HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 30 decembrie 2019pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum și de unitățile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 13 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă listele cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum și de unitățile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1-3.  +  Articolul 2Termenele de clasificare a informațiilor clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, din listele prevăzute la art. 1, se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Cristian Tudor Băcanu,
  secretar de stat
  București, 30 decembrie 2019.Nr. 1.001.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare
  și termene de clasificare elaborate sau deținute de Ministerul Justiției
  I. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret de importanță deosebită“ (termen de clasificare - până la 100 de ani de la data emiterii sau până la data hotărârii emitentului):1. Planul de mobilizare a economiei pentru apărare;2. planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate;3. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret de importanță deosebită;4. documente, date și informații care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Ministerul Justiției;5. situații, informații, date și documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenți, clasificate strict secret de importanță deosebită;6. documente, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale Ministerului Justiției provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare.II. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret“ (termen de clasificare - până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):1. programul de prevenire a scurgerilor de informații clasificate deținute de Ministerul Justiției;2. planul de evacuare al Ministerului Justiției în situații de conflict armat;3. planurile și documentele operative cu privire la conducerea acțiunilor și folosirea efectivelor în situații de criză și război;4. planurile de cooperare ale Ministerului Justiției cu alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;5. planul de acțiune în situații de alertă teroristă deținut de Ministerul Justiției;6. planul cu măsurile privind eliminarea riscurilor și vulnerabilităților la adresa sistemelor informatice și de comunicații aparținând Ministerului Justiției;7. documente și date referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor adoptate în cadrul ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării care privesc Ministerul Justiției;8. materiale întocmite de Ministerul Justiției în calitate de membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționale;9. hotărârile Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării clasificate la nivel strict secret; 10. documente, date și informații care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Ministerul Justiției;11. situații statistice, analize, informări și alte documente privind activitățile specifice pe linia prevenirii criminalității și terorismului;12. situații, informații, date și documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/ documente din partea unor emiteți, clasificate strict secret;13. corespondența care decurge sau care are legătură cu relațiile și activitățile externe ale statului român, care nu sunt destinate publicității, precum și informațiile altor state sau organizații internaționale față de care, prin tratate sau înțelegeri internaționale, statul român și-a asumat obligația de protecție;14. combinațiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate și containerele „B“ și la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate I;15. acte și norme interne care reglementează activitatea cu caracter strict secret;16. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret;17. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemele informatice și de comunicații (SIC) care gestionează informații clasificate strict secret;18. parolele de administrare și utilizare a sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemelor informatice și de comunicații (SIC) acreditate care gestionează informații clasificate strict secret.III. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret“ (termen de clasificare - până la 30 de ani de la data emiterii sau până la data hotărârii emitentului):1. telegramele primite și transmise de la și către Ministerul Afacerilor Externe conținând informații de competența Ministerului Justiției;2. programul de prevenire a scurgerilor de informații clasificate deținute de Ministerul Justiției;3. documentele, datele și informațiile care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Ministerul Justiției;4. planul de pază, apărare și intervenție la obiectivele Ministerului Justiției;5. norme și tabele de înzestrare cu armament, muniții și materiale necesare personalului Ministerului Justiției în caz de mobilizare și război;6. documente, date și informații centralizatoare cu privire la necesarul și gradul de asigurare cu resurse umane și resurse tehnico-materiale la mobilizare și război ale Ministerului Justiției;7. planuri anuale și de perspectivă, situații centralizatoare referitoare la dotarea și aprovizionarea tehnică și materială a Ministerului Justiției la mobilizare și război;8. statele de organizare la mobilizare și război ale Ministerului Justiției;9. rapoarte, note și informări privind stadiul pregătirii pentru mobilizare al unităților subordonate Ministerului Justiției;10. bugetul de cheltuieli al Ministerului Justiției pentru primul an de război;11. lista obiectivelor, sectoarelor și locurilor care reprezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din cadrul Ministerului Justiției, precum și documentele conexe - 15 ani sau până la ieșirea din vigoare;12. proiecte, studii, documentații și planuri privind evaluarea sistemelor și echipamentelor de comunicații și informatice ale Ministerului Justiției;13. documente și date referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor adoptate în cadrul ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării care privesc Ministerul Justiției;14. hotărâri ale Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării clasificate la nivel secret - conform precizărilor emitentului;15. situații statistice, analize, informări și alte documente privind activitățile specifice pe linia prevenirii criminalității și terorismului;16. situații, informații, date și documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emiteți, clasificate secret;17. cererile de multiplicare a documentelor clasificate secret;18. combinațiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate și containerele „B“ și la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate I;19. acte și norme interne care reglementează activitatea cu caracter secret.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare
  și termene de clasificare elaborate sau deținute de
  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia
  I. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret de importanță deosebită“ (termen de clasificare - până la 100 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):1. Planul de mobilizare a economiei pentru apărare;2. planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate în unitățile deținătoare de informații clasificate nivel strict secret de importanță deosebită;3. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret de importanță deosebită;4. combinațiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa A unde sunt păstrate informații clasificate strict secret de importanță deosebită;5. cheile și plicurile cu combinațiile încăperilor de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa A unde sunt păstrate informații clasificate strict secret de importanță deosebită;6. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemele informatice și de comunicații (SIC) care gestionează informații clasificate strict secret de importanță deosebită;7. parolele de administrare și utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemelor informatice și de comunicații (SIC) acreditate care gestionează informații clasificate strict secret de importanță deosebită;8. date centralizate, situații, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenți, alții decât cei din sistemul administrației penitenciare, clasificate strict secret de importanță deosebită.II. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret“ (termen de clasificare - până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):1. planurile și documentele operative cu privire la pregătirea acțiunilor militare și folosirea efectivelor din sistemul penitenciar - la război;2. protocoale de colaborare cu instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale privind activitățile specifice pe linia prevenirii criminalității și terorismului în mediul penitenciar;3. situații statistice, analize, informări, referate și alte documente interne privind activități specifice de identificare și prevenire a manifestărilor fenomenului terorist în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune grave securității naționale și instituției;4. note, decizii și norme cu caracter intern emise de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, referitoare la identitatea și prevenirea manifestărilor privind fenomenul terorist în penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune grave securității naționale și instituției;5. protocoale de colaborare/planuri de acțiune comună cu instituții aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională privind intervenția în comun în situații deosebite (prevenire și combatere evenimente negative din partea deținuților, creșterea siguranței locurilor de deținere și a misiunilor de executat) care pot aduce daune grave siguranței statului;6. planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate pentru unitățile deținătoare de informații clasificate nivel strict secret;7. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret;8. combinațiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informații clasificate strict secret;9. cheile și plicurile cu combinațiile încăperilor de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informații clasificate nivel strict secret;10. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemele informatice și de comunicații (SIC) care gestionează informații clasificate nivel strict secret;11. parolele de administrare și utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemelor informatice și de comunicații (SIC) acreditate care gestionează informații clasificate nivel strict secret;12. contractele și anexele de securitate, după caz, dacă acestea conțin informații clasificate nivel strict secret;13. date centralizate, situații, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenți, alții decât cei din sistemul administrației penitenciare, clasificate nivel strict secret.III. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret“ (termen de clasificare - până la 30 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):1. reglementări referitoare la clasificarea și direcțiile de exploatare/valorificare a datelor cu relevanță obținute în activitatea specifică de prevenire a criminalității organizate, criminalității și terorismului și care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune securității naționale și instituției;2. reglementările referitoare la categoriile de date operative specifice sistemului administrației penitenciare ce fac obiectul căutării, obținerii și valorificării de către instituțiile abilitate în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate, criminalității și terorismului;3. reglementările referitoare la normele tehnice de lucru ale Direcției de prevenire a criminalității și terorismului;4. situații statistice, analize, informări, studii, rapoarte și alte documente interne privind activități specifice de identificare și prevenire a fenomenului terorist, criminalității organizate și criminalității în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/ diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune securității naționale și instituției;5. note, decizii și acte cu caracter intern emise de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind identificarea și prevenirea fenomenului terorist, criminalității organizate și criminalității în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune securității naționale și instituției;6. protocoale de colaborare/cooperare și planuri de măsuri încheiate cu instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale privind activitățile specifice pe linia prevenirii fenomenului terorist, criminalității organizate și criminalității în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/ diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune securității naționale și instituției;7. situațiile centralizate privind capacitatea și conținutul depozitelor stoc de mobilizare ale unităților teritoriale;8. situațiile centralizatoare cu privire la necesarul și gradul de asigurare cu resurse umane și resurse materiale la mobilizare și război;9. planul de mobilizare, planul de dislocare și alte planuri operative privind efectivele, dotarea, organizarea, compunerea, dislocarea și misiunile unităților Administrației Naționale a Penitenciarelor la mobilizare și război;10. situațiile centralizate privind starea tehnică a armamentului, muniției, mijloacelor de geniu și de protecție antichimică, precum și depozitele de armament;11. ordinele de misiune privind punerea în stare de luptă a unităților teritoriale;12. statele de organizare la mobilizare și război ale unităților care se înființează, precum și modificările acestora;13. informarea privind stadiul pregătirii unităților pentru mobilizare;14. note privind necesarul la stocul de mobilizare și bugetul aferent;15. bugetul de cheltuieli pentru primul an de război;16. planurile centralizate referitoare la dotarea și aprovizionarea tehnico-materială la mobilizare și război;17. tabela de înzestrare;18. normele de înzestrare cu armament și muniție a unităților penitenciare;19. planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate pentru unitățile deținătoare de informații clasificate nivel secret;20. planurile de pază, apărare și intervenție la obiectivele Administrației Naționale a Penitenciarelor;21. cererile de multiplicare a documentelor clasificate nivel secret;22. combinațiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa a II-a și de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informații clasificate nivel secret;23. cheile și plicurile cu combinațiile încăperilor de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informații clasificate nivel secret;24. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemele informatice și de comunicații (SIC) care gestionează informații clasificate nivel secret;25. parolele de administrare și utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemelor informatice și de comunicații (SIC) acreditate care gestionează informații clasificate nivel secret;26. contractele și anexele de securitate, după caz, dacă acestea conțin informații clasificate nivel secret;27. date centralizate, situații, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenți, alții decât cei din sistemul administrației penitenciare, clasificate secret.
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri
  de secretizare și termene de clasificare elaborate sau deținute
  de Ministerul Justiției - Autoritatea Națională pentru Cetățenie
  I. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret“ (termen de clasificare - până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):1. documentele, datele și informațiile care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie;2. combinațiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate și containerele „B“ și la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate clasa I;3. planul de pază, apărare și intervenție la obiectivele Autorității Naționale pentru Cetățenie.II. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret“ (termen de clasificare - până la 30 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):1. documentele, datele și informațiile care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie;2. programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate deținute de Autoritatea Națională pentru Cetățenie;3. combinațiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate și containerele „B“ și la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate clasa II.
  -----