ORDIN nr. 8 din 9 ianuarie 2020pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, precum și reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 195 din 9.01.2020 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, precum și reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, după litera B se introduce o nouă literă, litera C, cu următorul cuprins:C. Criterii pentru specialitățile medico-dentare: a) existența a cel puțin unui cadru didactic universitar;b) dotarea necesară pentru acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților, cu patologii diverse, astfel încât să asigure acoperirea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice pentru specialitatea în care se acordă acreditarea pentru pregătirea în rezidențiat;c) existența a cel puțin unui îndrumător de rezidențiat, medic dentist primar sau medic dentist specialist cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul specialității respective, care să asigure îndrumarea și formarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv;d) dovada încadrării cu personalul prevăzut la lit. a) și c).2. La anexa nr. 3, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:d) pentru specialitățile medico-dentare, prin excepție de la lit. a) și b), dosarul conținând documentele necesare acreditării/reacreditării, asumate sub semnătură de reprezentantul legal al unității sanitare respective, se depune la direcția de sănătate publică de pe raza teritorială unde își are sediul instituția de învățământ superior acreditată, din domeniul sănătate, unde este încadrat personalul prevăzut la lit. C.a) din anexa nr. 1;e) propunerea de acreditare/reacreditare menționată la lit. d) se înaintează Ministerului Sănătății de către direcția de sănătate publică, în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, cu precizarea specialităților pentru care se face acreditarea.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Victor Sebastian Costache
    București, 9 ianuarie 2020.Nr. 8.----