NORMĂ nr. 14 din 17 martie 2020pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 25 martie 2020    Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16 martie 2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 20 mai 2016, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta normă stabilește principalele instrucțiuni specifice operațiunii de inventariere a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pentru fondurile de pensii administrate privat, pentru fondurile de pensii facultative și pentru fondurile de pensii ocupaționale.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Prezenta normă se aplică de către administratorii fondurilor de pensii private, autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, a fondurilor de pensii facultative și a fondurilor de pensii ocupaționale, denumite în continuare fonduri de pensii private.3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale.4. Articolul 43 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43Nerespectarea de către administratorii fondurilor de pensii private a dispozițiilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile cap. XIX din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale cap. XVII din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale cap. XIV din Legea nr. 1/2020.  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena-Doina Dascălu
    București, 17 martie 2020.Nr. 14.-----