DECRET nr. 435 din 13 octombrie 1970pentru acceptarea amendamentelor la Regulile anexe ale Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 17 iunie 1960
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 123 din 13 octombrie 1970    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICSe accepta amendamentele la Regulile anexe ale Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra, la 17 iunie 1960, adoptate prin Rezoluţiile A 108 (ES III) din 30 noiembrie 1966 şi A 122 (V) din 25 octombrie 1967 ale Adunării Generale a Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU  +  Anexa 1 AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNATIONALA DIN 1960 PENTRUOCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, ADOPTATE LA 30 NOIEMBRIE 1966- prin Rezoluţia A 108 (ES III) a sesiunii a 3-a aAdunării Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale*)ADUNAREA,recunoscind ca este necesar să se amelioreze prevenirea incendiului la bordul navelor,considerind dispoziţiile articolului 16 alineatul 1) din Convenţia referitoare la crearea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale, care privesc funcţiile adunării în privinta relaţiilor referitoare la securitatea maritima,notînd în plus ca articolul IX alineatele b), d), e), g) şi h) din Convenţia internationala din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare prevede proceduri pentru amendamente care implica participarea organizaţiei,examinînd propunerile de amendamente la capitolul II din Convenţia internationala din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare avînd drept scop ameliorarea măsurilor de siguranţă contra incendiului la bordul navelor şi care fac obiectul unei recomandări adoptate în unanimitate de Comitetul securităţii maritime, în sesiunea a 13-a,adopta amendamentele la capitolul II din Regulile anexate la Convenţia internationala din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi anume: a) adăugarea unei părţi G (regulile 71 la 91) intitulata "Măsuri speciale de protecţie contra incendiului, aplicabile la navele de pasageri", al carei text figurează în anexa I din prezenta rezoluţie; b) adăugarea unui nou alineat vi) la paragraful b) din regula 27 şi înlocuirea paragrafelor b) şi e) din regula 38 cu alte noi paragrafe b), e) şi f) ale aceleiaşi reguli; textul acestor amendamente figurează în anexa II din prezenta rezoluţie şi se aplică navelor de pasageri a căror chila va fi pusă la data intrării lor în vigoare sau după această dată; c) înlocuirea regulii 63 cu o noua regula al carei text figurează în anexa III; d) amendamentele la regulile 50, 54 i) şi 65 j) care figurează în anexa IV şi a căror modificări a rezultat ca este necesară pentru ca aceste reguli sa corespundă cu unele amendamente menţionate mai sus,specifică, conform articolul IX alineatul e) din Convenţia internationala din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi sub rezerva acordului a două treimi din guvernele ce sînt parte la aceasta convenţie, ca fiecare din amendamentele adoptate prezintă o importanţa atît de mare încît orice guvern contractant care ar face, în virtutea articolului IX alineatul d) din numita convenţie, o declaraţie din care să rezulte că nu aproba amendamentul şi ar continua sa nu-l aprobe o perioadă de douasprezece luni de la data intrării sale în vigoare, va inceta, la expirarea acestui termen, de a fi parte la convenţie,însărcinează secretarul general al organizaţiei, în virtutea aceluiaşi articol IX alineatul b) i), de a comunică, în scopul aprobării, copii certificate după prezenta rezoluţie şi anexele sale, tuturor guvernelor părţi ale Convenţiei internaţionale din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi de a trimite de asemenea cîte un exemplar tuturor membrilor organizaţieiinvita toate guvernele interesate sa aprobe amendamentele la o dată cît mai apropiată posibil.  +  Anexa I Partea G - Măsuri speciale de protecţie contra incendiului aplicabile navelor de pasageri(Pentru aplicarea prezentei părţi a regulilor, toate referinţele privesc, cu excepţia indicaţiilor contrare, regulile capitolulul II anexate la Convenţia internationala pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1948)REGULA 71: AplicareContrar dispoziţiilor articolului IX f) din prezenta convenţie şi în scopul de a dezvolta dispoziţiile regulii 1 a) îi) din prezentul capitol, orice nava de pasageri transportînd mai mult de 36 de pasageri trebuie să satisfacă cel puţin dispoziţiile de mai jos: a) o nava a cereri chila a fost pusă înainte de 19 noiembrie 1952 trebuie să satisfacă dispoziţiile regulilor 72 la 91 inclusiv, din prezenta parte a convenţiei; b) o nava a carei chila a fost pusă între 19 noiembrie 1952 şi 26 mai 1965 exclusiv, trebuie să satisfacă în acelaşi timp dispoziţiile Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1948, referitoare la măsurile de siguranţă contra incendiului aplicabile navelor noi în numita convenţie, şi dispoziţiile regulilor 74 b) şi c), 81, 83 b), 84, 86 b), 87 b) şi 90 şi 91 din prezenta parte a convenţiei; c) o nava a carei chila a fost pusă la 26 mai 1965 sau după această dată trebuie să satisfacă în acelaşi timp dispoziţiile referitoare la măsurile de siguranţă contra incendiului aplicabile navelor noi în prezenta convenţie şi dispoziţiile regulilor 74 b) şi c), 86 b), 87 b), c) şi d) şi 91 din prezenta parte a convenţiei.REGULA 72: StructuraElementele structurii trebuie să fie executate din oţel sau alt material corespunzător, conform dispoziţiilor regulii 27. Totodată, rufurile izolate care nu cuprind încăperi de locuit şi puntile expuse intemperiilor pot fi executate din lemn, cu condiţia să se ia măsurile structurale de protecţie contra incendiului apreciate de administraţie de satisfăcătoare.REGULA 73: Transe verticale principaleNava trebuie să fie subdivizata în transe verticale principale prin pereţi de tip A, conform dispoziţiilor regulii 28. Aceşti pereţi trebuie, pe cît posibil, să aibă o capacitate de izolare suficienta, ţinînd seama de natura spaţiilor adiacente, asa cum este prevăzut în regula 26 c) iv).REGULA 74: Deschideri practicate în pereţii etansi, verticali principali de incendiu a) Nava trebuie să satisfacă în mod substanţial dispoziţiile regulii 29. b) Porţile de incendiu trebuie să fie executate din oţel sau dintr-un material echivalent, captusit sau nu cu un material izolant necombustibil. c) Dacă conductele şi tuburile de ventilaţie care traverseaza pereţii transelor verticale principale au o secţiune egala sau mai mare de 200 cmp (31 toli patrati), se vor aplica în afară de acestea şi dispoziţiile următoare: i) dacă secţiunea conductelor şi tuburilor este cuprinsă între 200 cmp (31 toli patrati) şi 750 cmp (116 toli patrati) inclusiv, se vor prevedea voleti de obturare cu închidere automată de siguranţă, sau de preferinta se vor izola conductele şi tubulaturile respective pe o distanta de cel puţin 457 mm (18 toli) de o parte şi de alta a peretelui în asa fel încît sa corespundă dispoziţiilor aplicabile în ceea ce priveşte peretele;îi) dacă conductele şi tuburile au o secţiune mai mare de 750 cmp (116 toli patrati), se vor prevedea voleti de obturare cu închidere automată de siguranţă.REGULA 75: Separatii între încăperile locuite pe de o parte şi spaţiile pentru maşini, spaţiile pentru mărfuri şi încăperile de serviciu, pe de altă parteNava trebuie să corespundă dispoziţiilor regulii 31.REGULA 76: Aplicarea în cazul metodelor I, II şi IIIToate încăperile de locuit şi încăperile de serviciu ale navelor trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute într-unul din alineatele a), b), c) sau d) din prezenta regula: a) pentru ca o nava să fie considerată ca a fost concepută conform metodel I, trebuie să existe o reţea de pereţi necombustibili de tipul B conform, în ceea ce priveşte părţile esenţiale, dispoziţiilor regulii 30 a) şi utilizînd la maximum materiale necombustibile conform regulii 39 a). b) Pentru ca o nava să fie considerată ca a fost concepută conform metodei II: i) trebuie să existe un dispozitiv automat de stingere prin stropire cu apa şi un sistem de alarma în caz de incendiu care să fie, în privinta părţilor esenţiale, conforme dispoziţiilor regulilor 42 şi 48 îi) utilizarea materialelor combustibile de orice natura trebuie să fie pe cît posibil limitată şi raţională. c) Pentru ca o nava să fie considerată concepută după metoda III, trebuie să fie instalata de la punte la punte o reţea de pereţi-ecrane, în conformitate cu dispoziţiile regulii 30 b), în ceea ce priveşte părţile esenţiale. Trebuie de asemenea să fie instalat un sistem automat de detectarea incendiului în conformitate cu dispoziţiile regulii 43, în ceea ce priveşte părţile esenţiale. Întrebuinţarea materialelor combustibile şi uşor inflamabile este limitată asa cum este prevăzut în regulile 39 b) şi 40 g). 0 derogare la dispoziţiile regulilor 39 b) şi 40 g) poate fi acordată dacă se efectuează cel puţin un rond la fiecare 20 de minute. d) Pentru ca o nava să fie considerată concepută după metoda III i) trebuie ca în încăperile de locuit să fie prevăzuţi pereţi suplimentari de tipul A, în scopul de a reduce lungimea medie a transelor verticale principale în aceste spaţii, la circa 20 m (65,5 picioare aproximativ);îi) trebuie să fie instalat un sistem automat de detectarea incendiulul în conformitate cu dispoziţiile regulii 43, în ceea ce priveşte părţile esenţiale;iii) toate suprafeţele expuse şi captuselile pereţilor culoarelor şi cabinelor situate în încăperile locuite trebuie să aibă o putere de propagare a flacarii limitată; iv) utilizarea materialelor combustibile trebuile să fie limitate după cum este prevăzut în regula 39 b). O derogare la dispoziţiile regulii 39 b) poate fi acordată dacă se efectuează un rond cel puţin la fiecare 20 de minute; v) trebuie să fie instalati de la punte la punte pereţi necombustibili suplimentari de tipul B în asa fel încît sa formeze o reţea de pereţi-ecrane în limitele cărora suprafaţa oricărui compartiment, cu excepţia spaţiilor publice, sa nu depăşească în general 300 metri patrati (3200 picioare patrate).REGULA 77: Protecţia scarilor verticaleScarile trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 33. Totuşi, în cazul unor dificultăţi excepţionale, administraţia poate autoriza utilizarea pereţilor şi uşilor necombustibililor de tipul B, în locul pereţilor şi uşilor de tipul A în casa scarilor. În plus, administraţia poate aproba menţinerea, în mod excepţional, a unei scări de lemn cu condiţia ca aceasta să fie prevăzută cu o împrejmuire satisfăcătoare.REGULA 78: Protecţia ascensoarelor de persoane şi de mărfuri, puţurilor de iluminare, de aerisire etc. în încăperile locuite şi de serviciuNava trebuie să îndeplinească dispoziţiile regulii 34.REGULA 79: Protecţia posturilor de securitateNava trebuie să îndeplinească dispoziţiile regulii 35. Totuşi, cînd amplasarea sau construcţia posturilor de securitate este în asa fel încît dispoziţiile nu pot fi îndeplinite în întregime, de exemplu în cazul unei timonerii de lemn, administraţia poate aproba instalarea de pereţi necombustibili mobili de tipul B pentru a proteja posturile. În aceste cazuri, cînd spaţiile situate imediat sub aceste posturi prezintă un risc însemnat de incendiu, puntea intermediara trebuie să fie în întregime izolata la fel ca un perete de tipul A.REGULA 80: Protecţia magaziilor etc.Nava trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 36.REGULA 81: Ferestre şi hublouriLuminatoarele din spaţiile maşinilor şi caldarilor trebuie să poată fi închise din exterior.REGULA 82: Sisteme de ventilaţie a) Toate aparatele de ventilaţie mecanică, cu excepţia ventilatoarelor magaziilor şi compartimentelor pentru maşini, trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de comanda principale situate în afară compartimentelor maşinilor în puncte uşor accesibile şi alese în asa fel încît să poată opri toate ventilatoarele deservind celelalte spaţii, afară de magaziile şi compartimentele maşinilor, de la maximum trei posturi. Aparatele de ventilare a compartimentelor maşinilor trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de comanda principal putind fi manevrat din exteriorul acestor compartimente. b) O izolare eficace trebuie să fie prevăzută pentru coşurile sobelor din bucatarii, pretutindeni unde aceste conducte trec prin încăperi de locuit.REGULA 83: Diverse a) Nava trebuie să fie conform dispoziţiilor paragrafelor a), b) şi f) din regula 40. Totuşi, se va putea înlocui, în textul din regula 40 a) i), 13,73 metri (45 picioare) cu 20 metri (65,5 picioare). b) Pompele de combustibil lichid vor fi prevăzute cu dispozitive de comanda de la distanta situate în afară spaţiilor unde sînt instalate, în asa fel încît să poată fi oprite în căzut cînd un incendiu s-ar declara în spaţiul respectiv.REGULA 84: Filme cinematograficeNu vor fi utilizate filme pe suport nitrocelulozic pentru aparatele cinematografice de la bordul navelor.REGULA 85: PlanuriLa bordul navelor vor fi prevăzute planuri conform dispoziţiilor regulii 44.REGULA 86: Pompe, tubulaturi de apa de mare, prize de incendiu şi, furtunuri a) Nava trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 45. b) Se va avea grija, pe cît posibil, ca colectorul principal de incendiu să fie în măsura sa furnizeze apa imediat, fie mentinindu-l sub presiune, fie prevazind un dispozitiv de comanda de la distanta a pompelor de incendiu; aceste dispozitive de comanda trebuie să fie uşor de manevrat şi uşor accesibile.REGULA 87: Dispoziţii referitoare la detectarea şi stringerea incendiuluiGeneralitati a) Nava trebuie să satisfacă dispoziţiile paragrafelor a) la o) inclusiv, din regula 50, sub rezerva dispoziţiilor de mai jos din prezenta regula:Sistemul de rond, de detectare şi de comunicare b) Membrii serviciului de rond contra incendiului menţionat în regula 50 a) sau, la navele a căror chila a fost pusă la 26 mai 1965 sau după această dată, menţionat în regula 64 a) i) a prezentulul capitol, trebuie să fie familiarizati cu amenajarea navei şi cu amplasamentul şi funcţionarea oricărui utilaj pe care ar fi puşi în situaţia de a-l utiliza. c) Pentru adunarea echipajului, se va instala o reţea de avertizare, care ar putea face parte din sistemul general de avertizare de incendiu al navei. d) De asemenea, se va instala în toate încăperile de locuit, încăperile de uz public şi spaţiile de serviciu, un sistem permitind să se comunice cu publicul.Compartimentele maşinilor şi buncare e) Extinctoarele de incendiu trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 64 paragrafele g) îi), g) iii) şi h) îi, din prezentul capitol al convenţiei în ceea ce priveşte numărul lor, tipul lor şi repartizarea lor la bord.Racord internaţional de legătură cu uscatul f) Nava trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 64 paragraful d) din prezentul capitol al convenţiei.Echipament de pompier g) Nava trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 64 paragraful j) din prezentul capitol al convenţiei.REGULA 88: Posibilitatea de utilizare rapida a instalaţiilorNava trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 66 din prezentul capitol al convenţiei.REGULA 89: Iesiri de salvareNava trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 54 din prezentul capitol al convenţiei.REGULA 90: Sursa de energie electrica de ajutorNava trebuie să satisfacă dispoziţiile regulii 22 paragrafele a), b) şi c), sub rezerva ca poziţia sursei să fie conform dispoziţiilor regulii 25 paragraful a) din prezentul capitol al convenţiei.REGULA 91: Apeluri şi exercitiiÎn timpul exerciţiilor de incendiu menţionate în regula 26, capitolul III din prezenta convenţie, fiecare membru al echipajului trebuie să fie supus unui examen pentru a dovedi ca cunoaşte amenajările şi instalaţiile navei; obligaţiile sale şi întregul echipament pe care ar putea fi pus în situaţia de a-l folosi. Capitanii navelor au obligaţia de a familiariza echipajele cu rolul pe care îl au şi de a-i instrui în acest scop.  +  Anexa II REGULA 27 b) vi)Cablurile electrice de comunicaţie interioară esenţiale pentru menţinerea securitattii şi pentru funcţionarea reţelelor de alarma nu trebuie să traverseze bucătăriile, compartimentul maşinilor şi alte încăperi prezentind un pericol mare de incendu, în afară cazului cînd aceasta este necesar pentru a asigura comunicarea cu respectivele încăperi închise sau pentru a da acolo alarma.În cazul navelor a căror structuri şi dimensiuni mici nu permit respectarea acestor prescripţii, trebuie să se ia măsuri, conform cerinţelor administraţiei, pentru a asigura o protecţie eficace a cablurilor electrice ce traverseaza bucătăriile, compartimentul maşinilor şi alte spaţii prezentind un mare pericol de incendiu.REGULA 38 b)Cînd este necesar ca o conducta sa traverseze un perete sau o transa verticala principala, un volet de incendiu cu închidere automată de siguranţă trebuie să fie instalat la nivelul peretelui. Acest volet trebuie de asemenea să poată fi închis manual de ambele părţi ale peretelui. Postul sau de manevra trebuie să fie uşor accesibil şi scos în evidenta cu ajutorul unei vopsele roşii reflectorizante. Conducta instalata între perete şi voletul de obturare trebuie să fie executată din oţel sau dintr-un alt material echivalent şi, dacă este necesar, să aibă un nivel de izolare conform paragrafului a) din prezenta regula. Voletul trebuie să fie prevăzut cel puţin pe o parte a peretelui cu un indicator vizibil care să arate dacă voletul este în poziţie deschisă. REGULA 38 e)Fiecare din aceste porţi trebuia să poată fi deschise de fiecare parte a peretelui de o singura persoana.REGULA 38 f)Porţile de incendiu situate în pereţii transelor verticale principale şi în casele scarilor, altele dacit porţile etanse cu comanda mecanică sau cele care sînt normal zavorite, trebuie să posede un dispozitiv de închidere automat şi să poată fi închise la o inclinare defavorabila de 3,5 grade.Toate aceste porţi, cu excepţia celor care sînt normal închise, trebuie să poată fi manevrate de la un post de securitate, simultan sau pe grupe, precum şi separat chiar de la poarta. Mecanismul de manevra trebuie să fie conceput în asa fel încît poarta să se inchida automat dacă comenzile sînt dereglate; totuşi, porţile etanse cu comanda mecanică aprobate sînt considerate acceptabile. Folosirea dispozitivelor de reţinere care nu sînt controlate de la un post de securitate nu este permisă.Cînd folosirea portilor cu doua canate este autorizata, ele trebuie să aibă un dispozitiv de zavorire care să se angajeze automat în timpul manevrei sistemului de închidere al portii.  +  Anexa III REGULA 63: Echipament de pompierEchipamentul de pompier trebuie să cuprindă: a) Un echipament individual compus din: i) o haina de protecţie dintr-o tesatura punînd pielea la adapost de căldură de radiaţie a focarului şi de atingerea accidentala a flacarilor sau a aburului. Invelisul exterior trebuie să fie etans la apa;îi) cizme şi manusi de cauciuc sau alt material rau conducător de electricitate;iii) o casa rigida asigurind o protecţie eficace contra socurilor; iv) un felinar de securitate electric (lanterna portativa) de un tip aprobat, avînd o capacitate de funcţionare de cel puţin trei ore; v) un topor considerat de administraţie satisfăcător. b) un aparat respirator, de un tip aprobat; acesta poate fi: i) o casca sau o masca respiratorie care trebuie să fie prevăzută cu o pompa de aer corespunzătoare şi un tub de aductiune a aerului de lungime suficienta pentru a atinge orice punct al magaziilor sau din compartimentele maşini, plecind de la un punct situat pe puntea descoperită la o distanta suficienta de capacul gurii de magazie sau al portii. Dacă, pentru a răspunde prescripţiilor prezentului alineat, tubul de aductiune a aerului trebuia să aibă o lungime mai mare de 36 metri (120 picioare), trebuie să fie prevăzut, ca înlocuitor sau ca supliment, după cum va decide administraţia, un aparat respirator autonom; sauîi) un aparat respirator autonom care trebuie să poată funcţiona pe durata de timp fixată de administraţie.Fiecare aparat respirator trebuie să fie prevăzut cu un cablu de securitate de lungime şi de soliditate suficiente, rezistent la foc şi putind fi atasat printr-o carabina la curelele aparatului sau la o centura distinctă, în asa fel încît aparatul respirator sa nu se poată, în nici un caz, detasa cînd se manevreaza cablul de securitate.  +  Anexa IV REGULA 50: Filme cinematografice (Metodele I, II şi III)Nu vor fi folosite filme pe suporti nitrocelulozici pentru aparatele cinematografice la bordul navelor.REGULA 54 i)Nu se vor folosi filme pe suporti nitrocelulozici pentru aparatele cineamatografice la bordul navelor.REGULA 65 j): Echipament de pompierOrice nava de marfa, noua sau existenta, trebuie să aibă la bord cel puţin un echipament de pompier conform prescripţiilor regulii 63 din prezentul capitol.  +  Anexa 2 AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNATIONALA DIN 1960 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, ADOPTATE LA 25 OCTOMBRIE 1967prin Rezoluţia A 122 (V) a sesiunii a 5-a a Adunării Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale*)ADUNAREA,recunoscind necesitatea de a ameliora ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,luînd nota de articolul 16 i) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale, relativ la funcţiile adunării în ceea ce priveşte regulile referitoare la securitatea maritima,notînd în plus ca articolul IX din Convenţia internationala din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, în paragrafele b), d), e), g) şi h) prevede proceduri pentru amendamente care implica participarea organizaţiei,examinînd anumite amendamente din Convenţia internationala din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, care fac obiectul recomandărilor adoptate de Comitetul securităţii maritime, în sesiunile a 14-a şi a 15-a, în vederea ameliorării, pe de o parte, a măsurilor de securitate contra incendiului la bordul navelor, dispoziţiilor privind aparatele de salvare la bordul navelor cisterne şi navelor de marfa, radiotelefonia în unde metrice în zonele cu densitate de trafic mare şi, pe de altă parte, dispoziţiile privind scutirea noilor tipuri de ambarcatiuni şi a celor care au legături cu reparaţiile, modificările şi echipamentul navelor,adopta următoarele şase amendamente la regulile anexe la Convenţia internationala din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare. Fiecare din aceste amendamente va fi comunicat guvernelor în scopul aprobării conform dispoziţiilor alineatului d) al articolului IX din convenţie: a) adăugarea unui nou paragraf b) la regula 4 din capitolul I, şi transformarea actualei reguli 4 în paragraful a). Textul acestui amendament face obiectul anexei I la prezenta rezoluţie; b) adăugarea unui nou alineat iii) la paragraful a) al regulii 1 din capitolul II, al cărui text face obiectul anexei II la prezenta rezoluţie; c) adăugarea unei noi părţi H la capitolul II (regulile 92 la 123 inclusiv), intitulata "Prevenirea, detectarea şi stingerea incendiului la bordul navelor de pasageri" şi al carei text face obiectul anexei III la prezenta rezoluţie; d) înlocuirea alineatului îi) al paragrafului a) din regula 64 a capitolului II prin noi alineate îi) şi iii), şi înlocuirea regulilor 64 j) şi 70 din capitolul II şi regulilor 25 şi 26 a) iv) din capitolul III prin noi reguli. Textul acestui amendament face obiectul anexei IV la prezenta rezoluţie; e) înlocuirea paragrafelor a) şi c) ale regulii 35 din capitolul III prin noi paragrafe. Textul acestui amendament face obiectul anexei V la prezenta rezoluţie; f) adăugarea unui nou paragraf g) la regula 2 din capitolul IV, unei noi reguli 7 bis şi unei noi reguli 15 bis la capitolul IV şi unei noi reguli 18 la capitolul V, ale căror texte fac obiectul anexei VI la prezenta rezoluţie,avizează ca, atunci cînd partea H din capitolul II va intră în vigoare, navele de pasageri netransportind mai mult de 36 pasageri vor trebui sa satisfacă în continuare dispoziţiile cerute de părţile D, E şi F din capitolul II al Convenţiei internaţionale din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,roaga secretarul general al organizaţiei, conform dispoziţiilor articolului IX b) i), sa comunice copii certificate după prezenta rezoluţie şi anexele sale tuturor guvernelor părţi la Convenţia internationala din 1960 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare în scopul acceptării şi sa difuzeze aceasta rezoluţie şi anexele sale tuturor membrilor organizaţiei,invita toate guvernele interesate sa accepte fiecare din amendamente cît mai repede.  +  Anexa I REGULA 4 b) b) Administraţia poate scuti orice nava care prezintă anumite caracteristici noi de aplicarea oricărei dispoziţii din capitolele II, III şi IV ale prezentelor reguli care ar prezenta riscul de a împiedica în mod serios cercetările vizind îmbunătăţirea caracteristicilor sale, ca şi punerea lor în aplicare la bordul navelor, efectuind voiaje internaţionale. Trebuie totuşi ca nava sa satisfacă prescripţiile pe care administraţia, luînd în consideraţie serviciul pentru care este destinată nava, le apreciază ca fiind suficiente pentru a asigura securitatea generală a navei, şi care sînt considerate acceptabile de guvernele statelor în care nava va voiaja. Atunci cînd administraţia acorda o astfel de scutire comunică organizaţiei circumstanţele şi motivele, aceasta comunicindu-le guvernelor contractante pentru informare.  +  Anexa II REGULA 1 a) iii)O nava care a suferit reparaţii, modificări sau transformări, precum şi amenajările rezultind din acestea, trebuie să continue şi satisfacă cel puţin prescripţiile care îi erau deja aplicabile. În asemenea cazuri, o nava existenta nu trebuie, de regula generală, să se abata de la prescripţiile aplicabile unei nave noi mai mult decît se abatea înainte. Reparaţiile, modificările şi transformările de o importanţa majoră, ca şi amenajările rezultind din acestea, vor trebui sa satisfacă prescripţiile aplicabile la o nava noua, în măsura în care administraţia considera aceasta posibil şi raţional.  +  Anexa III Parte H - Prevenirea, detectarea şi stingerea incendiului în bordul navelor de pasageriREGULA 92: AplicareRegulile din aceasta parte a prezentului capitol se aplică navelor de pasageri care transport mai mult de 36 pasageri şi a căror chila a fost pusă la data intrării în vigoare a prezentelor amendamente sau ulterior. Ele înlocuiesc pentru aceste nave dispoziţiile părţii C, regula 31 şi ale părţilor D, E, F şi G din prezentul capitol care se aplică navelor de pasageri a căror chila a fost pusă la 26 mai 1965 sau ulterior.REGULA 93: Observaţii generalePrezenta parte vizează stabilirea unui grad de prevenire, de detectare şi de stingere a incendiulul cît mai ridicat posibil pe navele de pasageri. Principiile fundamentale din care se inspira regulile din aceasta parte sînt următoarele: a) împărţirea navei în transe verticale principale prin compartimentari avînd o rezistenta mecanică şi termica; b) separarea încăperilor locuite de restul navei prin compartimentari avînd o rezistenta mecanică şi termica; c) utilizarea redusă a materialelor combustibile; d) detectarea oricărui incendiu la locul unde el a luat naştere; e) localizarea şi stingerea oricărui incendiu în locul unde el a luat naştere; f) protecţia iesirilor şi mijloacelor de acces în scopul luptei contra incendiulul; g) posibilitatea utilizării rapide a instalaţiilor de lupta contra incendiului.REGULA 94: DefiniţiiPretutindeni unde în aceasta parte a prezentului capitol se prezintă expresiile de mai jos, ele trebuie să fie interpretate după cum urmează: a) Un material necombustibil este un material care nu arde, nici nu emite vapori inflamabili în cantitate atît de mare încît să se aprinda în contact cu o flacara pilot sau cu orice alta sursa de ardere cînd este adus la o temperatura de circa 750°C (1382°F). Orice alt material este considerat ca un "material combustibil". b) Încercarea la focul standard este o încercare în cursul căreia probe din pereţi sau punti sînt supuse, în cuptorul de încercare, la temperaturi corespunzind aproximativ curbei standard temperatura-timp. Probele trebuie să aibă o suprafaţa expusă de cel puţin 4,65 metri patrati (50 picioare patrate) şi cel puţin 2,44 metri (8 picioare) înălţime (sau lungime în cazul puntilor), să fie asemănătoare cît mai mult posibil cu construcţia prevăzută şi să aibă, dacă este cazul, cel puţin o imbinare. Curba standard temperatura-timp este o curba regulată care trece prin punctele următoare:- după primele 5 minute - 538°C (1000°F)- după primele 10 minute - 704°C (1300°F)- după primele 30 minute - 843°C (1550°F)- după primele 60 minute - 927°C (1700°F) c) Compartimentari tip A, B şi C i) Compartimentările tip A sînt constituite din pereţi şi punti conform dispoziţiilor următoare:1) trebuie să fie construiti din oţel sau alt material echivalent;2) trebuie să fie armate corespunzător;3) trebuie să fie construite în asa fel încît să poată împiedica trecerea fumulul şi flacarilor pînă la sfîrşitul unei incerari la foc standard de o ora;4) trebuie să fie izolate cu ajutorul materialelor necombustibile aprobate, în asa fel încît temperatura medie a suprafeţei neexpuse sa nu se mărească cu mai mult de 139°C (250°F) în raport cu temperatura iniţială şi ca temperatura într-un punct oarecare al acestei suprafeţe, inclusiv imbinarile, sa nu crească cu mai mult de 180°C (325°F) în raport cu temperatura iniţială, la sfîrşitul intervalelor de mai jos:Clasa A - 6060 minuteClasa A - 3030 minuteClasa A - 1515 minuteClasa A - 00 minute5) administraţia poate cere să se facă încercarea unui perete sau unei punti prototip pentru a se asigura ca ele satisfac prescripţiile de mai sus privind integritatea peretelui şi ridicarea temperaturii. îi) Compartimentarile tip B sînt constituite din pereţi, punti, plafoane sau captuseli conform dispoziţiilor următoare:1) trebuie să fie construite în asa fel încît să poată împiedica trecerea flacarilor pînă la sfîrşitul primei jumătăţi de ora de încercare la foc standard;2) trebuie să aibă un grad de izolare astfel încît temperatura medie a părţii neexpuse sa nu crească cu mai mult de 139°C (250°F) în raport cu temperatura iniţială şi ca temperatura maxima într-un punct oarecare al acestei suprafeţe, inclusiv imbinarile, sa nu crească cu mai mult de 225°C (405°F) în raport cu temperatura iniţială, la expirarea termenelor de mai jos:Clasa B - 1515 minuteClasa B - 00 minute3) trebuie să fie construite din materiale necombustibile aprobate şi toate materialele care servese la construcţia şi fixarea lor trebuie să fie necombustibile:4) administraţia poate cere să se facă încercarea unui perete prototip pentru a se asigura ca el satisface prescripţiile de mai sus privind integritatea peretelui şi ridicarea temperaturii.iii) Compartimentarile tip C trebuie să fie construite din materiale necombustibile aprobate. Ele nu sînt obligate sa satisfacă prescripţiile privind trecerea fumului şi flacarilor şi ridicarea temperaturii. d) Platformele sau captuselile continue de tip B sînt plafoane sau captuseli de tip B care se prelungesc pînă la o compartimentare de tipul A sau B. e) Oţel sau alt material echivalent. Ori de cîte ori se prezintă cuvintele "oţel sau alt material echivalent" trebuie să se înţeleagă orice material care, el singur sau după izolare, poseda proprietăţi echivalente celor ale otelului din punct de vedere al rezistentei mecanice şi al integrităţii, la sfîrşitul incercarii la foc standard corespunzător (de exemplu, un aliaj de aluminiu izolat corespunzător). f) Slabă putere propagatoare a flacarii. Aceasta expresie înseamnă ca suprafaţa considerată se va opune suficient la propagarea flacarilor. Aceasta trebuie să fie stabilit de o maniera apreciată satisfăcătoare de administraţie la sfîrşitul unei încercări corespunzătoare. g) Transe verticale principale sînt zonele care rezultă din diviziunea corpului, suprastructurilor şi rufurilor prin compartimentari de tip A. Lungimea lor medie deasupra unui punct oarecare nu depăşeşte, de regula generală, 40 metri (131 piciore). h) Încăperile locuite cuprind încăperile pentru reuniuni, culoarele, încăperile sanitare, cabinele, birourile, încăperile afectate echipajulul, saloanele de coafura, oficiile izolate, dulapurile de serviciu şi încăperile de aceeaşi natură. i) Încăperile pentru reuniuni sînt încăperile locuite constituite din holuri, sali de mese, saloane şi alte încăperi de aceeaşi natura imprejmuite cu compartimentari permanente. j) Încăperile de serviciu cuprind bucătăriile, oficiile principale, magaziile (în afară de oficiile izolate şi dulapurile de serviciu), depozitele de scrisori, depozitele pentru obiecte de valoare, atelierele altele decît cele care sînt situate în compartimentele maşinilor şi similare, precum şi puturile care duc la acestea. k) Spaţiile pentru mărfuri cuprind toate spaţiile utilizate pentru mărfuri (inclusiv tancurile pentru mărfuri lichide) ca şi puturile care duc la acestea. l) Încăperile de categorie specială sînt încăperile închise situate deasupra sau dedesubtul puntii de campartimentare, care au fost concepute pentru transportul vehiculelor automobile avînd în rezervorul lor carburantul necesar propriei lor propulsii, la care vehiculele au acces şi din care ele pot ieşi cu conducatori şi pasageri. m) Spaţiile pentru maşini cuprind toate spaţiile pentru maşini de categoria A, toate celelalte spaţii care conţin aparatul propulsor, caldarile, grupele pentru tratarea combustibilului lichid, maşinile cu aburi, motoarele cu combustie interna, generatoare şi maşini electrice principale, posturi pentru manipularea pacurii, instalaţii de ventilaţie şi de condiţionarea aerului, instalaţiile frigorifice, dispozitive de amortizarea ruliului şi încăperile de aceeaşi natura, precum şi puturile care duc la acestea. n) Spaţiile pentru maşini de categoria A sînt toate încăperile care conţin fie maşini cu combustie interna utilizate pentru propulsia principala sau în oricare alte scopuri cînd puterea lor totală este de cel puţin 500 CP, fie o cadere cu combustibil lichid sau un grup de tratarea combustibilului lichid, precum şi puturile care duc la acestea. o) Prin grup de tratarea combustibilului lichid se înţelege echipamentul care serveşte la prepararea combustibilului lichid destinat sa alimenteze o caldare sau combustibilul lichid preincalzit destinat unui motor cu combustie interna; el cuprinde pompele, filtrele şi radiatoarele care tratează combustibilul la o presiune mai mare de 1,8 kilograme pe centimetru patrat (25 livre pe tol patrat). p) Posturile de securitate sînt încăperile în care se găsesc aparatele de radio, aparatele principale de navigaţie, generatorul de ajutor sau instalaţiile centrale de detectarea şi stingerea incendiului. q) Încăperi conţinînd mobile şi piese de mobilier care prezintă un risc limitat de incendiu. Pentru aplicarea regulilor din prezentul capitol se înţelege prin mobile şi piese de mobilier care prezintă un risc limitat de incendiu acelea enumerate mai jos (în care se găsesc cabine, încăperi pentru reuniuni, birouri sau alte tipuri de încăperi locuite): i) toate mobilele precum birourile, dulapurile, toaletele, secretarele, comodele, în întregime construite din materiale necombustibile, înţelegindu-se totodată ca suprafaţa lor de sprijin poate să aibă un invelis combustibil care nu trebuie să depăşească 2,0 milimetri (1/12 tol) grosime;îi) orice mobilier care poate fi deplasat uşor precum scaunele, canapelele, mesele, cu condiţia ca scheletul lor să fie constituit din materiale necombustibile;iii) toate tapetele, perdelele şi alte stofe care se suspenda avînd o putere de propagare a flacarilor care, după avizul administraţiei, nu este superioară celei a unei stofe de lina avînd o greutate de 0,8 kilograme pe metru patrat (24 uncii pe yard patrat); iv) toate invelisurile dusumelelor avînd o putere propagatoare a flacarilor, după avizul administraţiei, nu este superioară celei a unei stofe de lina echivalente folosită în acelaşi scop, şi v) toate suprafeţele expuse ale pereţilor, captuselilor şi plafoanelor avînd o putere slabă de propagare a flacarii.REGULA 95: StructuraCorpul, suprastructurile, pereţii structuri, puntile şi rufurile trebuie să fie din oţel sau alt material echivalent. În scopul aplicării definitiei cuvintelor "oţel sau alt material echivalent" data în regula 94 e) din prezentul capitol "încercarea la foc standard corespunzătoare" trebuie să fie conform normelor de integritate şi de izolatie indicate în tabelele regulii 98 din prezentul capitol. De exemplu, cînd compartimentaje, precum punti sau pereţi laterali sau extremitatea rufurilor pot avea o integritate la foc de tip B - O "încercarea la foc standard corespunzătoare" trebuie să fie de o jumătate de ora.În cazul în care o parte a suprastructurii este din aliaj de aluminiu, se aplică dispoziţiile următoare: a) izolarea elementelor din aliaj de aluminiu a campartimentajelor de tip A şi B, cu excepţia celor care, cu avizul administraţiei, nu susţin incarcatura, trebuie să fie astfel încît temperatura miezului sa nu poată creşte mai mult de 200°C (360°F) în raport cu temperatura ambianta în nici un moment al incercarii la foc standard corespunzător; b) este util să se acorde o atenţie specială izolarii elementelor de structura din aluminiu făcînd parte din coloane, suporti sau servind la susţinerea zonelor de armare şi de lansare a ambarcatiunilor şi a plutelor de salvare şi zonelor de ambarcare, ca şi la izolarea compartimentarilor de tip A sau B, pentru ca supravegherea să fie satisfacuta în condiţiile următoare: i) în cazul elementelor de osatura care susţin zonele ambarcatiunilor şi plutelor de salvare şi ale compartimentarilor de tip A, limita de încălzire impusa la alineatul a) din prezenta regula se aplică după o ora;îi) în cazul elementelor de structura care trebuie să susţină compartimentarile de tipul B, limita de încălzire impusa la alineatul a) din prezenta regula se aplică după o jumătate de ora. c) puturile şi tambuchiurile spaţiilor pentru maşini de categoria A trebuie să fie din oţel, izolate corespunzător şi deschiderile, dacă exista, dispuse şi protejate în asa fel încît sa împiedice propagarea incendiulul.REGULA 96: Transe verticale principale şi zone orizontale a) Corpurile, suprastructurile şi rufurile sînt împărţite în transe verticale principale prin compartimentari de tipul A. Baionetele şi nisele sînt reduse la minimum şi, cînd ele sînt necesare, construcţia lor este de tipul A. Aceste compartimentari au gradul de izolare indicat de tabelele care însoţesc regula 98 din prezentul capitol. b) Pe cît posibil, pereţii care constituie limitele transelor verticale principale deasupra puntii de compartimentare sînt verticali pe pereţii etansi de campartimentare situaţi imediat sub aceasta punte. c) Aceşti pereţi se întind de la punte la punte, pînă în bordajul exterior sau alte împrejmuiri. d) Cînd o etana verticala, principala, este împărţită prin compartimentari orizontale de tipul A în zone orizontale pentru a constitui o bariera între zonele navei care sînt echipate şi cele care nu sînt echipate cu difuzoare, aceste compartimentari trebuie să se intinda între pereţii adiacenti ai transelor verticale principale şi pînă la bordaj sau pînă la limitele exterioare ale navei. Ele trebuie să fie izolate conform valorilor de integritate şi de izolare indicate în tabela 3 din regula 98 a prezentului capitol. e) La bordul navelor destinate serviciilor speciale, ca transportul automobilelor şi a vagoanelor de cale ferată, unde construcţia pereţilor transelor verticale principale ar fi incompatibilă cu exploatarea, se vor prevedea mijloace echivalente permitind să se controleze şi să se limiteze un incendiu, aprabat în mod expres de administraţie. Totuşi, încăperile de categorie specială trebuie să satisfacă dispoziţiile cerute de regula 108 şi aceasta, cu toate dispoziţiile contrare din prezentul capitol.REGULA 97: Pereţi situaţi în interiorul unei transe verticale principale a) Toţi pereţii care nu trebuie să fie de tipul A, trebuie să fie cel puţin de tipul B sau C, prescris în tabelele de la regula 98 din prezentul capitol. Toţi aceşti pereţi pot fi captusiti cu materiale combustibile, conform dispoziţiilor regulii 105 din prezentul capitol. b) Toţi pereţii culoarelor care nu trebuie să fie de tipul A sînt constituiţi prin compartimentari de tipul B şi se întind de la punte la punte, sub rezerva dispoziţiilor următoare: i) cînd instalatia are plafoane cu captuseli continue de tipul B de o parte şi de alta a peretelui, partea peretelui situata în spatele plafonului sau captuselii continue trebuie să fie dintr-un material a cărui grosime şi compoziţie satisfac normele aplicabile compartimentarilor de tipul B, dar al căror grad de integritate nu este obligatoriu de a fi de tipul B decît în măsura în care administraţia îi apreciază pasibil şi raţional;îi) cînd o nava este protejata printr-un dispozitiv automat cu apa pulverizata care satisface dispoziţiile regulii 120 din prezentul capitol pereţii culoarelor din material de tipul B pot să se oprească la un plafon instalat în coloane dacă totodată acesta este dintr-un material a cărui grosime şi compoziţie satisfac normele aplicabile compartimentarilor de tipul B. Prin derogare de la prescripţiile regulii 98 din prezentul capitol, aceşti pereţi şi plafoane nu este obligatoriu să aibă un grad de integritate de tipul B decît în măsura în care administraţia apreciază acest lucru ca posibil şi raţional. Porţile situate în aceşti pereţi trebuie să fie executate din material necombustibil, ca şi ramele lor. Construcţia şi modul lor de instalare trebuie să le dea o rezistenta la foc apreciată de către administraţie ca satisfăcătoare. c) Toţi pereţii care trebuie să fie de tipul B, cu excepţia pereţilor culoarelor, se întind de la punte în punte şi pînă la bordajul exterior sau alta limita, afară de cazul cînd instalatia nu comporta un plafon sau captuseli continue de tipul B de a peretelui, în care caz peretele poate să se oprească la acest plafon sau la aceasta captuseala.REGULA 98: Integritatea la foc a pereţilor şi puntilor a) Integritatea minima la foc a tuturor puntilor şi pereţilor trebuie să fie nu numai conformă cu dispoziţiile speciale ale prezentei părţi, dar de asemenea şi cu tabelele 1 la 4 din prezenta regula. Cînd particularităţi de construcţie a navei fac dificila evaluarea gradului minim de integritate la foc a unei compartimentari oarecare cu ajutorul tabelelor, valoarea respectiva este determinata într-un mod apreciat ca satisfăcător de administraţie. b) Pentru aplicarea tabelelor, trebuie să se ţină cont de următoarele principii: i) Tabelul 1 se aplică pereţilor care constituie limitele transelor verticale principale sau zonelor orizontale.Tabelul 2 se aplică pereţilor care nu constituie nici limite ale transelor verticale nici cele ale zonelor orizontale.Tabelul 3 se aplică puntilor care constituie baionete în tranşele verticale principale sau limite ale zonelor orizontale.Tabelul 4 se aplică puntilor care nu alcătuiesc nici baionete de transe verticale principale nici limite ale zonelor orizontale.îi) Pentru a determina normele de integritate la foc, aplicabile separatiilor între încăperi adiacente, aceste încăperi au fost clasificate, în funcţie de riscul de incendiu pe care îl prezintă, în cele 14 categorii următoare. Cînd clasamentul unei încăperi, conform prezentei reguli, ridica dificultăţi din cauza conţinutului sau şi destinaţiei sale, trebuie să fie asimilată categoriei de încăpere căreia i se aplică prescripţiile cele mai severe în materie de separaţie. Titlul fiecărei categorii are un caracter general mai curînd decît restrictiv. Numărul care precede titlul fiecărei categorii trimite la coloana sau la rindul corespunzător din tabel.1) Posturi de securitateÎncăperi în care sînt aşezate generatoarele de ajutor (curent, forta şi iluminat).Timoneria şi camera hartilor.Încăperi conţinînd materialul radio al navei.Posturi de comanda al materialului de incendiu şi de detectare.Posturi de telecomanda a aparatului de propulsie principal, cînd ele sînt situate în afară incaperii afectate acestui aparat.Încăperi conţinînd dispozitivele avertizoare centralizate.Încăperi conţinînd posturile şi materialul dispozitivul centralizat de comunicare cu publicul.2) ScăriScări interioare, ascensoare şi scări mecanice (altele decît cele care sînt în întregime situate în transa maşinilor) pentru uzul pasagerilor şi al echipajului, de asemenea şi puturile care duc la ele.În aceasta privinta, o scara care nu are împrejmuire decît la un singur nivel poate fi considerată ca făcînd parte din încăperea de care nu este separată printr-o poarta de incendiu.3) CuloareCuloare de comunicaţie pentru folosinţă pasagerilor şi echipajului.4) Posturi de manevra a ambarcatiilor şi plutelor de salvare şi posturi de ambarcareSpaţii de punti descoperite şi promenade acoperite formind posturi de ambarcare şi de lansare la apa a ambarcatiilor şi plutelor de salvare.5) Spaţii pe punti descoperiteSpaţii pe punti descoperite şi promenade acoperite degajind posturile de ambarcare şi de lansare la apa a ambarcatiilor şi plutelor de salvare.Spaţiu descoperit situat în afară suprastructurilor şi rufurilor.6) Încăperi locuite prezentind un risc de incendiu minorCabine conţinînd mobile şi piese de mobilier prezentind un risc de incendiu limitat.Încăperi de reuniune conţinînd mobile şi piese de mobilier care prezintă un risc de incendiu limitat şi care ocupa o suprafaţa de punte mai mic de 50 metri patrati (540 picioare patrate).Birouri şi infirmerii conţinînd mobile şi piese de mobilier care prezintă un risc de incendiu limitat.7) Încăperi locuite prezentind un risc de incendiu moderatCa pentru 6), dar cu mobile şi piese de mobilier neprezentind un risc de incendiu limitatÎncăperi de reuniune conţinînd mobile şi piese de mobilier care prezintă un risc de incendiu limitat şi ocupa o suprafaţa de punte egala sau mai mare de 50 metri patrati (540 picioare patrate)Dulapuri de serviciu izolate şi mici magazii situate în încăperi locuiteMagazineSali de proiectie şi încăperi servind la depozitarea filmelorBucatarii dietetice (neconţinînd flacara deschisă)Dulapuri mari pentru aparatele de curăţenie (dacă nu s-au depozitat în ele lichide inflamabile)Laboratoare (dacă nu s-au depozitat în ele lichide inflamabile)DispensareMici uscătorii (ocupind o suprafaţa de punte egala sau mai mica de 4 metri patrati (43 picioare patrate)Depozit pentru obiecte de valoare.8) Încăperi locuite prezentind un risc de incendiu destul de ridicatÎncăperi de reuniune conţinînd mobile şi piese de mobilier care nu prezintă un risc de incendiu limitat şi ocupind o suprafaţa de punte egala sau mai mare de 50 metri patrati (540 picioare patrate)Saloane de coafura şi saloane de cosmetica.9) Încăperi sanitareInstalaţii sanitare comune ca: duşuri, băi, closete etc.Mici spălătorii.Piscine acoperiteSali de operaţieOficii izolate în încăperi locuiteInstalaţii sanitare speciale considerate ca o parte din încăperea în care se găsesc.10) Cisterne, spaţii goale şi compartimentele maşinilor auxiliare care prezintă risc de incendiu redus sau nu permite risc de incendiuTancuri de apa integrate în osatura naveiSpaţii goale şi coferdamuriÎncăperi afectate maşinilor auxiliare care nu conţin maşini avînd un sistem de gresare sub presiune şi în care este interzis de a se depozita combustibili, precum încăperile de mai jos: încăperi conţinînd instalaţiile de ventilaţie şi de condiţionarea aerului; încăperi afectate vinciurilor de ancora, aparatului de guvernare, stabilizatorilor, aparatului de propulsie electric; încăperi conţinînd tablourile electrice secundare şi materialul pur electric altul decît transformatorii electrici cu ulei (mai mult de 10 kVA); tunele de arbori şi tunele pentru tubulaturi; încăperi pentru pompe şi maşini frigorifice (cînd nu sînt manipulate sau utilizate lichide inflamabile)Coboriri, puţuri şi iesiri de salvare care duc la aceste încăperiAlte coboriri închise ca protecţii ale tubulaturilor şi cablurilor.11) Încăperi pentru maşini auxiliare, încăperi pentru mărfuri, încăperi de categorie specială, tancuri de hidrocarburi transportate ca marfa sau în alte scopuri şi alte încăperi de aceeaşi natura prezentind un risc de incendiu moderatTancuri de marfa pentru hidrocarburiMagazii pentru mărfuri, tamburi şi guri de încărcareCamere frigorificeTancuri cu combustibili lichid (cînd ele se găsesc într-o încăpere separată în care nu sînt maşini)Tuneluri de arbori şi tuneluri în care este posibil să se depoziteze combustibiliÎncăperi afectate maşinilor auxiliare, ca pentru categoria 10, conţinînd maşini avînd un sistem de ungere sub presiune sau în care este permis să se depoziteze combustibilulPosturi de manevrare pacuriiÎncăperi conţinînd transformatori electrici cu ulei (mai mult de 10 kVA)Încăperi conţinînd generatori auxiliari cu turbina şi maşini alternative cu aburi şi mici motoare cu combustie interna de o putere de 150 CP cel mult, care acţionează generatoare de ajutor, dispozitivul de stingere cu apa pulverizata, pompele de incendiu, pompele de santina etc.Încăperi de categorie specială (tabelelor 1 şi 3 numai)Puţuri închise care duc la aceste încăperi.12) Spaţii pentru maşini şi bucatarii principaleCompartimentele maşinilor de propulsie principale (altele decît încăperile destinate aparatului de propulsie electric) şi compartimentele caldarilorÎncăperi destinate maşinilor auxiliare, altele decît cele de categoriile 10) şi 11) care conţin motoare cu combustie interna şi alte aparate arzind combustibil lichid, preincalzirea combustibilului, aparatele de pompareBucatarii principale şi anexele lorPuţuri care deservesc aceste încăperi.13) Magazii, ateliere, oficii etc.Oficii principale neanexate la bucatariiSpălătorii principaleUscătorii mari ocupind o suprafaţa de punte mai mare de 4 metri (43 picioare patrate)Magazii diverseDepozite pentru scrisori şi bagajeÎncăperi pentru deşeuriAteliere (care nu fac parte din transa maşinilor, bucătăriilor etc.).14) Alte încăperi unde sînt depozitate lichide inflamabileLampisteriiMagazii pentru pituriMagazii conţinînd inflamabile (vopsele, medicamente etc.)Laboratoare (unde sînt depozitate lichide inflamabile).iii) Cînd este indicată o singura valoare pentru integritate la foc a unei compartimentari între doua spaţii, aceasta valoare se aplică în toate cazurile; iv) cînd se determina gradul de integritate la foc a unei compartimentari între doua încăperi situate în interiorul unei transe verticale principale sau zona orizontala neprotejate printr-un dispozitiv automat de stingere cu apa pulverizata conform dispoziţiilor regulii 120 din prezentul capitol, sau între transe sau zone din care nici una nu este protejata cu acest dispozitiv, trebuie să se aplice cea mai ridicată dintre cele doua valori indicate în tabel; v) cînd se determina gradul de integritate la foc al unei compartimentari între doua încăperi situate în interiorul unei transe verticale principale sau zona orizontala care este protejata printr-un dispozitiv automat de stingere cu apa pulverizata conform dispoziţiilor regulii 120 din prezentul capitol sau între transe sau zone, care sînt şi una şi alta protejate prin acest dispozitiv, trebuie să se aplice cea mai mica dintre cele doua valori indicate în tabele. Cînd o transa sau zona protejata este adiacenta în interiorul încăperilor locuite şi de serviciu la o transa sau zona neprotejata trebuie să se aplice peretelui care le separa cea mai ridicată dintre cele doua valori indicate în tabele; vi) cînd încăperi alăturate aparţin aceleiaşi categorii şi dacă cifra 1 apare în tabele, nu este cazul să se instaleze perete sau punte între aceste încăperi dacă administraţia apreciază ca ar fi de prisos. Astfel, de exemplu, în categoria 12), se poate să nu se ceara perete între bucatarie şi oficiile alăturate cu condiţia ca pereţii şi puntile oficiilor să aibă integritatea cerută pentru bucatarie. Totuşi, trebuie să se instaleze un perete între o bucatarie şi un compartiment de maşini, chiar dacă aceste doua încăperi aparţin categoriei 12);vii) cînd cifra 2 apare în tabele, gradul mai scăzut de izolare nu este decît dacă cel puţin una din încăperile alăturate este protejata printr-un dispozitiv automat cu apa pulverizata satisfacind dispoziţiile regulii 120 din prezentul capitol;viii) cu toate dispoziţiile regulii 97 din prezentul capitol, nu sînt prevăzute dispoziţii speciale pentru materialele sau integritatea la foc a pereţilor cînd tabelul are numai o liniuţa; ix) în ceea ce priveşte încăperile de categoria 5, administraţia stabileşte care din tabelele 1 sau 2 se aplică la extremitatile rufurilor şi suprastructurilor şi care din tabelele 3 sau 4 se aplică puntilor descoperite. În nici un caz, prescripţiile tabelelor 1 la 4 relative la categoria 5 nu impun imprejmuirea încăperilor care, conform avizului administraţiei, nu au nevoie să fie imprejmuite. c) Se poate considera ca plafoanele şi captuselile continue de tipul B fixate respectiv pe punti şi pereţi asigura integral sau în parte izolarea şi integritatea cerute. d) Cînd administraţia aproba măsurile luate la construcţia în vederea prevenirii incendiului, ea trebuie să ia în consideraţie riscul de transmitere a caldurii la intersectiile şi extremitatile ecranelor termice cerute.TABELUL 1Pereţi care constituie limitele transelor verticale principale sau zonelor orizontaleÎncăperi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)Posturi de securitate (1) A - 60A - 30A - 30A - 0A - 0A - 60A - 60A - 60A - 0A - 0A - 60A - 60A - 60A - 60Scări (2) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 15A - 30A - 60A - 0A - 0A - 30A - 60A - 15A60A - 0A - 0A - 15A - 0Culoare (3) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 30A - 30A - 0A - 0A - 30A - 60A - 15A - 60A - 0A - 0A - 0Posturi de ambarcare şi de ambarcatii (4) --A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 60A - 0A - 60Incapei situate pe punti descoperite (5) -A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu redus (6) A - 15A - 30A - 30A - 0A - 0A - 15A - 30A - 15A - 30A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Încăperi locuibile care prezintă un risc de incendiu moderat (7) A - 30A - 60A - 0A - 0A - 30A - 60A - 30A - 60A - 0A - 15A - 0A - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu destul de ridicat (8) A - 60A - 0A - 0A - 60A - 60A - 30A - 60A - 15A - 15A - 0Încăperi sanitare şi alte încăperi de aceeaşi natura (9) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Tancuri, spaţii goale şi compartimentele maşinilor auxiliare care prezintă risc de incendiu redus sau nu prezintă risc de incendiu (10) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Compartimentele maşinilor auxiliare, spaţii pentru mărfuri, încăperi de categorie specială, tancuri de hidrocarburi transportate ca mărfuri sau în alte scopuri şi alte încăperi de aceeaşi natura care prezintă un risc de incendiu moderat (11) A - 0A - 60A - 0A - 60Compartimentele maşinilor şi bucătăriile principale (12) A - 60A - 302A - 60A - 15Magazii, ateliere, oficii etc. (13) A - 0A - 30Alte încăperi unde sînt depozitate lichide inflamabile (14) A - 60TABELUL 2 Pereţi care constituie limite ale transelor verticale principale sau ale zonelor orizontaleÎncăperi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)Posturi de securitate (1) B - 01A - 0A - 0A - 0A - 0A - 60A - 60A - 60A - 0A - 0A - 60A - 60A - 60A - 60B - 0Scări (2) A - 01A - 0A - 0A - 0A - 0A - 15A - 30A - 0A - 0A - 15A - 30A - 15A30A - 0A - 0A - 0Culoare (3) CA - 0A - 0B - 0B - 15B - 15B - 0A - 0A - 15A - 30A - 0A - 30B - 0B - 0B - 0A - 0Posturi de ambarcare şi de ambarcatii (4) -- A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 15A - 0A - 15A - 0Încăperi situate pe punti descoperite (5)-A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu redus (6) B - 0B - 15B - 15B - 0A - 0A - 15A - 30A - 0A - 30CCCCA - 0A - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu moderat (7) B - 15B - 15B - 0A - 0A - 15A - 60A - 15A - 60CCCA - 0A - 0A - 15Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu destul de ridicat (8)B - 15B - 0A - 0A - 30A - 60A - 15A - 60CCA - 0A - 0A - 15Încăperi sanitare şi alte încăperi de aceeaşi natura (9) CA - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Tancuri, spaţii goale şi compartimentele maşinilor auxiliare care prezintă risc de incendiu redus sau nu prezintă risc de incendiu (10) A - 01A - 0A - 0A - 0A - 0Compartimentele maşinilor auxiliare, spaţii pentru mărfuri, încăperi de categorie specială, tancuri de hidrocarburi transportate ca mărfuri sau în alte scopuri şi alte încăperi de aceeaşi natura care prezintă un risc de incendiu moderat (11)A - 01A - 0A - 0A - 302A - 15Compartimentele maşinilor şi bucătăriile principale (12) A - 0A - 0A - 60Magazii, ateliere, oficii etc. (13) A - 01A - 0Alte încăperi unde sînt depozitate lichide inflamabile (14) A - 302A - 15TABELUL 3 Punti care formează baionete în tranşele verticale principale sau care constituie limite ale zonelor orizontaleÎncăperi sub Încăperi deasupra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)Posturi de securitate (1) A - 60A - 60A - 30A - 0A - 0A - 15A - 30A - 60A - 0A - 0A - 30A - 60A - 15A - 60Scări (2) A - 15A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 15A - 15A - 0A - 0A - 0A - 60A - 0A - 60A - 0A - 0Culoare (3) A - 30A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 15A - 15A - 0A - 0A - 0A - 60A - 0A - 60A - 0A - 0Posturi de ambarcare şi de ambarcatii (4) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Încăperi situate pe punti descoperite (5) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu redus (6) A - 60A - 30A - 15A - 0A - 0A - 0A - 15A - 30A - 0A - 0A - 15A - 15A - 0A - 15A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu moderat (7) A - 60A - 60A - 30A - 15A - 0A - 15A - 30A - 60A - 0A - 0A - 30A - 30A - 0A - 30A - 15A - 0A - 0A - 0A - 0A - 15A - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu destul de ridicat (8) A - 60A - 60A - 60A - 60A - 0A - 30A - 60A - 60A - 0A - 0A - 30A - 60A - 15A - 60A - 15A - 15A - 15A - 0A - 15A - 15A - 0A - 0Încăperi sanitare şi alte încăperi de aceeaşi natura (9) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Tancuri, spaţii goale şi compartimentele maşinilor auxiliare care prezintă risc de incendiu redus sau nu prezintă risc de incendiu (10) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0Compartimentele maşinilor auxiliare, spaţii pentru mărfuri, încăperi de categorie specială, tancuri de hidrocarburi transportate ca mărfuri sau în alte scopuri şi alte încăperi de aceeaşi natura care prezintă un risc de incendiu moderat (11) A - 60A - 60A - 60A - 60A - 0A - 30A - 60A - 60A - 0A - 0A - 0A - 30A - 302A - 30A - 0A - 15A - 15A - 0Compartimentele maşinilor şi bucătăriile principale (12) A - 60A - 60A - 60A - 60A - 0A - 60A - 60A - 60A - 0A - 0A - 60A - 60A - 60A - 60Magazii, ateliere, oficii etc. (13) A - 60A - 60A - 30A - 15A - 0A - 15A - 30A - 60A - 0A - 0A - 0A - 30A - 0A - 30A - 15A - 0A - 0A - 0A - 15Alte încăperi unde sînt depozitate lichide inflamabile (14) A - 60A - 60A - 60A - 60A - 0A - 60A - 60A - 60A - 0A - 0A - 60A - 60A - 60A - 60TABELUL 4 Punti care nu formează baionete în tranşele verticale principale sau care nu constituie limite ale zonelor orizontaleÎncăperi sub Încăperi deasupra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)Posturi de securitate (1) A - 30A - 30A - 15A - 0A - 0A - 0A - 15A - 30A - 0A - 0A - 0A - 60A - 0A - 60A - 0A - 0A - 0B - 0A - 0A - 0A - 15Scări (2) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 15A - 15A - 0A - 0A - 0A - 30A - 0A - 30B - 0A - 0Culoare (3) A - 15A - 0A - 01A - 0A - 0A - 0A - 15A - 15A - 0A - 0A - 0A - 30A - 0A - 30A - 0B - 01B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0Posturi de ambarcare şi de ambarcatii (4) A - 0A - 0A - 0A - 0- A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0B - 0B - 0B - 0B - 0Încăperi situate pe punti descoperite (5) A - 0A - 0A - 0A - 0- A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu redus (6)A - 60A - 15A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 15A - 0A - 15A - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0A - 0A - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu moderat (7)A - 60A - 30A - 15A - 0A - 0A - 0A - 15A - 30A - 0A - 0A - 15A - 30A - 0A - 30A - 0A - 0A - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0A - 0A - 0A - 0Încăperi locuite care prezintă un risc de incendiu destul de ridicat (8)A - 60A - 60A - 60A - 30A - 0A - 15A - 30A - 60A - 0A - 0A - 30A - 30A - 0A - 30A - 15A - 0A - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0A - 0A - 0A - 0Încăperi sanitare şi alte încăperi de aceeaşi natura (9)A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0B - 0Tancuri, spaţii goale şi compartimentele maşinilor auxiliare care prezintă risc de incendiu redus sau nu prezintă risc de incendiu (10) A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 01A - 0A - 0A - 0A - 0Compartimentele maşinilor auxiliare, spaţii pentru mărfuri, încăperi de categorie specială, tancuri de hidrocarburi transportate ca mărfuri sau în alte scopuri şi alte încăperi de aceeaşi natura care prezintă un risc de incendiu moderat (11)A - 60A - 60A - 60A - 30A - 0A - 0A - 15A - 30A - 0A - 0A - 01A - 0A - 0A - 302A - 15A - 15A - 0A - 0A - 0A - 15Compartimentele maşinilor şi bucătăriile principale (12) A - 60A - 60A - 60A - 60A - 0A - 60A - 60A - 60A - 0A - 0A - 30A - 301A - 0A - 60Magazii, ateliere, oficii etc. (13) A - 60A - 30A - 15A - 15A - 0A - 15A - 30A - 30A - 0A - 0A - 0A - 0A - 0A - 152A - 0A - 0A - 0B - 0A - 0A - 0A - 0B - 0A - 0Alte încăperi unde sînt depozitate lichide inflamabile (14)A - 60A - 60A - 60A - 60A - 0A - 30A - 60A - 60A - 0A - 0A - 302A - 302A - 0A - 302A - 30A - 30A - 0A - 15A - 15A - 0A - 0A - 0REGULA 99: Mijloace de evacuare a) În toate încăperile destinate pasagerilor şi echipajului şi în toate încăperile, altele decît compartimentele maşinilor, unde echipajul lucrează, trebuie să fie prevăzute scări înclinate şi scări verticale care constituie un mijloc de evacuare rapida din fiecare din aceste încăperi, pînă la puntea ambarcatiunilor şi plutelor de salvare. Se vor respecta în special dispoziţiile următoare: i) sub puntea de compartimentare, fiecare compartiment etans, sau alta încăpere sau grup de încăperi delimitat în mod similar trebuie să fie prevăzut cu doua mijloace de evacuare, dintre care cel puţin unul nu are trecere obligatorie printr-o poarta etansa. Administraţia poate, în mod excepţional, sa nu ceara decît un mijloc de evacuare, ţinînd seama de natura şi amplasarea încăperilor ca şi de numărul persoanelor care în mod normal locuiesc sau fac serviciu în acel loc;îi) deasupra puntii de compartimentare, fiecare transa verticala principala sau alta încăpere sau grup de încăperi delimitat în mod similar trebuie să fie prevăzut cu cel puţin două mijloace de evacuare, dintre care cel puţin unul are acces la o scara care constituie o ieşire verticala;iii) cel puţin unul din mijloacele de evacuare prevăzute la alineatele a) i) şi îi) din prezenta regula trebuie să fie constituit dintr-o scara uşor accesibil şi prevăzut cu o împrejmuire care asigura un adapost continuu împotriva focului de la nivelul unde acesta ia naştere pînă la puntea de ambarcare în ambarcatiunile şi plutele de salvare corespunzătoare sau pînă la nivelul cel mai mult la care el duce, dacă acesta din urma este mai sus. În cazul cînd administraţia a acordat o derogare în virtutea dispoziţiilor alineatului a) i) din prezenta regula şi cînd nu exista decît un singur mijloc de evecuare, acesta trebuie să fie considerat de către administraţie ca fiind sigur. Largimea, numărul şi continuitatea scarilor trebuie să fie considerate de administraţie ca satisfăcătoare; iv) accesul din imprejmuirile scarilor la posturile de ambarcare în ambarcatiuni şi plute de salvare trebuie să fie protejat într-un mod considerat satisfăcător de către administraţie; v) ascensoarele nu sînt considerate ca fiind unul din mijloacele de evacuare cerute; vi) scarile care nu deservesc decît o singura încăpere şi o platforma în aceasta încăpere nu sînt considerate ca fiind unul din mijloacele de evacuare cerute;vii) postul radiotelegrafic, cînd nu are acces la o punte descoperită, trebuie să fie prevăzut cu doua mijloace de evacuare;viii) nu vor fi admise culoare fără ieşire, mai lungi de 13 metri (43 picioare). b) i) În încăperile de categorie specială, numărul şi amplasarea mijloacelor de evacuare situate atît deasupra cît şi dedesubtul puntii de compartimentare trebuie să fie considerate satisfăcătoare de către administraţie; securitatea cifelor de acces la puntea ambarcatiunilor trebuie, de regula generală, să fie cel puţin echivalenta celei prevăzute la alineatele a) i), îi), iii), iv) şi v) din prezenta regula;îi) unul din mijloacele de evacuare din compartimentele maşinilor unde echipajul lucrează în mod normal nu trebuie să aibă trecerea obligatorie printr-o încăpere de categorie specială. c) Fiecare compartiment de maşini trebuie să fie prevăzut cu doua mijloace de evacuare care să satisfacă în special dispoziţiile de mai jos: i) Cînd încăperea este situata sub puntea de compartimentare, cele doua mijloace de evacuare trebuie să fie după cum urmează:1) fie doua scări din oţel pe cît posibil mai indepartate una de alta, care duc la porţi, de asemenea indepartate una de alta, situate în partea superioară a incaperii şi permitind a se ajunge la puntea corespunzătoare de ambarcare în ambarcatiuni şi plute de salvare. Una din aceste scări trebuie să asigure un adapost continuu împotriva focului de la partea inferioară a incaperii pînă la un loc sigur situat în afară incaperii;2) fie o scara de oţel care duce le o poarta situata în partea superioară a incaperii şi permitind accesul la puntea ambarcatiunilor şi o parte de oţel manevrabil de ambele părţi care constituie un mijloc de evecuare sigur pînă la puntea ambarcatiunilor;îi) cînd compartimentul maşinilor este situat deasupra puntii de compartimentare, cele doua mijloace de evacuare trebuie să fie pe cît posibil mai indepartate una de alta şi porţile de ieşire trebuie să fie plasate în asa fel încît să permită a se ajunge la puntea corespunzătoare de ambarcare în ambarcatiuni şi plute de salvare. Cînd aceste mijloace de evecuare obliga a se folosi scări, acestea trebuie să fie din oţel.Cu toate acestea:1) pe navele avînd mai puţin de 1.000 tone registru brut, administraţia poate accepta sa existe numai un singur mijloc de evacuare, ţinînd cont de largimea şi dispoziţia părţii superioare a incaperii;2) pe navele avînd un tonaj registru brut egal sau mai mare de 1 000 tone, administraţia poate accepta ca încăperea sa nu aibă decît un singur mijloc de evacuare cu condiţia ca o poarta sau o scara din oţel sa constituie o salvare sigura spre puntea de ambarcare, ţinînd seama de natura şi de amplasarea incaperii şi dacă în ea lucrează sau nu persoane.REGULA 100: Protecţia scarilor şi ascensoarelor (în încăperi locuite şi de serviciu) a) Toate scarile trebuie să aibă un schelet de oţel, în afară de cazul cînd administraţia aproba utilizarea altor materiale echivalente, şi să fie dispuse în case de scări constituite din pereţi de tipul A şi prevăzute cu mijloace eficace de închidere a tuturor deschiderilor; totuşi: i) nu este necesar să se prevadă o casa a scării pentru scarile care deservesc numai doua interpunti, ca condiţia ca integritatea puntii decupate prin scări să fie menţinută cu ajutorul pereţilor sau portilor corespunzătoare în una sau alta din aceste doua interpunti. Cînd scara este închisă numai la nivelul unei interpunti, casa scării trebuie să fie protejata în modul prevăzut pentru punti în tabelele de la regula 98 din prezentul capitol;îi) scarile pot fi instalate fără casa scării într-o încăpere de reuniune cu condiţia ca ele să se găsească complet în interiorul acestei încăperi. b) Casa scarilor trebuie să comunice direct cu culoarele şi sa imprejmuiasca o suprafaţa suficienta pentru a evita aglomerarile, ţinînd seama de numărul de persoane susceptibile a le utiliza în caz de urgenta. Trebuie, pe cît posibil, sa nu aibă acces direct la cabine, dulapuri de serviciu şi alte încăperi închise conţinînd materiale combustibile, în care exista riscul unui incendiu. c) Puturile ascensoarelor trebuie să fie instalate în asa fel încît sa împiedice fumul şi flacarile sa treacă de la o interpunte la alta şi să fie prevăzute cu mijloace de închidere care să permită oprirea curentilor de aer şi a fumului.REGULA 101: Deschideri practicate în compartimentarile de incendiu de tipul A a) Cînd compartimentarile de tipul A sînt strapunse pentru trecerea cablurilor electrice, tubulaturilor, cofrajelor, conductelor, grinzilor, traverselor sau altor elemente de structura, trebuie luate măsuri pentru ca rezistenta lor la foc sa nu fie compromisa, sub rezerva dispoziţiilor alineatului g) din prezenta regula. b) Cînd, din necesitate, o conducta de ventilaţie traverseaza un perete al unei transe verticale principale, un volet de incendiu de siguranţă cu închidere automată trebuie să fie instalat la perete. Acest volet trebuie de asemenea să poată fi închis cu mina de fiecare parte a peretelui. Postul sau de manevra trebuie să fie uşor accesibil şi scos în evidenta printr-o vopsea de culoare roşie reflectorizanta. Conducta situata între perete şi voletul de închidere trebuie să fie executat din oţel sau alt material echivalent şi, dacă este necesar să aibă un grad de izolare conform dispoziţiilor alineatului a) din prezenta regula. Voletul trebuie să fie prevăzut cel puţin pe o parte a peretelui, cu un indicator de deschidere bine vizibil. c) Cu excepţia gurilor situate între spaţiile de mărfuri încăperile de categorie specială, magaziile şi depozitele de bagaje şi între aceste încăperi şi puntile descoperite, toate deschiderile trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de închidere fixate permanent şi avînd o rezistenta la foc cel puţin egala celei a compartimentelor pe care ele sînt fixate. d) Toate uşile şi ramele uşilor compartimentelor de tipul A, ca şi dispozitivele permitind sa menţină aceste punti închise, trebuie să fie construite în asa fel încît să aibă o rezistenta la foc şi la trecerea fumului şi flacarilor echivalente, pe cît posibil, cu aceea a pereţilor în care sînt prevăzute aceste porţi. Aceste porţi şi rame de porţi trebuie să fie executate din oţel sau alt material echivalent. Nu este necesar să se izoleze porţile etanse. e) Fiecare din aceste porţi trebuie să poată fi deschisă şi închisă de o singura persoana, de fiecare parte a peretelui. f) Porţile de incendiu, prevăzute în pereţii transelor verticale principale şi în casele scarilor, altele decît porţile etanse cu comanda mecanică sau cele care sînt normal zavorite, trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de închidere automată care să poată funcţiona la o inclinare defavorabila de 3,5 grade. Viteza lor de închidere trebuie să fie controlată, dacă este cazul, pentru a se evita expunerea personalului la un pericol inutil.Toate aceste porţi, cu excepţia celor care sînt normal închise, trebuie să poată fi manevrate simultan sau pe grupe de la un post de securitate şi de asemenea separat de la un amplasament situat la nivelul portii. Mecanismul de declansare trebuie să fie conceput în asa fel încît poarta să se inchida automat în caz de defectarea sistemului de comanda; totuşi, porţile etanse aprobate cu comanda mecanică sînt considerate acceptabile. Nu este permis să se instaleze dispozitive de reţinere care nu sînt controlate de la un post de securitate. Porţile cu doua canaturi, cînd ele sînt autorizate, trebuie să fie prevăzute cu un zavor care să se inchida automat în timpul manevrei sistemului de închidere. g) Cînd este instalat un dispozitiv automat cu apa pulverizata care satisface regula 120 a prezentului capitol sau un plafon continuu de tipul B, trebuie să se aibă grija ca deschiderile practicate în punti care nu formează baionete în tranşele verticale principale şi care nu constituie limitele zonelor orizontale să aibă o închidere suficient de etansa şi ca puntile să aibă gradul de integritate la foc prevăzute pentru compartimentarile de tipul A, în măsura în care administraţia considera raţional şi posibil. h) Dispoziţiile care prevăd o integritate la foc de tipul A pentru compartimentarile care constituie limitele exterioare ale navei nu se aplică pereţilor de sticlă, ferestrelor şi hublourilor. Ele nu se aplică de asemenea portilor exterioare ale suprastructurilor şi rufurilor.REGULA 102: Deschideri practicate în compartimentari de tipul B a) Cînd pereţi de tipul B sînt strapunsi pentru trecerea cablurilor electrice, tubulaturilor, conductelor etc. în vederea instalării gurilor de aerisire, aparatelor de iluminat sau a altor dispozitive similare, este cazul să se ia măsuri pentru ca rezistenta lor la foc sa nu fie compromisa; b) Porţile şi ramele portilor situate în compartimentarile de tipul B ca şi dispozitivele lor de închidere trebuie să aibă o rezistenta la foc echivalenta pe cît posibil cu cea a compartimentarilor, afară de cazul cînd deschiderile de ventilaţie pot fi practicate în partea inferioară a acestor porţi. Deschiderile practicate în sau sub porţi trebuie să aibă o suprafaţa neta totală care să nu depăşească 0,05 metri patrati (78 toli patrati) şi cele practicate între poarta trebuie să fie prevăzute cu un gratar din material necombustibil. Porţile trebuie să fie necombustibile. c) Dispoziţiile privind aplicarea normelor de integritate de tipul B la compartimentari care constituie limitele exterioare ale navei nu se aplică pereţilor de sticlă, ferestrelor şi hublourilor şi nici pereţilor exteriori ale suprastructurilor şi rufurilor. d) Cînd este instalat un dispozitiv automat cu apa pulverizata conform dispoziţiilor regulii 120 din prezentul capitol. i) deschiderile practicate în punti care formează baionetele în verticale principale şi care nu constituie limite de zone orizontale trebuie să aibă o închidere suficient de etansa şi gradul de integritate la foc prevăzut pentru compartimentarile de tipul B, în măsura în care administraţia o considera raţional şi posibil;îi) descinderile practicate în pereţii culoarelor de tipul B trebuie să fie protejate conform dispoziţiilor regulii 97 din prezentul capitol.REGULA 103: Sisteme de ventilaţie a) În general, ventilatoarele trebuie să fie dispuse în asa fel încît conductele care dau în diverse încăperi sa ramina în interiorul aceleiaşi transe verticale principale. b) Cînd sistemele de ventilaţie traverseaza puntile, este util să se ia măsuri, în afară celor prevăzute la regula 101 în legătură cu integritatea la foc a puntilor, pentru a reduce riscul unei treceri a fumului şi a gazelor arse de la o interpunte la alta pe calea acestor conducte de ventilaţie. În afară condiţiilor cerute de prezenta regula, izolarea conductelor verticale trebuie, dacă este cazul, sa satisfacă normele prevăzute în tabela corespunzătoare regulii 98 din prezentul capitol. c) Toate orificiile principale de sosirea aerului proaspăt sau de evacuarea aerului viciat trebuie să poată fi închise din exteriorul incaperii pe care o deserveşte. d) Excepţind magaziile de mărfuri, materialele utilizate pentru construcţia conductelor de vantilatie sînt următoarele: i) pentru conductele a căror secţiune nu este mai mica de 750 centimetri patrati (116 toli patrati) şi toate conductele verticale care deservesc mai mult de o interpunte: oţel sau alt material echivalent;îi) pentru conductele cu secţiunea mai mica de 750 centimetri patrati (116 toli patrati) material necombustibil. Este util să se asigure integritatea la foc a compartimentarilor de tipul A sau B cînd sînt traversate de aceste conducte;iii) pe lungimi mici nedepasind în general 2 metri (79 toli) pentru secţiuni de 200 centimetri patrati (31 toli), conductele pot sa nu fie necombustibile sub rezerva condiţiilor următoare:1) Acaste părţi de couducta trebuie să fie executate dintr-un material care prezintă, conform avizului administraţiei, un risc de incendiu redus.2) Ele nu pot fi utilizate decît la extremitatea dispozitivului de ventilaţie.3) Ele nu trebuie să se găsească la mai puţin de 60 centimetri (24 toli), masurati pe lungimea conductei, faţă de deschiderea practicată într-o compartimentare de tipul A sau B, inclusiv plafoanelor continue de tip B. e) Cînd conductele de ventilaţie deservesc casele scarilor, trebuie să fie legate direct la ventilator şi nu trebuie să deserveasca alta încăpere. f) Toate aparatele de ventilaţie mecanice, cu excepţia ventilatoarelor magaziilor de mărfuri şi compartimentelor maşinilor ca şi dispozitivele suplimentare de ventilaţie care pot fi prescrise aplicind alineatul h) din prezenta regula, trebuie să fie prevăzute cu comenzi grupate în asa fel încît să poată fi oprite toate ventilatoarele din două locuri cît mai indepartate posibil unul de altul. De asemenea, trebuie să se grupeze comenzile principale ale aparatelor de ventilaţie mecanică deservind compartimentele maşinilor în asa fel încît să poată fi manevrate din două locuri, unul gasindu-se în exteriorul compartimentului în chestiune. Ventilatoarele dispozitivelor de ventilaţie mecanice deservind spaţii de mărfuri trebuie să poată fi oprite dintr-un loc sigur, situat la exteriorul acestor spaţii. g) Conductele de evacuare a cuptoarelor bucătăriilor trebuie să fie constituite prin compartimentari de tipul A cînd traverseaza încăperi locuite sau încăperi conţinînd materiale combustibile: i) cu un filtru cu grezie putind fi uşor scos pentru curatat;îi) cu un volet de incendiu situat la extremitatea inferioară a conductei;iii) cu dispozitive permitind să se oprească de la bucatarie ventilatorul de evacuarea aerulul viciat; iv) cu o instalatie fixa permitind să se stinga un incendiu în interiorul conductei. h) În posturile de securitate situate în afară compartimentelor pentru maşini este util să se ia toate măsurile posibile pentru a garanta o ventilaţie şi o vizibilitate permanenta şi pentru evacuarea fumului, în asa fel încît, în caz de incendiu, maşinile şi aparatele care se găsesc acolo să poată fi supravegheate şi sa continue sa funcţioneze în mod eficace. Pentru alimentarea cu aer a acestor compartimente trebuie să fie prevăzute doua mijloace distincte; cele doua orificii de intrarea aerului corespunzătoare trebuie să fie dispuse în asa fel încît sa reducă la minimum riscul de introducerea fumului în acelaşi timp prin doua orificii. Administraţia poate permite derogări la aceste dispoziţii pentru posturile de securitate situate pe o punte descoperită, care dau pe aceasta punte şi în cazul cînd dispozitivele de închidere situate la nivelul orificiului ar fi tot atît de eficace. i) Conductele destinate ventilatiei compartimentelor maşini de categoria A nu trebuie, de regula generală, sa treacă prin încăperi locuite, încăperi de serviciu sau posturi de securitate. Totuşi, administraţia poate permite derogări de la aceste dispoziţii în cazurile următoare: i) conductele sînt executate din oţel şi izolate conform normei A - 60;îi) conductele sînt executate din oţel, prevăzute cu un volet automat de incendiu lîngă compartimentajul pe care îl traverseaza şi izolate conform normei A - 60 de la compartimentul maşinilor pînă la un punct situat la cel puţin 5 metri (16 picioare) dincolo de valetul de incendiu. j) Conductele destinate ventilatiei încăperilor locuite, încăperilor de serviciu sau posturilor de securitate nu trebuie, de regula generală, sa traverseze compartimentele pentru maşini, de categoria A. Totuşi, administraţia poate admite derogări de la aceste dispoziţii dacă conductele sînt executate din oţel şi dacă voleti automati de incendiu au fost instalati în apropierea pereţilor transversali.REGULA 104: Ferestre şi hublouri a) Toate ferestrele şi hublourile deschise în pereţi în interiorul încăperilor locuite, încăperilor de serviciu şi posturilor de securitate, altele decît cele la care se aplică dispoziţiile regulilor 101 b) şi 102 c) din prezentul capitol, trebuie să fie construite în asa fel încît sa răspundă prescripţiilor de integritate a pereţilor pe care sînt plasate. b) Contrar dispoziţiilor tabelelor de la regula 98 din prezentul capitol: i) toate ferestrele şi hublourile deschise în pereţi care separa faţă de exterior încăperile locuite, încăperile de serviciu şi posturile de securitate, trebuie să fie construite cu cadre metalice sau alt material corespunzător. Geamul trebuie să fie fixat printr-o rama sau cornier;îi) trebuie să se acorde o atenţie specială integrităţii faţă de foc a ferestrelor şi hublourilor care sînt situate în faţa sau sub posturile deschise sau închise ale ambarcatiunilor şi plutelor de salvare în măsura în care lipsa lor de rezistenta la foc ar risca sa compromita operaţiile de lansare la apa şi de ambarcare.REGULA 105: Folosirea restrînsa a materialelor combustibile a) Excepţie făcînd încăperile de mărfuri, depozitele de scrisori şi camerele frigorifice pentru alimente, toate captuselile, talpile, suportii, plafoanele şi izolatiile trebuie şi fie din materiale necombustibile. Pereţii şi puntile parţiale care subimpart o încăpere în scopuri utilitare sau decorative trebuie să fie executaţi de asemenea din materiale necombustibile. b) Ecranele contra condensarii şi produsele adezive folosite pentru izolarea dispozitivelor de răcire şi izolarea tubulaturilor acestor dispozitive nu trebuie să fie necombustibile, dar trebuie să fie în cantitate cît mai mica posibil, iar suprafaţa lor aparenta trebuie să aibă un grad de rezistenta la propagarea flacarii considerată satisfăcătoare de către administraţie. c) În interiorul tuturor încăperilor de locuit şi de serviciu, pereţii, captuselile şi plafoanele pot avea un placaj combustibil care nu trebuie să depăşească 2,0 milimetri (sau 1/12 toli) grosime, fac excepţie culoarele, imprejmuirile scarilor şi posturile de securitate unde nu trebuie să aibă mai mult de 1,5 milimetri (sau 1/17 toli) grosime. d) Volumul total al elementelor combustibile: captuseli, ciubuce, decoraţii şi placaje în orice încăpere locuita sau încăpere de serviciu nu trebuie să depăşească un volum echivalent celui al unui placaj de 2,5 milimetri (1/10 toli) grosime, acoperind suprafaţa totală a pereţilor şi plafonului. Pe navele prevăzute cu un sistem automat cu apa pulverizata care satisface dispoziţiile regulii 120 din prezentul capitol, acest volum poate cuprinde un anumit număr de materiale combustibile folosite pentru fixarea pereţilor de tipul C. e) Toate suprafeţele aparente ale culoarelor şi imprejmuirilor scarilor, şi cele ale spaţiilor ascunse sau inaccesibile în încăperile de locuit sau de serviciu şi posturile de securitate, trebuie să aibă o putere de propagare a flacarii reduse. f) Mobilierul culoarelor şi casei scarilor trebuie să fie redus la minimum. g) Vopselele, lacurile şi alte produse folosite pe suprafeţele interioare aparente nu trebuie să prezinte un risc de incendiu considerat excesiv de către administraţie, şi nu trebuie să degaje cantităţi prea mari de fum sau alte substanţe toxice. h) Dacă în interiorul încăperilor de locuit şi de serviciu şi al posturilor de securitate exista punti imbracate, invelisurile trebuie să fie din materiale aprobate care nu se aprind cu usurinta şi nu risca să fie toxice sau sa explodeze la temperaturi ridicate. i) Coşurile pentru hirtie trebuie să fie executate din materiale necombustibile; fundurile lor şi părţile laterale trebuie să fie pline.REGULA 106: Detalii diverseReguli aplicabile tuturor părţilor navei a) Tubulaturile care traverseaza compartimentarile de tipul A sau B trebuie să fie executate dintr-un material aprobat de administraţie, ţinînd seama de temperatura la care aceste compartimente pot fi supuse. Tubulaturile de ulei sau de combustibil lichid trebuie să fie executate dintr-un material aprobat de administraţie, ţinînd seama de riscul de incendiu. Materialele ale căror caracteristici sînt cu usurinta afectate de căldură nu trebuie să fie întrebuinţate în construcţia scurgerilor în puntile exterioare şi cutiilor de descărcare pe bordaj, a evacuarilor sanitare şi altor conducte de evacuare situate aproape de linia de plutire, precum şi pretutindeni unde lipsa lor de rezistenta la foc ar crea pericole de inundare.Reguli aplicabile încăperilor locuibile şi de serviciu, posturilor de securitate, culoarelor şi scarilor b) i) Straturile de aer şi spaţiile goale care se găsesc în spatele captuselilor sau interpuntilor şi plafoanelor trebuie să fie divizate corespunzător prin ecrane bine ajustate, pentru a evita tirajul. Distanta între aceste ecrane nu trebuie să depăşească 14 metri (46 picioare);îi) în sens vertical, aceste spaţii, inclusiv cele care se găsesc în spatele captuselilor casei scarilor, puţurilor etc., trebuie să fie închise la fiecare punte. c) Construcţia plafoanelor şi a compartimentarilor trebuie să fie în asa fel, încît fără ca eficacitatea protecţiei împotriva incendiilor să fie micşorată, să permită rondurilor de incendiu sa descopere orice fum provenind din spaţiile ascunse şi inaccesibile, cu excepţia cazului în care administraţia va aprecia că nu exista riscul declarării unui incendiu în aceste spaţii. d) Radiatoarele electrice, dacă acestea se găsesc la bord, trebuie să fie fixate permanent şi construite în asa fel încît sa reducă la minimum riscurile de incendiu. Nu trebuie să fie instalate radiatoare ale căror elemente de încălzire expun hainele, perdelele sau alte articole similare să se carbonizeze sau sa ia foc sub efectul caldurii pe care o degaja. e) Nu vor fi folosite filme pe bază de nitrat de nitroceluloza în sălile de proiectie.REGULA 107: Instalarea unui dispozitiv automat de stingere cu apa pulverizata şi a unui dispozitiv de alarma şi de detectarea incendiului sau a unui avertizor de incendiu automat şi a unui dispozitiv de detectarea incendiuluiPe orice nava la care se aplică regulile din aceasta parte a prezentului capitol şi în interiorul fiecărei zone orizontale sau verticale, încăperile de locuit şi de serviciu şi, în măsura în care administraţia considera necesar, posturile de securitate trebuie toate, cu excepţia celor care nu prezintă nici un risc însemnat de incendiu (încăperi goale, încăperi sanitare etc.), să fie prevăzute cu una din instalaţiile următoare: i) dispozitiv automat de stingere cu apa pulverizata şi dispozitiv de alarma şi de detectarea incendiului de un model aprobat, conforme dispoziţiilor regulii 130 din prezentul capitol şi a căror instalare şi amplasare permit protejarea acestor încăperi;îi) avertizor de incendiu automat şi dispozitiv de detectarea incendiului de un model aprobat conform dispoziţiilor regulii 121 din prezentul capitol şi a căror instalare şi amplasare permit descoperirea prezentei unui incendiu în aceste încăperi.REGULA 108: Protecţia încăperilor de categorie specialăDispoziţii aplicabile încăperilor de categorie specială, fie ca sînt situate deasupra sau sub puntea de compartimentare a) Generalitati i) Dispoziţiile prezentei reguli se bazează pe principiul ca împărţirea obişnuită în transe verticale poate intimpina dificultăţi puternice în cazul încăperilor de categorie specială şi ca, în consecinţa, trebuie să se dea acestor încăperi o protecţie echivalenta cu ajutorul zonelor orizontale şi a dispozitivelor fixe eficace pentru stingerea incendiului. În sensul prezentei reguli, aceste zone orizontale pot să se intinda de la o punte la alta, cu condiţia ca înălţimea lor totală sa nu depăşească 10 metri (sau 33 picioare);îi) toate dispoziţiile regulilor 101 şi 103 din prezentul capitol privind menţinerea integrităţii transelor verticale se aplică de asemenea puntilor şi pereţilor care constituie limitele între zonele orizontale ca şi între aceste zone şi restul navei. b) Protecţie prin construcţie i) Pereţii care constituie limitele verticale ale încăperilor de categorie specială trebuie să fie izolati în modul prevăzut pentru încăperile din categoria 11) din tabelul 1 al regulii 98 din prezentul capitol, iar pereţii care constituie limitele orizontale, în modul prevăzut pentru încăperile de categoria 11) din tabelul 3 al aceleiaşi reguli;îi) trebuie să se prevadă pe puntea de comanda indicatoare de închidere a portilor de incendiu servind ca intrare sau ieşire în încăperile de categorie specială. c) Dispozitive fixe de stingerea incendiuluiToate încăperile de categorie specială trebuie să fie prevăzute cu o instalatie fixa, cu comanda manuală, de proiectarea apei pulverizate sub presiune de un model aprobat, care protejeaza toate părţile puntilor şi platformelor pentru vehicule, dacă acestea exista, în încăperea considerată. Totuşi, administraţia poate autoriza folosirea oricărui alt dispozitiv fix de stingere dacă s-a dovedit în timpul unei încercări la scara reală simulind un incendiu într-o încăpere de categorie specială unde se raspindeste benzina, ca acest dispozitiv este cel puţin tot atît de eficace ca instalatia sus-menţionată pentru stingerea incendiilor ce se pot declansa în acest tip de încăpere. d) Ronduri şi detectarea incendiului i) Un sistem eficace de ronduri trebuie să fie asigurat în încăperile de categorie specială. Cînd nu este prevăzut un pichet de incendiu într-una din încăperile de acest tip pe întreaga durata a traversarii, este util să se instaleze un dispozitiv automat de detectarea incendiului de un model aprobat;îi) Este util să se dispună atitea avertizoare manuale de incendiu cîte sînt necesare în localurile de categorie specială şi, mai ales, în apropierea fiecărei iesiri. e) Material pentru stingerea incendiuluiEste util să se prevadă în fiecare încăpere de categorie specială: i) un anumit număr de guri de incendiu prevăzute cu furtunuri şi difuzoare combinate de un tip aprobat şi amplasate în asa fel încît toate părţile incaperii să fie în raza a cel puţin două jeturi de apa provenind de la doua furtunuri dintr-o bucata, bransate la guri diferite;îi) cel puţin trei ţevi de ceata;iii) un difuzor portativ conform dispoziţiilor regulii 115 din prezentul capitol, sub rezerva de a se găsi la bord cel puţin două difuzoare utilizabile în aceste încăperi; iv) extinctoare portative de un tip aprobat, în număr considerat suficient de către administraţie. f) Dispozitiv de ventilaţie i) Este util să se instaleze în încăperile de categorie specială un dispozitiv eficace de ventilaţie mecanică care permite reînnoirea aerului cel puţin de 10 ori pe ora. Acest dispozitiv trebuie să fie absolut independent de altele şi trebuie să funcţioneze în încăperile în cauza. Administraţia poate cere ca aerul să fie reînnoit mai des în timpul încărcării şi descărcării vehiculelor;îi) ventilatia trebuie să permită evitarea stratificarii aerului şi formarea pungilor de aer;iii) trebuie să se prevadă un dispozitiv care semnaleaza pe pasarela orice scădere a ritmului de ventilaţie sub limitele cerute.Dispoziţii suplimentare aplicabile încăperilor de categorie specială situate deasupra puntii de compartimentare g) Scurgeri în punteDin cauza gravelor pierderi de stabilitate care pot rezultă din acumularea cantităţilor mari de apa pe punte sau punti în cursul funcţionarii dispozitivului de stingere cu apa pulverizata sub presiune, este util să se instaleze scurgeri în punte care să permită scurgerea rapida şi directa în mare a apei astfel acumulată. h) Măsuri corespunzătoare pentru a împiedica aprinderea vaporilor inflamabili i) Materialul, în special materialul şi cablurile electrice, care pot provoca aprinderea vaporilor inflamabili trebuie să fie instalat la cel puţin 45 centimetri (18 toli) deasupra puntii. Totuşi, dacă administraţia considera ca este necesar să se instaleze materialul şi cablurile electrice la un nivel inferior pentru a exploata nava în deplina siguranţa, acestea trebuie să fie de un tip omologat în vederea utilizării lor în amestecuri explozive de benzina şi aer. Orice material electric instalat la mai mult de 45 centimetri (18 toli) deasupra puntii trebuie să fie inconjurat de un ecran de protecţie pentru a împiedica raspindirea scinteilor. Puntile vizate de aceasta dispoziţie sînt cele pe care sînt transportate maşini şi pe care pot în mod normal să se acumuleze vapori explozibili;îi) cînd materialul şi cablurile electrice sînt instalate în conducte de evacuarea aerului viciat, ele trebuie să fie de un tip omologat în vederea folosirii în amestecuri explozive de benzina şi de aer şi extremitatea conductei trebuie să se găsească într-un loc unde nu exista nici un pericol datorat altor surse posibile de aprindere.Dispoziţii suplimentare aplicabile încăperilor de categorie specială situate sub puntea de compartimentare i) Evacuarea şi golirea magaziilorDin cauza pierderilor grave de stabilitate care pot rezultă din acumularea unor cantităţi mari de apa pe punte sau pe plafonul balasturilor în cursul funcţionarii dispozitivului de stingere cu apa pulverizata sub presiune, administraţia poate cere instalarea dispozitivelor de evacuare şi de golire în completarea celor prevăzute la regula 18 din prezentul capitol. j) Măsuri corespunzătoare pentru a împiedica aprinderea vaporilor inflamabili i) cînd materialul şi cablurile electrice sînt instalate în aceste încăperi, ele trebuie să poată fi utilizate în amestecuri explozive de benzina şi de aer. Întrebuinţarea altui material care poate duce la aprinderea vaporilor inflamabili nu este permisă;îi) cînd materialul şi cablurile electrice sînt instalate într-o conducta de evacuarea aerului viciat, ele trebuie să fie de un tip omologat în vederea utilizării în amestecuri explozive de benzina şi aer şi extremitatea conductei trebuie să se afle într-un loc unde nu exista nici un pericol datorat altor surse posibile de aprindere.REGULA 109: Protecţia spaţiilor pentru mărfuri altele decît spaţiile de categorie specială, care conţin vehicule automobile avînd în rezervorul lor carburant destinat să asigure propulsia lorÎn orice spaţiu de mărfuri altul decît spaţiile de categorie specială, care conţine vehicule automobile avînd în rezervorul lor carburant destinat să asigure propria lor propulsie, este util sa îndeplinească următoarele dispoziţii: a) Detectarea incendiuluiTrebuie prevăzut un avertizor şi un dispozitiv de detectare aprobate. b) Dispozitive de stingerea incendiului i) Trebuie să se instaleze un dispozitiv fix de stingere cu gaz conform dispoziţiilor regulii 116 din prezentul capitol, sub rezerva ca, dacă este vorba de un dispozitiv cu gaz carbonic, cantitatea de gaz disponibilă să fie suficienta pentru a elibera un volum de gaz egal cel puţin cu 45% din volumul brut al celui mai mare din spaţiile de mărfuri de acest tip putind fi făcut etans la gaze. Dispozitivele trebuie să fie astfel încît să asigure o patrundere rapida şi eficace a gazului în încăpere. Se poate instala orice alt dispozitiv fix de stingere cu gaze sau cu spuma cu mare expansiune, cu condiţia ca el să asigure o protecţie echivalenta;îi) trebuie să se prevadă în fiecare din aceste spaţii extinctoare portative de un tip aprobat, în număr considerat suficient de către administraţie. c) Dispozitive de ventilaţie i) În fiecare din aceste spaţii de mărfuri trebuie să se prevadă un dispozitiv eficace de ventilaţie mecanic permitind primenirea aerului de cel puţin zece ori pe ora. Acest dispozitiv trebuie să fie absolut independent de altele şi trebuie să funcţioneze în permanenta cînd vehiculele se găsesc în aceste spaţii;îi) ventilatia trebuie să permită evitarea stratificarii aerului şi formarea pungilor de aer;iii) trebuie să se prevadă un dispozitiv care să semnaleze pe pasarela orice scădere a ritmului de ventilaţie sub limitele cerute. d) Măsuri corespunzătoare pentru a împiedica aprinderea vaporilor inflamabili i) Cînd sînt instalate în aceste încăperi materiale şi cabluri electrice, etc., trebuie să poată fi utilizate în amestecuri explozive de benzina şi aer. Întrebuinţarea altui material care poate duce la aprinderea vaporilor inflamabili nu este permisă;îi) atunci cînd acest material şi aceste cabluri electrice se găsesc într-o conducta de evacuare a aerului viciat, ele trebuie să fie de un tip omologat în vederea folosirii în amestecuri explozive de benzina şi aer şi extremitatea conductei trebuie să se găsească într-un loc unde nu exista nici un pericol datorat altor surse posibile de inflamare.REGULA 110: Dispoziţii relative la combustibili lichizi, uleiul de gresaj şi la alte uleiuri inflamabile a) Dispoziţii referitoare la combustibili lichiziAtunci cînd o nava utilizează combustibil lichid, măsurile referitoare la depozitarea, distribuirea şi utilizarea acestui combustibil nu trebuie să fie de natura sa compromita securitatea navei şi a persoaneler de la bord şi trebuie să satisfacă cel puţin dispoziţiile următoare: i) nici un combustibil lichid al cărui punct de aprindere, determinat cu ajutorul unui dispozitiv de încercare aprobat, este mai mic de 61°C (141°F) (încercare în creuzet închis) nu poate fi utilizat drept combustibil. Excepţind generatoarele de ajutor, în care caz punctul de aprindere nu trebuie să fie mai mic de 43°C (110°F).Administraţia poate totuşi permite, în general, folosirea combustibililor lichizi avînd un punct de aprindere egal sau mai mare de 43°C (110°F), sub reserva precautiilor pe care le considera necesare, şi cu condiţia de a nu lasă ca temperatura incaperii în care aceşti combustibili sînt depozitati sau folosiţi să se ridice pînă la 10°C (18°F) sub punctul de aprindere al combustibililor în cauza;îi) pe cît posibil, părţile dispozitivului de alimentare conţinînd combustibil încălzit sub presiune mai mare de 1,8 kilograme pe centimetru patrat (25 livre pe tol patrat) nu trebuie să se găsească într-un amplasament ascuns unde viciile de funcţionare şi scaparile nu ar putea fi descoperite cu usurinta. Compartimentul maşinilor trebuie să fie corespunzător luminat la nivelul lor;iii) ventilatia compartimentelor maşinilor trebuie să fie suficienta în toate condiţiile normale de funcţionare pentru a împiedica acumularea vaporilor de hidrocarburi; iv) 1) pe cît posibil, tancurile cu combustibil trebuie să facă parte din structura navei şi să se găsească în exteriorul compartimentelor maşinilor de tipul A. Cînd tancurile, cu excepţia tancurilor din dublu funduri, se găsesc obligatoriu lîngă compartimentele masinii de tipul A, ele trebuie, de proferinta, să aibă o limita comuna cu tancurile din dublu funduri, şi suprafaţa limitei lor comune cu compartimentul maşinilor trebuie să fie cît mai redusă posibil. Este util de a evita, în general, folosirea tancurilor mobile şi de a le amplasa în exteriorul compartimentelor maşinilor de tipul A atunci cînd sînt folosite.2) Nici un tanc de combustibil nu trebuie să se găsească în locuri unde revarsarea şi scaparile ar putea provoca un incendiu punînd combustibilul în contact cu suprafeţe incalzite. Trebuie să fie luate măsuri pentru a împiedica combustibilul sub presiune care poate să scape dintr-o pompa, dintr-un filtru sau dintr-un incalzitor sa vina în contact cu suprafeţele incalzite. v) Orice tubulatura de combustibil care, avariata, ar permite combustibilului sa scape dintr-un tanc, rezervor de decantare sau dintr-un rezervor de serviciu situate deasupra dublului fund trebuie să fie prevăzut cu un robinet sau o valvula fixate pe rezervor şi putind fi închise din exteriorul incaperii interesate în cazul cînd un incendiu s-ar declara în încăperea unde se găsesc aceste rezervoare. În cazul special a deep-tancurilor situate într-un tunel de arbore, un tunel de tubulaturi sau un spaţiu de aceeaşi natura, trebuie să fie instalate valvule pe deep-tancuri, dar în caz de incendiu trebuie să se poată închide tubulaturile care duc la ele cu ajutorul unor valvule suplimentare amplasate pe conducte sau conducte în exteriorul tunelului sau spaţiului de aceeaşi natura; vi) dispozitive sigure şi eficace trebuie să fie prevăzute pentru a determina cantitatea de combustibil aflat în fiecare rezervor. Aceste dispozitive pot fi ţevi de sondaj prevăzute cu mijloace de închidere, cu condiţia ca extremitatile lor superioare să fie situate în locuri sigure. Pot fi utilizate şi alte dispozitive cu condiţia ca ele sa nu traverseze pereţii rezervorului sub partea cea mai de sus a lui şi ca, în caz de scăpare sau de umplere excesiva, ele sa nu permită combustibilului şi se reverse;vii) trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea oricărui exces de presiune în tancuri sau într-o parte oarecare a sistemului de alimentare cu combustibil lichid, inclusiv tubulatura de umplere. Supapele de descărcare şi ţevile de aer sau de prea plin trebuie să reverse combustibilul într-un loc unde, după părerea administraţiei, nu exista nici un risc de incendiu;viii) tubulatura de combustibil lichid trebuie şi fie din oţel sau orice alt material aprobat; totuşi, în locurile unde administraţia considera necesar, se poate autoriza întrebuinţarea limitată a tevilor flexibile. Aceste ţevi flexibile şi accesorile pe care ele le comporta la extremitatile lor trebuie să fie din materiale aprobate, rezistente la foc şi suficient de solide şi construite într-un mod considerat satisfăcător de către administraţie. b) Dispoziţii relative la uleiul de gresareMăsurile luate pentru depozitarea, distribuirea şi utilizarea uleiulul destinat sistemelor de gresare sub presiune trebuie să fie de asa natura încît sa nu compromita securitatea navelor şi a persoanelor de la bord şi măsurile luate în compartimentele maşinilor de catogoria A şi, pe cît posibil, în alte compartimente de maşini, trebuie să satisfacă cel puţin dispoziţiile alineatelor îi), iv) 2), v), vi) şi vii) ale paragrafului a) din prezenta regula. c) Dispoziţii privind alte uleiuri inflamabile cu excepţia combustibililor lichizi şi a uleiului de gresareMăsurile luate pentru depozitarea, distribuirea şi utilizarea altor uleiuri inflamabile destinate unei intrebuintari sub presiune în sistemul de transmisie a energiei, sistemele de comanda, de pornire şi de încălzire trebuie să fie de natura a nu compromite securitatea navei şi a personalului de la bord. În locurile unde exista surse de inflamare, dispozitivele prevăzute trebuie să satisfacă dispoziţiile alineatelor a) iv) 2) şi vi) din prezenta regula precum şi cele ale alineatului a) viii) relative la soliditatea şi construcţia lor.REGULA 111: Deschideri în compartimentele maşinilor, dispozitive de închidere, mijloace de oprirea maşinilor şi mijloace de închiderea tubulaturilor de aspiratia combustibilului a) Dispoziţiile prezentei reguli se aplică la compartimentele pentru maşini din categoria A şi, atunci cînd administraţia apreciază ca este de dorit, la alte spaţii pentru maşini. b) i) Numărul spraiurilor, portilor, ventilatoarelor, deschiderilor în coşuri permitind aerul viciat sa iasa, şi alte deschideri în compartimentele pentru maşini, trebuie să fie reduse la minimum necesar unei bune ventilatii şi unei bune funcţionari a navei;îi) capacele spraiurilor, cînd exista, trebuie să fie din oţel. Dispozitivele corespunzătoare trebuie să permită, în caz de incendiu, evacuarea fumului din încăperea de protejat;iii) deschiderile portilor, altele decît cele ale portilor etanse mecanice trebuie să poată fi închise în mod eficace, în caz de incendiu în încăpere, cu ajutorul dispozitivelor mecanice de închidere, sau al portilor care se inchid automat chiar la o inclinare defavorabila de 3 1/2 grade şi care comporta un dispozitiv de reţinere şi un sistem de declansare manevrabil de la distanta. c) Nici o fereastra nu trebuie să fie instalata în tambuchiurile spaţiilor pentru maşini. d) Mijloacele de control trebuie să fie prevăzute pentru operaţiile următoare: i) deschiderea şi închiderea spiralurilor, închiderea-deschiderea coşurilor care permit în mod normal ventilatia spre exterior şi închiderea voletilor ventilatoarelor;îi) evacuarea fumului;iii) închiderea portilor mecanice şi declanşarea mecanismului de închidere a portilor, altele decît porţile etanse mecanic; iv) oprirea ventilatoarelor, pompelor pentru transferul combustibilului şi a altor pompe de aceeaşi natura; v) oprirea ventilatoarelor de tiraj prin aspiratie, de tiraj prin introducere, pompelor de transfer şi de condiţionarea combustibililor lichizi şi a altor pompe de aceeaşi natură. e) Comenzile necesare ventilatoarelor trebuie să satisfacă prescripţiile regulii 103 f) din prezentul capitol. Comenzile întregii instalaţii reglementare de stingerea incendiului ca şi mijloacele de control prescrise în alineatul a) v) din regula 110 a prezentului capitol trebuie să fie grupate, într-un mod considerat satisfăcător de către administraţie, într-un amplasament unic sau în amplasamente cît mai puţine posibil. Aceste amplasamente nu trebuie să riste de a fi izolate de un incendiu care s-ar declansa în încăperea pe care ele o deservesc şi trebuie să fie accesibile de la o punte descoperită în bune condiţii de securitate.REGULA 112: Instalarea unui serviciu de rond etc. şi instalarea materialului de stingere a incendiului a) Serviciul de rond şi dispozitive de detectarea incendiului, sisteme de avertizare şi sisteme de difuzoare i) Este util să se prevadă un sistem de rond eficace care permite să se descopere repede orice început de incendiu. Toţi membrii serviciului de rond trebuie să fie familiarizati cu amenajarea navei ca şi cu amplasarea şi funcţionarea materialului pe care ei pot fi în situaţia de a-l utiliza;îi) avertizarea cu comanda manuală trebuie să fie instalate în toate încăperile locuite şi încăperile de serviciu pentru a permite rondurilor sa dea imediat alarma pe puntea de comanda sau la un post principal de securitate;iii) un sistem aprobat de avertizare de incendiu sau de detectare de incendiu trebuie să fie instalat pentru a semnaliza automat într-unul sau mai multe locuri sau posturi de securitate existenta sau semnele unui început de incendiu ca şi amplasarea sa în orice spaţiu de mărfuri, care, conform avizului administraţiei, nu este accesibil serviciului de rond, în afară de cazul cînd administraţia apreciază ca nava face voiaje de o durată atît de scurta încît ar fi neraţional să se ceara aplicarea acestei dispoziţii; iv) în timpul duratei traversarilor şi stationarilor în porturi (cu excepţia cazurilor cînd nu este de serviciu) nava trebuie să fie echipata cu personal şi cu material în asa fel încît sa garanteze ca orice alarma de incendiu va fi imediat recepţionată de un membru responsabil al echipajului; v) pentru adunarea echipajului, trebuie să fie instalat un avertizor special, comandat de pe puntea de comanda sau de la postul de securitate. Acest avertizor poate face parte din sistemul de avertizare generală a navei, dar el trebuie să poată fi declansat independent de avertizorul prevăzut pentru încăperile pasagerilor; vi) este util să se instaleze în toate încăperile locuite, încăperile de serviciu şi posturile de securitate un sistem de difuzare sau orice alt dispozitiv eficace de comunicare. b) Pompe de incendiu şi sisteme de colectare principale de incendiuOrice nava trebuie să fie prevăzută cu pompe de incendiu, cu colectare principala de incendiu, guri de incendiu şi furtunuri conforme dispoziţiilor regulii 113 din prezentul capitol şi sa satisfacă prescripţiile următoare: i) navele de un tonaj brut egal sau mai mare de 4.000 tone trebuie să fie prevăzute cu cel puţin trei pompe de incendiu independente, iar navele de un tonaj brut mai mic de 4.000 tone, cu cel puţin două pompe de acest tip;îi) pe nave de un tonaj brut sau mai mare de 1.000 tone, conductele de apa, pompele de incendiu şi sursele de energie care le acţionează trebuie să fie plasate în asa fel încît să se evite ca un incendiu care s-ar declara într-un compartiment oarecare să poată scoate din serviciu toate pompele;iii) pe navele de un tonaj brut egal sau mai mare de 1.000 tone, pompele, colectoarele principale şi gurile de incendiu trebuie să fie dispuse în asa fel încît cel puţin un jet de apa eficace conform dispoziţiilor regulei 113 alineatul c) din prezentul capitol, să poată fi imediat obţinut de la oricare din gurile de incendiu situate în interiorul navei. Trebuie să fie luate măsuri pentru a se asigura un debit de apa continuu prin punerea automată în funcţiune a uneia din pompele de incendiu cerute; iv) la bordul navelor de un tonaj brut mai mic de 1.000 tone, instalatia trebuie să satisfacă condiţiile impuse de administraţie. c) Guri de incendiu, furtunuri şi ajutaje i) Nava trebuie să fie prevăzută cu furtunuri de incendiu în număr şi de un diametru considerate suficiente de către administraţie. Trebuie sa existe cel puţin un furtun pentru fiecare din gurile de inccndiu prescrise la paragraful d) din regula 113 din prezentul capitol şi aceste furtunuri nu trebuie să fie folosite decît pentru stingerea incendiului sau în timpul exerciţiilor de incendiu şi vizitarii instalaţiilor;îi) în încăperile locuite, încăperile de serviciu şi compartimentele maşinilor, numărul şi amplasarea gurilor de incendiu trebuie să fie astfel încît prescripţiile regulii 113 alineatul d) din prezentul capitol să poată fi observate cînd toate porţile etanse şi porţile pereţilor transelor verticale sînt închise;iii) dispoziţiile luate trebuie să fie astfel încît cel puţin două jeturi să poată fi dirijate asupra unui punct oarecare din magaziile de mărfuri atunci cînd sînt goale; iv) toate gurile de incendiu cerute în compartimentele maşinilor trebuie să fie prevăzute cu furtunuri avînd, în afară de ajutajele prescrise la regula 113 alineatul g) din prezentul capitol şi ajutaje permitind proiectarea apei sub forma de ploaie pe combustibilul lichid sau ajutaje combinate. În plus, fiecare din compartimentele maşinilor din categoria A trebuie de asemenea să aibă cel puţin două tuburi pentru ceata corespunzătoare*);------------ Notă *) Un tub pentru ceata poate consta dintr-o teava metalică în forma de "L", a carei parte lungă, care măsoară aproximativ 2 metri (6 picioare), poate să se fixeze pe un furtun de incendiu şi a carei parte scurta, care măsoară aproximativ 0,25 metri (10 toli), este prevăzută în permanenta cu un ajutor permitind pulverizarea apei în ceata sau poate primi un ajutaj permitind proiectarea apei în ploaie. v) trebuie să se prevadă un număr de ajutaje permitind să se proiecteze apa sub forma de ploaie sau ajutaje combinate cel puţin în număr egal cu o pătrime din numărul furtunurilor cerute în părţile navei, altele decît compartimentele maşinilor; vi) un tub pentru ceata trebuie să fie plasat lîngă fiecare pereche de aparate respiratoare;vii) cînd accesul într-un compartiment al maşinilor de tipul A se face în partea sa inferioară printr-un tunel de arbori adiacent, trebuie să se prevadă, în exteriorul compartimentului dar lîngă intrarea sa, doua guri de incendiu echipate cu furtunuri şi ajutaje combinate. Dacă accesul în acest compartiment se face nu printr-un tunel, ci prin unul sau mai multe alte spaţii, este cazul să se prevadă într-unul din aceste spaţii, şi lîngă intrarea în compartimentul maşinilor, doua guri de incendiu prevăzute cu furtunuri şi ajutaje combinate. Aceasta dispoziţie nu se aplică atunci cînd tunelul sau spaţiile adiacente nu constituie o ieşire de salvare. d) Racord internaţional de legătură cu uscatul i) Orice nava de un tonaj brut egal sau mai mare de 1.000 tone trebuie să fie prevăzute cel puţin cu un racord internaţional de legături cu uscatul conform prescripţiilor regulii 56 alineatul h) din prezentul capitol;îi) instalaţiile trebuie să permită utilizarea acestui racord (sau acestor racorduri) într-un bord sau celălalt al navei. e) Extinctoare portative în încăperile locuite, încăperile de serviciu şi posturile de securitate.Navele trebuie să fie prevăzute, în încăperile, locuite, încăperile de serviciu şi posturile de securitate cu extinctoare portative de un model aprobat, în număr considerat necesar şi suficient de către administraţie. f) Dispozitive fixe de stingerea incendiului în magaziile de mărfuri i) Magaziile de mărfuri ale navelor avînd un tonaj brut egal sau mai mare de 1.600 tone trebuie să fie protejate printr-un dispozitiv fix de stingere cu gaz inert conform dispoziţiilor regulii 116 din prezentul capitol, sau printr-un dispozitiv de stingere cu spuma cu putere mare de expansiune asigurind o protecţie echivalenta;îi) atunci cînd administraţia apreciază ca nava efectuează voiaje de o durată atît de scurta încît aplicarea dispoziţiilor alineatului precedent nu ar fi justificate şi în cazul navelor de un tonaj brut mai mic de 1.000 tone, aceasta poate dispune instalarea în magaziile de mărfuri a dispozitivelor de stingere pe care ea le considera utile. g) Dispozitive de stingerea incendiului în compartimentele caldarilor etc.Compartimentele în care se afla caldarile cu combustibil lichid şi grupurile de tratarea combustibilului lichid trebuie să fie prevăzute cu dispozitivele de mai jos: i) unul din dispozitivele de stingere următoare:1) Dispozitiv fix de stingere cu apa pulverizata sub presiune conform dispoziţiilor regulii 116 din prezentul capitol.2) Dispozitiv de stingerea incendiului cu gaz inert conform dispoziţiilor regulii 116 din prezentul capitol.3) Dispozitiv de stingere cu spuma conform dispoziţiilor regulii 117 din prezentul capitol.4) Dispozitiv de stingere cu spuma cu putere mare de expansiune conform dispoziţiilor regulii 118 din prezentul capitol.În fiecare din aceste cazuri, dacă compartimentul maşinilor nu este complet separat de compartimentul clădirilor sau dacă este posibil să se scurgă combustibil lichid din compartimentul caldarilor în compartimentul maşinilor, ansamblul format de compartimentul caldarilor şi compartimentul maşinilor trebuie considerat ca formind un singur compartiment.îi) în fiecare compartiment al caldarilor, cel puţin un echipament portativ de stingere cu spuma conform dispoziţiilor regulii 115 alineatul d) din prezentul capitol;iii) pe fierare culoar de deservire a focarelor ca şi în orice compartiment în care se afla o parte a instalaţiei privind combustibilul lichid, cel puţin două extinctoare portative distribuitoare de spuma sau de un agent echivalent. Trebuie să se găsească în plus, în fiecare compartiment al cadarilor, cel puţin un extinctor cu spuma de un model aprobat avînd o capacitate minima de 136 litri (30 galoni) sau un dispozitiv echivalent. Aceste extinctoare sînt prevăzute cu furtunuri şi distribuitoare permitind sa atinga întregul compartiment al caldarilor; iv) pe fiecare culoar de deservire a focarelor o lada conţinînd nisip, rumegus de lemn impregnat cu soda, sau orice alta substanţa uscata aprobată şi în cantitate considerată suficienta de către administraţie. Un extinctor portativ de un model aprobat constituie un echivalent acceptabil. h) Dispozitive de stingerea incendiului în compartimentele cu combustie internaCompartimentele maşinilor cu combustie interna utilizate pentru propulsia principala sau în alte scopuri dacă ele au o putere totală de cel puţin 500 CP trebuie să fie prevăzute cu dispozitivele următoare: i) cel puţin un echipament portabil de stingerea incendiului prevăzut la alineatul i) din paragraful g) din prezenta regula;îi) cel puţin un echipament portabil de stingere cu spuma conform dispoziţiilor regulii 115 alineatul d) din prezentul capitol;iii) în fiecare compartiment al maşinilor, extinctoare cu spuma de un tip aprobat şi de o capacitate minima de 45 litri (10 galoni) sau dispozitive echivalente, în număr suficient pentru a permite trimiterea spumei sau oricărui alt agent extinctor pretutindeni unde, în instalaţiile de alimentare cu combustibil şi cu ulei de ungere sub presiune, în transmisie şi în celelalte mecanisme, se poate declara un incendiu. În plus, un număr suficient de extinctoare portabile cu spuma sau dispozitive echivalente amplasate în asa fel încît sa nu fie necesar de a se deplasa pe mai mult de 10 metri (32,8 picioare) pentru a atinge un extinctor plecind din oricare punct al acestor compartimente, fie ca numărul total al acestor extinctoare să poată fi mai mic de doua. i) Dispozitive de stingerea incendiului în compartimentele avînd turbine cu abur şi maşini cu abur cu carterCompartimentul în care se afla turbine cu abur sau maşini cu abur cu carter folosite pentru propulsia principala sau în alte scopuri şi reprezentind o putere totală de cel puţin 500 CP, trebuie să fie prevăzute cu dispozitivele de mai jos: i) extinctoare cu spuma cu o capacitate minima de 45 litri (10 galoni) sau dispozitive echivalente în număr suficient pentru a permite trimiterea spumei sau altui agent extinctor pretutindeni unde, în sistemul de ungere sub presiune, în tamburi închizînd părţile gresate sub presiune ale turbinelor, motoarelor şi mecanismelor adiacente, se poate declara un incendiu. Aceste extinctoare nu sînt totuşi obligatorii dacă este prevăzută o protecţie echivalenta în aceste compartimente cu ajutorul unui sistem fix de stingere a incendiului instalat conform dispoziţiilor alineatului g) i) din prezenta regula;îi) un număr suficient de extinctoare portative cu spuma sau de dispozitive echivalente pentru care să nu fie necesar de a se deplasa pe mai mult de 10 metri (33 picioare) pentru a găsi un extinctor, plecind din oricare punct al acestor compartimente. Trebuie totuşi sa existe cel puţin două extinctoare de acest tip în fiecare din compartimentele în cauza şi acestea nu trebuie să fie cerute în plus faţă de cele care sînt instalate în virtutea alineatului h) iii) din prezenta regula. j) Dispozitive de stingerea incendiului în alte compartimente pentru maşiniCînd administraţia apreciază ca exista un pericol de incendiu într-un compartiment de maşini altul decît un compartiment de categoria A pentru care paragrafele g), h) şi i) din prezenta regula nu enunta nici o prescripţie specială relativ la un dispozitiv de stingerea incendiului. Trebuie să se prevadă, în interiorul sau în apropierea acestui compartiment, extinctoare portative de tip aprobat sau orice alt dispozitiv de stingere a incendiului într-un număr considerat suficient de administraţie. k) Dispozitive fixe de stingerea incendiului neprescrise în prezenta parteCînd este prevăzut un dispozitiv fix de stingerea incendiului neprescris în prezenta parte, acest dispozitiv trebuie să fie considerat satisfăcător de către administraţie. l) Prescripţii speciale aplicabile compartimentelor pentru maşini i) atunci cînd accesul într-un compartiment pentru maşini de categoria A se face în partea sa inferioară, printr-un tunel de arbori adiacent, orice poarta etansa trebuie să fie dublata de partea opusă compartimentului cu o poarta ecran uşoară din oţel, manevrabila de ambele părţi;îi) compartimentele pentru maşini unde membrii echipajului nu stau în permanenta şi unde instalarea dispozitivelor automate manevrabile de la distanta au fost admise prin înlocuire, trebuie să fie prevăzute cu un sistem avertizor şi de detectare a incendiului, cînd administraţia este de acord ca aceasta precautie specială este justificată. m) Echipamente de pompier şi echipamente individualeEchipamentele de pompier şi echipamentele individuale prevăzute sînt cele care sînt prescrise în regula 64 alineatul j) din prezentul capitolREGULA 113: Detalii asupra dispoziţiilor aplicabile pompelor, colectorului principal, gurilor şi furtunurilor de incendiu a) Debitul total al pompelor de incendiuPompele de incendiu prescrise trebuie să fie destul de puternice pentru a furniza, în caz de incendiu, la presiunea specificată mai jos, o cantitate de apa cel puţin egala cu două treimi din cantitatea care trebuie să o refuleze pompele de evacuare atunci cînd ele sînt folosite pentru evacuarea magaziilor. b) Pompe de incendiu i) Pompele de incendiu trebuie se fie acţionate de un motor independent. Pompele sanitare, pompele de balast şi de evacuare sau pompele de uz general pot fi considerate ca pompe de incendiu, cu condiţia ca ele sa nu fie în mod normal folosite pentru aspirarea combustibilului şi ca, dacă ele servesc ocazional la transferul sau la pomparea combustibilului, să fie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare de permutare;îi) debitul fiecărei pompe de incendiu trebuie să fie cel puţin egal cu 80 % din citul obţinut prin împărţirea debitulul total prescris la numărul minim de pompe de incendiu cerute. Fiecare pompa trebuie, în orice caz, să fie destul de puternica pentru a furniza cel puţin cele doua jeturi prescrise. Pompele de incendiu trebuie să poată alimenta colectorul principal de incendiu în condiţiile prescrise;iii) atunci cînd numărul pompelor instalate este superior numărului minim cerut, debitul pompelor suplimentare trebuie să fie considerat satisfăcător de administraţie; iv) toate pompele de incendiu trebuie să fie prevăzute cu supape de siguranţă atunci cînd ele pot refula apa la o presiune superioară presiunii admise de calculul tubulaturilor, gurilor de incendiu şi furtunurilor. Amplasarea şi reglajul acestor supape trebuie să fie astfel încît ele sa împiedice ridicarea presiunii în mod excesiv în oricare parte a colectorului principal de incendiu. c) Presiunea în colectorul principal de incendiu i) Diametrul colectorului principal trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura utilizarea eficace a debitului total prescris al celor două pompe de incendiu functionînd simultan;îi) cînd pompele debiteaza simultan, prin ajutajele tubului de refulare prevăzut la paragraful g) din prezenta regula, cantitatea de apa prescrisă la alineatul i) din prezentul paragraf, în oricare din gurile de incendiu alăturate, presiunea minima următoare trebuie să fie menţinută la toate gurile de incendiu;Nave de 4.000 tone registru brut şi peste 3,2 kg pe centimetru patrat (sau 45 livre pe tol patrat)Nave cu 1.000 tone registru brut şi peste, dar mai puţin de 4.000 tone, 2,8 kg pe centimetru patrat (sau 40 livre pe tol patrat)Nave mai mici de 1.000 tone registru brutPresiune considerată suficienta de către administraţie d) Numărul şi repartiţia gurilorNumărul şi repartiţia gurilor de incendiu trebuie să fie astfel încît cel puţin două jeturi, neizvorind de la aceeaşi gura, dintre care una furnizată printr-un furtun dintr-o singura bucata să poată fi dirijate într-un punct oarecare al navei în mod normal accesibil pasagerilor sau echipajului în cursul navigaţiei. e) Tubulaturi şi guri de incendiu i) Pentru colectoarele principale de incendiu şi gurile de incendiu nu trebuie să se folosească materiale ale căror proprietăţi sînt uşor alterate de căldură, cel puţin dacă ele nu sînt protejate corespunzător. Tubulaturile şi gurile de incendiu trebuie să fie dispuse în asa fel încît furtunurile să poată fi adaptate la ele cu usurinta. Pe navele susceptibile de a transporta incarcatura pe punte, amplasarea gurilor de incendiu trebuie să fie astfel încît accesul la ele să fie totodată uşor, şi tubulaturile trebuie să fie, pe cît posibil, instalate în asa fel încît sa nu fie avariate de numitele incarcaturi. Afară de cazul cînd exista un furtun şi un ajutaj pentru fiecare gura de incendiu la bord, racordurile furtunurilor şi duzele trebuie să fie complet intersanjabile;îi) robinetele sau valvulele trebuie să fie prevăzute pentru fiecare furtun de incendiu în asa fel încît oricare din aceste furtunuri să poată fi decuplat în timp ce pompele de incendiu sînt în funcţiune. f) Furtunuri de incendiuFurtunurile de incendiu trebuie să fie fabricate din materiale aprobate, ele trebuie să aibă o lungime suficienta pentru a permite dirijarea unui jet de apa asupra oricăruia din punctele unde utilizarea lor ar putea fi necesară. Lungimea lor maxima trebuie să fie fixată după aprecierea administraţiei. Fiecare furtun trebuie să fie prevăzut cu un ajutaj şi cu racordurile necesare. Furtunurile prevăzute în prezentele reguli ca "furtunuri de incendiu" ca şi uneltele şi accesoriile necesare trebuie să fie menţinute permanent în stare de funcţionare. Ele trebuie să fie plasate la vedere în apropierea gurilor sau racordurilor de incendiu. În plus, în interiorul navei, furtunurile de incendiu trebuie să fie cuplate în permanenta la gurile de incendiu. g) Duzele tuburilor de refulare i) În sensul prezentei părţi a capitolului, duzele tuburilor de refulare trebuie să aibă diametre normalizate de 12 milimetri (1/2 tol), 16 milimetri (5/8 tol) şi 19 milimetri (3/4 tol) sau diametre pe cît posibil mai apropiate de aceste valori. Folosirea duzelor cu un diametru superior poate fi autorizata la aprecierea administraţiei;îi) nu este necesar să se utilizeze duze cu un diametru mai mare de 12 milimetri (1/2 tol) în încăperile locuite şi în încăperile de serviciu;iii) pentru compartimentele maşinilor şi pe puntile descoperite diametrul duzelor trebuie să fie astfel încît să permită obţinerea celui mai mare debit posibil din două jeturi emise de pompa cea mai mica, sub presiunea menţionată la paragraful c) din prezenta regula, înţelegindu-se că nu trebuie să depăşească 19 milimetri (3/4 tol).REGULA 114: Posibilitatea folosirii rapide a dispozitivelor de stingerea incendiuluiDispozitivele de stingerea incendiului trebuie să fie menţinute în buna stare de funcţionare şi gata a fi imediat folosite în timpul voiajului.REGULA 115: Extinctoare de incendiu a) Extinctoarele de incendiu trebuie să fie de modele şi caracteristici aprobate. i) Capacitate extinctoarelor portabile reglementare de tip cu lichid nu trebuie să fie mai mare de 13,5 litri (3 galoni), nici mai mica de 9 litri (2 galoni). Extinctoarele de alt tip trebuie să aibă o manevrabilitate cel puţin echivalenta cu cea a unui extinctor cu lichid de 13,5 litri (3 galoni) şi cu o eficacitate cel puţin echivalenta cu cea a unui extinctor cu lichid de 9 litri (2 galoni)îi) administraţia determina echivalentele între extinctoare. b) Numărul incarcaturilor de schimb ce trebuie prevăzute este fixat de către administraţie. c) Utilizarea agenţilor de stingere care, conform avizului administraţiei, emit fie spontan, fie în condiţiile de utilizare prevăzute, gaze toxice într-o cantitate care ar constitui un pericol pentru persoanele de la bord, nu este permisă. d) Un extinctor portabil cu spuma trebuie să se compună dintr-o duza pentru spuma de tip ejector putind fi legat la colectorul principal de incendiu printr-un furtun de incendiu şi un rezervor portabil cu lichid care emulsioneaza, cu o capacitate minima de 20 litri (4,5 galoni) şi un rezervor de schimb. Duza trebuie să fie în măsura sa producă o spuma eficace, putind stinge un foc de hidrocarburi, cu debitul de 1,5 metri cubi (53 picioare cubice) pe minut. e) Extinctoarele sînt examinate periodic şi supuse încercărilor cerute de administraţie. f) Unul din extinctoarele portabile destinate a fi întrebuinţate într-un spaţiu determinat trebuie să fie plasat la intrarea în acest spaţiu.REGULA 116: Instalatia fixa de stingere cu gaz a) Folosirea agenţilor extinctori care, după avizul administraţiei, emit fie spontan, fie în condiţiile de utilizare prevăzute, gaze toxice în cantităţi încît sa constituie un pericol pentru persoanele de la bord, nu este permis. b) Atunci cînd se face uz de gaze ca agent de stingere, tubulaturile necesare pentru a introduce gazul trebuie să fie prevăzute cu valvule sau cu robinete care trebuie să fie indicate clar în compartimentele deservite de fiecare tubulatura. Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru ca gazul sa nu poată fi trimis din greseala într-un compartiment oarecare. Cînd magaziile de mărfuri echipate cu un astfel de dispozitiv sînt utilizate ca încăperi pentru pasageri, racordul lor cu distribuţia de gaze trebuie să fie suprimat în timpul duratei acestei destinaţii. c) Tubulatura trebuie să fie dispusă în asa fel încît să asigure o repartiţie eficace a gazului extinctor. d) i) Cînd agentul extinctor utilizat pentru magaziile cu mărfuri este gazul carbonic, cantitatea de gaz disponibil trebuie să corespundă unui volum de gaz liber cel puţin egal cu 30 % din volumul brut al celei mai mari din magaziile susceptibile de a fi izolate;îi) cînd agentul extinctor utilizat pentru compartimentele maşinilor de categoria A este gazul carbonic, cantitatea de gaz introdusă prin tubulatura trebuie să fie suficienta pentru a furniza un volum de gaz liber egal cu cel puţin cel mai mare din următoarele volume:1) 40 % din volumul brut al spaţiului cel mai mare, volum care trebuie să cuprindă tambuchiul pînă la nivelul unde suprafaţa orizontala a tambuchiului este cel mult egala cu 40 % din suprafaţa orizontala a spaţiului considerat, masurata la jumătatea distantei între plafonul balastului şi partea inferioară a tambuchiului.2) 35 % din volumul întreg al spaţiului cel mai mare, inclusiv tambuchiul.Totuşi, dacă doua sau mai multe compartimente pentru maşini de categoria A nu sînt complet separate, ele sînt considerate ca formind un singur compartiment.iii) Cînd volumul de aer liber conţinut în rezervoare de aer în interiorul unui compartiment pentru maşini oarecare este astfel încît dacă el ar fi fost eliberat în acest compartiment în timpul unui incendiu, eficacitatea dispozitivului fix de stingere ar fi fost grav afectat, administraţia trebuie să prescrie să fie prevăzută o cantitate suplimentară de gaz carbonic; iv) cînd gazul carbonic este agentul extinctor folosit totodată pentru magaziile de mărfuri şi pentru compartimentele maşinilor de categaria A, nu este necesar să se prevadă o cantitate de gaz superioară maximului prescris pentru protecţia celei mai mari magazii de mărfuri sau celui mai mare compartiment al maşinilor; v) pentru aplicarea prezentului paragraf, volumul ocupat de gaz va fi calculat pe bază de 0,56 metri cubi per kilogram (9 picioare cubice per livra); vi) atunci cînd gazul carbonic este agentul de stingere utilizat pentru compartimentele maşinilor de categaria A, tubulatura fixa trebuie să fie astfel încît în mai puţin de 2 minute să poată introduce în compartimentul considerat 85 % din volumul de gaz prescris;vii) încăperile unde sînt depozitate buteliile de gaz carbonic trebuie să fie situate în amplasamente sigure şi uşor accesibile şi ventilatia lor trebuie să fie considerată eficace de către administraţie. Accesul la ele trebuie să se facă de preferinta printr-o punte descoperită şi, în toate cazurile, printr-o intrare independenta de compartimentele protejate. Părţile de acces trebuie să fie etanse la gaze şi pereţi şi puntile care constituie limitele acestor încăperi trebuie să fie etanse la gaze şi izolate corespunzător. e) i) Atunci cînd un gaz, altul decît gazul carbonic, este produs la bordul navei şi este utilizat ca agent extinctor, el trebuie să fie un produs gazos de combustie al cărui conţinut în oxigen, în oxid de carbon, în elemente corosive şi în elemente de combustie solide sa nu depăşească limita permisă;îi) atunci cînd un gaz este agentul de stingere folosit într-un dispozitiv fix de stingere pentru protecţia compartimentelor pentru maşini de categoria A, el trebuie să asigure o protecţie echivalenta celei furnizate de un dispozitiv fix cu gaz carbonic;iii) atunci cînd un gaz este agentul de stingere folosit într-un dispozitiv fix de stingere pentru protecţia compartimentelor pentru maşini, el trebuie să fie în cantitate suficienta pentru a furniza, pe ora şi în timpul unei perioade de 72 ore un volum de gaz liber cel puţin egal cu 25 % din volumul brut al celui mai mare compartiment protejat în acest mod. f) Un semnal sonor automat trebuie să permită de a avertiza despre trimiterea gazului inert în orice încăpere unde personalul are în mod normal acces. Alarma trebuie să fie data un timp suficient înainte ca gazul să fie trimis. g) Organele de comanda a acestor dispozitive fixe de stingere cu gaz trebuie să fie uşor accesibile şi cu o funcţionare simpla şi trebuie să fie grupata în cît mai puţine locuri posibil, unde nu risca să fie izolate de un incendiu care s-ar declara în încăperea protejata.REGULA 117: Dispozitive fixe de stingere cu spuma a) Orice dispozitiv fix de stingere cu spuma trebuie să poată furniza prin intermediul difuzoarelor fixe, în mai puţin de 5 minute, o cantitate de spuma suficienta pentru a acoperi pe o grosime de 15 centimetri (6 toli) cea mai mare suprafaţa izolata pe care combustibilul este susceptibil să se raspindeasca; în plus, el trebuie să poată furniza o spuma capabilă sa stinga incendiile de hidrocarburi o instalatie fixa de tubulaturi, robinete şi valvule de control mergind pînă la difuzoarele corespunzătoare trebuie să fie prevăzute pentru a permite dirijarea spumei în mod eficace în principalele locuri ale compartimentelor protejate unde un incendiu se poate declara, valoarea de expansiune a spumei nu trebuie să depăşească 12. b) Organele de comanda a acestor dispozitive trebuie să fie uşor accesibile, cu o funcţionare simpla şi trebuie să fie grupate în cît mai puţine locuri posibil şi neriscind să fie izolate de un incendiu care s-ar declara în încăperea protejata.REGULA 118: Dispozitive fixe de stingere cu spuma cu putere mare de expansiune a) i) Orice dispozitiv fix cu spuma cu putere mare de expansiune trebuie să poată proiecta rapid prin mijlocul orificiilor de descărcare fixe, o cantitate de spuma suficienta pentru a umple cel mai mare compartiment protejat cu o cantitate de cel puţin un metru (3,3 picioare) grosime pe minut. Cantitatea de lichid disponibil care emulsioneaza trebuie să permită să se producă un volum de spuma egal cu de cinci ori volumul cel mai mare al compartimentelor protejate. Gradul de expansiune al spumei nu trebuie să depăşească 1.000;îi) administraţia poate autoriza dispozitive şi debite echivalente atunci cînd s-a stabilit ca o protecţie echivalenta este astfel asigurata. b) Conductele prin care se introduce spuma, prizele de aer ale generatorului de spuma şi numărul aparatelor de producerea spumei trebuie, cu avizul administraţiei, să permită o producţie şi o repartiţie eficace a spumei. c) Amplasarea tubulaturii de descărcare a generatorului de spuma trebuie să fie astfel încît aparatele de producere a spumei sa nu poată fi avariate de un incendiu care s-ar declara în campartimentul protejat. d) Generatorul de spuma, sursele sale de energie, lichidul care emulsioneaza şi organele de comanda ale dispozitivului trebuie să fie uşor accesibile şi cu o funcţionare simpla şi trebuie să fie grupate în cît mai puţine locuri posibil şi sa nu existe riscul de a fi izolate de un incendiu care s-ar declara în compartimentul protejat.REGULA 119: Dispozitive fixe de stingerea incendiului prin proiectarea apei pulverizate sub presiune a) Orice dispozitiv de proiectarea apei pulverizate sub presiune prevăzut pentru protecţia compartimentelor pentru maşini de categaria A trebuie să fie prevăzut cu duze difuzoare de un tip aprobat. b) Numărul şi dispoziţia duzelor difuzoare trebuie să fie considerat satisfăcător de către administraţie şi să asigure o repartiţie medie eficace a apei în cantitate de cel puţin 5 litri pe metru patrat (0,1 galon pe picior patrat) şi pe minut în compartimentele de protejat. Cînd sînt considerate necesare debite mai mari, ele trebuie să satisfacă prescripţiile administraţiei. Deasupra plafonului de balast, plafoanelor tancurilor şi altor zone pe care combustibilul poate să se raspindeasca, ca şi deasupra unor părţi ale compartimentelor maşinilor de categaria A unde exista un risc special şi serios de incendiu, trebuie să fie instalate difuzoare. c) Instalatia poate fi împărţită în secţiuni, ale căror valvule de distribuţie trebuie să poată fi manevrate de la amplasamente uşor accesibile situate în exteriorul compartimentelor protejate şi fără riscul de a se găsi repede izolate de un început de incendiu. d) Instalatia trebuie să fie menţinută la presiunea necesară şi pompa de apa trebuie să pornească automat imediat ce în instalatie intervine o cadere de presiune. e) Pompa trebuie să permită alimentarea simultană, la presiunea necesară, a tuturor secţiunilor dispozitivului în oricare din compartimentele de protejat. Pompa şi mijloacele sale de comanda trebuie să fie instalate în exteriorul compartimentului sau a zonei de protejat. Instalatia nu trebuie să riste de a fi scoasa din funcţiune din cauza unui incendiu care s-ar declara în compartimentul sau în zona pe care ea trebuie să o protejeze. f) Pompa poate fi antrenata de un motor independent cu combustie interna. Dacă, dimpotriva, ea funcţionează cu ajutorul energiei furnizate de generatorul de ajutor prevăzut prin dispoziţia regulii 25 din prezentul capitol, acest generator trebuie să se pună în funcţiune automat în caz de scăderea tensiunii sursei principale de energie electrice, în asa fel încît energia necesară pompei prevăzute la alineatul e) din prezenta regula să fie imediat disponibilă. Cînd pompa este antrenata de un motor independent cu combustie interna, acesta trebuie să fie situat în asa fel ca un incendiu în spaţiul protejat sa nu compromita alimentarea cu aer. g) Trebuie să se ia măsuri de precautie pentru a evita ca duzele să fie obturate de impuritatile conţinute în apa sau de coroziunea tubulaturii, difuzoarelor, valvulelor şi a pompei.REGULA 120: Dispozitiv automat de stingere cu apa pulverizata, sistem avertizor de incendiu şi sistem de detectareCînd o instalatie comporta un dispozitiv automat de stingere cu apa pulverizata, un sistem avertizor de incendiu şi un sistem de detectare prevăzute conform dispazitiilor regulii 107 din prezentul capitol, ea trebuie să satisfacă cerinţele administraţiei ca în dispoziţiile următoare: a) Generalitati i) Instalatia trebuie să fie în orice moment în stare de funcţiune şi punerea sa în funcţiune nu trebuie să necesite nici o intervenţie a personalului. Trebuie să fie de tip cu ţevi pline, cu toate ca unele porţiuni expuse de dimensiuni mici pot fi de tip cu ţevi goale, dacă administraţia considera această măsură de precautie necesară. Toate părţile instalaţiei care pot fi supuse în cursul exploatării la temperaturi egale sau mai mici de 0°C trebuie să fie protejate contra inghetului. Instalatia trebuie să fie menţinută la presiunea dorita şi toate măsurile utile trebuie să fie luate pentru a asigura, în permanenta, alimentarea cu apa după cum a fost prevăzut în prezenta regula;îi) fiecare secţiune de difuzare trebuie să aibă dispozitive care transmit automat semnale luminoase şi sonore în unul sau în mai multe puncte pentru a indica punerea în funcţiune a unui difuzor. Aceste indicatoare, care servesc la semnalarea existenţei şi a amplasamentului unui incendiu care se declara în compartimentele deservite de instalatie, sînt pe puntea de comanda sau la postul principal de securitate, unde este util să se prevadă dispozitivele şi personalul necesar pentru ca orice semnal de alarma să fie imediat primit de un membru responsabil al echipajului. Reţeaua de alarma trebuie să fie concepută în asa fel încît sa semnaleze orice defectiune a dispozitivului. b) Dispoziţii referitoare la dispozitivul de stingere cu apa pulverizata i) Difuzoarele trebuie să fie împărţite în secţiuni, care nu au mai mult de 200 difuzoare fiecare. O secţiune de difuzoare nu trebuie să deserveasca mai mult de doua punti şi nu trebuie să se intinda pe mai mult de o transa verticala principala. Totuşi, administraţia poate autoriza ca o secţiune de difuzoare sa deserveasca mai mult de doua punti sau să se intinda pe mai mult de o transa verticala principala, dacă ea este convinsa ca protecţia navei contra incendiului nu va fi din cauza aceasta diminuată;îi) fiecare secţiune de difuzoare trebuie să poată fi izolata printr-o singura valvula cu reţinere. Valvula cu reţinere a fiecărei secţiuni trebuie să fie uşor accesibila şi amplasarea sa trebuie să fie indicată în mod clar şi permanent. Trebuie să fie luate măsuri pentru ca valvulele cu reţinere sa nu poată fi acţionate de către o persoană neautorizata;iii) un manometru indicind presiunea apei în dispozitiv trebuie să fie fixat pe valvula cu reţinere a fiecărei secţiuni şi la un post central; iv) difuzoarele trebuie să poată rezista la coroziunea aerului marin. În încăperile locuite şi de serviciu, ele trebuie se între în acţiune la o temperatura cuprinsă între 68°C (155°F) şi 79°C (175°F) Totuşi, în locurile unde temperatura inconjuratoare poate fi mare, de exemplu în uscătorii, temperatura la care difuzoarele intră în acţiune poate fi marita pînă la 30°C (54°F) deasupra temperaturii maxime prevăzute la partea superioară a incaperii considerate; v) lîngă fiecare indicator trebuie să se afiseze o lista sau un plan al încăperilor deservite de fiecare secţiune cu indicarea poziţiei lor. Se vor indica de asemenea instrucţiuni corespunzătoare în legătură cu controlul şi întreţinerea dispozitivului. c) Amplasarea difuzoarelorDifuzoarele trebuie să fie plasate în înălţime şi distantate în asa fel încît să asigure un debit mediu de cel puţin 5 litri pe metru patrat şi pe minut (0,1 galon pe picior patrat şi pe minut) în zona protejata de dispozitiv. Administraţia poate, la faţa locului, sa autorizeze utilizarea difuzoarelor debitind orice alta cantitate de apa raspindita în mod corespunzător dacă s-a probat ca acest dispozitiv este tot atît de eficace ca precedentul. d) Rezervor sub presiune i) Trebuie să fie prevăzut un rezervor sub presiune avînd un volum egal cu cel puţin de doua ori volumul cantităţii de apa specificată în prezentul alineat. Acest rezervor trebuie să conţină în permanenta o cantitate de apa dulce echivalenta cu aceea pe care pompa din alineatul îi) al paragrafului e) din prezenta regula ar debita-o într-un minut. Trebuie să fie luate măsuri pentru a menţine presiunea aerului la un astfel de nivel încît sa nu fie mai mic decît presiunea din difuzorul în funcţiune marita cu presiunea unei coloane de apa masurata de la fundul rezervorului pînă la difuzorul cel mai sus plasat cînd apa dulce care se găsea iniţial în rezervor este epuizata. Trebuie prevăzut un mijloc corespunzător de a reînnoi aerul sub presiune şi apa dulce din rezervor. O sticlă de nivel trebuie să indice, în plus, nivelul reglementar al apei în rezervor;îi) trebuie luate măsuri pentru a împiedica ca apa de mare sa pătrundă în rezervor. e) Pompa i) O pompa independenta trebuie să fie prevăzută pentru singurul scop de a alimenta difuzoarele cu apa în mod automat şi continuu. Pompa trebuie să se pună în funcţiune automat în caz de scăderea presiunii în dispozitiv înainte ca întreaga cantitate de apa dulce din rezervorul sub presiune să fie epuizata;îi) pompa şi tubulatura trebuie să poată menţine la nivelul difuzorului cel mai ridicat un debit continuu suficient pentru a raspindi pe o suprafaţa de cel puţin 280 metri patrati (3.000 picioare patrate) 5 litri de apa pe metrul patrat şi pe minut, după cum a fost prevăzut la alineatul c) din prezenta regula;iii) pompa trebuie să fie prevăzută la ieşire cu o valvula de control şi cu un stut de teava deschisă. Secţiunea reală a valvulei şi a tevii trebuie să permită să se obţină debitul dorit mentinind în dispozitiv presiunea prevăzută în alineatul d) i) din prezenta regula; iv) priza de apa a pompei trebuie, pe cît posibil, să se găsească în aceeaşi încăpere cu pampa. Ea trebuie să fie concepută în asa fel încît sa nu fie necesar atunci cînd nava este pe mare să se oprească alimentarea pompei cu apa de mare în alte scopuri decît pentru inspectarea şi reparaţia pompei. f) Amplasamentul pompei şi rezervoruluiEste util să se plaseze pompa şi rezervorul suficient de departe de orice compartiment al maşinilor de categoria A şi în afară încăperilor care trebuie să fie protejate prin dispozitivul cu apa pulverizata. g) EnergiaNumărul surselor de energie care alimentează pompele cu apa de mare şi dispozitivul de alarma şi de detectare nu trebuie să fie mai mic de doua. Cînd pompa este alimentata cu energie electrica, trebuie să existe un generator principal şi o sursa de energie de ajutor. Pompa trebuie să fie bransata la tabloul principal şi la tabloul de ajutor prin canalizari distincte rezervate exclusiv acestei intrebuintari. Canalizarile trebuie să fie dispuse în asa fel încît sa nu treacă prin bucatarii, compartimentele maşinilor sau alte spaţii închise care prezintă un risc de incendiu mărit, decît în măsura în care este necesar pentru a ajunge la tabloul respectiv; ele trebuie să ducă la un comutator automat situat lîngă grupul dispozitivului cu apa pulverizata. Acest comutator trebuie să fie bransat pe alimentarea provenind de la tabloul principal pentru atît cît să poată fi alimentat de la acesta şi să fie conceput în asa fel încît să poată, în cazul defectării acestei alimentari, să se branseze automat pe alimentarea provenind de la tabloul de ajutor. Intreruptoarele pe tabloul principal trebuie să fie indicate clar printr-o placa indicatoare; ele trebuie să fie în mod normal închise. Aceste cabluri de alimentare nu trebuie să aibă nici un alt intreruptor. Una din sursele de energie a sistemului avertizor şi de stingere trebuie să fie o sursa de ajutor. Atunci cînd una din sursele de energie ale pompei este un motor cu combustie interna, acesta trebuie să satisfacă dispoziţiile paragrafului f) din prezenta regula şi să fie situat în asa fel încît un incendiu în spaţiul protejat sa nu compromita alimentarea cu aer. h) Bransament pe colectorul principal de incendiuDispozitivul automat de stingere cu apa pulverizata trebuie să fie legat la colectorul principal de incendiu printr-o valvula cu zavor şi un clapet de reţinere în scopul de a împiedica ca apa să fie refulata din dispozitivul automat de stingere cu apa pulverizata în colectorul principal de incendiu. i) Dispoziţii referitoare la control i) O valvula de control trebuie să fie prevăzută pentru a verifica avertizoarele automate ale fiecărei secţiuni de difuzoare introducînd apa la un debit echivalent cu cel al unui difuzor în acţiune. Valvula de control a fiecărei secţiuni de difuzoare trebuie să se găsească în apropierea valvulei de reţinere a acestei secţiuni;îi) trebuie să fie luate toate măsurile pentru a verifica funcţionarea automată a pompei, reducind presiunea în dispozitiv;iii) unul din posturile de control menţionate la alineatul a) îi) din prezenta regula trebuie să fie prevăzut cu intreruptoare care permit să se controleze avertizorul şi indicatoarele fiecărei secţiuni a difuzorului. j) Capete de difuzoare de schimbPentru fiecare secţiune trebuie să fie prevăzute capete de difuzoare de schimb într-un număr considerat suficient de către administraţie.REGULA 121: Dispozitiv automat de alarma şi de detectareAtunci cînd este prevăzut un dispozitiv automat de alarma şi de detectarea incendiului conform regulii 107 din prezentul capitol trebuie să satisfacă cerinţele administraţiei şi dispoziţiile următoare: a) Generalitati i) Trebuie să fie în orice moment în stare de funcţiune şi pornirea sa nu trebuie să necesite nici o intervenţie a personalului;îi) fiecare secţiune de detectoare trebuie să aibă dispozitive care transmit, automat, semnale avertizoare luminoase şi sonore, în unul sau mai multe puncte pentru a indica intrarea în funcţiune a unui detector. Aceste indicatoare care servesc la semnalarea existenţei şi amplasamentului unui incendiu care se declara în încăperile deservite de dispozitiv sînt centralizate pe puntea de comanda sau la postul principal de securitate, unde este util să se prevadă dispozitive sau personalul necesar pentru ca orice semnal de alarma să fie imediat primit de către un membru responsabil al echipajului. Reţeaua de alarma trebuie să fie concepută în asa fel încît sa semnaleze orice defectare a dispozitivului. b) Dispoziţii referitoare la dispozitivul de detectareDetectoarele trebuie să fie împărţite în secţiuni distincte, care deservesc cel mult 50 de încăperi şi care nu au mai mult de 100 detectoare fiecare. O aceeaşi secţiune nu trebuie nici sa deserveasca încăperi situate în babord şi în tribord, nici sa deserveasca mai mult de o punte şi nici să se intinda pe mai mult de o transa verticala principala. Totuşi, administraţia poate permite ca o secţiune sa deserveasca încăperi situate în babord şi în tribord dacă este convinsa ca protecţia navei contra incendiului nu este micşorată. c) Tipul dispozitivuluiDispozitivul trebuie să se pună în funcţiune sub efectul unei ridicari anormale a temperaturii aerului, unei degajari de fum deosebit de importanţa sau altor factori indicind un început de incendiu într-una din încăperile de protejat. Dispozitivele care reactioneaza la temperatura aerului trebuie să între în acţiune la o temperatura de cel puţin 57°C (135°F) şi de 74°C (165°F) cel mult atunci cînd ridicarea temperaturii nu depăşeşte 1°C (1,8°F) pe minut. Administraţia poate mari temperatura la care dispozitivul se pune în funcţiune pînă la 30°C (54°F) deasupra temperaturii maxime prevăzută la partea superioară a incaperii în cazul bucătăriilor şi spaţiilor de aceeaşi natura unde temperatura inconjuratoare este normal ridicată. Dispozitivele care reactioneaza la o concentrare a fumului trebuie să între în acţiune cînd intensitatea unei raze luminoase scade în proporţia determinata de administraţie. Administraţia este libera sa accepte alte metode de punere în funcţiune avînd aceeaşi eficacitate. Dispozitivele de detectare nu trebuie să fie utilizate în alte scopuri decît detectarea incendiului. d) Funcţionarea detectoarelorDetectoarele pot declansa alarma fie prin stabilirea sau prin întreruperea unui contact electric, fie prin orice alta metoda corespunzătoare. Ele trebuie să fie plasate la înălţime şi corespunzător protejate contra socurilor şi riscurilor de avariere. Ele trebuie să poată fi utilizate în aer marin şi să se găsească într-un loc descoperit, la distanta de orice traversa sau alt obiect susceptibil sa împiedice gazele fierbinti sau fumul sa ajungă pînă la elementul sensibil. Detectoarele care funcţionează prin stabilirea unui contact trebuie să fie de tip cu contact prevăzut cu plomba şi circuitul trebuie să fie prevăzut în permanenta cu un dispozitiv de control capabil sa semnaleze orice defectiune. e) Repartizarea detectoarelorTrebuie sa existe cel puţin un detector în fiecare încăpere unde aceasta instalatie se impune şi cel puţin un detector la 37 metri patrati (400 picioare patrate) de suprafaţa de punte. În marile compartimente detectoarele trebuie să fie dispuse regulat în asa fel încît sa nu se găsească la mai mult de 9 metri (30 picioare) unele de altele sau la mai mult de 4,5 metri (15 picioare) de un perete. f) Sursa de energieNumărul surselor de energie care alimentează aparatele electrice utilizate pentru funcţionarea dispozitivului de alarma şi de detectarea incendiului nu trebuie să fie mai mic de doua. Una dintre ele este obligatoriu să fie o sursa de energie de ajutor. Curentul trebuie să fie adus prin cabluri distincte, exclusiv rezervate acestei intrebuintari şi racordate la comutatorul situat în postul de securitate unde se găseşte sistemul de detectare a incendiului. Instalatia electrica trebuie să fie dispusă în asa fel încît sa nu traverseze bucătăriile, compartimentele maşinilor şi alte încăperi închise care prezintă un risc de incendiu important, decît numai în măsura în care aceasta este necesar pentru a asigura detectarea incendiului în aceste încăperi sau pentru a ajunge la tabloul respectiv. g) Dispoziţii referitoare la controale etc. i) Trebuie să se afiseze lîngă fiecare indicator o lista sau un plan al spaţiilor deservite de fiecare secţiune cu indicarea poziţiei lor. Instrucţiuni corespunzătoare trebuie să fie date pentru controlul şi întreţinerea dispozitivului;îi) trebuie să fie luate măsuri pentru a fi posibila expunerea detectoarelor la aer cald sau la fum, în scopul de a verifica buna funcţionare a detectoarelor şi indicatoarelor. h) Capete de detectoare de schimbPentru fiecare secţiune trebuie să se prevadă capete de detectoare de schimb într-un număr considerat suficient de către administraţie.REGULA 122: Planuri privind lupta contra incendiuluiPlanuri de ansamblu trebuie să fie afişate în permanenta pentru uzul ofiţerilor aratind pentru fiecare punte dispoziţia posturilor de securitate, amplasarea diverselor secţiuni limitate prin compartimentari de tipul A şi secţiuni limitate prin compartimentari de tipul B (dacă acestea exista), ca şi toate informaţiile utile asupra avertizoarelor de incendiu, dispozitivelor de detectare, dispozitivelor automate cu apa pulverizata (dacă acestea exista), dispozitivelor de stingerea incendiului, mijloacelor de acces în diverse compartimente, punti etc., şi asupra instalaţiei de ventilaţie, inclusiv poziţia voletilor de închidere, poziţia organelor de comanda şi numerelor de identificare a ventilatoarelor deservind fiecare zona. O alta posibilitate lăsată la aprecierea administraţiei consta în a autoriza prezentarea informaţiilor menţionate mai sus sub forma unei broşuri din care se va remite un exemplar fiecărui ofiţer şi un exemplar trebuie să fie în orice moment disponibil la bord într-un loc accesibil. Planurile şi brosurile trebuie să fie ţinute la zi, orice modificare fiind transcrisă în cel mai scurt termen. În plus, instrucţiuni relative la întreţinerea şi funcţionarea ansamblului de materiale şi instalaţii de bord permitind lupta contra incendiului şi limitarea lui trebuie să fie reunite într-un singur volum păstrat la bord într-un loc imediat accesibil.REGULA 123: EchivalenteDe fiecare data cînd s-a prevăzut în aceasta parte a prezentului capitol un tip determinat de aparat, de agent extinctor sau de instalatie, orice alt tip de aparat sau de instalatie etc. poate fi autorizat dacă administraţia considera că nu este mai puţin eficace.  +  Anexa IV REGULA 64 a) îi) Trebuie să fie prevăzute avertizoare sau detectoare de incendiu aprobate care semnalizeaza automat în unul sau mai multe puncte sau posturi corespunzătoare prezenta, reală sau probabila, a unui incendiu ca şi a amplasamentului sau în orice parte a navei, pe care administraţia o considera că nu este accesibila serviciului de rond; aceasta dispoziţie nu este obligatorie în cazul în care administraţia este convinsa ca nava efectuează voiaje de o durată atît de scurta încît ar fi neraţional să se ceara aplicarea ei.REGULA 64 a) iii)În timpul întregii durate a traversarilor şi a stationarilor în port (în afară de cazul cînd nu este în serviciu), orice nava care este noua sau nu, trebuie să fie prevăzută cu personal şi cu materialul necesar pentru ca orice alarma de incendiu să fie imediat primită de un membru responsabil al echipajului.REGULA 64 j): Echipamente de pompier şi echipamente individuale i) Numărul minim de echipamente de pompier conforme dispoziţiilor regulii 63 din prezentul capitol şi de seturi de echipamente individuale suplimentare cuprinzînd fiecare elementele enumerate la alineatele a) i), îi) şi iii) din aceasta regula, care trebuie să se găsească la bordul tuturor navelor de pasageri este următorul:1) doua echipamente de pompier;2) în plus, un număr de echipamente de pompier şi seturi de echipamente individuale, conţinînd fiecare elementele enumerate la alineatele a) i), îi şi iii) din regula 63 din prezentul capitol, în raport cu lungimea totală a tuturor încăperilor de pasageri şi a încăperilor de serviciu, socotind cîte doua echipamente de pompier şi doua seturi de echipamente individuale pentru 80 metri (262 picioare) lungime sau fracţiuni din aceasta lungime; aceste echipamente trebuie să se găsească pe puntea unde sînt construite încăperile în cauza sau, dacă sînt mai multe, pe aceea unde suma lungimilor este cea mai mare;îi) pentru fiecare echipament de pompier conţinînd un aparat respirator autonom conform dispoziţiilor regulii 63, alineatul b) din prezentul capitol, trebuie să existe butelii de schimb în număr considerat suficient de către administraţie;iii) echipamentul de pompier şi echipamentele individuale trebuie să fie depozitate în locuri suficient de indepartate unele de altele şi menţinute în stare de serviciu. În fiecare din aceste locuri, trebuie să se găsească minimum doua echipamente de pompier şi un echipament individual.REGULA 70: Planuri privind lupta contra incendiuluiPlanuri de ansamblu trebuie să fie afişate în permanenta pe toate navele pentru uzul ofiţerilor aratind pentru fiecare punte dispoziţia posturilor de securitate, amplasamentul diverselor secţiuni de incendiu limitate prin pereţi rezistenti la foc şi amplasamentul secţiunilor limitate prin pereţi-ecrane (dacă exista), ca şi toate informaţiile utile asupra avertizoarelor de incendiu, dispozitivelor de detectare, dispozitivelor automate cu apa pulverizata (cînd este cazul), dispozitivelor de stingerea incendiului, mijloacelor de acces la diverse compartimente, punti etc. şi asupra instalaţiei de ventilaţie, inclusiv detalii asupra comenzilor principale, poziţiei voletilor de închidere şi numerelor de identificare a ventilatoarelor deservind fiecare secţiune. O alta posibilitate lăsată la aprecierea administraţiei consta în a autoriza prezentarea informaţiilor menţionate mai sus sub forma unor broşuri din care se remite un exemplar fiecărui ofiţer şi un exemplar trebuie să fie în orice moment disponibil la bord într-un loc accesibil. Planurile şi brosurile trebuie să fie ţinute la zi, orice modificare fiind transcrisă în cel mai scurt timp. În plus, instrucţiuni relative la întreţinerea şi funcţionarea ansamblului de materiale şi instalaţii de la bord permitind lupta contra incendiului şi limitarea lui trebuie să fie reunite într-un singur volum şi plasate la bord într-un loc accesibil unde să fie imediat disponibile.REGULA 25: Lista de apel şi consemne în caz de urgenta a) Funcţiuni speciale de îndeplinit în caz de urgenta trebuie să fie hotărîte pentru fiecare membru al echipajului. b) Rolul de apel trebuie să fixeze aceste funcţiuni speciale şi sa indice, în special, la care post va trebui să se ducă fiecare om, ca şi funcţiunile pe care trebuie să le îndeplinească. c) Rolul de apel al fiecărei nave de pasageri trebuie să fie redactat sub o formă aprobată de administraţie. d) Rolul de apel trebuie să fie gata înainte de plecarea navei. El este afişat în diverse locuri ale navei, şi în special în încăperile echipajului. e) Rolul de apel trebuie să fixeze funcţiunile diversilor membri ai echipajului în ceea ce priveşte: i) închiderea portilor etanse, ale valvulelor; dispozitivele de închidere a scurgerilor în punte şi sistemul de protecţie contra incendiului;îi) echipamentul ambarcatiunilor de salvare (inclusiv aparatul de radio portativ pentru ambarcatiunea de salvare) şi alte ustensile de salvare în general;iii) lansarea la apa a ambarcatiunilor; iv) prepararea generală a altor ustensile de salvare; v) adunarea pasagerilor; şi vi) stingerea incendiului, ţinînd cont de planurile privind lupta contra incendiului. f) Rolul de apel trebuie să stabilească diversele sarcini hotărîte membrilor personalului de serviciu general în privinta pasagerilor, în caz de urgenta. Acest personal trebuie în principal: i) sa avertizeze pasagerii;îi) sa verifice dacă aceştia sînt imbracati şi dacă şi-au pus centurile de salvare în mod corect;iii) sa reunească pasagerii la posturile de adunare; iv) sa menţină ordinea în culoare şi scări şi sa controleze, în general, miscarile pasagerilor; şi v) sa verifice dacă proviziile ambalate au fost puse în ambarcatiuni. g) Printre amănuntele date de rolul de apel asupra stingerii incendiului conform alineatului e) vi) din prezenta regula trebuie să figureze: i) efectivul echipelor de incendiu;îi) sarcinile speciale aferente la pornirea aparatelor şi instalaţiilor de lupta contra incendiului. h) Rolul de apel trebuie să prevadă semnale distincte pentru apelul întregului echipaj la posturile de ambarcare şi de incendiu, şi sa indice caracteristicile lor. Aceste semnale sînt date cu sifleea sau cu sirena şi, cu excepţia navelor de pasageri efectuind voiaje internaţionale scurte şi navelor de marfa de o lungime mai mica de 45,7 metri (150 picioare), ele sînt completate cu alte semnale produse electric. Toate aceste semnale sînt emise de la puntea de comanda.REGULA 26 a) iv)Datele la care apelurile au avut loc ca şi darea de seama a oricărui exerciţiu de antrenament de lupta contra incendiului efectuat la bord trebuie să figureze în jurnalul de bord prescris de administraţie şi dacă, în timpul unei saptamini oarecare (pentru navele de pasageri) sau a unei luni (pentru navele de marfa) nu s-a făcut nici un apel sau numai un apel parţial, se vor menţiona în jurnalul de bord condiţiile şi natura acestui apel. Dările de seama ale inspecţiilor referitoare la echipamentul ambarcatiunilor aflate la bordul navelor de marfa vor fi înscrise în jurnalul de bord care va menţiona de asemenea ocaziile cînd ambarcatiunile de salvare au fost scoase în afară bordajelor şi lăsate la apa conform alineatului c) din prezenta regula.  +  Anexa V REGULA 35 a) i) Toate navele de marfa excepţind navele folosite ca nave uzine la pescuitul balenelor, la transformarea sau la conservarea produselor pescuitului şi navele afectate transportului persoanelor folosite în aceste industrii, trebuie să aibă în fiecare bord ambarcatiuni de salvare de o capacitate totală astfel încît să poată primi toate persoanele prezente la bord; în plus, trebuie ca la bord sa existe plute de salvare putind sa primească jumătate din numărul total al acestor persoane.Totuşi, se înţelege ca: în cazul navelor de marfa efectuind voiaje internaţionale între tari limitrofe sau foarte apropiate, dacă administraţia este convinsa ca condiţiile voiajului sînt astfel încît fac neraţional sau inutil transportul obligatoriu al plutelor menţionate în paragraful precedent, ea poate scuti de aceasta obligaţie anumite nave sau anumite categorii de nave;îi) 1) Sub rezerva dispoziţiilor alineatului 2) de mai jos, orice nava tanc de un tonaj brut egal sau mai mare de 3.000 tone trebuie să aibă la bord cel puţin patru ambarcatiuni de salvare dintre care doua la pupa şi doua la mijlocul navei; totuşi, pe navele tanc care sînt lipsite de suprastructuri centrale, toate ambarcatiunile trebuie să fie plasate la pupa.2) Pe navele tanc de un tonaj brut egal sau mai mare de 3.000 tone care sînt lipsite de suprastructuri centrale, administraţia poate autoriza sa nu se instaleze decît doua ambarcatiuni de salvare cu condiţia ca: aa) o ambarcatiune de salvare să se găsească la pupa în fiecare bord al navei; bb) fiecare din aceste ambarcatiuni sa nu depăşească 8,5 metri (sau 28 picioare) lungime; cc) fiecare din aceste ambarcatiuni să fie instalate pe cît posibil mai în faţa şi cel puţin în asa fel încît partea pupa a ambarcatiunii să fie situata în raport cu partea din faţa a elicei la o distanta de o dată şi jumătate lungimea ambarcatiunei; dd) fiecare din aceste ambarcatiuni să fie instalata atît de aproape de nivelul mariii cît este de prudent şi practic posibil de a o face.REGULA 35 c)Toate navele de marfa, de o lungime egala sau mai mare de 150 metri (sau 492 picioare) care sînt lipsite de suprastructuri centrale, trebuie să aibă la bord, în plus faţă de cele prevăzute la alineatul a) i) din prezenta regula, o pluta de salvare putind transporta cel puţin 6 persoane; aceasta trebuie să fie plasata cît mai la prova posibil şi raţional.  +  Anexa VI REGULA 2 g)Expresiile "Staţii radiotelefonice", "Instalaţii radiotelefonice" şi "Servicii de ascultare radiotelefonice" se referă, în afară indicaţiilor contrare, la radiotelefonia pe unde hectometrice.REGULA 7 bis: Serviciu de ascultare radiotelefonic pe unde metriceLa bordul oricărei nave prevăzute cu o statie radiotelefonica cu unde metrice conform regulii 18 din capitolul V, ascultarea trebuie să fie asigurată pe puntea de comanda în timpul perioadelor şi pe canalele pe care le poate prescrie guvernul contractant vizat în numita regula.REGULA 15 bis: Staţii radiotelefonice pe unde metrice a) Cînd o nava dispune de o statie radiotelefonica pe unde metrice conform regulii 18 din capitolul V, aceasta statie trebuie să fie situata în partea superioară a navei şi să aibă o instalatie radiotelefonica pe unde metrice raspunzind dispoziţiilor prezentei reguli şi constind dintr-un emitator şi un receptor, o sursa de energie suficienta pentru a le face sa funcţioneze la puterea lor nominală şi o antena permitind sa transmită şi sa primească în mod eficace semnalele pe frecventele de funcţionare. b) o astfel de instalatie pe unde metrice trebuie să satisfacă condiţiile definite în Regulamentul radiocomunicatiilor pentru materialul utilizat în Serviciul mobil maritim internaţional radiotelefonic pe unde metrice; ea trebuie să poată funcţiona pe lungimile specificate în numitul regulament, în condiţiile pe care poate să le prescrie guvernul contractant vizat în regula 18 din capitolul V. c) Guvernul contractant nu trebuie în nici un caz sa prescrie ca puterea undei purtătoare a emitatorului să fie mai mare de 10 wati. Antena trebuie pe cît posibil să fie plasata în asa fel încît să fie complet degajata în toate direcţiile.*)----------- Notă *) Cu titlu de indicaţie este admis ca fiecare nava să fie prevăzută cu o antena cu amplificator, cu polarizare verticala, instalata la o înălţime nominală de 9,15 metri (30 picioare) deasupra apei, cu un emitator avînd o putere la ieşire de 10 wati şi un receptor avînd o sensibilitate de 2 microvolti la bornele de intrare, cu un raport semnal-zgomot de 20 db. d) Comanda canalelor pe unde metrice cerute pentru securitatea navigaţiei trebuie să fie imediat accesibila pe puntea de comanda, lîngă postul de unde nava este în mod obişnuit guvernata. La nevoie, este util de a pregati de asemenea posibilitatea utilizării legăturii radiotelefonice de pe aripile puntii de comanda.REGULA 18: Staţii radiotelefonice pe unde metriceCînd un guvern contractant impune navelor circulind într-o zona depinzînd de suveranitatea sa de a dispune de o statie radiotelefonica pe unde metrice utilizate în legături cu un sistem pe care l-a stabilit în scopul ameliorării securităţii navigaţiei, aceasta instalatie trebuie să satisfacă regula 15 bis din capitolul IV şi să fie exploatată conform regulii 7 bis din capitolul IV.-------