ORDIN nr. 3.125 din 29 ianuarie 2020privind structura anului școlar 2020-2021
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 6 februarie 2020    Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2020-2021 încep la data de 14 septembrie 2020.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021;b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021;c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.  +  Articolul 2Anul școlar 2020-2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 - 29 ianuarie 2021.Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marți, 22 decembrie 2020.În perioada 26 octombrie-1 noiembrie 2020, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.Vacanța de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021.Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021.Vacanța intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 - duminică, 7 februarie 2021.Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie-18 iunie 2021.Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021.Vacanță - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021.Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021.Vacanță - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021.Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021.Vacanța de vară - sâmbătă, 19 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului școlar 2021-2022.  +  Articolul 3În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.  +  Articolul 4Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie 2020 - Ziua internațională a educației.  +  Articolul 5(1) Programul național „Școala altfel“ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.(2) Intervalul aferent programului „Școala altfel“ nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele).(3) Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activități de instruire practică în săptămâna dedicată programului „Școala altfel“.  +  Articolul 6Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după ce se parcurge programa școlară, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.  +  Articolul 7Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanțelor de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.  +  Articolul 8(1) În situații obiective, cum ar fi calamități naturale, intemperii, epidemii, alte situații excepționale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Recuperarea cursurilor suspendate în condițiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.  +  Articolul 9Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 10Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 29 ianuarie 2020.Nr. 3.125.-----