HOTĂRÂRE nr. 125 din 13 februarie 2020pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 14 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică și promovare a imaginii și intereselor românești peste hotare, precum și de finanțare a acțiunilor cu caracter științific și social-cultural, prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și Departamentului pentru dezvoltare durabilă. (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) (2) Suma de 8.495 mii lei se repartizează și se utilizează conform destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre de către Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare. (la 29-06-2020, sintagma: Direcția pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) (3) Suma de 3.000 mii lei se repartizează și se utilizează conform destinațiilor prevăzute în anexă de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă.  +  Articolul 2(1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) pe baza propunerii Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare privind oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și pe baza avizelor de specialitate ale direcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic și juridic. (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) (2) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (3) pe baza propunerii însușite din punctul de vedere al oportunității și necesității de consilierul de stat al prim-ministrului desemnat să coordoneze Departamentul pentru dezvoltare durabilă și pe baza avizelor de specialitate ale direcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic și juridic.(3) Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale aprobate de ordonatorul principal de credite. (la 29-06-2020, sintagma: Direcția pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) (4) Departamentul pentru dezvoltare durabilă justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (3) prin documente legale avizate de consilierul de stat și aprobate de ordonatorul principal de credite.(5) La solicitările Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și ale Departamentului pentru dezvoltare durabilă, însușite de către conducătorii acestor structuri și cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1) și (2). (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) (6) Pentru sumele avansate potrivit alin. (3) și (4), beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acțiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2020.(7) Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și Departamentul pentru dezvoltare durabilă pot utiliza fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și pentru finanțări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Metodologiile privind regimul de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor menționate în anexă, elaborate de Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și Departamentul pentru dezvoltare durabilă și avizate de direcțiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. (la 29-06-2020, sintagma: Direcția pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 13 februarie 2020.Nr. 125.  +  Anexă
  REPARTIZAREA ȘI UTILIZAREA
  sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
   +  Articolul 1Suma de 6.000 mii lei prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 se va utiliza pentru finanțarea următoarelor proiecte și acțiuni realizate de Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare, în limita sumei de 4.000 mii lei, și de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, în limita sumei de 2.000 mii lei, independent sau în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme internaționale etc.), precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare: (la 29-06-2020, sintagma: Direcția pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) a) organizarea și participarea la proiecte, acțiuni, evenimente de comunicare și/sau campanii de informare publică și promovare a imaginii, istoriei, culturii și intereselor românești, desfășurate în țară și peste hotare;b) organizarea de consultări și dezbateri publice, de evenimente și campanii de comunicare și informare referitoare la strategii, programe și politici publice guvernamentale și/sau subiecte și teme de actualitate în plan intern și/sau european/internațional, precum și de acțiuni destinate diseminării informațiilor de interes public privind actul de guvernare și politicile guvernamentale;c) achiziționarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte și analize de politici publice și strategii pentru optimizarea programelor și strategiilor guvernamentale, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea calității serviciilor publice și, respectiv, sprijinirea liberului acces la informații de interes public și a transparenței decizionale în administrația publică;d) achiziționarea unor baze de date, rapoarte/analize interne și internaționale în domenii de interes guvernamental;e) achiziționarea/realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea și difuzarea în țară și în străinătate a unor materiale de prezentare și promovare a României și de afirmare a culturii și identității naționale, precum și a unor materiale de promovare și informare internă cu privire la politicile și strategiile guvernamentale și la politicile UE (cărți, broșuri, publicații periodice, enciclopedii, dicționare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale școlare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afișe, hărți, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVDuri, insigne, monede și medalii comemorative și/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiționale, instrumente muzicale, drapele, stegulețe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită și obiecte de vestimentație, materiale sportive, materiale promoționale și alte materiale);f) organizarea, finanțarea și participarea la seminare, colocvii, schimburi de experiență, vizite de documentare, întâlniri de lucru, conferințe, mese rotunde, workshopuri, târguri, expoziții, festivaluri, congrese, evenimente publice și reuniuni desfășurate în țară și în străinătate, inclusiv acțiuni și proiecte organizate de instituții UE, ONU și alte instituții naționale și internaționale sau organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de guvernare și a susținerii comunicării europene;g) sprijinirea unor publicații din țară (cărți, broșuri, pliante, periodice, tipărituri etc.) în scopul asigurării informării publice cu privire la politicile și strategiile guvernamentale și la politicile UE și ONU și al susținerii proiectelor și acțiunilor de promovare a dezvoltării durabile, culturii, identității și intereselor românești, în țară și peste hotare;h) susținerea financiară a Programului oficial de internship al Guvernului României, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare;i) susținerea financiară a unor activități, acțiuni, conferințe, seminare, workshopuri, reuniuni și alte manifestări desfășurate în cadrul implementării de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, precum și în contextul exercitării de către România a președinției unor organisme europene și/sau internaționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;j) alte activități necesare și oportune pentru organizarea și finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform reglementărilor legale în vigoare. (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 )  +  Articolul 2Suma de 5.495 mii lei prevăzută la lit. d) „Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 se va utiliza pentru finanțarea următoarelor proiecte și acțiuni realizate de Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare, în limita sumei de 4.495 mii lei, și de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, în limita sumei de 1.000 mii lei, inclusiv a proiectelor și acțiunilor realizate în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme și organizații internaționale etc.), precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare: (la 29-06-2020, sintagma: Direcția pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) a) acțiuni cu caracter științific și social-cultural, inclusiv acțiuni și proiecte desfășurate în țară sau în străinătate și dedicate marcării unor evenimente semnificative pentru istoria, cultura și identitatea națională;b) susținerea și implementarea de programe, proiecte, acțiuni și activități desfășurate în țară sau în străinătate și dedicate promovării unor evenimente semnificative pentru politicile și strategiile naționale și internaționale de dezvoltare durabilă;c) organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferințe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziții, festivaluri, spectacole, evenimente publice desfășurate în țară și în străinătate și având ca obiectiv promovarea unor măsuri, proiecte, programe și strategii guvernamentale de interes național, european și global, inclusiv sprijinirea procesului de reformă a administrației publice din România și dezvoltarea colaborării cu mediul asociativ;d) sprijinirea unor publicații din țară (cărți, broșuri, pliante, periodice, tipărituri etc.) în scopul promovării culturii, identității naționale și intereselor românești, în țară și peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu caracter științific și/sau social-cultural desfășurate în parteneriat cu organizații neguvernamentale;e) sprijinirea dotării școlilor, catedrelor și bibliotecilor folosite și/sau frecventate de vorbitori de limbă română în terțe state cu materiale de promovare a limbii și culturii române, prin achiziția și distribuirea de astfel de materiale (cărți, dicționare, albume, enciclopedii, manuale școlare, atlase, hărți, CD-uri, DVD-uri și altele) către autoritățile abilitate ale țărilor respective, conform acordurilor bilaterale încheiate cu statele în cauză;f) organizarea, finanțarea și participarea la acțiuni și proiecte de studii, evaluări și analize de politici publice și strategii guvernamentale, care pot fi desfășurate inclusiv în colaborare cu organisme private, structuri de tip asociativ și instituții din țară și din străinătate;g) invitarea în România a reprezentanților unor instituții academice și de cercetare, a unor experți și consultanți în domeniile de activitate specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și Departamentului pentru dezvoltare durabilă, a reprezentanților unor instituții de media, ai unor organizații neguvernamentale internaționale, instituții europene sau state membre UE, instituții ONU sau state membre ONU; (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) h) susținerea financiară a unor activități, acțiuni, conferințe, seminare, workshopuri, reuniuni și alte manifestări desfășurate în cadrul implementării de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;i) alte activități necesare și oportune pentru organizarea și finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform reglementărilor legale în vigoare. (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 )  +  Articolul 3Pentru proiectele și acțiunile cuprinse la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și Departamentul pentru dezvoltare durabilă pot acoperi următoarele cheltuieli: (la 29-06-2020, sintagma: Direcția pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) a) cazare, transport și indemnizație de delegare pentru deplasările în țară ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfășoară activități specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform reglementărilor legale în vigoare; (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) b) cazare, transport, diurnă și diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfășoară activități specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) c) masă în barem de 85 lei/zi/persoană, tratații (apă, ceai și/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în unități hoteliere și în pensiuni turistice în limita sumei de 230 lei/persoana/zi pentru participanții la acțiunile și proiectele realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă și la inițiativa Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte structuri, instituții și/sau organizații din țară sau străinătate, conform reglementărilor legale în vigoare; în situații temeinic fundamentate, ordonatorul de credite poate aproba majorarea limitei de cazare cu până la 50%, cu respectarea dispozițiilor legale; (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) d) tratații la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, mese oficiale, cocteiluri, cadouri și vizionarea unor spectacole pentru delegații din țară sau străinătate, oferite de consilierul de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă și la inițiativa Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului; (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) e) cazare, transport intern și internațional, tratații și masă oficială pentru participanții la acțiunile (workshopuri, conferințe, vizite de studiu etc.) și proiectele realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă și la inițiativa Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte instituții și/sau organizații din țară sau străinătate, transport intern și internațional pentru diverse echipamente și materiale (costume, decoruri, instrumente, aparatură tehnică, exponate) necesare pentru desfășurarea acțiunilor și proiectelor menționate; (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) f) bilete de acces și taxe de participare la diverse conferințe, reuniuni, summituri, congrese, seminare, spectacole, concursuri și alte evenimente și manifestări desfășurate în țară sau în străinătate, bilete de acces și taxe de vizitare a unor obiective cultural-turistice și de interes din punctul de vedere al dezvoltării durabile - din România sau din străinătate, taxe poștale, taxe de viză, polițe de asigurare pentru călătorii în străinătate și asigurări medicale, polițe de asigurare pentru obiecte de artă, exponate muzeale și artefacte culturale aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice;g) onorarii pentru prestații artistice, social-culturale și științifice, respectiv pentru soliști, interpreți de muzică (voce), instrumentiști (violoniști, pianiști etc.), șefi orchestră, șefi partidă, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, concert-maeștri, ilustratori muzicali, coordonatori muzicali, coordonatori artistici, coregrafi, balerini, dansatori, performeri, membri și coordonatori ai unor formații corale, actori profesioniști sau amatori, regizori, regizori scenă, scenariști, recuziteri și alt personal tehnico-administrativ asociat activităților cultural-artistice, scriitori, poeți, artiști plastici și vizuali (pictori, sculptori, desenatori, graficieni, fotografi, operatori și editori video și multimedia etc.), muzeografi, ghizi, custozi de manifestări artistice, pedagogi muzeali, decoratori, alți specialiști și creatori în domeniul artei și culturii, inclusiv artiști și meșteri populari, artizani și meșteșugari, precum și pentru specialiști în domeniul dezvoltării durabile, lectori și conferențiari, alți specialiști și experți aparținând societății civile sau mediului de afaceri invitați să susțină conferințe și prelegeri publice în domeniile în care sunt recunoscuți ca specialiști, în limita maximă a sumei de 15.000 lei brut/persoană;h) achiziția de servicii de realizare a unor sondaje de opinie, studii, cercetări, analize și evaluări de strategii, programe și politici publice, achiziția de abonamente la publicații din țară și din străinătate, achiziția de servicii de realizare de campanii de informare publică și promovare a imaginii în țară și în străinătate, achiziția de servicii de realizare și administrare site-uri de internet, achiziția de aplicații informatice;i) achiziția de servicii de promovare în media (presă scrisă, presă on-line, radio, televiziune) a activităților Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare și ale Departamentului pentru dezvoltare durabilă, inclusiv promovarea temelor care derivă din Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, precum și din orice alte politici și strategii sectoriale ale Guvernului; (la 29-06-2020, sintagma: Direcției pentru strategii guvernamentale a fost înlocuită de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 486 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020 ) j) achiziția de filme documentare, filme artistice, filme de scurt-metraj, filme de animație, filme de promovare și videoclipuri pe diverse suporturi (casete, peliculă, CD, DVD, flash-uri USB ș.a.), precum și achiziția de servicii de producție și conexe destinate realizării unor astfel de materiale audio-video, inclusiv în cadrul unor parteneriate încheiate cu instituții publice sau organizații neguvernamentale, respectiv achiziția de servicii de multiplicare și distribuire a producțiilor și materialelor menționate mai sus, în țară și în străinătate;k) achiziția, realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea și difuzarea în țară și în străinătate de materiale de promovare și obiecte promoționale: cărți, broșuri, publicații periodice, dicționare, enciclopedii, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale școlare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, obiecte de papetărie, afișe, hărți, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede și medalii comemorative și/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiționale, instrumente muzicale, drapele, stegulețe, uniforme de diverse tipuri, costume populare, piese de recuzită, obiecte de vestimentație, materiale și echipamente sportive, materiale promoționale și alte materiale;l) achiziții de bunuri și servicii, inclusiv chirie, servicii de organizare a evenimentelor, conferințelor, expozițiilor, târgurilor, seminarelor, festivalurilor, spectacolelor, congreselor și a altor manifestări publice, servicii fotografice și video profesionale și de procesare și editare foto/video, servicii de scriere/printare și multiplicare multimedia (pe CD, DVD și alte suporturi digitale), servicii de traducere (text, simultană, subtitrare), servicii de închiriere sală și/sau standuri la diverse manifestări, conferințe, seminare etc. și de amenajare și decorare a spațiilor unde acestea se desfășoară, achiziția materialelor de birotică și închirierea aparaturii tehnice necesare desfășurării manifestărilor respective, precum și achiziția altor servicii și bunuri mobile, pentru evenimente organizate în țară sau în străinătate;m) sumele privind indemnizațiile pentru participanții la Programul oficial de Internship al Guvernului României potrivit prevederilor Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare;n) premii pentru elevi și tineri care participă la concursuri tematice organizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă și la activități specifice domeniului de activitate al Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare, acordate în limita a maximum 2.000 lei/premiu. (la 02-11-2020, Litera n) din Articolul 3 , Anexă a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 930 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 02 noiembrie 2020 )