DECIZIE nr. 643 din 17 decembrie 2019pentru aprobarea Instrucțiunilor privind autorizarea lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unitățile sistemului administrației penitenciare
EMITENT
  • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020    Luând în considerare prevederile art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului culturii și identității naționale, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/59/16.317/151/M.40/2.868/C/263/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special,în temeiul art. 12 alin. (4) din Normele tehnice pentru lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 757/2017, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind autorizarea lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unitățile sistemului administrației penitenciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
    Tiberiu Firinel Ungureanu
    București, 17 decembrie 2019.Nr. 643.  +  ANEXĂINSTRUCȚIUNIprivind autorizarea lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monumentistoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construiteprotejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unitățilesistemului administrației penitenciare