HOTĂRÂRE nr. 192 din 10 martie 2020privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește cadrul instituțional necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 517/2014.(2) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt aplicabile definițiile termenilor și expresiilor prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.  +  Articolul 2Se desemnează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ca autoritate competentă pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 517/2014, având următoarele responsabilități:a) participă, prin Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Domeniul Protecției Mediului, la elaborarea și validarea standardelor ocupaționale, denumite în continuare SO, specifice ocupațiilor ce corespund desfășurării activităților prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 517/2014;b) coordonează elaborarea de programe-cadru de formare profesională pentru ocupațiile ce corespund desfășurării activităților prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 517/2014.  +  Articolul 3Se desemnează Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structurile vamale și Garda Națională de Mediu ca autorități de control și inspecție privind introducerea în România din țări terțe, respectiv introducerea pe piață a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 517/2014, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră.  +  Articolul 4Pentru introducerea pe piață în România a tipurilor de produse și echipamente prevăzute de art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, în vederea respectării formatului etichetelor pentru produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, se aplică prevederile conținute în:a) Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008; șib) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.068 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a formatului etichetelor pentru produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015.  +  Articolul 5(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, săvârșirea următoarelor fapte:a) nerespectarea obligațiilor prevăzute de art. 3 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră;b) nerespectarea obligației prevăzute de art. 3 alin. (3) și art. (4) alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră de a asigura verificarea acestor aplicații, în vederea detectării scurgerilor de gaze fluorurate cu efect de seră și a frecvenței acestor verificări;c) nerespectarea obligației prevăzute de art. 4 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră în cantități de 5 tone de echivalent CO_2 sau mai mult și a celei prevăzute la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră care conțin cel puțin 500 de tone echivalent CO_2 de a instala sisteme de detectare a scurgerilor și frecvența de verificare a acestor sisteme;d) nerespectarea cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură care conțin 3 sau mai multe kilograme de gaze fluorurate cu efect de seră de către personalul certificat, prevăzute de art. 3-6, art. 7 alin. (1) și (2) și art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompele de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 20 decembrie 2007;e) nerespectarea obligațiilor prevăzute de art. 8 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 1.516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de către operatorii echipamentelor staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură care conțin 3 sau mai multe kilograme de gaze fluorurate cu efect de seră de reparare a scurgerii și verificare a echipamentelor noi instalate;f) nerespectarea cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele de protecție împotriva incendiilor de către personalul certificat, prevăzute de art. 3, art. 4 alin. (1) și (2) și art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 333 din 19 decembrie 2007;g) nerespectarea obligațiilor prevăzute de art. 5 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de către operatorii sistemelor de protecție împotriva incendiilor de reparare a scurgerii și verificare a echipamentelor noi instalate;h) nerespectarea obligațiilor prevăzute de art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007, respectiv sistemele de protecție împotriva incendiilor și art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007, respectiv echipamentele de refrigerare, de climatizare sau pentru pompele de căldură de către operatorii de echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră de a deține registre complete și de a le pune la dispoziția autorității competente și a Comisiei;i) nerespectarea obligației prevăzute de art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii echipamentelor staționare de a aplica măsuri corespunzătoare de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră;j) nerespectarea obligației prevăzute de art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către întreprinderea care utilizează containerul în scopul transportului sau depozitării de a recupera gazele reziduale din containerele reîncărcabile ori de unică folosință cu gaze fluorurate cu efect de seră;k) nerespectarea obligației prevăzute de art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii echipamentelor care nu sunt enumerate la art. 8 alin. (1), inclusiv echipamente mobile care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, de a recupera gazele fluorurate cu efect de seră;l) efectuarea de operațiuni de instalare și/sau întreținere și service al aplicațiilor staționare de către personal și operatori economici care nu sunt certificați;m) efectuarea operațiunilor de detectare a scurgerilor și de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute de art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.067/2015 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră și în scopul certificării întreprinderilor în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015, și art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 304/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă pentru certificarea societăților și a personalului în ceea ce privește sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 92 din 3 aprilie 2008, de către personal care nu este certificat;n) efectuarea operațiunilor de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute de art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.066/2015 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor pentru recunoaștere reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice care efectuează instalarea, asigurarea service-ului, întreținerea, repararea sau scoaterea din funcțiune a întrerupătoarelor electrice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră din întrerupătoare electrice fixe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015, și art. 1 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 92 din 3 aprilie 2008, de către personal care nu este certificat;o) nerespectarea obligației prevăzute de art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii economici implicați în izolarea și recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră de a deține personal certificat conform prevederilor art. 10 alin. (2), (6) și (10) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 pentru preluarea livrărilor de gaze fluorurate cu efect de seră;p) introducerea pe piață a produselor și echipamentelor care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, de către producătorii, importatorii și exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute în anexa III din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014;q) nerespectarea cerințelor de etichetare, precum și de includere a informațiilor referitoare la gazele fluorurate cu efect de seră, inclusiv a potențialului de încălzire globală a acestora, în manualul de instrucțiuni aferent produselor și echipamentelor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, la introducerea pe piață a acestora, de către producătorii, importatorii și exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute de art. 12 alin. (1)-(4) și (13) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și art. 2 alin. (1)-(5), (8) și (9) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.068 al Comisiei din 17 noiembrie 2015;r) nerespectarea cerințelor privind utilizarea hexafluorurii de sulf sau a preparatelor care conțin această substanță, de către producătorii, importatorii și exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute de art. 13 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014;s) nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind introducerea pe piață a echipamentelor de refrigerare, de climatizare și pompe de căldură, de către producătorii, importatorii și exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;ș) nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind verificările documentației și declarației de conformitate de către auditori, de către producătorii, importatorii și exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;t) nerespectarea prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind cantitățile de gaze fluorurate cu efect de seră pe care producătorii și importatorii au dreptul să le introducă pe piață în Uniunea Europeană, de către producătorii, importatorii și exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;ț) nerespectarea prevederilor art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind transferul cotelor și autorizarea utilizării cotelor pentru introducerea pe piață a gazelor fluorurate cu efect de seră în echipamente importate, de către producătorii, importatorii și exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;u) nerespectarea obligației prevăzute de art. 19 alin. (1), art. 20 și art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către producătorii, importatorii și exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, de raportare anuală, în formatul prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 1.191/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de stabilire a formatului și mijloacelor de prezentare a raportului menționat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 318 din 5 noiembrie 2014.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1), în timpul controalelor efectuate la persoane fizice și persoane juridice pe teritoriul României, se fac de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu.(3) Interzicerea accesului prin punctele vamale al produselor și echipamentelor care nu respectă cerințele menționate la art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 se face de către operatorii vamali ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin structurile vamale.  +  Articolul 6Contravențiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Modalitățile de colaborare între autoritățile prevăzute la art. 3 se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Desemnarea fiecărui organism de evaluare și certificare a personalului și de certificare a operatorilor economici prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și de regulamentele subsidiare acestuia se face prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a)-g) și i)-o) referitoare la sancțiunile aplicabile personalului certificat și operatorilor economici se aplică în termen de 10 zile de la eliberarea certificatelor de către organismele de certificare.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 23 septembrie 2010.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 10 martie 2020.Nr. 192.-----