ORDIN nr. 27 din 23 martie 2020pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 25 martie 2020  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. a) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin stabilește unele măsuri cu privire la furnizarea gazelor naturale la clienții casnici, în perspectiva eliminării prețurilor reglementate pentru această categorie de clienți finali.(2) Prezentul ordin se aplică în relația dintre furnizorii de gaze naturale și clienții casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial.  +  Articolul 2(1) În perspectiva eliminării prețurilor reglementate, în vederea asigurării furnizării gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, clienții casnici prevăzuți la art. 1 alin. (2) trebuie să își aleagă furnizorul de gaze naturale și să încheie cu acesta un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, până la data de 30 iunie 2020.(2) Furnizorii de gaze naturale au obligația de a informa clienții casnici prevăzuți la art. 1 alin. (2) cu privire la liberalizarea pieței interne de gaze naturale și eliminarea prețurilor reglementate pentru această categorie de clienți finali.  +  Articolul 3(1) În vederea realizării activității de informare prevăzute la art. 2 alin. (2), în perioada 1 mai-30 iunie 2020, furnizorul de gaze naturale are obligația de a transmite lunar clienților casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 și care va avea atașată o ofertă cu prețul propus de către acesta pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, precum și o referință clară și explicită cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de către părți prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.(3) Prețul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei comunicate clientului casnic în condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie transparent și rezonabil, iar pentru a fi comparabil cu prețul de furnizare reglementat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de 30 iunie 2020, acesta trebuie să fie exprimat în lei/MWh și trebuie să cuprindă toate costurile aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial, cu servicii reglementate incluse; în cazul în care furnizorul de gaze naturale își rezervă dreptul de a ajusta, în perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021, prețul de furnizare aferent ofertei comunicate clientului casnic în condițiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligația de a indica în mod complet și transparent motivele care pot conduce la variația prețului și de a descrie în mod explicit metoda prin care prețul respectiv variază.(4) Furnizorul are obligația să afișeze, pe toată perioada 1 mai 2020-30 iunie 2021, la punctul unic de contact, în centrele de relații cu clienții și pe pagina principală a propriului site, la loc vizibil, informarea prevăzută la alin. (1), precum și propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial; în situația în care cadrul general aplicabil relațiilor contractuale derulate între furnizor și clienții finali este înscris de către furnizor într-o anexă separată care completează contractul propus, aceasta se afișează de către furnizor lângă contract.  +  Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 2, în perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021, pentru clienții casnici care nu au încheiat, în conformitate cu dispozițiile art. 2, un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 30 iunie 2020, cu excepția clauzelor din cuprinsul acestora privind prețul reglementat. (2) În situația prevăzută la alin. (1), furnizorul de gaze naturale are obligația de a asigura furnizarea gazelor naturale la prețul aferent ofertei comunicate clientului în condițiile prevăzute la art. 3; în situația în care acest preț este ajustabil, furnizorul are obligația să notifice clientului noul preț, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării și prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent și ușor de înțeles, cu precizarea dreptului clientului de a denunța contractul, în cazul în care nu acceptă acest preț.(3) Furnizorul are obligația să afișeze, pe toată perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021, la punctul unic de contact, în centrele de relații cu clienții și pe pagina principală a propriului site, la loc vizibil, prețurile la care se realizează furnizarea gazelor naturale pentru clienții casnici care nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.  +  Articolul 5(1) În vederea realizării activității de informare prevăzute la art. 2 alin. (2), în perioada 1 iulie 2020-31 martie 2021, furnizorul de gaze naturale are obligația de a transmite trimestrial clienților casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial o informare care va conține cel puțin următoarele:a) informații privind încetarea aplicabilității prețurilor finale reglementate pentru clienții casnici începând cu data de 1 iulie 2020, cu indicarea temeiului legal aferent, respectiv art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) informații privind drepturile conferite de calitatea de client eligibil, cu precizarea expresă a dreptului de a încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de către clientul casnic, precum și a faptului că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit, care nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale ales de către clientul casnic;c) informații privind modalitățile de încheiere a unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, respectiv prin negocierea directă cu furnizorul a prețului și a condițiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de către acesta ori posibilitatea clientului final de a recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/ achiziție publică;d) informații privind modalitatea prin care clientul poate efectua o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, respectiv prin intermediul aplicației „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale“, care poate fi accesată online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele mobile;e) informații referitoare la modalitatea prin care i se asigură clientului casnic care nu își exercită dreptul de eligibilitate furnizarea gazelor naturale până la data de 30 iunie 2021.(2) În situația în care informarea prevăzută la alin. (1) are anexată o ofertă de furnizare, aceasta va conține și o referință clară și explicită cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.(3) Informarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de părți prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.  +  Articolul 6(1) În perioada 1 aprilie-31 mai 2021, furnizorul de gaze naturale are obligația de a transmite clienților casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate o notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 și care va avea atașată o ofertă cu prețul propus de către acesta pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021, precum și o referință clară și explicită cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial; în situația în care cadrul general aplicabil relațiilor contractuale derulate între furnizor și clienții finali este înscris de către furnizor într-o anexă separată care completează contractul propus, aceasta se afișează de către furnizor lângă contract.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de părți prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.  +  Articolul 7(1) În situația în care clientul casnic nu își exercită dreptul de eligibilitate până la data de 30 iunie 2021 și nu încheie cu furnizorul actual sau cu un alt furnizor un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, oferta propusă de către furnizorul actual în condițiile art. 6 se consideră acceptată și, în consecință, contractul de furnizare a gazelor naturale aferent acestei oferte este considerat încheiat tacit începând cu data de 1 iulie 2021, în condițiile prevăzute de art. 1.196 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția situației în care clientul casnic comunică furnizorului, până la această dată, refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, după caz.(2) Sunt interzise condițiile/clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului să modifice/să completeze unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei propuse în condițiile art. 6, fără încheierea unui act adițional. (3) Orice intenție a furnizorului de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, împreună cu actul adițional la contract, se notifică clientului casnic care se încadrează în situația prevăzută la alin. (1), prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent și ușor de înțeles, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea/completarea urmează să fie efectuată, cu precizarea dreptului clientului de a denunța contractul, în cazul în care nu este de acord cu noile condiții/clauze notificate. Modificările/Completările se consideră acceptate de către clientul casnic în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de către furnizor, denunțarea contractului de furnizare a gazelor naturale.  +  Articolul 8(1) Furnizorii care au în portofoliul propriu clienți casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial trebuie să poată face dovada că au depus toate diligențele pentru informarea acestora cu privire la necesitatea de a încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.(2) Pentru perioada 1 mai-30 iunie 2020, furnizorii de gaze naturale prevăzuți la alin. (1) au obligația de a transmite lunar la ANRE, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute la art. 3 către toți clienții casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic, confirmări de primire a documentelor transmise în format material și/sau electronic, după caz.(3) Pentru perioada 1 iulie 2020-31 martie 2021, furnizorii de gaze naturale prevăzuți la alin. (1) au obligația de a transmite la ANRE, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute la art. 5 către toți clienții casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic, confirmări de primire a documentelor transmise în format material și/sau electronic, după caz.(4) Pentru perioada 1 aprilie-31 mai 2021, furnizorii de gaze naturale prevăzuți la alin. (1) au obligația de a transmite la ANRE, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârșitul perioadei pentru care se întocmește raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligației de notificare prevăzute la art. 6 către toți clienții casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic, confirmări de primire a documentelor transmise în format material și/sau electronic, după caz.(5) Pentru perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021, furnizorii de gaze naturale prevăzuți la alin. (1) au obligația de a raporta lunar la ANRE, în maximum 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, datele referitoare la activitatea de furnizare desfășurată în condițiile prevăzute la art. 4, utilizând macheta prevăzută în anexa nr. 3.(6) Începând cu data de 1 iulie 2021, furnizorii de gaze naturale prevăzuți la alin. (1) au obligația de a raporta trimestrial la ANRE, în maximum 15 zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea, datele referitoare la activitatea de furnizare desfășurată în condițiile prevăzute la art. 7, utilizând macheta prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 23 martie 2020.Nr. 27.  +  Anexa nr. 1
  INFORMARE
  privind eliminarea prețurilor reglementate de ANRE
  pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici
  Stimate client,Este important să vă anunțăm că piața gazelor naturale se va liberaliza de la data de 1 iulie 2020 și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).Astfel, conform prevederilor art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prețurile de furnizare reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 iulie 2020. În aceste condiții este important să știți că trebuie să vă exercitați dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiați, până la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial. Puteți încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către ANRE.Atașat vă transmitem oferta propusă de societatea ........................, cu noul preț de furnizare a gazelor naturale valabil începând cu data de 1 iulie 2020, pe care o găsiți disponibilă și pe pagina noastră de internet, la adresa ..................................... .Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial propus de societatea .................................................. poate fi consultat:• la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact: ...........................................................................;• în centrele de relații cu clienții;• pe pagina noastră de internet, la adresa: ........................................................................................................................ .În cazul în care nu doriți să acceptați această ofertă propusă de societatea noastră, vă informăm că, în vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, puteți accepta orice altă ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteți solicita unui furnizor o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteți recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică, dacă este cazul.Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, puteți accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale“, online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.Vă reamintim că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeți.Este important să știți că, dacă nu veți încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră, furnizarea gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate, după cum urmează: • la prețul reglementat de către ANRE până la data de 30 iunie 2020;• la prețul din oferta propusă de către societatea noastră, începând cu data de 1 iulie 2020 și până la data la care dumneavoastră veți încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.Pentru informații suplimentare ne puteți contacta ............................................................................................................... .
  Data
  Cu stimă,
   +  Anexa nr. 2
  NOTIFICARE
  Stimate client,Condițiile comerciale actuale din contractul dumneavoastră de furnizare a gazelor naturale sunt valabile până la data de 30 iunie 2021. În consecință, vă informăm că trebuie să vă exercitați dreptul de eligibilitate prin alegerea unui furnizor de gaze naturale cu care să încheiați un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial. Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, puteți accepta orice ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteți solicita unui furnizor o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteți recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică, dacă este cazul.Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, puteți accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale“, online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.Vă reamintim că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeți.În aceste condiții, vă transmitem oferta cu noul preț propus de societatea ........................................  pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021. Aceasta este prezentată atașat, respectiv publicată pe pagina noastră de internet, la adresa .................................................................... .Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial propus de societatea .............................. poate fi consultat:• la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact: ………………………………………………………;• în centrele de relații cu clienții;• pe pagina de internet, la adresa: ................................................................Dacă noile condiții comerciale nu corespund așteptărilor dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă privind refuzul de semnare a contractului aferent ofertei propuse de societatea noastră sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, după caz, folosind următoarele mijloace de comunicare: ..................................... .În situația în care, până la data de 30 iunie 2021, nu veți încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor, atunci, conform art. 6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate, pentru asigurarea furnizării gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum, vom considera contractul aferent ofertei propuse de societatea noastră acceptat tacit de către dumneavoastră și, în consecință, încheiat începând cu data de 1 iulie 2021, cu excepția situației în care vom recepționa din partea dumneavoastră, până la această dată, notificarea scrisă privind refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, după caz.Pentru informații suplimentare ne puteți contacta ..............................................
  Data
  Cu stimă,
   +  Anexa nr. 3
  MODELUL RAPORTĂRII LUNARE
  Categoria de clienți finaliNumărul clienților casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate la data de 30 iunie 2020, numit număr referință (NR)Numărul clienților casnici din NR care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea
  B. Clienți finali conectați direct la Sistemul național de transport al gazelor naturale  
   B.1 Consum de până la 280.000,00 MWh, din care:  
   D1 (consum anual mai mic de 5,56 MWh)  
  D2 (consum anual cuprins între 5,56 MWh și 55,56 MWh)  
  D3 (consum anual cuprins între 55,56 MWh și 280,00 MWh)  
  D4 (consum anual cuprins între 280,00 MWh și 2.800,00 MWh)  
  D5 (consum anual cuprins între 2.800,00 MWh și 28.000,00 MWh)  
  C. Clienți finali conectați direct la sistemul de distribuție  
   C.1 cu un consum anual de până la 280,00 MWh/an, din care:  
   D1 (consum anual mai mic de 5,56 MWh)  
  D2 (consum anual cuprins între 5,56 MWh și 55,56 MWh)  
  D3 (consum anual cuprins între 55,56 MWh și 280,00 MWh)  
  C.2 cu un consum anual între 280,01 MWh/an și 2.800,00 MWh/an, din care:  
   D4 (consum anual cuprins între 280,00 MWh și 2.800,00 MWh)  
  C.3 cu un consum anual între 2.800,01 MWh/an și 28.000,00 MWh/an, din care:  
   D5 (consum anual cuprins între 2.800,00 MWh și 28.000,00 MWh)  
   +  Anexa nr. 4
  MODELUL RAPORTĂRII TRIMESTRIALE
  Categoria de clienți finaliNumărul clienților casnici pentru care furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor acceptate tacit, la data de 1 iulie 2021, numit număr referință (NR) Numărul clienților casnici din NR pentru care furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor acceptate tacit, la sfârșitul trimestrului pentru care se face raportarea
  B. Clienți finali conectați direct la Sistemul național de transport al gazelor naturale  
   B.1 Consum de până la 280.000,00 MWh, din care:  
   D1 (consum anual mai mic de 5,56 MWh)  
  D2 (consum anual cuprins între 5,56 MWh și 55,56 MWh)  
  D3 (consum anual cuprins între 55,56 MWh și 280,00 MWh)  
  D4 (consum anual cuprins între 280,00 MWh și 2.800,00 MWh)  
  D5 (consum anual cuprins între 2.800,00 MWh și 28.000,00 MWh)  
  C. Clienți finali conectați direct la sistemul de distribuție  
   C.1 cu un consum anual de până la 280,00 MWh/an, din care:  
   D1 (consum anual mai mic de 5,56 MWh)  
  D2 (consum anual cuprins între 5,56 MWh și 55,56 MWh)  
  D3 (consum anual cuprins între 55,56 MWh și 280,00 MWh)  
  C.2 cu un consum anual între 280,01 MWh/an și 2.800,00 MWh/an, din care:  
   D4 (consum anual cuprins între 280,00 MWh și 2.800,00 MWh)  
  C.3 cu un consum anual între 2.800,01 MWh/an și 28.000,00 MWh/an, din care:  
   D5 (consum anual cuprins între 2.800,00 MWh și 28.000,00 MWh)  
  -----