ORDIN nr. M.237 din 23 decembrie 2019pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2014
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020  Pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 8^5 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IInstrucțiunile privind asistența psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 1 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) în cadrul selecției pentru încadrarea structurilor de forțe pentru operații speciale.2. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evaluarea psihologică periodică a personalului care participă la misiuni în teatrele de operații se desfășoară anual, iar cea din cadrul serviciilor medicale profilactice privind supravegherea sănătății lucrătorilor se execută ori de câte ori se solicită de către medicul de medicină a muncii.3. La articolul 16, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) în structura de asistență psihologică a Comandamentului forțelor pentru operații speciale.4. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Activitatea de evaluare de tip screening se execută cu întreg personalul la 60 de zile de la întoarcerea din misiune și se finalizează cu un raport de evaluare psihologică de tip screening, prin care se fac recomandări pentru intervenție psihologică specializată, după caz.5. La articolul 23 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) la nevoie, pentru membrii familiilor personalului militar și civil în activitate care prezintă manifestări specifice problemelor/ tulburărilor psihocomportamentale rezultate din exercitarea profesiei militare, în situația în care psihologul consideră că este relevant și util pentru militar.6. La articolul 28, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) structurile de asistență psihologică și psihologii de unitate din cadrul structurilor de forțe ale armatei.7. La articolul 29 alineatul (4), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) planifică, organizează, coordonează și/sau execută, după caz, activități de prevenție și recuperare stres operațional și traumatic, specifice psihologiei clinice operaționale, în scopul reintegrării profesionale, sociale și familiale a personalului militar, prin furnizarea de servicii de specialitate;j) elaborează programe de dezvoltare a competențelor interculturale, precum și reglementări de implementare a acestora, atât pentru facilitarea procesului de comunicare interculturală cu populația locală în misiunile executate de către militari în afara teritoriului statului român, cât și pentru creșterea interoperabilității cu partenerii NATO.8. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Secțiile psihologie operațională execută:a) evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale ale candidaților/personalului din Ministerul Apărării Naționale care desfășoară activități specifice conducerii vehiculelor și/sau activități ce presupun un grad ridicat de risc, atât la selecția pentru intrarea în sistemul militar, cât și periodic;b) activități specifice psihologiei operaționale, adresate personalului militar și civil în activitate, în scopul creșterii rezilienței personalului, prevenției problemelor/tulburărilor psihocomportamentale și gestionării adecvate a stresului operațional și traumatic;c) activități specifice psihologiei clinice operaționale, adresate personalului militar și civil în activitate, în scopul remisiunii manifestărilor psihocomportamentale și/sau simptomelor specifice tulburărilor relaționate cu stresul și evenimentelor traumatice;d) asistența psihologică a personalului în rezervă sau în retragere, din zona de responsabilitate.9. La articolul 31, literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) asistență psihologică specifică psihologiei operaționale, asigurată în scopul prevenției problemelor/tulburărilor psihocomportamentale și gestionării adecvate a stresului operațional și traumatic;(...)f) asistență psihologică specifică psihologiei clinice operaționale, asigurată în scopul reintegrării profesionale, sociale și familiale, adresate personalului militar și civil în activitate, precum și militarilor veterani în rezervă sau în retragere care prezintă manifestări specifice problemelor/tulburărilor psihocomportamentale rezultate din exercitarea profesiei militare.10. În tot cuprinsul instrucțiunilor, sintagma „Direcția management resurse umane“ se înlocuiește cu sintagma „Direcția generală management resurse umane“, sintagma „Centrul de investigații sociocomportamentale“ se înlocuiește cu sintagma „Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală“, iar sintagma „laboratoarele psihotehnice“ se înlocuiește cu sintagma „secțiile psihologie operațională“.11. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Ionel Nicolae Ciucă
  București, 23 decembrie 2019.Nr. M.237.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la instrucțiuni)
  DIAGRAMA
  de relații a Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală
  -----