HOTĂRÂRE nr. 880 din 28 iulie 2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 17 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Institutul Diplomatic Român este instituție publică cu personalitate juridică și funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.(2) Institutul Diplomatic Român are sediul în municipiul București, asigurat cu titlu gratuit de Ministerul Afacerilor Externe, care este autorizat să închirieze un imobil în acest scop.(3) Institutul Diplomatic Român nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supus dispozițiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.(4) Institutul Diplomatic Român are siglă proprie.  +  Articolul 2(1) Institutul Diplomatic Român are drept obiect de activitate:a) colaborarea la organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României;b) formarea profesională pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe;b^1) organizarea, la cerere, contra unei taxe de studii, a unor cursuri în vederea formării, pregătirii și perfecționării în domeniul relațiilor internaționale a unor persoane din cadrul instituțiilor administrației publice sau din sistemul privat, din țară ori din străinătate; (la 18-04-2006, Lit. b^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 18 aprilie 2006. ) c) furnizarea de expertiză de specialitate în domeniul relațiilor internaționale - studii, analize, lucrări de specialitate - pentru Ministerul Afacerilor Externe sau, la cerere și cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pentru alte instituții publice sau private din România ori din alte state cu care există acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizații internaționale;d) editarea, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, a colecțiilor de documente diplomatice și a memorialisticii diplomatice;e) organizarea și funcționarea Bibliotecii Ministerului Afacerilor Externe;f) alte activități stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.(2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Institutul Diplomatic Român:a) organizează programul de pregătire și perfecționare în domeniul diplomatic și consular a membrilor Corpului diplomatic și consular al României și pentru alte categorii de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și programul de pregătire în domeniul relațiilor internaționale a unor persoane din cadrul instituțiilor administrației publice sau din sistemul privat, din țară ori din străinătate; (la 18-04-2006, Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 18 aprilie 2006. ) b) organizează, pe bază de concursuri de proiecte, realizarea unor studii în domenii de expertiză prioritare definite de Ministerul Afacerilor Externe, la care pot participa universități de profil din țară și din străinătate, centre de cercetare afiliate unităților de învățământ superior, institute de cercetare ale Academiei Române, institute aflate în subordinea ministerelor, având ca obiect cercetarea în domenii conexe relațiilor internaționale, personal de cercetare care își desfășoară activitatea în cadrul sistemului național de cercetare-dezvoltare sau în mod individual;c) inițiază publicarea unor studii de specialitate în domeniul relațiilor internaționale, al dreptului internațional sau care reflectă activitatea participanților la ciclurile de pregătire profesională.(3) Pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2) Institutul Diplomatic Român poate folosi, pe bază de convenții civile de prestări de servicii, personalul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, al universităților din țară și din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române și al altor institute sau centre de pregătire profesională.(4) Încheierea oricăror forme de colaborare, cooperare sau parteneriat ale Institutului Diplomatic Român cu persoane juridice din țară sau din străinătate, precum și participarea directorului general al institutului la acțiuni, congrese, întâlniri sau alte evenimente internaționale se fac cu aprobarea prealabilă a președintelui institutului. (la 14-01-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 3Institutul Diplomatic Român atestă desfășurarea programelor aferente obiectului său de activitate prin certificate specifice.  +  Articolul 4(1) Organele de conducere ale Institutului Diplomatic Român sunt:a) președintele;b) Consiliul diplomatic;c) Colegiul director.(2) Președintele Institutului Diplomatic Român este, de drept, ministrul afacerilor externe. Președintele face parte din Consiliul diplomatic. (la 14-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (3) Consiliul diplomatic este format din miniștrii afacerilor externe ai României după anul 1989. Secretarii de stat și subsecretarii de stat aflați în funcție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pot participa la lucrările Consiliului diplomatic. Consiliul diplomatic definește cadrul general de acțiune al Institutului Diplomatic Român, în concordanță cu obiectivele stabilite prin prezenta hotărâre.(4) Colegiul director asigură conducerea operativă a Institutului Diplomatic Român și este numit de președinte. Colegiul director este format dintr-un director general, 2 directori, având atribuții în domeniul formării profesionale, respectiv al furnizării de expertiză pentru Ministerul Afacerilor Externe, și alți 2 membri având atribuții de conducere în cadrul Institutului Diplomatic Român. Colegiul director adoptă Carta Institutului Diplomatic Român, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia și aprobă statul de funcții al instituției. (la 14-01-2020, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (5) Directorul general al colegiului reprezintă Institutul Diplomatic Român în raporturile cu terții, precum și în justiție. Directorul general al Colegiului director are calitatea de ordonator terțiar de credite. (la 14-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică a Institutului Diplomatic Român și componența Colegiului director se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.(2) Salarizarea personalului Institutului Diplomatic Român se face în condițiile legii.  +  Articolul 6Institutul Diplomatic Român organizează următoarele cicluri de pregătire profesională:a) cursuri de lungă durată, destinate persoanelor admise la concursul de intrare în Ministerul Afacerilor Externe;b) cursuri de scurtă durată, destinate categoriilor de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit solicitărilor venite din partea acestui minister;c) cursuri de specialitate, destinate membrilor Corpului diplomatic și consular al României care urmează a fi trimiși în misiune permanentă în străinătate și persoanelor care urmează a fi trimise de statul român în calitate de funcționari la organizații interguvernamentale și internaționale;d) cursuri la distanță, destinate membrilor Corpului diplomatic și consular al României, aflați în misiune permanentă în străinătate, precum și persoanelor trimise de statul român în calitate de funcționari la organizații interguvernamentale și internaționale.e) cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul relațiilor internaționale, potrivit art. 2 alin. (1) lit. b^1), inclusiv pentru diplomați străini, membri ai corpului diplomatic acreditat în România sau recomandați de ministerele afacerilor externe din statele care întrețin relații diplomatice cu România. Atestarea formării, pregătirii și perfecționării profesionale a absolvenților se face prin eliberarea de certificate de absolvire a cursurilor.Finalizarea acestor cursuri nu conferă absolvenților drepturile prevăzute de Statutul Corpului diplomatic și consular al României. (la 18-04-2006, Lit. e) a art. 6 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 18 aprilie 2006. )  +  Articolul 7Toate categoriile de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de cel puțin un ciclu de pregătire profesională de tipul celor menționate în prezenta hotărâre, o dată la 3 ani.  +  Articolul 8(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Institutului Diplomatic Român se face din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Veniturile proprii ale Institutului Diplomatic Român se pot constitui și din sponsorizări, donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, taxe pentru serviciile de formare, pregătire și perfecționare profesională și pentru serviciile de furnizare de expertiză oferite în afara Ministerului Afacerilor Externe, precum și din publicații, programe de asistență externă, contracte de cercetare sau alte surse, potrivit legislației în vigoare. (la 18-04-2006, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 18 aprilie 2006. ) (3) Institutul Diplomatic Român poate dobândi bunuri mobile sau imobile, cu respectarea condițiilor legale.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul Academiei Diplomatice și al Institutului Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu" va fi preluat de Institutul Diplomatic Român pe bază de protocol de predare-preluare, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 10(1) Numărul maxim de posturi al Institutului Diplomatic Român este de 36. Posturile se ocupă pe bază de concurs. Comisia de concurs se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe. (la 08-12-2009, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.423 din 18 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 8 decembrie 2009. ) (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul Academiei Diplomatice și al Institutului Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu" se disponibilizează. Personalul disponibilizat poate fi reangajat, în condițiile legii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10^1Pentru realizarea activităților specifice Institutul Diplomatic Român are în dotare un număr de două autoturisme, cu un consum mediu normat de carburanți de 200 litri/lună/autovehicul. (la 27-10-2005, Art. 10^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 13 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 octombrie 2005. )  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 99/2002 privind organizarea și funcționarea Academiei Diplomatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.384/2004 privind editarea Colecției naționale de documente diplomatice românești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 9 septembrie 2004;d) pct. II.2 din anexa nr. 2 "Instituții de învățământ superior particular acreditate" la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare;e) orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 28 iulie 2005.Nr. 880.------