METODOLOGIE din 10 decembrie 2019privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului, în anul 2020
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 bis din 12 decembrie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.166 din 10 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1002 din 12 decembrie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind finanțarea federațiilor sportive naționale, în anul 2020:a) principiile care stau la baza finanțării programelor sportive de utilitate publică;b) condițiile de finanțare;c) criteriile de finanțare;d) contractul;e) atribuirea și încheierea contractului de finanțare.  +  Articolul 2 În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:– federație eligibilă - federație sportivă națională care îndeplinește condițiile de finanțare;– cerere de finanțare eligibilă - cerere de finanțare depusă de o federație sportivă națională, corect întocmită și completă, prin care face dovada că îndeplinește condițiile de finanțare;– criterii de finanțare - principii pe baza cărora se face o clasificare a federațiilor eligibile și se stabilește ordinea priorităților de finanțare;– juniori mici - categorie de juniori stabilită conform regulamentelor fiecărei federații sportive naționale;– sport olimpic - disciplină sportivă/ramură de sport cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;– sport neolimpic - disciplină sportivă/ramură de sport care nu este cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;– contract de finanțare - contract care se poate încheia între Ministerul Tineretului și Sportului și o federație sportivă națională eligibilă în vederea finanțării programelor sportive de utilitate publică;– solicitant - federație sportivă națională care a depus o cerere de finanțare pentru programele sportive de utilitate publică;– beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie un contract de finanțare în urma aplicării condițiilor și criteriilor de finanțare;– venituri proprii ale federației - orice venituri obținute, în condițiile legii, de către o federație sportivă națională, în afara sumelor primite din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.  +  Capitolul II Principii care stau la baza finanțării programelor sportive de utilitate publică  +  Articolul 3 Principiile care stau la baza finanțării programelor sportive de utilitate publică sunt:a) responsabilitatea, respectiv asumarea responsabilității pentru acțiunile întreprinse și activitățile realizate;b) transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare, precum și asigurarea liberului acces la informațiile de interes public;c) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea criteriilor care să facă posibilă evaluarea obiectivă a cererilor de finanțare și repartizarea bugetului activității sportive pentru federațiile sportive naționale;d) abordarea etică, respectiv realizarea acțiunilor/activităților conform celor mai înalte standarde ale comportamentului etic;e) cofinanțarea, în sensul că finanțarea de la Ministerul Tineretului și Sportului urmează să fie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului, care se stabilește prin contractul de finanțare;f) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea programelor sportive derulate de federațiile sportive naționale.  +  Capitolul III Condiții de finanțare  +  Articolul 4(1) Pentru a putea beneficia de finanțare, federațiile sportive naționale interesate trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să fie structuri sportive recunoscute în condițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, posesoare ale Certificatului de identitate sportivă;b) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvență, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvență, conform prevederilor legale în vigoare;c) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutului, actului constitutiv, a regulamentelor proprii sau a reglementărilor legale în vigoare;d) să depună extras din Registrul Special al Federațiilor ținut la Grefa Tribunalului unde federația sportivă națională își are sediul, cu privire la membrii, organele de conducere, executive și control, respectiv sediu;e) să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are obligații de plată exigibile la bugetul de stat, ori să prezinte o reeșalonare a acestora;f) să depună o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are debite față de persoanele fizice sau juridice, stabilite prin titluri executorii la momentul depunerii cererii de finanțare;g) să nu aibă obligații de plată stabilite prin titluri executorii din anii 2017-2019 la Ministerul Tineretului și Sportului, unitățile subordonate acestuia sau față de alte persoane fizice sau juridice;h) să nu furnizeze informații false în cererea de finanțare sau în documentele care însoțesc cererea de finanțare;i) să nu aibă conturile bancare blocate în urma unei hotărâri judecătorești definitive;j) să depună o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al federației nu a fost condamnat pentru: gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, deturnare de fonduri;k) să depună, odată cu cererea de finanțare, raportul de activitate pe anul 2019, care va cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:– modul de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a obligațiilor asumate în contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului pe anul 2019;– numărul de membri afiliați la data depunerii cererii;– numărul de sportivi legitimați înregistrați în Registrul Național al Sportivilor administrat de Institutul Național de Cercetare pentru Sport;– date referitoare la activitatea sportivă (campionate naționale organizate, numărul de cluburi participante la fiecare campionat, cursuri de perfecționare pentru antrenori, etc.);– modificări survenite la statutele și regulamentele organismelor internaționale la care federația este afiliată;l) să aibă un număr de cel puțin 15 membri afiliați, la data depunerii cererii de finanțare;m) să depună cererea de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a sau, după caz, în anexa nr. 1b, în termenul stabilit de Ministerul Tineretului și Sportului;n) să depună o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că federația sportivă națională a organizat în cursul anului 2019 un sistem competițional național la nivel de seniori în care au participat minim 6 structuri sportive;o) să depună o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului în condițiile legii.(2) În cererea de finanțare, întocmită conform prezentei metodologii, vor fi cuprinse și competițiile internaționale programate a se desfășura în România în anul 2020.  +  Capitolul IV Criterii de finanțare  +  Articolul 5 Criteriile de finanțare au ca scop evaluarea, pe baze valorice, de performanță, competitive și concurențiale, a capacității solicitanților de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică.  +  Articolul 6 Criteriile de finanțare pentru programul "Promovarea sportului de performanță" sunt:(1) Criteriul 1 - potențialul confirmat de a reprezenta România la jocurile olimpice/paralimpice (JO/JP) Indicatori specifici:a) federația sportivă națională calificată la JO Tokyo 2020;b) federația sportivă națională/Comitetul Național Paralimpic (CNP) a participat la una dintre ultimele două ediții ale JO/JP;c) federația sportivă națională/CNP a obținut una sau mai multe medalii la una dintre ultimele două ediții ale JO/JP;d) federația sportivă națională/CNP a obținut cel puțin un loc IV-VI la una dintre ultimele două ediții ale JO/JP.(2) Criteriul 2 - potențialul confirmat de a reprezenta România la campionatele mondiale și europene la sporturi olimpice, Jocurile Europene, Jocurile Olimpice de Tineret și un nivel semnificativ de dezvoltare pe plan intern. Indicatori specifici:a) federația sportivă națională a obținut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale și/sau europene la sporturi olimpice, Jocurile Europene, Jocurile Olimpice de Tineret în anii 2018 sau 2019;b) federația sportivă națională s-a calificat și a participat la ultima ediție a unui turneu final a campionatelor mondiale și/sau europene la sporturi olimpice, în cazul jocurilor sportive;(3) Criteriul 3 - potențialul confirmat de a reprezenta România la campionatele mondiale și europene la sporturi neolimpice, și un nivel semnificativ de dezvoltare pe plan intern. Indicatori specifici:a) federația sportivă națională a obținut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale și/sau europene la sporturi neolimpice în anii 2018 sau 2019;b) federația sportivă națională are minimum 500 de sportivi legitimați și înscriși în Registrul Național al Sportivilor administrat de Institutul Național de Cercetare pentru Sport.(4) Criteriu 4 - potențialul de a contribui la dezvoltarea sportului de performanță pe plan intern. Indicatori specifici:a) federația sportivă națională are minimum 300 de sportivi legitimați și înscriși în Registrul Național al Sportivilor administrat de Institutul Național de Cercetare pentru Sport;b) federația sportivă națională a organizat în anul 2019 campionate naționale la cel puțin două categorii de vârstă.  +  Articolul 7(1) În urma aplicării criteriilor de finanțare prevăzute la art. 6, federațiile eligibile pentru programul "Promovarea sportului de performanță" sunt încadrate în grupe valorice, după cum urmează:a) Grupa valorică 1: federații sportive naționale/CNP care îndeplinesc cel puțin unul dintre indicatorii specifici prevăzuți la criteriul 1;b) Grupa valorică 2: federații sportive naționale care îndeplinesc cel puțin unul dintre indicatorii specifici prevăzuți la criteriul 2;c) Grupa valorică 3: federații sportive naționale care îndeplinesc cel puțin unul dintre indicatorii specifici prevăzuți la criteriul 3;d) Grupa valorică 4: federații sportive naționale care îndeplinesc cel puțin unul dintre indicatorii specifici prevăzuți la criteriul 4;(2) Finanțarea federațiilor eligibile pentru programul "Promovarea sportului de performanță" din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului se realizează în funcție de încadrarea în grupele valorice și în limita sumei aprobate pentru acest program, în următoarea ordine de priorități:1. Grupa valorică 12. Grupa valorică 23. Grupa valorică 34. Grupa valorică 4(3) În interiorul fiecărei grupe valorice ierarhizarea federațiilor sportive naționale se face în funcție de numărul de indicatori specifici îndepliniți.  +  Articolul 8 Criteriile de finanțare pentru programul "Sportul pentru toți" sunt:(1) Criteriul 1:– Amploarea și impactul acțiunilor sportiv recreative– Numărul și gradul de adresabilitate al acțiunilor cuprinse în subprogramul "Sportul pentru persoane cu nevoi speciale".(2) Criteriul 2:– Eficiența și atractivitatea acțiunilor de formare/perfecționare specialiști.(3) Criteriul 3:– Amploarea și eficiența acțiunilor de promovare informare.(4) Criteriul 4:– Tradiția, importanța și impactul social al activității Federației Române Sportul pentru Toți.  +  Articolul 9 Criterii de finanțare pentru programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" sunt:(1) Criteriul 1:– mărimea bazei sportive pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru bunurile imobile primite de către federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul public/privat al statului și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federației sportive naționale, respectiv pentru cheltuielile de investiții și reparații capitale pentru imobilele date în folosință gratuită din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale.(2) Criteriul 2:– Facilitățile pentru antrenament și competiție de care dispune baza sportivă pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a acestora.(3) Criteriul 3:– Necesitățile obiective de modernizare și reabilitate pentru imobilele date în folosință gratuită din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale.  +  Articolul 10 Criteriile de finanțare pentru programul național "Redescoperă oina" sunt:(1) Criteriul 1:– Amploarea și impactul acțiunilor/activităților sportive.(2) Criteriul 2:– Nivelul de dezvoltare pe plan național, respectiv numărul de sportivi legitimați și numărul de competiții de nivel național organizate în anul 2019(3) Criteriul 3:– Tradiția, importanța și impactul social al activității Federației Române de Oină.  +  Capitolul V Contractul de finanțare  +  Articolul 11(1) Contractul pentru programul "Promovarea sportului de performanță" și pentru programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Contractul prevăzut în anexa nr. 2 se aplică, în mod corespunzător, și pentru programul național "Redescoperă oina".  +  Articolul 12 Contractul pentru finanțarea Comitetului Național Paralimpic este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 13 Contractul pentru programul "Sportul pentru toți" este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Capitolul VI Procedura de atribuire și încheiere a contractelor de finanțare  +  Articolul 14(1) Federațiile sportive naționale interesate să încheie un contract de finanțare cu Ministerul Tineretului și Sportului, trebuie să depună o cerere de finanțare, în termenul stabilit de MTS, corespunzătoare programului/programelor pentru care solicită finanțare.(2) Cererea de finanțare trebuie completată integral și corect, semnată de reprezentantul legal și responsabilul financiar și ștampilată.(3) Cererea de finanțare se depune la secretariatul Direcției Sinteză și Evaluare Activitate Sportivă, în termenul stabilit și comunicat de Ministerul Tineretului și Sportului.  +  Articolul 15(1) Verificarea și evaluarea cererilor de finanțare se fac de către o Comisie de evaluare, numită prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(2) Din Comisie fac parte, minimum, doi reprezentanți ai Direcției Sinteză și Evaluare Activitate Sportivă și doi reprezentanți ai Direcției Economică și Resurse Umane.  +  Articolul 16 Comisia are următoarele atribuții:a) verifică corectitudinea și valabilitatea cererilor de finanțare;b) verifică îndeplinirea condițiilor de finanțare de către fiecare solicitant;c) întocmește și prezintă spre aprobare ministrului tineretului și sportului un "Raport privind îndeplinirea condițiilor de finanțare"; raportul va cuprinde federațiile care au depus cerere de finanțare, federațiile care îndeplinesc condițiile de finanțare (eligibile) și federațiile care nu îndeplinesc condițiile de finanțare;d) după aprobarea "Raportului privind îndeplinirea condițiilor de finanțare", Comisia analizează și evaluează fiecare cerere de finanțare eligibilă, pe baza criteriilor de finanțare și a bugetului aprobat pentru fiecare program sportiv de utilitate publică;e) în urma analizei și evaluării cererilor de finanțare eligibile, Comisia întocmește un "Raport de analiză și evaluare" în care propune sumele ce urmează a fi repartizate federațiilor sportive naționale, defalcat pe programe, surse de finanțare, categorii de cheltuieli, după caz; "Raportul de analiză și evaluare" este supus aprobării ministrului tineretului și sportului, cu respectarea procedurilor interne în materie;f) în cazul în care o cerere de finanțare eligibilă nu este justificată din punct de vedere al importanței și amploarei acțiunilor/activităților pe care le cuprinde, Comisia poate să propună ca respectivei federații să nu i se acorde fonduri;g) cheltuielile de personal se acordă în strictă concordanță cu volumul, complexitatea și importanța acțiunilor/activităților care fac obiectul contractului de finanțare;  +  Articolul 17(1) Pe toată durata procesului de analiză și evaluare a cererilor de finanțare eligibile, Comisia poate convoca una sau mai multe federații eligibile pentru clarificări suplimentare.(2) Federațiile sportive naționale care nu îndeplinesc condițiile de finanțare (neeligibile), vor putea depune o nouă cerere de finanțare în termen de 60 de zile de la data publicării "Raportului privind îndeplinirea condițiilor de finanțare".  +  Articolul 18(1) În baza "Raportului de analiză și evaluare", aprobat de ministrul tineretului și sportului, se comunică fiecărei federații sportive naționale suma aprobată pentru finanțarea programelor sportive proprii;(2) Raportul privind îndeplinirea condițiilor de finanțare", aprobat de ministrul tineretului și sportului, se postează pe site-ul MTS.  +  Articolul 19 După comunicarea sumelor aprobate, federațiile sportive naționale pot să depună, la secretariatul Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă, contractul de finanțare în 3 (trei) exemplare originale, prin semnătură olografă a reprezentantului legal și ștampilat.  +  Articolul 20 Ministerul Tineretului și Sportului nu este răspunzător de întârzierea datei de semnare a contractului din cauza eventualelor erori ale federației privind întocmirea corectă a contractului, sau/și amânarea depunerii acestuia.  +  Articolul 21 Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului cu responsabilități în procesul de finanțare a federațiilor sportive naționale vor depune toate diligențele pentru încheierea contractelor de finanțare, în condițiile legii.  +  Articolul 22Anexele nr. 1a, 1b, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1ala metodologie FEDERAȚIA .......... NR. ........../..........
  CERERE DE FINANȚARE
  privind finanțarea programelor "Promovarea sportului de performanță"
  și/sau "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale
  sportive", precum și pentru Programul Național "Redescoperă oina",
  în anul 2020
  Date privind federația sportivă națională1. Denumirea federației sportive naționale ..........2. Adresa: ..........3. Numărul Certificatului de identitate sportivă: ..........4. Cont nr.......... deschis la Banca ..........5. Codul fiscal:..........6. Alte date de identificare: Telefon .......... Fax .......... E-mail .......... Web ..........  +  Obiective de performanță Obiective de performanță estimate pentru JO/JP de vară - Tokyo 2020 sau, după caz, JO de iarnă - Beijing 2022:– nr. estimat de sportivi calificați:– rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate: Obiective de performanță estimate pentru campionate mondiale, în anul 2020:– seniori - nr. total medalii .........., din care: medalii de aur ..........– tineret,juniori - nr. total medalii.........., din care: medalii de aur .......... Obiective de performanță estimate pentru campionate europene, în anul 2020:– seniori - nr. total medalii.........., din care: medalii de aur ..........– tineret,juniori - nr. total medalii.........., din care: medalii de aur .......... Obiective de performanță estimate pentru JO de iarnă pentru tineret - Lausanne 2020:– nr. estimat de sportivi calificați:– rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate: Programele, subprogramele, acțiunile și activitățile din cadrul programelor defalcate pe categorii de cheltuieli, pentru care se solicită finanțareA. Programul "Promovarea sportului de performanță" P1 Finanțare din sume de la bugetul de statI. Subprogramul "Calendar sportiv național" Acțiuni/activități (pentru fiecare acțiune/activitate se vor specifica următoarele): Denumirea competiției .......... Perioada de desfășurare .......... Locul de desfășurare .......... Anul organizării ultimei acțiuni similare și numărul cluburilor sportive participante .......... Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 .......... Costul acțiunii, total .......... lei din care:– sume de la bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... leiII. Subprogramul "Calendar sportiv internațional" Acțiuni/activități (pentru fiecare acțiune/activitate se vor specifica următoarele): Denumirea competiției .......... Perioada de desfășurare .......... Nr. zile de deplasare .......... Locul de desfășurare .......... Nr. total componenți ai delegației României .........., din care:– sportivi ..........– antrenori ..........– alți tehnicieni ..........– oficiali .......... Obiectivul de performanță .......... Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) .......... Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .......... lei Costul acțiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei din care:– sume de la bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... leiIII. Subprogramul "Pregătire loturi olimpice și/sau naționale" Acțiuni/activități (pentru fiecare acțiune/activitate se vor specifica următoarele): Denumirea lotului .......... Perioada de desfășurare .......... Locul de desfășurare .......... Scopul acțiunii .......... Nr. total participanți .......... din care:– sportivi ..........– antrenori ..........– alți tehnicieni .......... Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) .......... Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .......... lei Costul acțiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei din care:– sume de la bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... leiIV. Resursele umane ale federației pentru realizarea acțiunilor/activităților din cadrul programelor Posturi personal salariat, total .........., din care Personal de conducere .......... Personal de execuție .......... Cheltuieli de personal aferente angajaților federației Total .........., din care– sume de la bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... leiV. Bunuri și servicii necesare desfășurării programului .......... leiVI. Materiale și echipament sportiv, cu excepția celor de natura activelor fixe, necesare derulării acțiunilor/activităților din cadrul programului, conform anexei nr. 4 la prezenta cerere de finanțare Total .......... leiVII. Control doping .......... leiVIII. Congrese, conferințe internaționale și altele asemenea: Denumirea acțiunii .......... Perioada de desfășurare .......... Nr. zile de deplasare .......... Locul de desfășurare .......... Nr. total componenți ai delegației României .......... Scopul acțiunii .......... Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) .......... Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .......... lei Costul acțiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei din care:– sume de la bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... leiIX. Cursuri de perfecționare și/sau formare a antrenorilor: Perioada de desfășurare .......... Locul de desfășurare .......... Nr. participanți .......... Costul acțiunii, total .......... lei din care:– sume de la bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... leiX. Activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru juniori mici Total .......... leiXI. Activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani Total .......... leiXII. Indemnizații sportive pentru juniori I și tineret pe perioada pregătirii centralizate Total .......... leiB. Programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" P3 Pentru fundamentarea solicitărilor privind cheltuielile pentru întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive se va completa anexa nr. 5 la prezenta cerere de finanțare. Finanțare din sume de la bugetul de statB1. Cheltuieli de întreținere și funcționare a bunurilor imobile primite de către federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul public/privat al statului și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federației sportive naționale .......... leiB2. Investiții și reparații capitale pentru imobilele date în folosință gratuită din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale .......... leiC. Bugetul acțiunilor/activităților din cadrul programului/programelor federației pe anul 2020
  Programe, subprograme, categorii de cheltuieli Realizări 2019 (lei) Propuneri 2020 (lei)
  Total Total
  din bugetul MTS Din venituri proprii ale federației din bugetul MTS Din venituri proprii ale federației
  A. Programul "Promovarea sportului de performanță" - total, din care: buget de stat
  I.Subprogramul pregătire loturi olimpice și/sau naționale - total, • cazare, masă, transport, susținătoare de efort și medicamente • cercetare științifică • alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
  II. Subprogramul calendar sportiv național - total, din care: competițiilor sportive naționale • cheltuieli cu organizarea • premii (medalii, diplome, tricouri, etc.)
  III. Subprogramul calendar sportiv internațional (competiții sportive internaționale) - total, din care: • cheltuieli de participare/organizare competiții sportive internaționale (transport internațional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute de lege) • premii (altele decât cele acordate de către MTS și COSR)
  IV. Cheltuieli de personal aferente salariaților care derulează programul, corespunzătoare unui număr de . . . . . . . . . . posturi
  V. Cheltuieli bunuri și servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III și IV necesare desfășurării programului, cu excepția cheltuielilor de telefonie și a celor privind carburanții
  VI. Cheltuieli pentru materiale și echipament sportiv (inclusiv echipament de reprezentare)
  VII. Cheltuieli pentru control doping
  VIII. Cheltuieli de participare la congrese, conferințe internaționale și altele asemenea
  IX. Cheltuieli realizare cursuri de formare și perfecționare a antrenorilor
  X. Cheltuieli pentru activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru juniori mici
  XI. Cheltuieli pentru activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani
  XII. Cheltuieli pentru indemnizații sportive juniori I, tineret
  B. Programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" - total, din care:
  1. Cheltuieli de întreținere și funcționare a bunurilor imobile primite de către federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul public/privat al statului și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federației sportive naționale
  2. Investiții și reparații capitale pentru imobilele date în folosință gratuită din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale
  TOTAL A + B
  D. La prezenta cerere de finanțare se anexează, în mod obligatoriu, următoarele documente:1. Declarație conform anexei nr. 1 la prezenta cerere de finanțare.2. Certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligații de plată exigibile, precum obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat sau reeșalonare a acestora care va constitui anexa nr. 2.3. Raport de activitate pe anul 2019 care va constitui anexa nr. 3 la prezenta cerere de finanțare.4. Necesarul de materiale și echipament sportiv necesare derulării acțiunilor/activităților din cadrul programului, respectiv anexa nr. 4, după caz.5. Cheltuielile pentru întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive, respectiv anexa nr. 5, după caz.Anexele nr. 1, 2, 3, 4, și 5 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanțare.
  PREȘEDINTE,
  SECRETAR GENERAL,
  TREZORIER (CONTABIL ȘEF)
  L.S.
   +  ANEXA Nr. 1 la cererea de finanțare nr. ......./..........
  DECLARAȚIE
  Subsemnații ......................., reprezentanți legali ai Federației ....................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, că federația pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. ...../............ privind aprobarea metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale în anul 2020, respectiv:1. Este structură sportivă recunoscută în condițiile legii.2. A publicat în extras raportul de activitate și situația financiară pe anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.......... și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial.3. Informațiile furnizate Ministerului Tineretului și Sportului în vederea obținerii finanțării sunt veridice.4. Federația nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, ale actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii.5. Federația are afiliate, în condițiile legii, la data de .......... (data depunerii cererii de finanțare) un număr de .......... structuri sportive.6. Federația se obligă să participe cu o contribuție financiară proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.7. Federația nu este în situația unei proceduri de insolvență sau lichidare, sau nu se află în stare de insolvență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.8. Federația sportivă națională nu are obligații de plată din anii 2016-2019 la Ministerul Tineretului și Sportului, unitățile subordonate acestuia sau față de alte persoane fizice sau juridice.9. Federația sportivă națională nu are debite față de persoane fizice sau juridice stabilite prin hotărâri judecătorești și/sau titluri executorii la momentul depunerii cererii de finanțare.10. Reprezentantul legal al federației sportive naționale nu a fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri.11. Federația sportivă națională a organizat în cursul anului 2019 un sistem competițional național la nivel de seniori în care au participat minim 6 structuri sportive.12. Ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere ale federației sportive naționale au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului în condițiile legii.13. Federația sportivă națională va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  Reprezentanți legali
  (Numele, prenumele, semnătura și ștampila federației)
  Data ..........
   +  ANEXA Nr. 4 la cererea de finanțare nr........../.......... FEDERAȚIA ..........
  NECESARUL
  de materiale sportive și echipament sportiv pe anul 2020
  Nr. crt. Denumirea bunurilor Specificații tehnice Cantitate UM Preț unitar (inclusiv TVA și alte taxe Valoare în lei Destinația bunurilor
  A. Materiale consumabile: . . . . . . . . . . Total A
  B. Obiecte de inventar . . . . . . . . . . Total B
  Total A+B
  X X X X X
  * Nu se vor deconta sume aferente materialelor și echipamentelor sportive de natura activelor fixe
  PREȘEDINTE
  SECRETAR GENERAL
  TREZORIER (CONTABIL ȘEF)
   +  ANEXA Nr. 5 la cererea de finanțare nr. ........./.......... FEDERAȚIA ..........
  Fundamentarea cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea și
  dezvoltarea bazei materiale sportive aflată în folosință gratuită
  A. Lucrări de investiții și/sau reparații capitale propuse a se executa în anul 2020
  mii lei
  Nr. crt. Denumirea lucrării Anul punerii în funcțiune al obiectivului propus pentru RK Valoarea mijlocului fix* Stadiul elaborării documentelor premergătoare începerii execuției Proiect tehnic Expertiză Studiu fezabilitate Valoare deviz general în prețuri luna/an Valoarea lucrărilor executate și decontate până la 31.12.2019 Rest de executat la 31.12.2019 Grad de realizare a lucrării % **Valoarea totală propusă pentru anul 2020 în prețuri la 31.12.2019 Detaliere cu valori pe operații tehnologice și ordinea de execuție ***
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  II.1.I.2Lucrări de investițiiLucrări de investiții noi . . . . . . . . . .Lucrări de investiții în continuare . . . . . . . . . .
  IIII.1.II.2Lucrări de reparații capitaleLucrări reparații capitale noi . . . . . . . . . . Lucrări de reparații capitale în continuare . . . . . . . . . .
  TOTAL:
  * se completează numai pentru lucrările de reparații capitale ** coloana 7 va cuprinde în detaliu gradul de realizare procentual al fiecărei faze a lucrării (ex: construcții fundații terminat, finisaje și închideri 20%, canalizare, termoficare 80%, proiectare 95%, procent din întreaga lucrare etc.) *** coloana 9 va cuprinde propunerile de investiții și reparații capitale și ordinea tehnologică în care se pot executa în vederea asigurării funcționalității. Pentru lucrările a căror valoare este mai mare de 50 mii lei, rubricile 7 și 9 se vor prezenta sub forma unei note justificative.
  B. Cheltuieli de întreținere și funcționare a bazei sportive
  Denumirea bazei sportive Descrierea tehnică a bazei sportive Suprafață mp Cheltuieli de întreținere și funcționare
  Realizat 2019 Estimat 2020
  total Sume din bugetul MTS Venituri proprii federație total Sume din bugetul MTS Venituri proprii federație

  PREȘEDINTE,
  SECRETAR GENERAL,
  TREZORIER/CONTABIL,
   +  Anexa nr. 1bla metodologie FEDERAȚIA ROMÂNĂ SPORTUL PENTRU TOȚI NR........../..........
  CERERE DE FINANȚARE PE ANUL 2020
  programul "Sportul pentru Toți"
  A. Date privind federația sportivă națională1. Denumirea federației sportive naționale: ..........2. Adresa: ..........3. Numărul certificatului de identitate sportivă: ..........4. Cont nr.......... deschis la Banca: ..........5. Codul fiscal:..........6. Alte date de identificare: Telefon: .......... Fax: .......... E-mail: .......... Web: ..........7. Echipa responsabilă de derularea contractului de finanțare (numele și prenumele, funcția în cadrul federației)7.1. Coordonator: ..........7.2. Responsabil financiar: ..........7.3. Responsabil cu probleme tehnice: ..........7.4. Alți membrii: ..........B. Acțiuni și activități din cadrul programului pentru care se solicită finanțare:1. Programul "Sportul pentru toți":1.1. Subprogramul "Acțiuni sportiv - recreative"1.1.1. Acțiuni/activități - pentru fiecare acțiune/activitate se vor specifica următoarele: ● Denumirea acțiunii .......... ● Perioada de desfășurare .......... ● Nr. estimat de participanți .......... ● Locul de desfășurare .......... ● Scopul acțiunii .......... ● Costul acțiunii, total .......... lei din care:– sume din bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... lei1.2. Subprogramul sportul pentru persoane cu nevoi speciale1.2.1. Acțiuni/activități - pentru fiecare acțiune/activitate se vor specifica următoarele: ● Denumirea acțiunii .......... ● Perioada de desfășurare .......... ● Nr. estimat de participanți .......... ● Locul de desfășurare .......... ● Scopul acțiunii .......... ● Costul acțiunii, total .......... lei din care:– sume din bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... lei1.3. Subprogramul "Formare/perfecționare specialiști"1.3.1. Acțiuni/activități - pentru fiecare acțiune/activitate se vor specifica următoarele: ● Denumirea acțiunii .......... ● Perioada de desfășurare .......... ● Nr. estimat de participanți .......... ● Locul de desfășurare .......... ● Scopul acțiunii .......... ● Costul acțiunii, total .......... lei din care:– sume din bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... lei1.4. Subprogramul "Calendar sportiv internațional"1.4.1. Acțiuni/activități - pentru fiecare acțiune/activitate se vor specifica următoarele: ● Denumirea acțiunii .......... ● Perioada de desfășurare .......... ● Nr. estimat de participanți .......... ● Nr. zile de deplasare .......... ● Locul de desfășurare .......... ● Scopul acțiunii .......... ● Costul acțiunii, total .......... lei din care:– sume din bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... lei1.5. Subprogramul "Promo-Info"1.5.1. Acțiuni/activități - pentru fiecare acțiune/activitate se vor specifica următoarele: ● Denumirea acțiunii .......... ● Perioada de desfășurare .......... ● Nr. estimat de participanți .......... ● Locul de desfășurare .......... ● Scopul acțiunii .......... ● Costul acțiunii, total .......... lei din care:– sume din bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... lei1.6. Congrese ale organismelor sportive internaționale (mondiale și/sau europene): ● Denumirea acțiunii .......... ● Perioada de desfășurare .......... ● Nr. zile de deplasare .......... ● Locul de desfășurare .......... ● Nr. total componenți ai delegației României .......... ● Scopul acțiunii .......... ● Costul acțiunii, total .......... lei din care:– sume din bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... leiC. Resursele umane și financiare ale federației pentru realizarea acțiunilor/activităților din cadrul programelor1. Resurse umane:1.1. Personal salariat federație, total .......... din care: ● personal de conducere ● personal de execuție1.2. Cheltuieli de personal pentru derularea programului, total.......... lei din care:– sume din bugetul MTS .......... lei– venituri proprii ale federației .......... leiD. Bugetul acțiunilor/activităților din cadrul programului federației pe anul 2020
  lei
  Program, subprograme, categorii de cheltuieli Realizări 2019 Propuneri 2020
  Total din care Total din care
  din bugetul MTS din venituri proprii ale federației din bugetul MTS din venituri proprii ale federației
  A. Programul "Sportul pentru Toti" - total,
  din care:
  I.Subprogramul "Acțiuni sportiv - recreative" - total, din care: • cheltuieli de organizare (cazare, masă, transport) • premii (diplome, tricouri, etc) • alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
  II. Subprogramul "Sportul pentru persoane cu nevoi speciale" • cheltuieli de organizare (cazare, masă, transport) • premii (diplome, tricouri, etc.) • alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
  III. Subprogramul "Formare/perfecționare specialiști" - total, din care: • cheltuieli de organizare (cazare, masă, transport, alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
  IV. Subprogramul calendar sportiv internațional - total, din care: • cheltuieli de participare/organizare actiuni sportive internaționale (transport internațional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute de lege)
  V. Subprogramul Promo - Info - total din care: • cheltuieli de organizare • alte cheltuieli
  VI. Congrese ale organismelor sportive internationale • cheltuieli de participare la congrese internaționale (cu excepția indemnizației de delegare)
  VII. Cheltuieli de personal aferente salariaților care derulează programul, corespunzătoare unui număr de . . . . . . . . . .posturi, total
  VIII. Cheltuieli bunuri și servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III și IV necesare desfășurării programului, cu excepția cheltuielilor de telefonie și a celor privind carburanții
  TOTAL cheltuieli
  E. La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:1. Declarație conform anexei nr. 12. Raport de activitate pe anul 2019 care va constitui anexa nr. 2 la prezenta cerere de finanțare și care va cuprinde, în principal, următoarele elemente: ● modul de îndeplinire a obligațiilor asumate în contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2019 ● date semnificative referitoare la activitatea sportivă ● modificări survenite la statutele și regulamentele organismelor internaționale la care federația este afiliată ● activitatea reprezentanților României aleși în organismele sportive internaționale ● probleme întâmpinate în realizarea obiectivelor, altele decât cele financiare. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanțare.
  PREȘEDINTE
  SECRETAR GENERAL
  TREZORIER
  (CONTABIL ȘEF)
  L.S.
   +  ANEXA NR. 1 la cererea de finanțare nr. ......../..........
  DECLARAȚIE
  Subsemnații ....................., reprezentanți legali ai Federației ......................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, că federația pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. ........./.......... privind aprobarea metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale în anul 2020, respectiv:1. Este structură sportivă recunoscută în condițiile legii.2. A publicat în extras raportul de activitate și situația financiară pe anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. ........., precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, înregistrat sub nr. .........3. Informațiile furnizate Ministerului Tineretului și Sportului în vederea obținerii finanțării sunt veridice.4. Federația nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, ale actelor constitutive și regulamentele proprii.5. Federația are afiliate, în condițiile legii, la data de .......... (data depunerii cererii de finanțare) un număr de .......... structuri sportive.6. Federația se obligă să participe cu o contribuție financiară de minim 5% din valoarea totală a finanțării.7. Federația nu înregistrează datorii la MTS.8. Federația se obligă să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat ori să prezinte o reeșalonare a acestora.9. Federația nu este în situația unei proceduri de insolvență, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.10. Să nu se afle în litigiu cu structurile sportive afiliate în sensul existenței unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile în dauna sa.
  Reprezentanți legali
  (Numele, prenumele, semnătura și ștampila federației)
  Data ..........
   +  Anexa nr. 2la metodologie MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI FEDERAȚIA ..........
  CONTRACT
  privind finanțarea programelor "Promovarea sportului de performanță"
  și/sau "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale
  sportive", sau, după caz, programul național "Redescoperă oina"
  în anul 2020
   +  Capitolul I PĂRȚILE Ministerul Tineretului și Sportului, cu sediul în București, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. RO54TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, reprezentat prin.......... - ministru și.......... - director Direcția economică și resurse umane, denumit în continuare MTS și Federația .........., cu sediul în localitatea .......... str. .......... nr. .........., județ/sector .........., telefon .........., fax .........., Certificat de identitate sportivă nr. .........., cod fiscal ........., cont nr. .......... deschis la .........., reprezentată prin ..........și .........., (numele, prenumele și funcția) denumită în continuare Federația În baza dispozițiilor:Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; ● Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. ........../.......... pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020. Ținând cont de: ● cererea de finanțare a federației, înregistrată la MTS cu nr. ........./.......... ● raportul Comisiei de evaluare nr. .......... din .......... privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul tineretului și sportului. Au convenit încheierea următorului contract:  +  Capitolul II VALOAREA ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI  +  Articolul 1(1) MTS finanțează federația, în anul 2020, cu suma de lei, pentru derularea programelor, subprogramelor, acțiunilor/activităților și categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 și 2.(2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1), are următoarea destinație:a. Programul "Promovarea sportului de performanță" = .......... lei, din care:a.1. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea "subprogramului pregătirea loturilor olimpice/naționale";a.2. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea "subprogramului calendar sportiv național";a.3. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea "subprogramului calendar sportiv internațional";a.4. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea "cheltuielilor de personal aferente salariaților care derulează programul";a.5. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea "cheltuielilor cu bunuri și servicii";a.6. .......... lei din alocații de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor privind achiziționarea de echipament și materiale sportive de natura materialelor consumabile și/sau a obiectelor de inventar;a.7. .......... lei din alocații de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping;a.8. .......... lei din alocații de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanțarea "altor acțiuni și activități", respectiv congrese, conferințe internaționale și altele asemenea;a.9. .......... lei din alocații de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanțarea organizării cursurilor de perfecționare a antrenorilor;a.10. .......... lei din alocații de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor privind activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru juniori mici;a.11. .......... lei din alocații de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor privind activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani;a.12. .......... lei din alocații de la bugetul de stat pentru indemnizații sportive pentru categoriile de vârstă juniori I și tineret.b. Programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" = ....... lei, din care:b.1. ........... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a bunurilor imobile primite de către federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul public/privat al statului și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federației sportive naționale;b.2. ............ lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor de investiții și reparații capitale pentru imobilele date în folosință gratuită din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale;(3) În anexa nr. 1 la contract sunt prevăzute acțiunile/activitățile finanțate integral sau parțial din suma prevăzută la alin. (2), lit. a și cele finanțate din veniturile proprii ale federației(4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acțiunile/activitățile finanțate din bugetul MTS și veniturile proprii ale federației, pe programe, subprograme și categorii de cheltuieli.(5) În anexa nr. 3 la contract sunt prevăzute obiectivele de performanță estimate.(6) În anexa nr. 4 la contract este prevăzută fișa programelor finanțate din bugetul MTS.(7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzut contul de execuție privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS și a veniturilor proprii ale federației.(8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzută situația realizării indicatorilor prevăzuți în contract, pe trimestre.(9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.(10) În anexa nr. 8 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate din bugetul MTS pentru anul 2020 pentru achiziții.(11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzut programul de activități lunare care trebuie transmis până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna următoare la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS.  +  Capitolul III DURATA CONTRACTULUI  +  Articolul 2 Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și este valabil până la 31 decembrie 2020.  +  Capitolul IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  +  Articolul 3 Federația are următoarele drepturi și obligații:3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1), precum și contribuția proprie de minimum 10% din suma acordată de MTS potrivit destinației stabilite prin contract;3.2. să realizeze o contribuție proprie de minimum 10% venituri proprii ale federației din valoarea totală a sumei repartizată de MTS prin contract, cu excepția fondurilor alocate de MTS pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, reparații capitale;3.3. să realizeze acțiunile/activitățile din programul federației prevăzute în anexa nr. 1 la contract;3.4. suma aprobată prin contractul de finanțare pe anul 2020 pentru asigurarea cheltuielilor de personal se actualizează la nivelul prevăzut de art. II din Legea nr. 156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; (la 17-09-2020, Punctul 3.4. din Articolul 3 , Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.178 din 9 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2020 ) 3.5. să utilizeze suma astfel actualizată conform pct. 3.4 pentru finanțarea numărului de posturi stipulat în contractul de finanțare pentru anul 2020; (la 17-09-2020, Punctul 3.5. din Articolul 3 , Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.178 din 9 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2020 ) 3.5^1. Prin derogare de la dispozițiile pct. 3.4, pe perioada stării de urgență, Federația Română de ………. restituie sume din totalul finanțării aprobate prin prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 3.5. (la 05-05-2020, Articolul 3 din Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 525 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 ) 3.6. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.5 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale federației sportive naționale;3.7. să realizeze, în colaborare cu Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, în anul 2020, minimum un curs de perfecționare și/sau curs de formare a antrenorilor;3.8. să întocmească și să transmită, trimestrial, la Direcția economică și resurse umane din MTS, contul de execuție privind modul de utilizare a sumei repartizate, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 5;3.9. să transmită, trimestrial, Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS, situația realizării indicatorilor prevăzuți în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 6;3.10. să transmită, Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS, rezultatele obținute la finalele campionatelor naționale și la competițiile internaționale oficiale nominalizate în anexa nr. 3, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;3.11. să transmită, Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum și orice alte informații și documente solicitate de aceasta;3.12. să efectueze, în anul 2020, probe de control doping;3.13. să transmită, Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă necesarul de fonduri trimestrial, defalcat pe luni, cu cel puțin 25 de zile calendaristice, înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; în cazul solicitării de fonduri pentru achiziționarea de materiale sportive și echipament sportiv sau pentru lucrări de investiții și/sau reparații capitale se va transmite și nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;3.14. să permită utilizarea în scop necomercial de către MTS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la competiții în numele federației;3.15. să promoveze imaginea MTS, precum și logo-ul prin toate mijloacele de promovare utilizate cu ocazia competițiilor interne și internaționale finanțate parțial sau integral din sume de la bugetul MTS;3.16. să respecte procedurile de avizare și autorizare prevăzute de Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare și de HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000;3.17. să permită persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea și controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanțare și ale veniturilor proprii ale federației, evidențiate sau nu în contractul de finanțare, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale și a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire și regulamentele federației;3.18. să restituie, în cazul nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite de la MTS, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;3.19. să facă dovada depunerii situației financiare la 31.12.2019 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul și data înregistrării acesteia la organul fiscal;3.20. să actualizeze, lunar, numărul de sportivi legitimați în Registrul Național al Sportivilor administrat de Institutul Național de Cercetare pentru Sport;3.21. să respecte termenele de plată convenite cu instituțiile din subordinea MTS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea și să achite obligațiile de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat și contribuțiile pentru asigurările sociale de stat;3.22. să țină evidența contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile și plățile efectuate din suma repartizată de MTS, respectiv pe programele, subprogramele și categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;3.23. să permită participarea în competițiile sportive organizate de federație numai a sportivilor aparținând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă;3.24. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv și regulamentelor proprii, precum și ale actelor normative cu incidență în domeniul de activitate al federației;3.25. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum și a consumului de substanțe interzise;3.26. să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței în sport, conform prevederilor legale în vigoare;3.27. să solicite avizul expres al MTS prevăzut de art. 36, alin. (4) din Legea nr. 69/2000 pentru modificarea statutului sau a actului constitutiv al federației.  +  Articolul 4 MTS are următoarele drepturi și obligații:4.1. să vireze lunar, după deschiderea de credite bugetare, în contul federației, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării federației transmisă conform art. 3.13;4.2. să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate federației și a contribuției de 10% a acesteia, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale și a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire și regulamentele federației;4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1 în următoarele cazuri:a) pentru situațiile prevăzute la art. 9 (2);b) rectificarea bugetului MTS pe anul 2020 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanțării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;c) în situație de forță majoră.  +  Capitolul V TRANSPARENȚĂ  +  Articolul 5(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email și număr de telefon - funcționale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, județ, regiune și, dacă programul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul programului;b) valoarea totală a finanțării acordate și intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum și valoarea plăților efectuate;c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, beneficiarii finali ai programului;d) rezultatele estimate și cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul programului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.  +  Capitolul VI CONFIDENȚIALITATE  +  Articolul 6(1) Părțile pot conveni prin prezentul contract asupra existenței și a duratei caracterului confidențial al unor documente, secțiuni, respectiv informații din program care vor fi menționate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată.(2) MTS, federația și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, saub) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Capitolul VII PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  +  Articolul 7(1) Datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.  +  Capitolul VIII PUBLICAREA DATELOR  +  Articolul 8 Federația este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 5, alin. (2) referitor la transparență, să fie publicate de către MTS.  +  Capitolul IX RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  +  Articolul 9(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.(2) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor federației prevăzute la art. 3 se sancționează, după caz, astfel:a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situațiilor și documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11;b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligații de la art. 3, pct. 3.7, 3.15, 3.16, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25;c) cu sistarea virării sumelor aprobate, definitiv sau temporar, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.24, 3.27.(3) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se efectuează după notificarea prealabilă a federației în termen de maxim 15 zile de la constatarea uneia sau mai multor obligații cuprinse în prezentul contract. Federația are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficiențelor constatate pentru care a fost notificată.  +  Articolul 10 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.  +  Capitolul X LITIGII  +  Articolul 11 Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părțile sunt nemulțumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanțelor naționale competente teritorial și după materie.  +  Capitolul XI DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 12 Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MTS și controlul financiar la nivelul federației se realizează în condițiile normelor legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) Federația poate modifica, prin decizie internă, cu acordul prealabil al Ministerului Tineretului și Sportului, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 din prevederile anuale ale programului pentru trimestrul IV 2020. (la 08-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul XI , Anexa nr. 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.344 din 6 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 08 octombrie 2020 ) (2) Federația va comunica la Direcția economică și resurse umane și la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia;(3) Abrogat. (la 17-09-2020, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul XI , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.178 din 9 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2020 ) (4) Federația poate modifica conținutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfășurare, perioada de desfășurare, numărul de participanți pentru unele acțiuni, sau poate înlocui ori introduce acțiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.(5) Modificările prevăzute la art. 13, alin. (4) se pot realiza numai după avizarea de către Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă.  +  Articolul 14 Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.  +  Articolul 15 Modificarea prezentului contract se face cu acordul părților și numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.  +  Articolul 16Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, fac parte integrantă din contract.  +  Articolul 17 Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeași valoare juridică, dintre care două exemplare pentru MTS și un exemplar pentru federație și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.
  MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI FEDERAȚIA
  MINISTRU
  Ionuț Marian STROE PREȘEDINTE
  Viză CFPD Responsabil compartiment
  financiar-contabilitate
  SECRETAR DE STAT SECRETAR GENERAL
  Viză CFP
  Direcția economică și resurse umane
  Director
  Direcția juridică
  Director
  Direcția generală politici, strategii și programe în domeniul sportului
  Director general
  Direcția sinteza și evaluare activitate sportivă
  Director
   +  Anexa nr. 1la contract Federația ..........
  Programul de activitate pe anul 2020
  Pentru fiecare acțiune prevăzută la punctele A, B, C se va menționa, obligatoriu, categoria de vârstă căreia îi este destinată respectiva acțiuneA. Pregătire loturi olimpice și/sau naționale *
  Nr. crt. Denumirea acțiunii/lotului Loc de desfășurare** Perioada de desfășurare Nr. zile finanțate Nr. total participanți estimat Surse de finanțare*** Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 Exemple Pregătire lot olimpic seniori CSN Lia Manoliu București 10 15
  2 Pregătire lot național junioare I CSN Izvoru Mureșului 9 20
  TOTAL X X 19 X
  * Se vor menționa dacă este cazul și acțiunile de pregătire desfășurate în afara teritoriului României. ** Acțiunile de pregătire se vor desfășura cu prioritate în complexurile sportive naționale și/sau în celelalte baze sportive aflate în administrarea MTS . *** Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  B. Calendar sportiv național
  Nr. crt. Denumirea competiției Locul de desfășurare Perioada de desfășurare Surse de finanțare* Nr. estimat de cluburi participante
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  C. Calendar sportiv internațional (competiții sportive internaționale)*
  Nr. crt. Denumirea competiției Locul de desfășurare (țară, localitate) Perioada de desfășurare Număr zile deplasare Număr total componenți ai delegației române Surse de finanțare** Obiectivul de performanță
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  Exemplu: Campionat mondial de cros - juniori (masculin și feminin) Spania, Madrid6 10 1 loc I-III 1 loc IV-VI 2 locuri X-XII
  * Se vor menționa, dacă este cazul și competițiile sportive internaționale organizate în România. ** Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  D. Alte acțiuni și activitățiD 1 Cursuri de formare și perfecționare a antrenorilor
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Locul de desfășurare Perioada de desfășurare Număr participanți Surse de finanțare* Observații
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  D 2 Congrese, conferințe, reuniuni de lucru și altele asemenea
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Nr. zile de deplasare Locul de desfășurare (țară, localitate) Nr. componenți ai delegației române Perioada de desfășurare Surse de finanțare* Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  D 3 Activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru juniori mici
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Locul de desfășurare (țară, localitate) Nr. participanți estimat Perioada de desfășurare Surse de finanțare* Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  D 4 Activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Locul de desfășurare (țară, localitate) Nr. participanți estimat Perioada de desfășurare Surse de finanțare* Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  NOTĂ: Acțiunile/activitățile din cadrul programului de activitate al federației pe anul 2020 se completează în ordinea cronologică a desfășurării acestora.
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
  MTS
  Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă
   +  Anexa nr. 2la contract Federația ..........
  REPARTIZAREA
  sumei aprobate din bugetul MTS (alocații de la bugetul de stat și
  venituri proprii MTS) și a veniturilor proprii ale federației pe
  programe, subprograme și categorii de cheltuieli
  Programe, subprograme, categorii de cheltuieli PROGRAM 2020 Venituri * proprii federație Total 2020
  Din bugetul MTS din care:
  Alocații buget stat Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
  1 2 3 4 5 6 7 8=2+7
  A. Programul "Promovarea sportului de performanță" - total, din care: I.Subprogramul calendar sportiv național - total din care: • cheltuieli cu organizarea competițiilor sportive naționale • premii (medalii, diplome, tricouri, etc.)
  II. Subprogramul calendar sportiv internațional (competiții sportive internaționale) - total, din care: • cheltuieli de participare/organizare competiții sportive internaționale (transport internațional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute de lege) • premii (altele decât cele acordate de către MTS și COSR)
  III. Subprogramul pregătire loturi olimpice și/sau naționale - total, din care: • cazare, masă, transport, susținătoare de efort și medicamente, indemnizație de lot • cercetare științifică • alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
  IV. Cheltuieli de personal aferente salariaților care derulează programul, corespunzătoare unui număr de posturi, total
  V. Cheltuieli bunuri și servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III și IV, necesare desfășurării programului, cu excepția cheltuielilor de telefonie și a celor privind carburanții
  VI. Cheltuieli materiale și echipament sportiv
  VII. Cheltuieli control doping
  VIII. Cheltuieli de participare la congrese, conferințe internaționale
  IX. Cheltuieli organizare cursuri de perfecționare antrenori
  X. Cheltuieli pentru activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru juniori mici
  XI. Cheltuieli pentru activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani
  XII. Cheltuieli indemnizatii sportive pentru juniori I și tineret
  B. Programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" - total, din care: I. Cheltuieli de întreținere și funcționare pentru bunurile imobile primite de către federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul public/privat al statului și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federației sportive naționale II. Cheltuielile de investiții și reparații capitale pentru imobilele date în folosință gratuită din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale. TOTAL A + B
  * Veniturile proprii ale federației se detaliază numai pe total subprograme, respectiv pct. AI, II, III, IV, V, VI, BI, BII NOTĂ: Detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul programelor, subprogramelor și pentru punctele IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI și XII.
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
  MTS
  Direcția sinteză și evaluare
  MTS
  Direcția economică și activitate sportivă resurse umane
   +  Anexa nr. 3la contract Federația ..........
  OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ESTIMATE
  pentru anul 2020 și JO/JP Tokyo 2020, respectiv JO/JP Beijing 2022
  Competiția Rezultate estimate Alte locuri * Nr. sportivi calificați **
  Număr medalii Număr locuri IV-VI
  probe olimpice probe neolimpice probe olimpice probe neolimpice
  JO/Paralimpice Tokyo 2020 JO/Paralimpice Beijing 2022
  Campionate mondiale • seniori • tineret • juniori • cadeți
  Campionate europene • seniori • tineret • juniori • cadeți
  Cupe mondiale • seniori • tineret • juniori • cadeți
  Cupe europene • seniori • tineret • juniori • cadeți
  JOT Lausanne 2020
  Campionate balcanice • seniori • tineret • juniori • cadeți
  Turneu final campionat mondial (jocuri sportive) • seniori • tineret • juniori • cadeți
  Turneu final campionat european (jocuri sportive) • seniori • tineret • juniori • cadeți
  * se vor specifica locurile estimate pe fiecare categorie de competiție (ex. 1 loc VIII, 2 locuri X, etc.) ** se va completa numai pentru Jocurile Olimpice
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
  MTS
  Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă
   +  Anexa nr. 4la contract Federația ..........
  FIȘA PROGRAMELOR
  finanțate din bugetul MTS
  Denumirea indicatorilor Program 2020 Estimări
  2021 2022 2023
  A. Indicatori de eficiență * 1. Cost mediu acțiune de participare/organizare competiții sportive internaționale/persoană (lei) 2. Cost mediu organizare competiții din calendarul sportiv național (lei/acțiune) 3. Cost mediu zilnic de pregătire la loturi/persoană **/lei)
  B. Indicatori fizici 1. Număr competiții prevăzute în calendarul sportiv național 2. Număr competiții din calendarul sportiv național realizate din suma repartizată de MTS prin contract 3. Număr medalii la competițiile sportive internaționale oficiale nominalizate în anexa nr. 3
  C. Indicatori de rezultat 1. Gradul de finanțare a competițiilor din calendarul sportiv național din suma repartizată de MTS (%) Nr. competiții finanțate *** x 100 Nr. competiții prevăzute în calendar Surse de finanțare A. Bugetul MTS, total B. Venituri proprii ale federației, total
  TOTAL SURSE DE FINANȚARE (A + B)
  * La stabilirea indicatorilor de eficiență se vor lua în considerare și sumele alocate din veniturile proprii ale federației, astfel încât aceștia să reflecte costurile reale ** La calculul costului mediu zilnic de pregătire la loturi nu se iau în considerare cheltuielile cu echipamente sportive și materiale sportive, control doping și cercetare științifică *** Nr. competiții finanțare integral sau parțial din suma repartizată de MTS
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
  MTS
  Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă
   +  Anexa nr. 5la contract Federația ..........
  CONT DE EXECUȚIE
  privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS și a
  veniturilor proprii ale federației pe trimestrul .......... 2020,
  în baza contractului nr. .......... din ..............
  I. Date privind veniturile federației:
  lei
  [] suma repartizată din bugetul MTS pe anul 2020, conform contractului, total, din care: - sume de la bugetul de stat din care: - Programul "Promovarea sportului de performanță" - Programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" [] venituri proprii ale federației realizate (cumulat, de la începutul anului), total [] disponibilități în cont/conturi la începutul anului, conform extrasului/extraselor de cont [] disponibilități în cont/conturi la sfârșitul perioadei raportate, conform extrasului/extraselor de cont, total din care: - disponibilități din suma repartizată din bugetul MTS - disponibilități din veniturile proprii ale federației
  II. Date privind cheltuielile efectuate în perioada raportată (se va detalia pe programele, subprogramele și categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2), potrivit modelului de mai jos
  Programe/subprograme/categorii de cheltuieliSume aprobate pe 2019Plăți efectuate în trimestrul pentru care se face raportarea (ct. de disponibil)Plăți efectuate cumulat de la începutul anului până la sfârșitul trim raportat (ct. de disponibil)
  suma repartizată de MTSvenituri proprii ale federației, totaldin suma repartizată de MTSdin venituri proprii ale federației, totaldin suma repartizată de MTSdin venituri proprii ale federației, total
  A. Programul "Promovarea sportului de performanță" - total, din care: I. Subprogramul pregătire loturi olimpice și/sau naționale - total, din care: [] cazare, masă, transport, susținătoare de efort și medicamente,indemnizație de lot [] cercetare științifică [] alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
  II. Subprogramul calendar sportiv național - total, din care: [] cheltuieli cu organizarea competițiilor sportive naționale [] premii (medalii, diplome, tricouri, etc.)
  III. Subprogramul calendar sportiv internațional (competiții sportive internaționale) - total, din care: [] cheltuieli de participare/organizare competiții sportive internaționale (transport internațional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute de lege) [] premii (altele decât cele acordate de către MTS și COSR)
  IV. Cheltuieli de personal aferente salariaților care derulează programul, corespunzătoare unui număr de . . . . . . . . . . posturi, total
  V. Cheltuieli bunuri și servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III și IV, necesare desfășurării programului, cu excepția cheltuielilor de telefonie și a celor privind carburanții
  VI. Cheltuieli pentru materiale și echipament sportiv
  VII. Cheltuieli pentru control dopinq
  VIII. Cheltuieli de participare la conqrese internaționale
  IX. Cheltuieli orqanizare cursuri de perfecționare antrenori
  X. Cheltuieli pentru activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru iuniori mici
  XI. Cheltuieli pentru activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani
  XII. Cheltuieli pentru indemnizații sportive pentru juniori 1 și tineret
  B. Programul "întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" - total, din care: I. Cheltuieli de întreținere și funcționare a bazei materiale sportive II. Investiții și reparații capitale ale bazei materiale sportive aflate în administrarea MTS și în folosință gratuită a federației TOTAL A + B
  III. Situația documentelor justificative existente în contabilitatea federației, aferente cheltuielilor efectuate din suma repartizată de MTS structurate pe programele, subprogramele și categoriile de cheltuieli menționate în anexa nr. 2 la contract, aferente trimestrului, potrivit modelului de mai jos:
  Programe/subprograme/categorii de cheltuieliDocument justificativ Valoare doc lei Specificații
  denumire nr. data emitent
  Total programe
  Declarăm pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității.
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 6la contract Federația ..........
  SITUAȚIA
  realizării indicatorilor prevăzuți în contractul
  nr. ....... din .......... pe trim ....... 2020
  Nr. crt. Denumirea indicatorilor Realizări
  În trimestrul raportat Cumulat, de la începutul anului până la sfârșitul trim. raportat
  1 Nr. total zile/om pregătire
  2 Total cheltuieli pregătire, exclusiv cheltuieli cu echipament și materiale sportive, control doping și cercetare științifică (lei) din care: [] din veniturile proprii ale federației (lei) [] din sume de la bugetul MTS (lei)
  3 Cost mediu zilnic de pregătire/persoană * (lei): 2: 1
  4 Nr. competiții din calendarul sportiv național organizate cu finanțare din bugetul MTS
  5 Total cheltuieli organizare competiții din calendarul sportiv național din care: [] din veniturile proprii ale federației (lei) [] din sume de la bugetul MTS (lei)
  6 Cost mediu organizare competiții din calendarul sportiv național (lei/acțiune): 5: 4
  7 Nr. total competiții sportive internaționale cuprinse în calendarul federației la care s-a participat
  8 Nr. competiții sportive internaționale realizate cu finanțare integrală sau parțială din bugetul MTS
  9 Nr. total persoane participante la competițiile sportive internaționale
  10 Nr. persoane participante la competițiile sportive internaționale finanțate integral sau parțial din bugetul MTS
  11 Total cheltuieli participare/organizare competiții sportive internaționale din care: [] din veniturile proprii ale federației (lei) [] din sume de la bugetul MTS (lei)
  12 Cost mediu participare/organizare competiții sportive internaționale/per. (lei): 11: 9
  13 Nr. medalii realizate la competițiile sportive internaționale nominalizate în anexa nr. 3
  14 Gradul de finanțare a competițiilor din calendarul sportiv național din suma repartizată de MTS (%) nr. competiții finanțate ** x 100 nr. competiții prevăzute în calendar
  * se calculează cu precizarea de la anexa nr. 4 ** Număr competiții finanțate integral sau parțial din suma repartizată de MTS
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 7la contract Federația ..........
  SOLICITARE
  privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat
  pentru trimestrul .......... 2020
  lei
  Trimestrul
  Luna . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . .
  A. SUMA SOLICITATĂ, total (I+II)
  din care:
  I. Programul "Promovarea sportului de performanță" - total
  din care:
  1. Sume de la bugetul de stat - total
  din care:
  1.1. subprogramul pregătire loturi
  1.2. subprogramul calendar sportiv intern
  1.3. subprogramul calendar sportiv internațional (competiții sportive internaționale)
  1.4. cheltuieli de personal
  1.5. alte cheltuieli bunuri și servicii
  1.6. echipament și materiale sportive
  1.7. probe control doping
  1.8 cheltuieli de participare la congrese, conferințe internaționale
  1.9. cheltuieli pentru realizare cursuri de formare și perfecționare antrenori 1.10 activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru juniori mici
  1.11 activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani
  1.12 cheltuieli pentru indemnizații sportive juniori 1 și tineret
  II. Programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive"
  b1. întretinerea si functionarea bazei materiale
  b2. cheltuieli de investitii si reparatii capitale ale bazei materiale sportive aflate în administrarea MTS și în folosința gratuită a federației
  Declarăm pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității.
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 8la contract Federația .......... Nr. ........../..........
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE*1)
  privind virarea sumelor repartizate din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului
  pe anul 2020 pentru achiziții de*2) .......... pe luna ..........
  *1) Nota de fundamentare se întocmește distinct pentru fiecare categorie de achiziții publice și se anexează la solicitarea privind necesarul de fonduri aferente *2) se va completa, după caz, cu materiale sportive și echipament sportiv, lucrări de investiții și/sau reparații capitale În vederea virării sumelor repartizate din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2020, vă comunicăm următoarele:1. S-a/s-au efectuat procedura/procedurile de achiziții publice pentru bunurile, respectiv pentru lucrările de investiții și/sau reparații capitale, după caz, finanțate din sumele de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Tineretului și Sportului pe anul 2020, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel:– denumirea procedurii ..............................– denumirea materialelor sportive și/sau a echipamentelor sportive, a lucrărilor de investiții/reparații capitale, după caz, ...................2. S-a/s-au atribuit (încheiat) contractul*3)/contractele de achiziții, după cum urmează: *3) pentru bunurile de același fel achiziționate prin cumpărare directă, pentru livrarea cărora nu se solicită plata unui avans, se poate întocmi comandă fermă, care va conține cel puțin elementele care se solicităa) contractul nr. .......... din .......... în valoare de .............. lei încheiat cu .........., având ca obiect furnizarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări, după caz ............ termen de livrare/execuție ................, termen de plată .......................;b) contractul nr. .......... din .......... în valoare de .............. lei încheiat cu .........., având ca obiect furnizarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări .......... termen de livrare/execuție .........., termen de plată ..........; Declarăm pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate sunt conforme cu realitatea, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform art. 326 Cod penal.
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și stampila federației)
   +  Anexa nr. 9la contract Federația ..........
  Programul de activitate pe luna .......... 2020
  A. Pregătire loturi olimpice și/sau naționale
  Nr. crt. Denumirea acțiunii/lotului Loc de desfășurare Perioada de desfășurare Surse de finanțare*
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  1
  B. Calendar sportiv național
  Nr. crt. Denumirea competiției Locul de desfășurare Perioada de desfășurare Surse de finanțare*
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  1
  C. Calendar sportiv internațional
  Nr. crt. Denumirea competiției Locul de desfășurare (țară, localitate) Perioada de desfășurare Surse de finanțare*
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  1
  D. Alte acțiuni și activitățiD 1 Cursuri de perfecționare a antrenorilor
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Locul de desfășurare Perioada de desfășurare Surse de finanțare*
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  1
  D 2 Congrese/conferințe/reuniuni internaționale și altele asemenea
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Locul de desfășurare (țară, localitate) Perioada de desfășurare Surse de finanțare*
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  1
  D 3 Activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru juniori mici
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Locul de desfășurare (țară, localitate) Perioada de desfășurare Surse de finanțare*
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  D 4 Activități de pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Locul de desfășurare (țară, localitate) Perioada de desfășurare Surse de finanțare*
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  E Activități ale organelor de conducere ale federației (adunare generală, birou federal)
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Locul de desfășurare (localitate) Perioada de desfășurare Surse de finanțare*
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  1
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 3la metodologie MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI COMITETUL NAȚIONAL PARALIMPIC
  CONTRACT
  privind finanțarea programului "Promovarea sportului de performanță"
  în anul 2020
   +  Capitolul I PĂRȚILE Ministerul Tineretului și Sportului, cu sediul în București, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. RO54TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, reprezentat prin.......... - ministru și.......... - director Direcția economică și resurse umane, denumit în continuare MTS și Comitetul Național Paralimpic, cu sediul în localitatea .........., str. .........., nr. ......., județ/sector .........., telefon .........., fax .........., Certificat de identitate sportivă nr. .........., cod fiscal .........., cont nr. .......... deschis la .........., reprezentat prin și .........., denumit în continuare CNP (numele, prenumele și funcția) În baza dispozițiilor:– Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;– H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;– H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. ...../.......... pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020 Ținând cont de:– cererea de finanțare a CNP, înregistrată la MTS cu nr. ........../..........;– raportul Comisiei de evaluare nr. .......... din .......... privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul tineretului și sportului. Au convenit încheierea următorului contract  +  Capitolul II VALOAREA ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI  +  Articolul 1(1) MTS finanțează CNP, în anul 2020, cu suma de lei, pentru derularea programelor, subprogramelor, acțiunilor/activităților și categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 și 2.(2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1), are următoarea destinație:a) Programul "Promovarea sportului de performanță" = .......... din care: lei,a.1. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea "cheltuielilor de personal aferente salariaților";a.2. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanțarea "cheltuielilor cu bunuri și servicii";a.3. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanțarea subprogramului pregătirea loturilor naționale;a.4. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanțarea subprogramului calendar sportiv intern;a.5. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanțarea subprogramului calendar sportiv internațional;a.6. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, reuniuni internaționale de lucru și altele asemenea;a.7. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează pentru realizare cursuri de formare și perfecționare a antrenorilor;a.8. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor privind achiziționarea de echipament și materiale sportive de natura materialelor consumabile și/sau a obiectelor de inventar;a.9. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping;a.10. .......... lei din alocații de la bugetul de stat, pentru indemnizații sportive pentru categoriile de vârstă juniori I și tineret(3) În anexa nr. 1 la contract sunt prevăzute acțiunile/activitățile finanțate integral sau parțial din suma prevăzută la alin. (2), lit. a. și cele finanțate din veniturile proprii ale federației(4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acțiunile/activitățile finanțate din bugetul MTS și veniturile proprii ale CNP, pe programe, subprograme și categorii de cheltuieli.(5) În anexa nr. 3 la contract sunt prevăzute obiectivele de performanță estimate.(6) În anexa nr. 4 la contract este prevăzută fișa programelor finanțate din bugetul MTS.(7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzut contul de execuție privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS și a veniturilor proprii ale CNP.(8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzută situația realizării indicatorilor prevăzuți în contract, pe trimestre.(9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.(10) În anexa nr. 8 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate din bugetul MTS pentru anul 2020 pentru achiziții.(11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzut programul de activități lunare care trebuie transmis până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna următoare la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS.  +  Capitolul III DURATA CONTRACTULUI  +  Articolul 2 Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și este valabil până la 31 decembrie 2020.  +  Capitolul IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  +  Articolul 3 CNP are următoarele drepturi și obligații:3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1), precum și contribuția proprie de minimum 10% din suma repartizată de MTS potrivit destinației stabilite prin contract;3.2. să realizeze o contribuție proprie de minimum 10% venituri proprii ale CNP din valoarea totală a sumei repartizată de MTS, cu excepția fondurilor alocate de MTS pentru finanțarea cheltuielilor de investiții și reparații capitale;3.3. să realizeze acțiunile/activitățile din programul CNP prevăzute în anexa nr. 1 la contract;3.4. să asigure respectarea unui cuantum de maxim 30% din totalul sumei aprobate prin prezentul contract de finanțare pentru cheltuielile de personal;3.5. să utilizeze suma de .......... pentru finanțarea unui nr. de .......... posturi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice;3.5^1. Prin derogare de la dispozițiile pct. 3.4, pe perioada stării de urgență, Federația Română de ………. restituie sume din totalul finanțării aprobate prin prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 3.5. (la 05-05-2020, Articolul 3 din Capitolul IV , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 525 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 ) 3.6. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.5 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale federației sportive naționale;3.7. să realizeze, în colaborare cu Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, în anul 2020, minimum un curs de perfecționare și/sau curs de formare a antrenorilor;3.8. să întocmească și să transmită, trimestrial, la Direcția economică și resurse umane din MTS, contul de execuție privind modul de utilizare a sumei repartizate până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 5;3.9. să transmită, trimestrial, la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS, situația realizării indicatorilor prevăzuți în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 6;3.10. să transmită, la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS, rezultatele obținute la finalele campionatelor naționale și la competițiile internaționale oficiale nominalizate în anexa nr. 3, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;3.11. să transmită, la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS, la termenele stabilite de către MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum și orice alte informații și documente solicitate de aceasta;3.12. să efectueze, în anul 2020, probe de control doping la Agenția Națională Anti-Doping;3.13. să transmită, la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS, necesarul de fonduri, trimestrial, defalcat pe luni, cu cel puțin 25 de zile calendaristice înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; în cazul solicitării de fonduri pentru achiziționarea de materiale sportive și echipament sportiv sau pentru lucrări de investiții și/sau reparații capitale se va transmite și nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;3.14. să permită utilizarea în scop necomercial de către MTS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la competiții în numele CNP;3.15. să promoveze imaginea MTS, precum și logo-ul prin toate mijloacele de promovare utilizate cu ocazia competițiilor interne și internaționale finanțate parțial sau integral din sume de la bugetul MTS;3.16. să respecte procedurile de avizare și autorizare prevăzute de Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare și de HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000;3.17. să permită persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea și controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanțare și ale veniturilor proprii ale federației, evidențiate sau nu în contractul de finanțare, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale și a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire și regulamentele federației;3.18. să restituie, în cazul nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite de la MTS, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;3.19. să facă dovada depunerii situației financiare la 31.12.2019 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă din MTS, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul și data înregistrării acesteia la organul fiscal;3.20. să respecte termenele de plată convenite cu instituțiile din subordinea MTS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea și să achite obligațiile de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat și contribuțiile pentru asigurările sociale de stat;3.21. să țină evidența contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile și plățile efectuate din suma repartizată de MTS, respectiv pe programele, subprogramele și categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;3.22. să permită participarea în competițiile sportive organizate de CNP numai a sportivilor aparținând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă;3.23. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv și regulamentelor proprii, precum și ale actelor normative cu incidență în domeniul de activitate al CNP;3.24. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum și a consumului de substanțe interzise;3.25. să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței în sport, conform prevederilor legale în vigoare;3.26. să solicite avizul expres al MTS prevăzut de art. 36, alin. (4) din Legea nr. 69/2000 pentru modificarea statutului și a actului constitutiv al CNP.  +  Articolul 4 MTS are următoarele drepturi și obligații:4.1. să vireze lunar, după deschiderea de credite bugetare, în contul CNP, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării CNP transmisă conform art. 3.13;4.2. să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate CNP și a contribuției de 10% a acestuia, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale și a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire și regulamentele CNP;4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1 în următoarele cazuri:a) pentru situațiile prevăzute la art. 9 (2)b) rectificarea bugetului MTS pe anul 2020 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanțării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;c) în situație de forță majoră.  +  Capitolul V TRANSPARENȚĂ  +  Articolul 5(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email și număr de telefon - funcționale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, județ, regiune și, dacă programul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul programului;b) valoarea totală a finanțării acordate și intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum și valoarea plăților efectuate;c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, beneficiarii finali ai programului;d) rezultatele estimate și cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul programului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.  +  Capitolul VI CONFIDENȚIALITATE  +  Articolul 6(1) Părțile pot conveni prin prezentul contract asupra existenței și a duratei caracterului confidențial al unor documente, secțiuni, respectiv informații din program care vor fi menționate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată.(2) MTS, CNP și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, saub) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Capitolul VII PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  +  Articolul 7(1) Datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.  +  Capitolul VIII PUBLICAREA DATELOR  +  Articolul 8 CNP este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 5, alin. (2) referitor la transparență, să fie publicate de către MTS.  +  Capitolul IX RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  +  Articolul 9(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.(2) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor CNP prevăzute la art. 3 se sancționează, după caz, astfel:a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situațiilor și documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.8., 3.9, 3.10, 3.11;b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligații de la art. 3, pct. 3.7, 3.15, 3.16, 3,21, 3.22, 3.23, 3.25;c) cu sistarea virării sumelor aprobate, definitiv sau temporar, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.27.(3) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se efectuează după notificarea prealabilă a CNP în termen de maxim 15 de zile de la constatarea uneia sau mai multor obligații cuprinse în prezentul contract. Federația are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficiențelor constatate pentru care a fost notificată.  +  Articolul 10 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.  +  Capitolul X LITIGII  +  Articolul 11 Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părțile sunt nemulțumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanțelor naționale competente teritoriale și după materie.  +  Capitolul XI DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 12 Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MTS și controlul financiar se realizează în condițiile normelor legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) CNP poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil de la MTS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 în limita a 20% din prevederile anuale ale subprogramului, respectiv ale categoriei de cheltuieli ce urmează a se suplimenta în condițiile realizării obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în anexele la contract, cu excepția sumei aprobate pe fiecare program;(2) CNP va comunica la Direcția economică și resurse umane și la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.(3) În cazul în care modificările depășesc procentul de 20% prevăzute la alin. (1), federația va avea obligația să solicite încheierea unui act adițional;(4) CNP poate modifica conținutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfășurare, perioada de desfășurare, numărul de participanți pentru unele acțiuni sau poate înlocui ori introduce acțiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.(5) Modificările prevăzute la art. 13, alin. (4) se pot realiza numai după avizarea de către Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă.  +  Articolul 14 Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.  +  Articolul 15 Modificarea prezentului contract se face cu acordul părților și numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.  +  Articolul 16 Anexele sunt identice cu cele folosite la contractul de finanțare pentru programele P1 și P3 sau, după caz, adaptate specificului finanțării CNP și fac parte integrantă din contract.  +  Articolul 17 Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeași valoare juridică, dintre care două exemplare pentru MTS și un exemplar pentru CNP și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.
  MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI FEDERAȚIA
  MINISTRU
  Ionuț Marian STROE PREȘEDINTE
  Viză CFPD Responsabil compartiment
  financiar-contabilitate
  SECRETAR DE STAT SECRETAR GENERAL
  Viză CFP
  Direcția economică și resurse umane
  Director
  Direcția juridică
  Director
  Direcția generală politici, strategii și programe în domeniul sportului
  Director general
  Direcția sinteza și evaluare activitate sportivă
  Director
   +  Anexa nr. 4la metodologie MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  CONTRACT
  privind finanțarea programului "Sportul pentru toți" în anul 2020
   +  Capitolul I PĂRȚILE Ministerul Tineretului și Sportului, cu sediul în București, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. RO54TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, reprezentat prin .......... - ministru și .......... - director Direcția economică și resurse umane, denumit în continuare MTS și Federația Română Sportul pentru Toți, cu sediul în localitatea .......... str. .......... nr. .........., județ/sector .........., telefon .........., fax .........., Certificat de identitate sportivă nr. .........., cod fiscal .........., cont nr. .........., deschis la .......... reprezentată prin ......... și .......... (numele, prenumele și funcția), denumită în continuare Federația În baza dispozițiilor:Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; ● Ordinul ministrului tineretului și sportului nr./pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020. Ținând cont de: ● cererea de finanțare a federației, înregistrată la MTS cu nr. ........../..........; ● raportul Comisiei de evaluare nr. .......... din .......... privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul tineretului și sportului. Au convenit încheierea următorului contract:  +  Capitolul II VALOAREA ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI  +  Articolul 1(1) MTS finanțează federația, în anul 2020, cu suma de ....... lei, din care sume de la bugetul de stat .......... lei pentru derularea programului, subprogramelor, acțiunilor/activităților și categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 și 2.(2) În anexe nr. 1 sunt prevăzute acțiunile/activitățile finanțate integral sau parțial din suma prevăzută la alin. (1).(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată exclusiv finanțării acțiunilor/activităților din programul federației pe anul 2020.(4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acțiunile/activitățile finanțate din bugetul MTS și din veniturile proprii ale federației pe subprograme și categorii de cheltuieli.(5) În anexa nr. 3 la contract este prevăzută fișa programului finanțat din bugetul MTS.(6) În anexa nr. 4 la contract este prevăzut contul de execuție privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS și a veniturilor proprii ale federației.(7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzută situația realizării indicatorilor prevăzuți în contract, pe trimestre.(8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.(9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzut programul de activități lunare ce trebuie transmis până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna următoare.  +  Capitolul III DURATA CONTRACTULUI  +  Articolul 2(1) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și este valabil până la 31 decembrie 2020.  +  Capitolul IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  +  Articolul 3 Federația are următoarele drepturi și obligații:3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, precum și contribuția proprie de minimum 5% din suma repartizată de MTS potrivit destinației stabilite prin contract;3.2. să realizeze o contribuție proprie de minimum 5% venituri proprii ale federației din valoarea totală a sumei repartizată de MTS prin contract;3.3. să realizeze acțiunile/activitățile din programul federației prevăzute în anexa nr. 1, precum și indicatorii prevăzuți în anexa nr. 3;3.4. să asigure respectarea unui cuantum de maxim 30% din totalul sumei aprobate prin prezentul contract de finanțare pentru cheltuielile de personal;3.5. să utilizeze suma de .......... pentru finanțarea unui nr. de .......... posturi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice;3.5^1. Prin derogare de la dispozițiile pct. 3.4, pe perioada stării de urgență, Federația Română de ………. restituie sume din totalul finanțării aprobate prin prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 3.5. (la 05-05-2020, Articolul 3 din Capitolul IV , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 525 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 ) 3.6. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.5 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale federației sportive naționale;3.7. să realizeze, în colaborare cu Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, în anul 2020, minimum un curs de perfecționare și/sau curs de formare a antrenorilor;3.8. să transmită, trimestrial, la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă, situația realizării indicatorilor prevăzuți în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 5;3.9. să transmită la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă, la termenele stabilite de către MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum și orice alte informații și documente solicitate de aceasta;3.10. să transmită la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă necesarul de fonduri, trimestrial, până la data de 10 a lunii anterioare, conform formularului - model din anexa nr. 6;3.11. să permită utilizarea, în scop necomercial, de către MTS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare a participanților la acțiunile/activitățile federației;3.12. să permită persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea și controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanțare și ale veniturilor proprii ale federației, evidențiate sau nu în contractul de finanțare, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale și a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire și regulamentele federației;3.13. să restituie, în cazul nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite de la MTS, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;3.14. să facă dovada depunerii situației financiare la 31.12.2019 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul și data înregistrării acesteia la organul fiscal;3.15. să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în Registrul național al persoanelor juridice, fără scop patrimonial, extrase din situația financiară și raportul de activitate al federației pe anul 2019 și să transmită Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă o copie a extraselor, numărul și data Monitorului Oficial în care au fost publicate, până la data de 15 mai 2020;3.16. să respecte termenele de plată convenite cu instituțiile din subordinea MTS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea și să achite obligațiile de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat și contribuțiile pentru asigurările sociale de stat.3.17. să țină evidența contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile și plățile efectuate din suma repartizată de MTS, respectiv pe subprogramele și categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;3.18. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv și regulamentelor proprii, precum și ale actelor normative cu incidență în domeniul de activitate al federației;3.19. să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței în sport;  +  Articolul 4MTS are următoarele drepturi și obligații4.1. să vireze lunar, după deschiderea de credite bugetare, în contul federației, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării federației transmisă conform art. 3, pct. 3.10;4.2. să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate federației și a contribuției de 5% a acesteia, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale și a prevederilor cuprinse în statutul și actul de constituire ale federației;4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1, în următoarele cazuri:a. pentru situații prevăzute la art. 9, alin. (3);b. rectificarea bugetului MTS pe anul 2020 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanțării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;c. în situație de forță majoră.  +  Capitolul V TRANSPARENȚĂ  +  Articolul 5(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email și număr de telefon - funcționale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, județ, regiune și, dacă programul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul programului;b) valoarea totală a finanțării acordate și intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum și valoarea plăților efectuate;c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, beneficiarii finali ai programului;d) rezultatele estimate și cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul programului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.  +  Capitolul VI CONFIDENȚIALITATE  +  Articolul 6(1) Părțile pot conveni prin prezentul contract asupra existenței și a duratei caracterului confidențial al unor documente, secțiuni, respectiv informații din program care vor fi menționate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată.(2) MTS, federația și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, saub) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Capitolul VII PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  +  Articolul 7(1) Datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.  +  Capitolul VIII PUBLICAREA DATELOR  +  Articolul 8 Federația este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 5, alin. (2) referitor la transparență, să fie publicate de către MTS.  +  Capitolul IX RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  +  Articolul 9(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.(2) Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor federației prevăzute în prezentul contract revine reprezentanților legali ai acesteia.(3) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor federației prevăzute la art. 3 se sancționează, după caz, astfel:a. cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situațiilor și documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.7, 3.8, 3.9;b. cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10% până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligații de la art. 3, pct. 3.11, 3.16, 3.17, 3.19;c. cu sistarea virării sumelor aprobate, definitiv sau temporar, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18,.(4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (3) se efectuează după notificarea prealabilă a federației în termen de maxim 15 de zile de la constatarea uneia sau mai multor obligații cuprinse în prezentul contract. Federația are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficiențelor constatate pentru care a fost notificată.  +  Articolul 10 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.  +  Capitolul X LITIGII  +  Articolul 11 Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părțile sunt nemulțumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanțelor naționale competente teritorial și după materie.  +  Capitolul XI DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 12 Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MTS și controlul financiar se realizează în condițiile normelor legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) Federația poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil al MTS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 în limita a 20% din prevederile anuale ale subprogramului ce urmează a se suplimenta.(2) Federația va comunica la Direcția economică și resurse umane și la Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.(3) Federația poate modifica conținutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfășurare, perioada de desfășurare, numărul de participanți pentru unele acțiuni, sau poate înlocuit ori introduce acțiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.(4) Modificările prevăzute la pct. 13 (3) se pot realiza numai după avizarea de către Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă.  +  Articolul 14 Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.  +  Articolul 15 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților și numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.  +  Articolul 16Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din contract.  +  Articolul 17 Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu valoare de original, dintre care două exemplare pentru MTS și un exemplar pentru federație și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.
  MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI FEDERAȚIA
  MINISTRU
  Ionuț Marian STROE PREȘEDINTE
  Viză CFPD Responsabil compartiment
  financiar-contabilitate
  SECRETAR DE STAT SECRETAR GENERAL
  Viză CFP
  Direcția economică și resurse umane
  Director
  Direcția juridică
  Director
  Direcția generală politici, strategii și programe în domeniul sportului
  Director general
  Direcția sinteza și evaluare activitate sportivă
  Director
   +  Anexa nr. 1 Federația Română Sportul pentru Toți
  Programul de activitate pe anul 2020
  A.I. Subprogramul "Acțiuni sportiv - recreative"
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Loc de desfășurare Perioada de desfășurare Nr. zile finanțate Nr. total participanți Nr. zile/om Surse de finanțare* Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 10
  1 I.1.acțiunea . . . . . . . . . .
  2 I.2. acțiunea . . . . . . . . . .
  TOTAL
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  A.II. Subprogramul Sportul pentru persoane cu nevoi speciale
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Loc de desfășurare Perioada de desfășurare Nr. zile finanțate Nr. total participanți Nr. zile/om Surse de finanțare* Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 10
  1 I.1.acțiunea . . . . . . . . . .
  2 I.2. acțiunea . . . . . . . . . .
  TOTAL
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  A.III. Subprogramul "Formare/perfecționare specialiști"
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Loc de desfășurare Perioada de desfășurare Nr. zile finanțate Nr. total participanți Nr. zile/om Surse de finanțare* Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 10
  1 I.1.acțiunea . . . . . . . . . .
  2 I.2. acțiunea . . . . . . . . . .
  TOTAL
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  A.IV. Subprogramul "calendar sportiv internațional"
  Nr. crt. Denumirea competiției Locul de desfășurare (țară, localitate) Perioada de desfășurare Număr zile deplasare Număr total componenți ai delegației române Surse de finanțare* Obiectivul
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  A.V. Subprogramul "Promo - Info"
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Loc de desfășurare Perioada de desfășurare Nr. zile finanțate Nr. total participanți Nr. zile/om Surse de finanțare* Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 10
  1 IV. 1. acțiunea . . . . . . . . . .
  2 IV.2. acțiunea. . . . . . . . . .
  TOTAL
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.
  A.VI. Congrese, conferințe internaționale
  Nr. crt. Denumirea acțiunii Nr. zile de deplasare Locul de desfășurare (țară, localitate) Perioada de desfășurare Nr. componenți ai delegației române Surse de finanțare* Scopul acțiunii
  Integral din bugetul MTS Parțial din bugetul MTS Venituri proprii federație
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  * Se va bifa una din situațiile de finanțare.

  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
  MTS
  Direcția sinteză și evaluare activitate sportivă
   +  Anexa nr. 2 Federația Română Sportul pentru Toți
  REPARTIZAREA
  sumei aprobate din bugetul MTS și a veniturilor proprii ale federației
  pe program, subprograme și categorii de cheltuieli lei
  Programe, subprograme, categorii de cheltuieli PROGRAM 2020
  Total buget MTS din care: Buget de stat din care: Din veniturile proprii ale federațieiTotal 2020
  Trim I Trim II Trim III Trim IV
  1 2 3 4 5 6 7 8
  A. Programul "Sportul pentru toți" - total, B. din care:
  I.Subprogramul "Acțiuni sportiv-recreative" - total, din care: • cazare, masă, transport • premii (diplome, tricouri, etc.) • alte cheltuieli (se va specifica natura acestora) II. Subprogramul Sportul pentru persoane cu nevoi speciale • cazare, masă, transport • premii (diplome, tricouri, etc.) • alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
  III. Subprogramul "Formare/perfecționare specialiști" - total, din care: • cazare, masă, transport • alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
  IV. Subprogramul calendar sportiv internațional (competiții sportive internaționale) - total, din care: • cheltuieli de participare/organizare acțiuni sportive internaționale (transport internațional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute de lege)
  V. Subprogramul Promo-Info, - total, din care: • cheltuieli de organizare • alte cheltuieli
  VI. Cheltuieli materiale sportive
  VII. Congrese ale organismelor sportive internaționale • cheltuieli de participare la congrese, conferințe internaționale
  VIII. Cheltuieli de personal aferente salariaților care derulează programul, corespunzătoare unui număr de . . . . . . . . . . Posturi, total din care: • indemnizații de delegare în străinătate
  IX. Cheltuieli bunuri și servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III și IV necesare desfășurării programului, cu excepția cheltuielilor de telefonie și a celor privind carburanții
  TOTAL
  * Veniturile proprii ale federației se detaliază numai pe subprograme NOTĂ:– detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul subprogramelor
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
  MTS
  Direcția economică și resurse umane
   +  Anexa nr. 3 Federația Română Sportul pentru Toți
  FIȘA PROGRAMELOR
  finanțate din bugetul MTS
  lei
  Denumirea indicatorilor Program 2020 Estimări
  2021 2022 2023
  A. Indicatori de eficiență* A.1. Cost mediu acțiune "sportiv - recreativă"
  A.2. Cost mediu acțiune "formare/perfecționare specialiști"
  A.3. Cost mediu acțiune "calendar sportiv - internațional"
  B. Indicatori fizici 1. Număr de acțiuni" sportiv - recreative"
  2. Număr de participanți la acțiunile "sportiv - recreative"
  3. Număr de acțiuni "formare/perfecționare specialiști"
  4. Număr de participanți la acțiunile "formare/perfecționare specialiști"
  5. Număr de acțiuni "calendar sportiv internațional"
  6. Număr de participanți la acțiunile "calendar sportiv internațional"
  C. Indicatori de rezultat 1. Gradul de participare a populației la acțiunile "sportiv - recreative" (număr de participanți/100.000 locuitori)
  SURSE DE FINANȚARE A. Bugetul de stat MTS, total
  B. Venituri proprii ale federației, total
  TOTAL SURSE DE FINANȚARE (A+B)
  * La stabilirea indicatorilor de eficiență se vor lua în considerare și sumele alocate din veniturile proprii ale federației, astfel încât aceștia să reflecte costurile reale
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 4 Federația Română Sportul pentru Toți
  CONT DE EXECUȚIE
  privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS și a
  veniturilor proprii ale federației pe trimestrul 2020 în baza
  contractului nr. ........ din ..........
  I. Date privind veniturile federației:
  lei
  I. Date privind veniturile federației: - suma repartizată din bugetul MTS pe anul 2020, conform contractului, total, din care: * sume de la bugetul de stat din care: - Programul "Sportul pentru toți" ○suma încasată de la MTS (cumulat, de la începutul anului), total, din care: * transferuri din care: - Programul "Sportul pentru toți" - venituri proprii ale federației încasate (cumulat, de la începutul anului), total - disponibilități în cont/conturi la începutul anului, conform extrasului/lor de cont - disponibilități în cont/conturi la sfârșitul perioadei raportate, conform extrasului/extraselor de cont, total din care: * disponibilități din suma repartizată din bugetul MTS * disponibilități din veniturile proprii ale federației
  II. Datele privind cheltuielile efectuate în perioada raportată (se va detalia pe programele, subprogramele și categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2) potrivit modelului de mai jos:
  Programe/Subprograme categorii de cheltuieli Sume aprobate pe anul 2020 Plăți efectuate în trimestrul pentru care se face raportarea (ct. de disponibil) Plăți efectuate cumulat de la începutul anului până la sfârșitul trim. raportat (ct. de disponibil)
  suma repartizată de MTS venituri proprii ale federației din suma repartizată de MTS din veniturile proprii ale federației din suma repartizată de MTS din veniturile proprii ale federației
  Ex. Programul "Sportul pentru toți" - subprogramul "Acțiuni sportiv - recreative - total. din care: • cazare, masă, transport
  Total programe
  III. Situația documentelor justificative existente în contabilitatea federației, aferente cheltuielilor efectuate din suma repartizată de MTS structurate pe programele, subprogramele și categoriile de cheltuieli menționate în anexa nr. 2 la contract, aferente trimestrului potrivit modelului de mai jos:
  Programe/Subprograme categorii de cheltuieli Document justificativ Valoare document lei Specificații
  denumire nr. data emitent
  Total programe
  Declarăm pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realități
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 5 Federația Română Sportul pentru Toți
  SITUAȚIA
  realizării indicatorilor prevăzuți în contractul nr. .......
  din .......... pe ..... 2020
  lei
  Nr. crt. Denumirea indicatorilor Realizări
  În trimestrul raportat Cumulat, de la începutul anului până la sfârșitul trim. raportat
  1 Număr acțiuni "sportiv - recreative" realizate
  2 Total cheltuieli cu acțiunile sportiv-recreative,
  din care:
  - din veniturile proprii ale federației
  - din sume de la bugetul de stat
  3 Cost mediu acțiune sportiv-recreativă (lei/acțiune) *
  4 Număr participanți la acțiunile sportiv-recreative
  5 Număr acțiuni "formare/perfecționare specialiști" realizate
  6 Total cheltuieli cu acțiunile "formare/perfecționare specialiști"
  din care:
  - din veniturile proprii ale federației
  - din sume de la bugetul de stat
  7 Cost mediu acțiune "formare/perfecționare specialiști" (lei/acțiune)
  8 Număr participanți la acțiunile "formare/perfecționare specialiști"
  9 Numar actiuni "calendar sportiv international" realizate
  10 Total cheltuieli cu acțiunile "calendar sportiv internațional",
  din care:
  - din veniturile proprii ale federației
  - din sume de la bugetul de stat
  11 Cost mediu acțiune "calendar sportiv internațional" (lei/acțiune)
  12 Număr participanți la acțiunile "calendar sportiv internațional"
  13 Gradul de participare a populației la acțiunile sportiv-recreative (nr. participanți/100.000 locuitori)
  * Se calculează cu respectarea precizării de la anexa nr. 4.
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 6 Federația Română Sportul pentru Toți Nr...........din..........
  SOLICITARE
  privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru trimestrul 2020
  - lei -
  A. SUMA SOLICITATĂ, total (I +II) Luna . . . . . . . . . .Luna . . . . . . . . . .Luna . . . . . . . . . .
  din care:
  I. Sume de la bugetul de stat, total
  din care:
  1. Programul "Sportul pentru Toti" - total
  din care:
  1.1. subprogramul "Actiuni sportiv - recreative"
  1.2. subprogramul Sportul pentru persoane cu nevoi speciale
  1.3. subprogramul "Cursuri de formare/perfecționare specialiști"
  1.4. subprogramul "Calendar sportiv internațional"
  1.5. subprogramul "Promo-Info"
  1.6. materiale sportive
  1.7. congrese ale organsimelor sportive internaționale
  1.8. cheltuieli de personal
  1.9. alte cheltuieli bunuri și servicii
  B. SOLDUL DISPONIBILITĂȚILOR în cont/conturi la sfârșitul lunii anterioare celei în care se face solicitarea, total (1+2)
  din care:
  1. Disponibilități din sume de la bugetul de stat, total
  din care:
  - Programul "Sportul pentru Toti"
  Declarăm pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității.
  Reprezentanți legali:
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 7 Federația Română Sportul pentru Toți
  Programul de activitate pe luna .......... 2020
  A. Subprograme
  Denumirea subprogramului Denumirea acțiunii Locul de desfășurare Perioada de desfășurare
  B. Congrese, conferințe internaționale
  Denumirea acțiunii Locul de desfășurare Perioada de desfășurare
  C. Activități ale organelor de conducere ale federației (adunare generală, birou federal)
  Denumirea acțiunii Locul de desfășurare Perioada de desfășurare
  ----