PROCEDURĂ din 11 februarie 2020de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 193 din 11 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale privind redistribuirea funcționarilor publici  +  Articolul 1(1) Redistribuirea funcționarilor publici se face din corpul de rezervă al funcționarilor publici, la solicitarea conducătorilor autorităților sau instituțiilor publice, pe o funcție publică vacantă sau temporar vacantă, în baza informațiilor/propunerilor transmise de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, în conformitate cu prevederile art. 526 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.(2) Ocuparea funcției publice prin redistribuire se face:a) pe durată nedeterminată, în situația în care constituie o modalitate de ocupare a unei funcții publice vacante;b) pe durată determinată, până la revenirea titularului pe post, în situația în care constituie o modalitate de ocupare a unei funcții publice temporar vacante.  +  Articolul 2(1) Redistribuirea funcționarilor publici se face întro funcție publică de același nivel, cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional al funcționarului public, sau într-o funcție publică de nivel inferior, cu acordul scris al funcționarului public. Pentru identificarea nivelului funcției publice, raportarea se face la funcția publică deținută de funcționarul public la data intrării în corpul de rezervă.(2) Pentru înalții funcționari publici, prin funcție publică de nivel inferior se înțelege orice funcție publică de conducere sau de execuție.(3) Pentru funcționarii publici de conducere, prin funcție publică de nivel inferior se înțelege o funcție publică de conducere situată ierarhic la un nivel inferior funcției publice deținute, potrivit ierarhizării prevăzute la art. 390 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, precum și orice funcție publică de execuție.(4) Pentru funcționarii publici de execuție, prin funcție publică de nivel inferior se înțelege orice funcție publică cu grad profesional mai mic decât gradul profesional al funcției publice deținute sau de clasă de nivel inferior.(5) Funcționarul public trebuie să îndeplinească condițiile de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice stabilite conform fișei postului pentru ocuparea funcției publice în care urmează să fie redistribuit.(6) Verificarea condițiilor de realizare a redistribuirii este în sarcina autorității sau instituției publice în a cărei structură de funcții se regăsește funcția publică supusă ocupării prin redistribuire.  +  Capitolul II Procedura de redistribuire a funcționarilor publici  +  Articolul 3(1) Procedura de redistribuire în funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici cuprinde următoarele etape:a) solicitarea ocupării funcției publice vacante sau temporar vacante din categoria înalților funcționari publici prin redistribuire, transmisă Agenției de conducătorul autorității sau instituției publice, pentru funcțiile publice de secretar general, secretar general adjunct și inspector guvernamental, respectiv de ministrul care coordonează instituția prefectului, pentru funcțiile publice de prefect și subprefect;b) verificarea corpului de rezervă de către Agenție, identificarea înalților funcționari publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 526 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare și transmiterea informațiilor rezultate persoanei care a solicitat ocuparea funcției publice vacante sau temporar vacante din categoria înalților funcționari publici prin redistribuire, potrivit lit. a);c) selecția funcționarului public în vederea redistribuirii de către persoana care a solicitat ocuparea funcției publice vacante sau temporar vacante din categoria înalților funcționari publici prin redistribuire, potrivit lit. a), respectiv de către comisia de testare profesională în vederea redistribuirii;d) transmiterea de către persoana care a solicitat ocuparea funcției publice vacante sau temporar vacante din categoria înalților funcționari publici prin redistribuire, potrivit lit. a), către persoana care are competența de numire a propunerii de redistribuire a înaltului funcționar public selectat, care urmează să fie redistribuit;e) emiterea actului administrativ de redistribuire în funcția publică din categoria înalților funcționari publici, potrivit competenței de numire prevăzute de art. 397 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare.(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite Agenției cu aprobarea persoanei care are competența de numire în funcția publică și cuprinde în mod obligatoriu:a) modalitatea de redistribuire, respectiv prin selecție directă sau ca urmare a testării profesionale;b) funcția publică pentru care se solicită ocuparea prin redistribuire, identificată prin denumire, categorie, clasă și, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum și durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;c) condițiile de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice.  +  Articolul 4(1) Procedura de redistribuire în funcțiile publice de conducere și de execuție cuprinde următoarele etape:a) solicitarea ocupării funcției publice vacante sau temporar vacante prin redistribuire, transmisă Agenției de persoana care are competența de numire în funcția publică;b) verificarea corpului de rezervă de către Agenție, identificarea funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 526 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, și transmiterea informațiilor rezultate persoanei care are competența de numire în funcția publică;c) selecția funcționarului public în vederea redistribuirii, de către persoana care are competența de numire în funcția publică, respectiv de către comisia de testare profesională în vederea redistribuirii;d) transmiterea către Agenție de către persoana care are competența de numire în funcția publică a propunerii de redistribuire a funcționarului public selectat, care urmează să fie redistribuit;e) emiterea ordinului de redistribuire de către președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) cuprinde în mod obligatoriu:a) modalitatea de redistribuire, respectiv prin selecție directă sau ca urmare a testării profesionale;b) funcția publică pentru care se solicită ocuparea prin redistribuire, identificată prin denumire, categorie, clasă și, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum și durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;c) condițiile de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice.  +  Articolul 5(1) Selecția directă a funcționarului public în vederea redistribuirii se face de către persoana care a solicitat ocuparea funcției publice vacante sau temporar vacante din categoria înalților funcționari publici prin redistribuire, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c), respectiv de către persoana care are competența de numire potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) pe baza informațiilor transmise de Agenție potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) sau, după caz, potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), raportat la condițiile de ocupare a funcției publice vacante sau temporar vacante supuse ocupării prin redistribuire.(2) Selecția directă se desfășoară potrivit procedurii aprobate la nivelul autorității sau instituției publice și publicate pe pagina de internet a acesteia.  +  Capitolul III Modalitatea de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii  +  Articolul 6(1) Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data testării profesionale în vederea redistribuirii, conducătorul autorității sau instituției publice emite un act administrativ prin care se stabilesc:a) funcția publică pentru a cărei ocupare se organizează testarea profesională în vederea redistribuirii, identificată prin denumire, categorie, clasă și, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum și durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;b) condițiile de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice;c) data, ora și locul susținerii testării profesionale în vederea redistribuirii;d) probele testării profesionale în vederea redistribuirii;e) dacă procedura de testare profesională în vederea redistribuirii cuprinde o probă suplimentară se stabilesc data și ora desfășurării acestei probe, precum și numele expertului/experților desemnat/desemnați pentru evaluarea cunoștințelor testate în cadrul probei suplimentare;f) bibliografia pentru testarea profesională în vederea redistribuirii;g) componența comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii;h) datele de contact ale secretarului comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.(2) Autoritatea sau instituția publică organizatoare a testării profesionale în vederea redistribuirii are obligația de a afișa la locul desfășurării testării și pe site-ul propriu, cu cel puțin 10 zile înainte de data testării, un anunț care cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1), cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. g).(3) Autoritatea sau instituția publică are obligația de a publica pe site-ul propriu, în timp util, orice modificare intervenită din motive obiective în desfășurarea testării profesionale în vederea redistribuirii.  +  Articolul 7(1) Testarea profesională în vederea redistribuirii cuprinde următoarele probe succesive:a) selecția dosarelor de înscriere;b) proba suplimentară, dacă este cazul;c) proba interviu.(2) Testarea profesională în vederea redistribuirii se desfășoară potrivit procedurii aprobate de autoritățile și instituțiile publice prin act administrativ, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8(1) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii este formată din trei funcționari publici desemnați din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a testării, cel puțin din clasa corespunzătoare celei pentru care se organizează redistribuirea și care nu ocupă o funcție publică aflată în raporturi ierarhice directe cu funcția publică pentru a cărei ocupare se organizează testarea profesională în vederea redistribuirii.(2) Președintele comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.(3) Secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii este desemnat din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a testării, prin actul administrativ de constituire a comisiei.(4) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii are următoarele atribuții principale:a) selectează dosarele de înscriere la testarea profesională în vederea redistribuirii;b) stabilește planul de interviu;c) notează proba de interviu;d) transmite conducătorului autorității/instituției organizatoare, prin secretarul comisiei, raportul final încheiat în urma susținerii testării profesionale în vederea redistribuirii.(5) Secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii are următoarele atribuții principale:a) primește dosarele de înscriere;b) convoacă membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii;c) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de testare profesională în vederea redistribuirii întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;d) asigură transmiterea rezultatelor testării profesionale în vederea redistribuirii candidaților;e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii.  +  Articolul 9(1) Pentru a participa la testarea profesională în vederea redistribuirii organizată de autoritățile sau instituțiile publice în conformitate cu dispozițiile art. 526 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, funcționarii publici care se află în corpul de rezervă și care îndeplinesc condițiile de realizare a redistribuirii prevăzute la art. 2 depun la persoana care asigură secretariatul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii, în termen de 8 zile de la data publicării pe site a anunțului, un dosar de înscriere care cuprinde următoarele documente:a) formularul de înscriere;b) copia actului de identitate al funcționarului public;c) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;d) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării testării profesionale în vederea redistribuirii de către medicul de familie al candidatului;e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;f) cazierul judiciar.(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării testării profesionale în vederea redistribuirii, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii ordinului de redistribuire.(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a testării din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității testării profesionale, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.  +  Articolul 10(1) În etapa de selecție a dosarelor de înscriere, comisia de testare profesională în vederea redistribuirii verifică îndeplinirea următoarelor condiții:a) funcționarul public să se găsească în corpul de rezervă, să îndeplinească condițiile generale și specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice și să fi ocupat la data intrării în corp o funcție publică de același nivel sau de nivel superior funcției publice supuse ocupării prin redistribuire;b) funcționarul public să fi depus dosarul de înscriere la testare în termen de 8 zile de la data publicării pe site a anunțului privind organizarea testării.(2) Selecția dosarelor candidaților are loc în cel mult 24 de ore de la împlinirea termenului prevăzut pentru depunerea dosarelor.(3) Rezultatele selecției candidaților, cu calificativul admis sau respins, se afișează la locul desfășurării testării și se publică pe site-ul autorității sau instituției publice.  +  Articolul 11(1) Proba suplimentară se organizează în situația în care pentru ocuparea funcției publice s-au stabilit condiții specifice care necesită deținerea unor competențe specializate care nu pot fi evaluate în etapa interviului și este gestionată de unul sau mai mulți experți în domeniu.(2) La proba suplimentară participă candidații declarați admiși la proba selecției dosarelor de înscriere.(3) Proba suplimentară este eliminatorie.(4) Rezultatul probei suplimentare, cu calificativul admis sau respins, se afișează la locul desfășurării testării profesionale în vederea redistribuirii și se publică pe site-ul autorității sau instituției publice organizatoare, în termen de maximum 24 de ore de la încheierea acestei probe.  +  Articolul 12(1) La proba interviului pot participa candidații care au fost declarați admiși la selecția dosarelor de înscriere și la proba suplimentară, în cazul în care aceasta a fost organizată.(2) Candidații sunt evaluați de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii, pe baza criteriilor stabilite în planul de interviu.(3) Planul de interviu se stabilește pe baza bibliografiei afișate, astfel încât să reflecte nivelul de pregătire profesională a funcționarului public și gradul de adaptabilitate al funcționarului public la specificul atribuțiilor corespunzătoare funcției publice supuse ocupării prin redistribuire.(4) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii stabilește planul de interviu în ziua în care se desfășoară testarea profesională în vederea redistribuirii și îl aduce la cunoștința fiecărui candidat la începutul probei interviului.(5) Planul de interviu se semnează de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.(6) Rezultatele probei interviu, cu calificativul admis sau respins, se comunică în maximum 24 de ore de la finalizarea acesteia, prin afișare la locul desfășurării testării profesionale în vederea redistribuirii și pe site-ul autorității sau instituției publice organizatoare.  +  Articolul 13(1) La finalizarea procedurii de testare profesională în vederea redistribuirii se întocmește un raport final care conține modul de desfășurare a probelor și rezultatele obținute de candidați și se semnează de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.(2) Rezultatul final al testării profesionale în vederea redistribuirii se comunică, de regulă, în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea probei interviu, prin afișare la locul desfășurării testării profesionale în vederea redistribuirii și prin publicare pe site-ul autorității sau instituției publice organizatoare.(3) Funcționarul public nemulțumit de rezultatul testării profesionale în vederea redistribuirii se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 14Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele testării profesionale în vederea redistribuirii, precum și a rezultatului final al testării profesionale în vederea redistribuirii se realizează prin raportare la numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere pentru fiecare candidat.  +  Articolul 15(1) Conducătorul autorității sau instituției publice în care se regăsește funcția corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici transmite persoanei care are competența de numire în funcția publică propunerea de redistribuire a înaltului funcționar public declarat admis în urma desfășurării testării profesionale în vederea redistribuirii, însoțită de o copie a raportului final întocmit potrivit art. 13 alin. (1).(2) După primirea propunerii formulate de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a testării profesionale în vederea redistribuirii, persoana care are competența numirii în funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici emite actul administrativ de redistribuire a înaltului funcționar public declarat admis.  +  Articolul 16(1) Conducătorul autorității sau instituției publice în care se regăsește funcția publică de conducere sau de execuție supusă ocupării prin redistribuire transmite Agenției propunerea de redistribuire a funcționarului public declarat admis în urma desfășurării testării profesionale, însoțită de o copie a raportului final întocmit potrivit art. 13 alin. (1).(2) După primirea propunerii formulate de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a testării profesionale în vederea redistribuirii, președintele Agenției emite ordinul de redistribuire a funcționarului public declarat admis în urma desfășurării procedurii de testare profesională în vederea redistribuirii pe funcția publică de conducere sau de execuție care face obiectul redistribuirii.  +  Articolul 17(1) Termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început și ziua când s-au sfârșit.(2) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare. (3) Termenul care se sfârșește într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare. (4) Dosarele de înscriere depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta procedură la oficiul poștal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse în termen atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii până cel târziu la data și ora afișării rezultatelor la selecția dosarelor de concurs.(5) Modalitatea de comunicare prin intermediul faxului sau poștei electronice este permisă cu respectarea procedurilor legale aplicabile, în activitatea membrilor comisiilor de testare în vederea redistribuirii, precum și a secretarilor acestora. -----