ORDIN nr. 157 din 24 decembrie 2019pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.764 din data de 8 noiembrie 2019, întocmit de Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza:– Regulamentului (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE)nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE)nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale);– Regulamentului delegat (UE) nr. 478/2019 al Comisiei din 14 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoriile de transporturi care urmează să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul ILa litera A din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, după punctul VII se introduce un nou punct, punctul VIII, cu următorul cuprins: VIII. Tarife aplicabile pentru controlul oficial al transporturilor de materiale germinative, de fân, de paie, precum și de produse alimentare, care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală - produse compuse, din import:a) materiale germinative, fân, paie, precum și produse alimentare, care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală - produse compuse, care nu sunt transportate în vrac:1. 55 euro pe transport până la 6 tone; și2. 9 euro pe tonă, peste 6 tone și până la 46 de tone; sau3. 420 euro pe transport, peste 46 de tone;b) materiale germinative, fân, paie, precum și produse alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală - produse compuse, transportate în vrac, plasate în ambalaj:1. 600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de până la 500 de tone;2. 1.200 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 500 și până la 1.000 de tone;3. 2.400 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 1.000 și până la 2.000 de tone;4. 3.600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 2.000 de tone.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Robert Viorel Chioveanu
    București, 24 decembrie 2019.Nr. 157.-----