HOTĂRÂRE nr. 87 din 28 ianuarie 2020privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului, și administrarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunului imobil cu nr. MFP 147176, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 87.  +  ANEXĂ
  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MFP 147176
  din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)26369185MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
  2. Ordonator secundar de credite 
  3. Ordonator terțiar de credite14935787AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finalizării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare  
  GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (lei), după reevaluareSituația juridicăSituație juridică actualăTip bun (imobil, teren etc.)
  Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
  1471768.29.08Parte imobil sediu A.N.R.S.C., Agenția Teritorială Nord-EstSuprafața construită - 102,41 mp; suprafața utilă totală - 100,73 mp; data punerii în funcțiune: anul 1982; regimul de înălțime: etajul 1 al unui bloc tip condominiu P+M+6E; C.F. nr. 50855-C1-U6 UAT Botoșani; nr. cadastral: 50855-C1-U6N - Calea Națională E - bloc locuințe S - alei pietonale V - bloc locuințeȚara: România, județul: municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 70, sc. A (fosta stradă Marchian nr. 1, bl. G3, sc. A)2004330.854Hotărârea Guvernului nr. 730/2004; Hotărârea Guvernului nr. 958/2016În administrare imobil
  ----