ORDIN nr. 252 din 19 decembrie 2019privind aprobarea aplicării standardului SR EN 4179 "Calificarea și autorizarea personalului pentru examinări nedistructive" și de abrogare a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă și a centrelor de instruire a personalului NDT
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020    Având în vedere prevederile art. 145.A.30 „Cerințe privind personalul“, lit. f) din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.321/2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.321/2014,luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 708/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu,având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și ale art. 4 lit. b) și m) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă aplicarea la nivel național a standardului SR EN 4179 „Calificarea și autorizarea personalului pentru examinări nedistructive“, pentru calificarea operatorilor care efectuează examinări nedistructive, denumiți în continuare operatori NDT, precum și pentru autorizarea centrelor de instruire a operatorilor NDT.  +  Articolul 2(1) În vederea conformării cu prevederile standardului SR EN 4179, exercitarea atribuțiilor „Organismului Național NDT“ prevăzut în standard se va face de către o entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, înființată de agenții aeronautici civili ce desfășoară activități de control nedistructiv, care îndeplinește cerințele prevăzute de standard și care este recunoscută în baza unui document emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română supraveghează modul în care „Organismul Național NDT“ își exercită atribuțiile prevăzute în standardul SR EN 4179.(3) În cazul în care „Organismul Național NDT“ nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza recunoașterii, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate revoca, limita sau suspenda documentul de recunoaștere emis pentru acesta. În această situație, atribuțiile „Organismului Național NDT“ pot fi exercitate, până la recunoașterea altei organizații sau până la ridicarea limitării sau suspendării, de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.(4) Condițiile în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite/revocă/limitează sau suspendă documentul de recunoaștere prevăzut la alin. (1) sunt detaliate în cadrul unei proceduri aprobate de directorul general al Autorității Aeronautice Civile Române și publicate pe pagina de web www.caa.ro.  +  Articolul 3Certificatele de autorizare ale operatorilor NDT și certificatele de autorizare ale centrelor de instruire a operatorilor NDT aflate în termen de valabilitate la data emiterii prezentului ordin își produc efectele până la data de expirare înscrisă pe acestea.  +  Articolul 4Începând cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă și a centrelor de instruire a personalului NDT, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 7 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 19 decembrie 2019.Nr. 252.-----