ORDIN nr. 203 din 10 februarie 2020privind stabilirea cadrului legal și instituțional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 46.650 din 13.01.2020 al Direcției schimbări climatice și dezvoltare durabilă,ținând cont de art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu:– prevederile Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață;– prima ediție a Standardelor internaționale și practicilor recomandate, protecția mediului - Schema de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (schema CORSIA) (anexa 16, volumul IV la Convenția privind aviația civilă internațională),în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește cadrul legal și instituțional necesar aplicării prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 30 septembrie 2019, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) operator de aeronave - persoana, organizația sau societatea implicată sau care se oferă să se implice într-o activitate de aviație;b) operator de transport aerian comercial - un operator care, în schimbul unei remunerații, furnizează publicului servicii de transport aerian regulate sau neregulate pentru transportul pasagerilor, mărfurilor sau al poștei;c) statul membru de administrare - statul care răspunde de administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în ceea ce privește un operator de aeronave;d) Registrul central al CORSIA - bază de date electronică standardizată care conține informații și date folosite pentru implementarea schemei CORSIA;e) CORSIA - schema de reducere și compensare a emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobată prin Standardele internaționale și practicile recomandate, protecția mediului, anexa 16, volumul IV la Convenția privind aviația civilă internațională;f) factor de emisie - factorul de conversie a combustibilului, echivalentul a 3,16 kg CO_2/kg combustibil pentru combustibilul Jet-A/combustibilul Jet - A1 și 3,10 kg CO_2/kg pentru combustibilul AvGas sau Jet - B;g) certificat de operator aerian (AOC) - certificat care autorizează un operator să efectueze operațiuni comerciale specifice de transport aerian;h) combustibil eligibil CORSIA - combustibil aviatic durabil CORSIA sau un combustibil de aviație cu conținut redus de carbon CORSIA, pe care un operator îl poate utiliza pentru a reduce cerințele sale de compensare;i) combustibil aviatic CORSIA cu emisii reduse de carbon - combustibil mineral pentru aviație care îndeplinește criteriile de sustenabilitate CORSIA;j) combustibil durabil pentru aviație CORSIA - combustibil de aviație derivat din surse regenerabile sau derivat din deșeuri care îndeplinește criteriile de sustenabilitate CORSIA;k) organism național de acreditare - organism autorizat de un stat care atestă că un organism de verificare este competent să furnizeze servicii specifice de verificare;l) organism de verificare - persoană juridică care efectuează verificarea unui raport privind emisiile și, atunci când este necesar, un raport de anulare a unităților de emisii, în calitate de terță parte independentă acreditată;m) raport de verificare - document, întocmit de către organismul de verificare, ce conține declarația de verificare și informațiile justificative necesare;n) aerodrom - zonă definită pe uscat sau pe apă (inclusiv orice clădiri, instalații și echipamente) destinată a fi utilizată integral sau parțial pentru sosirea, plecarea și deplasarea pe suprafață a aeronavelor;o) zbor internațional - operarea unei aeronave de la decolare de pe un aerodrom al unui stat sau pe teritoriile acestuia și aterizarea pe un aerodrom al altui stat sau pe teritoriile acestuia;p) zbor intern - operarea unei aeronave de la decolare de pe un aerodrom al unui stat sau pe teritoriile acestuia și aterizare pe un aerodrom din același stat sau de pe teritoriile acestuia;q) OACI - Organizația Aeronautică Civilă Internațională.  +  Articolul 3(1) Se desemnează autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și Agenția Națională pentru Protecția Mediului ca autorități competente pentru implementarea Regulamentului.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este autoritatea competentă la nivel național care notifică Organizației Aeronautice Civile Internaționale (OACI):a) lista operatorilor de aeronave aflați sub incidența CORSIA, cu toate modificările aferente;b) cerințele de monitorizare, raportare și verificare, în conformitate cu prevederile în vigoare;c) emisiile relevante care au fost raportate de operatorul de aeronave;d) numărul de unități de reducere de emisii alocate, stabilite pentru fiecare operator de aeronave, pe toată perioada de implementare a schemei de compensare CORSIA;e) organismele de verificare acreditate pentru verificarea documentelor privind cerințele de monitorizare și raportare ale operatorilor sub schema CORSIA;f) combustibilii eligibili sub schema CORSIA utilizați de operatorii de aeronave;g) unitățile de emisii anulate sub schema CORSIA.(3) Agenția Națională pentru Protecția Mediului este autoritatea competentă pentru:a) primirea, analizarea și aprobarea planului de monitorizare a emisiilor operatorului de aeronave aflat sub incidența schemei CORSIA, respectiv a planului de monitorizare revizuit unde este cazul;b) primirea și analizarea raportului anual de emisii al operatorului de aeronave aflat sub incidența schemei CORSIA;c) primirea și analizarea rapoartelor de verificare a emisiilor pentru verificarea raportului anual de emisii al operatorului de aeronave aflat sub incidența schemei CORSIA;d) transmiterea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a datelor necesare pentru notificarea către OACI a cerințelor prevăzute la alin. (2) până cel târziu la data de 30 iunie 2020.  +  Articolul 4(1) Organismele de verificare acreditate pentru verificarea rapoartelor operatorilor de aeronave conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2.067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului sunt competente și pentru efectuarea verificărilor rapoartelor operatorilor de aeronave sub schema de reducere și compensare a emisiilor pentru aviația internațională - CORSIA.(2) Lista organismelor acreditate pentru evaluarea rapoartelor anuale de emisii și care întocmesc rapoartele de verificare se publică pe pagina de internet a organismului național de acreditare.  +  Articolul 5(1) Operatorii de aeronave au obligația de a transmite, până la data de 14 februarie 2020, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului planul de monitorizare a emisiilor pentru perioada 2019-2020, utilizând formatul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(2) Operatorii de aeronave au obligația de a transmite, până la data de 1 martie 2020, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului raportul privind emisiile aferente anului 2019 împreună cu rapoartele de verificare, utilizând formatele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la prezentul ordin.(3) Operatorul de aeronave are obligația să asigure corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate în planul de monitorizare a emisiilor și în raportul privind emisiile.  +  Articolul 6(1) Operatorul de aeronave este obligat să raporteze Agenției Naționale pentru Protecția Mediului emisiile rezultate din:a) zborurile între aerodromurile situate în statele membre și aerodromurile situate în țări terțe;b) zborurile între aerodromurile situate în statele membre și aerodromurile situate în regiunile ultraperiferice, dependențele sau teritoriile altor state membre;c) zboruri între aerodromuri situate în regiunile ultraperiferice, dependențe sau teritorii ale statelor membre și aerodromuri situate în țări terțe sau dependențe sau teritorii ale altor state membre.(2) Operatorul de aeronave trebuie, de asemenea, să verifice și să raporteze emisiile generate de zborurile dintre aerodromurile situate în două țări terțe diferite.(3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, operatorilor de transport aerian comercial care operează mai puțin de 243 de zboruri pe perioadă, timp de 3 perioade consecutive de câte patru luni, care pleacă de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru sau sosesc pe un astfel de aerodrom, cu condiția să fie îndeplinite prevederile art. 10.(4) Pentru raportarea emisiilor, operatorul de aeronave trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14 din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(5) Începând cu 1 ianuarie 2021, operatorii de aeronave trebuie să îndeplinească aceleași cerințe ca cele prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2.066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei.(6) Agenția Națională pentru Protecția Mediului poate solicita operatorului de aeronave informații suplimentare în legătură cu informațiile furnizate conform alin. (1).  +  Articolul 7Operatorii de aeronave listați în anexa la Regulamentul (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave, cu modificările și completările ulterioare, raportează emisiile lor către statul membru de administrare menționat în anexa respectivă.  +  Articolul 8Verificarea datelor privind emisiile care trebuie raportate în temeiul art. 6 alin. (1) din prezentul ordin și acreditarea verificatorilor care efectuează această verificare sunt supuse acelorași cerințe ca și cele prevăzute la art. 15 din Directiva 2003/87/CE și în partea B din anexa V la directiva respectivă, precum și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2.067.  +  Articolul 9În scopul îndeplinirii cerințelor privind monitorizarea și raportarea în temeiul legislației în vigoare, operatorii de aeronave utilizează formatele transmise de Comisia Europeană și agreate de Secretariatul OACI, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 4 și 5.  +  Articolul 10(1) Obligațiile de raportare prevăzute la art. 5 alin. (1) se aplică numai operatorilor de aeronave care îndeplinesc simultan următoarele condiții:a) dețin un certificat de operator aerian eliberat de un stat membru sau sunt înregistrați într-un stat membru, inclusiv în regiunile ultraperiferice, pe teritoriile dependente și pe teritoriile statului membru respectiv;b) produc emisii anuale de CO_2 mai mari de 10.000 de tone, care provin din utilizarea de avioane cu o masă maximă autorizată la decolare mai mare de 5.700 kg, care efectuează zboruri între aerodromurile situate în state diferite din Spațiul Economic European (SEE) sau zboruri menționate la art. 6 alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2019.(2) În sensul alin. (1) lit. (b), nu se iau în considerare emisiile generate de următoarele tipuri de zboruri:a) zboruri de stat;b) zboruri umanitare;c) zboruri medicale;d) zboruri militare;e) zboruri ale serviciilor de pompieri.  +  Articolul 11Formatele menționate în art. 5 alin. (1) și (2) se completează exclusiv în limba engleză, conform anexelor la prezentul ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Costel Alexe
    București, 10 februarie 2020.Nr. 203.-----