INSTRUCȚIUNI TEHNICE din 20 mai 2002privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 22 iulie 2002  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 103 din 20 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 22 iulie 2002.
   +  Articolul 1Pentru publicitatea drepturilor și sarcinilor de orice fel asupra proprietății miniere se instituie Cartea miniera.  +  Articolul 2Cartea miniera se instituie pentru fiecare perimetru cu activitate de explorare sau exploatare pe bază de licență.  +  Articolul 3Cartea miniera este componenta a cadastrului extractiv și cuprinde toate datele privind dreptul de proprietate corespunzător suprafețelor de teren aferente perimetrului, situația topografica a lucrărilor aferente activității miniere, a resurselor/rezervelor minerale și de producție.  +  Articolul 4Cadastrul extractiv este cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenta și inventariere sistematica a bunurilor imobile aferente activităților miniere (terenuri, construcții și instalații de la suprafața și din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic și alte informații privind perimetrul instituit.  +  Articolul 5Agenția Naționala pentru Resurse Minerale stabilește conținutul-cadru, întocmește și păstrează Cartea miniera și înregistrează datele și informațiile prevăzute în anexa. Actele juridice și documentele neinregistrate în Cartea miniera nu sunt opozabile terților.  +  Articolul 6Titularii de licență au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în format letric și pe suport magnetic, actele juridice, documentele, datele și informațiile necesare în vederea elaborării și completării Cărții miniere, de a efectua măsurătorile topografice necesare pentru executarea hărților și a planurilor de situație și actualizarea periodică a acestora cu lucrările executate, conform regulamentului de topografie minieră și altor acte normative în vigoare, elaborate de personal atestat în acest domeniu, conform prevederilor legale (la 17-01-2020, Alineatul 1 al articolului 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 9 din 10 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 17 ianuarie 2020 ) Documentele și datele prevăzute de Cartea miniera pentru fiecare perimetru de exploatare și/sau explorare vor fi transmise, în mod gratuit, de către titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestora.Pentru cazurile în care sunt încheiate, la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, acte de dare în administrare sau în concesiune, datele și documentele vor fi transmise în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 7Actele, documentele și datele prevăzute în anexă vor fi transmise Agenției Naționale pentru Resurse Minerale după cum urmează: a) înscrisurile, în format letric și pe suport magnetic (digitizate), câte un exemplar din fiecare piesă; b) datele, în format letric și pe suport magnetic (digitizate) (Word, Access și Excel). (la 17-01-2020, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 9 din 10 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 17 ianuarie 2020 )  +  Articolul 8Datele măsurătorilor topografice, hartile și planurile de situație, necesare pentru susținerea înregistrărilor din Cartea miniera, se realizează în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, ale Normelor tehnice privind executarea cadastrului general și ale altor acte normative în vigoare specifice domeniului.  +  Articolul 9Orice modificări ale datelor și informațiilor prevăzute la art. 6, care apar pe parcursul executării activităților miniere, vor fi comunicate Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în termen de 30 de zile de la producerea lor.Datele referitoare la resursele geologice și rezerve vor fi comunicate anual, iar productiile realizate, trimestrial, în condițiile art. 7.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexăla instrucțiuniOPIS GENERAL DE EVIDENTA
  1.1 Numărul Cărții Miniere
  1.2 Denumirea perimetrului
  1.3 Localizare administrativ teritorială a perimetrului (localitate, județ)
  1.4 Număr unic de identificare
  1.5 Număr topo
  1.6 Inspectoratul ANRM zonal
  1.7 Număr licenta
  CARTEA MINIERA A PERIMETRULUI .....(Denumirea perimetrului - Numărul Cărții Miniere/Data elaborării)1. REGISTRUL DE DATE TEHNICE - ECONOMICE
  1.1 Lucrări efectuate anterior (pe bază de permis de prospecțiune/permis de exploatare/licenta de explorare)
  1.1.1 Tipul lucrării efectuate (exploatare/explorare/prospecțiune);
  1.1.2 Număr permis/licenta și/sau nr./data Aviz;
  1.2 Încheierile prin care au fost omologate rezerve/resurse în perimetru
  1.2.1 Nr./an
  1.2.2 Documentația care a stat la baza emiterii încheierii (Nr.arhiva/data);
  1.2.3 Substanța pentru care s-a făcut omologarea;
  1.2.4 Suprafața pentru care s-a făcut omologarea (kmp);
  1.2.5 Codul de zacamant
  1.3 Substanța minerala extrasa
  1.4 Suprafața perimetrului (kmp)
  1.5 Interval de adancime pentru lucrările aprobate (m)
  1.6 Produse miniere comercializabile prevăzute în licenta;
  1.7 Fișa cu situația rezervelor/an
  1.8 Fișa cu evidenta/an:
  1.8.1 evidenta valorii planului de dezvoltare - exploatare
  1.8.2 evidenta plății taxei pe suprafața
  1.8.3 evidenta plății redeventei miniere
  1.8.4 evidenta garanției bancare pentru refacerea mediului
  2. REGISTRUL DE DATE CU PRIVIRE LA CONTRACT
  2.1 Titularul licenței: Nume, Adresa
  2.2 Concurs de oferta publică (Nr. rundei/Nr. Monitorului Oficial în care s-a publicat/Data)/Solicitarea obținerii licenței prin atribuire directa (nr./data)
  2.3 Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial (nr./data)
  2.4 Perioada de acordare a licenței
  3. REGISTRUL DE ACTE JURIDICE - intrate în A.N.R.M.(scrise în ordinea sosirii lor)
  3.1. Nr.crt.
  3.2. Nr. Înregistrare/Data înregistrării
  3.3. Tipul actului
  3.4. Emitent
  4.REGISTRUL DE ACTE JURIDICE - eliberate de către A.N.R.M.(scrise în ordinea eliberării lor)
  4.1. Nr. crt.
  4.2. Nr. Înregistrare/Data înregistrării
  4.3. Tipul actului
  4.4. Destinatar
  5.MATERIAL ÎN ORIGINAL SAU COPIE CARE TREBUIE SA EXISTEÎMPREUNĂ CU REGISTRELE
  5.1 Licenta (original)
  5.2 Acte adiționale la licenta (original)
  5.3 Raportul de evaluare
  5.4 Fișa tip (A4) de instituire a perimetrului
  5.5 Fișa tip (A4) cu perimetrele înscrise la punctul 1.1
  5.6 Dosar cu acte juridice intrate în A.N.R.M.
  5.7 Dosar cu acte juridice eliberate de către A.N.R.M.
  5.8 Documentații cu privire la activitatea miniera pentru care s-a obținut licenta
  5.8.1 Documentația care a stat la baza acordării licenței
  5.8.2 Raport final
  1. REGISTRUL DE DATE TEHNICE Sl ECONOMICE
  1.1 Lucrări efectuate anterior
  Tipul lucrării efectuate Număr permis/licenta și/sau nr./data Aviz
  1.1.1. 1.1.2
  1.2 Încheierile prin care au fost omologate/luate în evidenta rezerve/resurse în perimetru
  Nr./an Documentația care a stat la baza emiterii încheierii(Nr.arhiva/data); Substanța pentrucare s-a făcut omologarea Suprafața pentru care s-a făcut omologarea (kmp) Codul de zacamant
  1.2.1 1.2.2 1.2.3. 1.2.4 1.2.5
  1.3 Substanța minerala extrasa
  1.4 Suprafața perimetrului de exploatare (kmp)
  1.5 Interval de adancime pentru lucrările aprobate (m)
  1.6 Produse miniere comercializabile prevăzute în licenta
  1.7 Situația rezervelor
  Cantitate de substanța minerala utila extrasa (tone sau mc.) An
  1
  2
  1.8. Fișa cu evidenta/an
  An valoarea planului de dezvoltare - exploatare (lei) taxa pe suprafața (lei) redeventa miniera (lei) garanția bancară pentru refacerea mediului (lei)
  1.8.1. 1.8.2. 1.8.3 1.8.4.
  1
  2
  4
  2.REGISTRUL DE DATE CU PRIVIRE LA CONTRACT
  Titularul licenței Concurs de ofertapublică Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial (nr./data)Perioadade acordarea licenței
  Nume Adresa
  2.1 2.2 2.3 2.4
  3. REGISTRUL DE ACTE JURIDICE - intrate în A.N.R.M
  Nr. crt.Nr. Înregistrare/Data înregistrării Tipul actului Emitent
  3.1 3.2 3.3 3.4
  4. REGISTRUL DE ACTE JURIDICE - eliberate de către A.N.R.M
  Nr. crt.Nr. Înregistrare/Data înregistrării Tipul actului Destinatar
  4.1 4.2 4.3 4.4