ORDIN nr. 346 din 26 martie 2020privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE - AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data publicării.
  Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
  Emanuel Victor Picu
  București, 26 martie 2020.Nr. 346.  +  ANEXĂ
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământSubsemnatul/Subsemnata, ............................................................, legitimat/legitimată cu CI/BI seria .... nr. .........., eliberată/eliberat de ..................... la data de ....................., CNP ..................................., în calitate de reprezentant legal al angajatorului ............................................., având CUI ..................................., cu sediul social în localitatea ..................................., str. ................................ nr. ....., județul ......................./municipiul ................................, sectorul ..........., telefon ........................, fax ......................, e-mail .............................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, atașată cererii anexate prezentei, conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ...................................Semnătura ...................................Data ...................................  +  Anexăla Declarația pe propria răspundere
  CERERE
  Angajator ...........................................CUI/CIF ...........................................Cont bancar nr. ...........................................Telefon ...........................................E-mail ...........................................Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ............................/Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata, ........................................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ..........................................., cu sediul social în localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ........., județul ................../municipiul ....................., sectorul ........., în temeiul art. 3 alin. (4) dinLegea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit decontarea sumei totale de ............ lei, reprezentând indemnizațiile nete încasate efectiv de un număr de ........... angajați pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din aceeași lege.Atașez prezentei:a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;b) copii de pe statele de plată din care reiese acordarea indemnizației;c) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ..................................Semnătura .................................Data .................................  +  Anexăla Cerere
  LISTA*)
  angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă
  Nr. crt.Numele și prenumele angajatuluiCodul numeric personalNumele și prenumele celuilalt părinteCodul numeric personalNumele și prenumele copiluluiCodul numeric personalSalariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (lei)Perioada pentru care a fost acordată indemnizația (zi/lună/an - zi/lună/an)Numărul de zile libere Indemnizația brută aferentă zilelor libere**) (lei)Contribuția de asigurări sociale reținutăContribuția de asigurări sociale de sănătate reținutăImpozit reținutIndemnizația netă încasată efectiv de angajat (lei)
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ...............................Semnătura ............................Data ............................ *) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezenta.**) Se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  (la 30-04-2020, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 389 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 30 aprilie 2020 )
  ----