuează și se certifică de către funcționarul public care întocmește dosarul prin:6. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Cu excepția cazului în care persoana se prezintă cu adeverința de venit eliberată, conform prevederilor legale, de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv prin intermediul spațiului privat virtual, reglementat potrivit legii, informațiile privind venitul impozabil se obțin la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, de la organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală din adeverințele de venit emise și transmise în formă electronică, în condițiile prevăzute de art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Agenția locală pentru ocuparea forței de muncă sau punctul de lucru verifică actele și documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) și (7) și în urma soluționării cererii eliberează titularului decizia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizație de șomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Evidența dosarelor persoanelor cu drept de indemnizație de șomaj se ține în sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. (2) Pentru asigurarea evidenței dosarelor prevăzute la alin. (1), lunar sau ori de câte ori este necesar, la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București se generează rapoarte care vor conține minimum următoarele informații:a) data înregistrării;b) numele și prenumele;c) identificatorul unic de anonimizare a codului numeric personal.9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Carnetul de evidență se vizează lunar sau ori de câte ori persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pe baza actului de identitate.10. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1Persoanele în căutarea unui loc de muncă care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă sau au realizat venituri în respectiva rază teritorială, pe baza documentelor prevăzute la art. 2 și a adeverinței de venit prevăzute la art. 6 alin. (7).11. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Evidența persoanelor care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, dar care solicită un loc de muncă, se ține în sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.(2) Pentru asigurarea evidenței persoanelor prevăzute la alin. (1), lunar sau ori de câte ori este necesar, la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București se generează rapoarte care vor conține minimum următoarele informații:a) data înregistrării;b) numele și prenumele;c) identificatorul unic de anonimizare a codului numeric personal.12. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Evidența deciziilor privind stabilirea, respingerea, suspendarea/încetarea și repunerea în plată a dreptului de indemnizație de șomaj se ține în sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.(2) Pentru asigurarea evidenței deciziilor prevăzute la alin. (1), lunar sau ori de câte ori este necesar, la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București se generează, pentru fiecare dintre categoriile de dispoziții prevăzute la alin. (1), borderouri centralizatoare care vor conține minimum următoarele informații:a) data înregistrării cererii;b) numele și prenumele;c) numărul de evidență al cererii de loc de muncă.13. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Rapoartele și borderourile centralizatoare prevăzute de art. 12 alin. (2), art. 17 alin. (2) și art. 23 alin. (2) se arhivează atât pe suport hârtie, cât și pe suport magnetic.(2) Numerele de evidență din documentele prevăzute la alin. (1) se acordă în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic.14. În tot cuprinsul procedurii, sintagma „în original și în copie“ se înlocuiește cu sintagma „în original“.15. În tot cuprinsul procedurii, sintagma „dispoziția privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizație de șomaj“ se înlocuiește cu sintagma „decizia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizație de șomaj“.16. În tot cuprinsul procedurii, sintagma „dispoziția privind stabilirea dreptului de indemnizație de șomaj“ se înlocuiește cu sintagma „decizia privind stabilirea dreptului de indemnizație de șomaj“.17. În tot cuprinsul procedurii, sintagma „dispoziția de încetare/suspendare/repunere în plată a indemnizației de șomaj“ se înlocuiește cu sintagma „decizia de încetare/ suspendare/repunere în plată a indemnizației de șomaj“.18. În anexa nr. 3 la procedură, la punctul 6, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) declarație pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă;c) adeverința de venit prevăzută la art. 6 alin. (7);19. Anexele nr. 6, 7 și nr. 10-13 la procedură se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data publicării.
    Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
    Emanuel Victor Picu
    București, 20 martie 2020.Nr. 342.----