ORDIN nr. 5.663. din 30 decembrie 2019privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Little Genius" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 14 februarie 2020



  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.071/2013*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie S.C. Little Genius - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Little Genius“ din municipiul București,*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.071/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 16 din 10 septembrie 2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular evaluată în perioada 6-7 iunie 2019, în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Little Genius“, cu sediul în municipiul București, strada Carol Knappe nr. 95, sectorul 1, pentru nivelul de învățământ „primar“, forma de învățământ „cu frecvență“, limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Little Genius“ din municipiul București, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Little Genius“ din municipiul București are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară „Little Genius“ din municipiul București.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Little Genius“ din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6S.C. Little Genius - S.R.L. din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară „Little Genius“ din municipiul București, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 30 decembrie 2019.Nr. 5.663.  +  ANEXĂ  +  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/datăDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Școala Primară „Little Genius“16/3.06.2019S.C. Little Genius - S.R.L.Str. Carol Knappe nr. 95, sectorul 1, tel.: 0729/7433820724/245249office@littlegenius.ro PrimarRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 7 formațiuni de studiu/1 schimb
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  ----