HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 21 decembrie 2016privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 30 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (2) și al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, denumită în continuare Agenția, se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E.(2) Agenția are sediul în municipiul București.  +  Articolul 2 Agenția are următoarele atribuții:a) implementează proiecte în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare, prin consultare și cooperare cu direcțiile din cadrul M.A.E. și al misiunilor diplomatice ale României;b) monitorizează modul de implementare a programului multianual strategic de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară;c) asigură expertiza de specialitate în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară - studii, analize, lucrări de specialitate - pentru M.A.E. sau, la cerere, pentru alte instituții publice sau private din România ori din alte state cu care există acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizații internaționale;d) facilitează transferul de expertiză din cadrul instituțiilor și autorităților publice către statele beneficiare;e) încheie protocoale de colaborare în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară;f) utilizează fondurile din bugetul aprobat cu destinația cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară prin implementare directă sau indirectă, conform legislației în vigoare;g) asigură monitorizarea și evaluarea proiectelor și programelor derulate prin intermediul Agenției;h) raportează anual și ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, activitățile realizate în cadrul politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, finanțate din fonduri publice;i) asigură secretariatul tehnic pentru întrunirile Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară;j) asigură vizibilitatea acțiunilor în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare;k) participă la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E.;l) editează publicații;m) îndeplinește orice alte activități în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară stabilite de ministrul afacerilor externe.  +  Articolul 3(1) Agenția este condusă de un director general, numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului afacerilor externe, în condițiile legii.(2) Directorul general al Agenției este ordonator terțiar de credite, calitate care poate fi delegată în condițiile legii.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii și instrucțiuni și răspunde în fața ministrului afacerilor externe pentru întreaga activitate a Agenției. Deciziile și instrucțiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Agenției se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Directorul general reprezintă Agenția în raporturile cu terții, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(5) Abrogat. (la 14-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost abrogat de Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (6) Directorul general adjunct este numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului afacerilor externe.(7) Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției se aprobă prin decizie a directorului general.  +  Articolul 4(1) Evaluarea calității managementului Agenției se face anual, printr-un audit extern independent.(2) Finanțarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenției. Selectarea entității care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(3) Raportul de audit se întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, referiri la modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea activității, asumarea responsabilităților de către conducerea Agenției, necesitatea de suplimentare a posturilor Agenției sau de reorganizare internă a acesteia.(4) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, directorul general al Agenției procedează la comunicarea acestuia ministrului afacerilor externe.(5) Primul raport de audit se realizează în anul calendaristic imediat următor celui în care Agenția a devenit operațională și a funcționat minimum 9 luni.  +  Articolul 5(1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Agenție este de 30.(2) Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) În cadrul acesteia, prin decizia directorului general, se pot înființa birouri, în condițiile prevăzute de lege, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat.(4) Personalul din cadrul Agenției este încadrat cu personal pe funcții de execuție specifice M.A.E.(5) Încadrarea personalului în numărul de posturi și în structura organizatorică se face în temeiul și cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.(6) Salarizarea personalului Agenției se face în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se face de la bugetul de stat prin bugetul M.A.E. și din venituri proprii.(2) Agenția poate dobândi bunuri mobile sau imobile, cu respectarea condițiilor legale.  +  Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1În subordinea M.A.E. funcționează Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, instituție publică cu personalitate juridică. Activitatea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare este finanțată din subvenții acordate de la bugetul de stat și din venituri proprii.2. În anexa nr. 2, la punctul II, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4, cu următorul cuprins:4. Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (30 de posturi).  +  Articolul 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 21 decembrie 2016. Nr. 1.006.  +  Anexa
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare
  ┌────────────────────────────────────┐ │Numărul maxim de posturi este de 30.│ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │ Director General │ └────────────┬───────────┘ ┌────────────┴───────────┐ │Director General Adjunct│ └────────────┬───────────┘ ┌───────────────────────┼──────────────────────┐ │ │ │┌───────────────┴────────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌────────────┴───────────┐│Serviciu financiar-contabil,│ │ Serviciu │ │ Serviciu programe de ││administrativ, resurse umane│ │implementare│ │cooperare internațională││ și juridic │ │ proiecte │ │ pentru dezvoltare │└────────────────────────────┘ └────────────┘ └────────────────────────┘
  ---------