INSTRUCȚIUNI din 17 decembrie 2019privind autorizarea lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unitățile sistemului administrației penitenciare
EMITENT
  • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020    Notă
    Aprobate prin DECIZIA nr. 643 din 17 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 13 ianuarie 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele Instrucțiuni au ca obiect asigurarea unui cadru unitar al autorizării executării lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, la nivelul unităților din sistemul administrației penitenciare.  +  Articolul 2(1) Lucrările de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, se pot realiza numai în baza autorizației de construire, cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situațiile exceptate de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Autorizarea executării lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită se realizează de către Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construire din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Capitolul II Procedura de autorizare  +  Secţiunea 1 Certificatul de urbanism  +  Articolul 4Procedura de autorizare începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul executării lucrărilor de reparații curente și de întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită stabilite prin documentații de urbanism aprobate.  +  Articolul 5Unitățile subordonate înaintează solicitarea de emitere a certificatului de urbanism către Administrația Națională a Penitenciarelor - Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construire.  +  Articolul 6Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism sunt cele prevăzute de art. 17 din Procedura comună de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului culturii și identității naționale, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/59/16.317/151/M.40/2.868/C/263/419/2018, denumită în continuare Procedura comună.  +  Articolul 7Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt cele prezentate în anexa nr. 1 „Formulare“ din Procedura comună, respectiv pentru emiterea certificatului de urbanism formularul F.1 și formularul F.3.  +  Articolul 8Documentele depuse pentru emiterea certificatului de urbanism sunt analizate în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construire, care eliberează certificatul de urbanism solicitantului, în termenul prevăzut la art. 38 din Procedura comună.  +  Articolul 9În cazul în care documentația depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termenul prevăzut la art. 44 alin. (2) din Procedura comună, se notifică în scris solicitantului acest fapt, cu menționarea elementelor lipsă din documentație, care se restituie în vederea completării.  +  Articolul 10În situația prevăzută la art. 9, începând cu data notificării, termenul de 30 de zile calendaristice pentru emiterea certificatului de urbanism se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora modificările/completările și pentru a retransmite documentația.  +  Articolul 11În perioada de valabilitate, certificatul de urbanism emis în scopul realizării lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită poate fi utilizat în toate fazele de proiectare până la emiterea autorizației de construire.  +  Secţiunea a 2-a Avize  +  Articolul 12(1) Expertizele tehnice efectuate, după caz, în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) din Normele tehnice pentru lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 757/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt realizate de către experți tehnici atestați.(2) Experții tehnici trebuie să fie atestați conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Documentațiile tehnice pentru obținerea avizului Ministerului Culturii, a avizului de securitate la incendiu de la Administrația Națională a Penitenciarelor, precum și cele pentru obținerea autorizației de construire trebuie supuse verificării tehnice, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Avizul de securitate la incendiu se solicită de la Administrația Națională a Penitenciarelor numai în cazurile precizate la cap. VI secțiunea 1 din Normele privind desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017.  +  Secţiunea a 3-a Autorizația de construire  +  Articolul 15Unitățile subordonate înaintează solicitarea de emitere a autorizației de construire către Administrația Națională a Penitenciarelor - Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construire, care analizează documentele necesare emiterii autorizației de construire.  +  Articolul 16Documentele necesare emiterii autorizației de construire sunt cele prevăzute de art. 19 din Procedura comună.  +  Articolul 17Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt cele prezentate în anexa nr. 1 „Formulare“ din Procedura comună, respectiv pentru emiterea autorizației de construire formularul F.2 și formularul F.6.  +  Articolul 18Documentele depuse pentru emiterea autorizației de construire sunt analizate în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construire, care eliberează autorizația de construire în termenul prevăzut de art. 51 alin. (6) din Procedura comună, menționându-se scopul emiterii acesteia.  +  Articolul 19În cazul în care documentația depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării, documentele se restituie solicitantului, în vederea completării, cu menționarea elementelor lipsă din cuprinsul acestora.  +  Articolul 20În situația prevăzută la art. 19, termenul de 30 de zile calendaristice pentru emiterea autorizației de construire se decalează cu numărul de zile necesar unității penitenciare pentru a elabora și a retransmite modificările/completările aduse documentației inițiale.  +  Secţiunea a 4-a Disciplina autorizării și execuției lucrărilor de reparații curente/întreținere  +  Articolul 21Disciplina autorizării și execuției lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită se asigură de către Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construire din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform Procedurii comune.  +  Capitolul III Procedura de execuție a lucrărilor de reparații curente/întreținere  +  Secţiunea 1 Dirigenția de șantier  +  Articolul 22Derularea lucrărilor de reparații curente/întreținere este urmărită de specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Recepția lucrărilor  +  Articolul 23Recepția lucrărilor de reparații curente/întreținere se realizează în baza Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500.027/2017 privind aprobarea Instrucțiunilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora care se execută la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 24Dispozițiile prezentelor instrucțiuni se aplică unităților sistemului administrației penitenciare care administrează clădiri monument istoric sau aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită stabilite prin documentații de urbanism aprobate.----