ORDIN nr. 1.671 din 27 februarie 2020privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 28 februarie 2020  În temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna martie 2020 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 720 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 25-03-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.802 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 )  +  Articolul 2Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 februarie 2020.Nr. 1.671.  +  Anexa nr. 1
  PROSPECT DE EMISIUNE
  a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2020
   +  Articolul 1În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna martie 2020, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
  Cod ISINData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNr. de zileValoarea emisiunii - lei -
  RO1W627U6WM319/03/202023/03/202022/03/2021364400,000,000
   +  Articolul 2Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.  +  Articolul 3Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.  +  Articolul 4Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.  +  Articolul 5(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare.(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat. (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.  +  Articolul 6Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:P = 1 - (d x r)/360,Y = r/P,în care:P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;d = număr de zile până la scadență;r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.  +  Articolul 7(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10,00-12,00.(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).  +  Articolul 8În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.  +  Articolul 9Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.  +  Articolul 10Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.  +  Articolul 11Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.  +  Articolul 12Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
   +  Anexa nr. 2
  PROSPECT DE EMISIUNE
  a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna martie 2020
   +  Articolul 1În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna martie 2020, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea a două noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3 și 5 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3, 5, 7, 8 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
  Codul ISIN*)Data licitațieiData SSONData emisiuniiData scadențeiMaturitate Nr. de aniMaturitate reziduală Nr. de aniRata cuponului - % -Dobânda acumulată - lei/titlu -Valoarea nominală a licitației de referință - lei -Valoarea nominală SSON - lei -
  RO1631DBN0552/03/20203/03/20204/03/202024/09/20311511.563.6580.78700,000,000105,000,000
  RO1522DBN0565/03/20206/03/20209/03/202019/12/202272.783.5038.73500,000,00075,000,000
  RODD24CXRK479/03/202010/03/202011/03/202028/07/202555.383.65113.19500,000,00075,000,000
  RO4KELYFLVK412/03/202013/03/202016/03/202011/10/20341514.584.75101.88500,000,00075,000,000
  ROAW5KY5CD7816/03/202017/03/202018/03/202026/01/202887.864.1529.48600,000,00090,000,000
  ROLUXW6T1P6619/03/202020/03/202023/03/202027/11/202333.683.4555.14500,000,00075,000,000
  ROGRXAE5BEO223/03/202024/03/202025/03/20208/08/202232.374.00125.68700,000,000105,000,000
  RODD24CXRK4726/03/202027/03/202030/03/202028/07/202555.333.65122.66600,000,00090,000,000
  RO1823DBN02526/03/202027/03/202030/03/202028/06/202353.254.25160.25200,000,00030,000,000
  *) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori București» - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori București» - S.A. (la 25-03-2020, Articolul 1 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.802 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 )
   +  Articolul 2Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.  +  Articolul 3Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, iar ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.  +  Articolul 4(1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
  ISINOrdinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițialeLuna lansării
  RO1631DBN0552.336/29.09.2016Octombrie 2016
  RO1522DBN0561.415/29.10.2015Noiembrie 2015
  RO4KELYFLVK43.200/30.09.2019Octombrie 2019
  ROAW5KY5CD78409/30.01.2020Februarie 2020
  ROGRXAE5BEO21.921/29.03.2019Aprilie 2019
  RO1823DBN0253.321/27.12.2017Ianuarie 2018
  (la 25-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.802 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 )
  (2) Pentru obligațiunea de stat de tip benchmark, cod ISIN RODD24CXRK47, specificată la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 28 iulie 2020 și terminând cu 28 iulie 2025 inclusiv, iar pentru obligațiunea de stat de tip benchmark, cod ISIN ROLUXW6T1P66, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 27 noiembrie 2020 și terminând cu 27 noiembrie 2023 inclusiv.(3) Dobânda se determină conform formulei:D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului (1),în care:D = dobânda (cupon);VN = valoarea nominală;r = rata cuponului.(4) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.
   +  Articolul 5(1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice. (2) În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.  +  Articolul 6La licitația de referință:1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare.3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat. 4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari. 5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.  +  Articolul 7Pentru SSON:1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. 3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare.4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.  +  Articolul 8(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).  +  Articolul 9În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.  +  Articolul 10Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.  +  Articolul 11Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.  +  Articolul 12Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.  +  Articolul 13Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
  -----