ORDIN nr. 3.016 din 9 ianuarie 2020privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 15-a
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 246 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 8 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 15-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală infrastructură din Ministerul Educației și Cercetării și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 9 ianuarie 2020.Nr. 3.016.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți
  în management educațional, seria a 15-a
  20 ianuarie 2020Afișarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs și a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu
  20 ianuarie-2 februarie 2020Completarea formularului de selecție online în aplicația informatică
  3 februarie 2020Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online
  3-14 februarie 2020Depunerea la inspectoratul școlar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, conform programului afișat
  17 februarie 2020Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației și Cercetării lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora
  17-24 februarie 2020Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educației și Cercetării
  25 februarie 2020Validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar Afișarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor
  26 februarie-3 martie 2020Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educației și Cercetării
  26 februarie-12 martie 2020Soluționarea contestațiilor
  26 februarie-10 martie 2020Transmiterea de către Ministerul Educației și Cercetării a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
  13 martie 2020Întocmirea de către inspectoratele școlare a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la Ministerul Educației și Cercetării
  20 martie 2020Emiterea ordinului ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional
  -----