SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 1 iulie 2014acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.121/1.075/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 667 din 11 septembrie 2014.
  (la 13-01-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )  +  Capitolul I Baza legală  +  Articolul 1(1) Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, denumită în continuare schemă, cuprinde condițiile de acordare a ajutoarelor de stat, pentru acoperirea, în perioada 2014-30 iunie 2020, a costurilor înregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (2) Prezenta schemă este exceptată de la obligația notificării conform prevederilor Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.  +  Articolul 2Prezenta schemă este elaborată având în vedere următoarele acte normative:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007;b) Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general;c) Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;d) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare;e) Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Analiza ajutorului de stat sub forma compensării serviciului de interes economic general  +  Articolul 3(1) Compensarea, acordată potrivit prezentei scheme, nu depășește costurile aferente serviciului de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice prin sisteme centralizate către populație.(2) Veniturile din prestarea serviciilor publice reprezentate de livrarea energiei termice la prețuri/tarife reglementate către consumatori sunt mai mici decât costurile pe care le implică aceste activități, astfel încât se înregistrează pierderi din prestarea serviciului public. Întrucât societățile sunt obligate să țină contabilitatea de gestiune cu înregistrarea separată a activităților desfășurate, se elimină orice posibilă compensare încrucișată. Pentru fiecare dintre activitățile de alimentare cu energie termică sunt emise licențe distincte, care prevăd expres obligativitatea contabilității de gestiune cu înregistrare separată pe fiecare activitate de interes economic general (producere, transport, distribuție și furnizare energie termică).(3) În perioada 2006-2013 activitatea de prestare a serviciului public general a înregistrat pierderi cauzate de tarifele de producere, transport, distribuție, furnizare de energie termică stabilite de autoritățile de reglementare pentru energia termică livrată populației și costurile reale înregistrate în activitatea operatorilor economici.Incapacitatea operatorilor economici de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică a fost dovedită în perioada 2014-2019 și pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 se previzionează aceeași situație. (la 13-01-2020, Teza finală a Alineatului (3) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (4) În vederea soluționării situației financiare dificile, cauzate de costurile ridicate din prestarea serviciului de interes economic general, ajutorul de stat prevăzut în prezenta schemă, acordat de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, are în vedere acoperirea acestor costuri.  +  Capitolul III Încredințarea serviciului  +  Articolul 4(1) Prestarea serviciilor publice de interes economic general are la bază licențe emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E., și/sau Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.(2) Încredințarea serviciului public de interes economic general se realizează de autoritățile publice locale, conform legii.  +  Capitolul IV Durata de aplicare a schemei  +  Articolul 5Schema de ajutor de stat se aplică în perioada 2014-30 iunie 2020 pentru compensarea costurilor din prestarea serviciului de interes economic general. (la 13-01-2020, Articolul 5 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )  +  Capitolul V Bugetul, numărul de beneficiari și cuantumul compensării  +  Articolul 6Valoarea estimată a ajutorului de stat care va fi acordat potrivit prezentei scheme este de:a) în perioada 2014-2019: 2.570 milioane lei;b) în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020: 373 milioane lei. (la 13-01-2020, Articolul 6 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )  +  Articolul 7Numărul estimat al beneficiarilor schemei este de maximum 55 de operatori economici.  +  Articolul 8Cuantumul alocărilor de ajutor de stat sub forma compensării nu va depăși suma necesară acoperirii totale a costurilor nete suportate pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil.  +  Articolul 9Cuantumul compensării include toate avantajele acordate de stat din resurse ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale sau ale altor organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivităților locale, indiferent de forma acestora.  +  Articolul 10Costurile care sunt luate în considerare cuprind toate costurile suportate pentru prestarea serviciului de interes economic general. Acestea se calculează pe baza unor principii de contabilizare a costurilor general acceptate, după cum urmează:a) atunci când activitățile întreprinderii în cauză se limitează la serviciul de interes economic general, se pot lua în calcul toate costurile acesteia;b) atunci când întreprinderea desfășoară și alte activități care nu intră în domeniul de aplicare al serviciului de interes economic general, se iau în calcul numai costurile legate de serviciul de interes economic general;c) costurile aferente serviciului de interes economic general pot acoperi toate costurile directe suportate pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general și o contribuție proporțională la costuri, comună atât serviciului de interes economic general, cât și altor activități;d) costurile legate de investiții, cu precădere cele privind infrastructura, pot fi luate în calcul atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general.  +  Articolul 11Veniturile care trebuie luate în considerare cuprind cel puțin totalitatea veniturilor obținute din prestarea serviciului de interes economic general, indiferent dacă veniturile respective sunt clasificate sau nu ca ajutor de stat în sensul art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic deține drepturi speciale sau exclusive asociate altor activități decât serviciile de interes economic general pentru care se acordă ajutoare, care generează profituri ce depășesc profitul rezonabil, sau beneficiază de alte avantaje oferite de stat, acestea se includ în cadrul veniturilor, indiferent de clasificarea lor în temeiul art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 12Potrivit art. 5 alin. (5) din Decizia Comisiei 2012/21/UE, profit rezonabil înseamnă rata rentabilității capitalului de care ar avea nevoie, pe întreaga perioadă de atribuire, un operator economic obișnuit ce analizează dacă să furnizeze sau să nu furnizeze serviciul de interes economic general, ținând seama de nivelul de risc.  +  Articolul 13Ajutoarele de stat prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt acordate exclusiv pentru compensarea costurilor generate de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică prin sisteme centralizate.  +  Capitolul VI Scopul și obiectivul schemei  +  Articolul 14Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme au ca scop asigurarea continuității serviciilor de alimentare a populației cu energie termică în sistem centralizat, în condiții de eficiență și siguranță, prin compensarea costurilor generate de obligația de prestare a acestor servicii publice.  +  Articolul 15Obiectivul prezentei scheme constă în compensarea costurilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general în sectorul producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic în sistem centralizat, astfel încât acest serviciu să se desfășoare în condiții de siguranță către populație.  +  Capitolul VII Domeniul de aplicare/Condiții de eligibilitate  +  Secţiunea 1 Domeniu de aplicare  +  Articolul 16Schema de ajutor de stat se aplică operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general: producere, transport, distribuție și furnizare energie termică pentru populație, în sistem centralizat.  +  Articolul 17Furnizori ai ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă sunt unitățile administrativ-teritoriale la nivelul cărora furnizarea energiei termice către populație se asigură în sistem centralizat și unde autoritățile administrației publice locale aprobă prețul local al energiei termice facturate populației mai mic decât prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.  +  Articolul 18Beneficiari ai ajutorului de stat sunt operatorii economici care prestează serviciul public de termoficare și îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta schemă.  +  Articolul 19Operatorii economici care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică populației în sistem centralizat prestează serviciul public în baza licențelor emise de A.N.R.E. și/sau A.N.R.S.C.  +  Articolul 20Operatorii economici beneficiari ai schemei prestează obligația de serviciu public, asigurând funcționarea efectivă a acestor servicii esențiale pentru populație, instituții și operatori economici.  +  Articolul 21Operatorii economici beneficiari ai prezentei scheme au obligația de a vinde agentul termic către consumatori (populație) la prețul local al energiei termice facturate populației, stabilit prin hotărâre a consiliului local, ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor, de regulă, mai mic decât tariful reglementat de autoritatea competentă.  +  Articolul 22Măsurile de sprijin prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă ajutor de stat, cu excepția cazurilor în care sunt întrunite următoarele 4 condiții cumulative:a) întreprinderea beneficiară trebuie să aibă efectiv de îndeplinit obligații privind furnizarea unui serviciu public, iar obligațiile respective trebuie să fie clar definite;b) parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie stabiliți în prealabil, în mod obiectiv și transparent;c) compensația nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, luând în considerare veniturile rezultate și un profit rezonabil;d) în cazul în care selectarea întreprinderii care are de îndeplinit obligații de serviciu public într-un caz concret nu s-a realizat pe baza unei proceduri de achiziții publice care ar permite selecționarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile respective la cel mai mic preț pentru comunitate, nivelul compensației necesare trebuie stabilit pe baza unei analize a costurilor pe care le-ar fi suportat o întreprindere obișnuită, bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloacele adecvate.  +  Secţiunea a 2-a Condiții de eligibilitate  +  Articolul 23(1) Prezenta schemă se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) compensația de care beneficiază pentru obligația de serviciu public nu depășește valoarea anuală de 15 milioane euro, echivalent în lei;b) perioada pentru care le-a fost încredințată prestarea serviciului de interes economic general, respectiv producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică pentru populație, nu depășește 10 ani.(2) În scopul determinării pragurilor menționate la alin. (1), echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb mediu anual, comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru fiecare exercițiu financiar.(3) În cazul în care valoarea compensației variază pe durata de valabilitate a actului de atribuire a serviciului public, valoarea anuală se calculează ca medie a sumelor anuale reprezentând compensația preconizată a fi acordată pe durata de valabilitate a actului de atribuire.  +  Articolul 24(1) În conformitate cu prevederile art. 4 din Decizia Comisiei 2012/21/CE, pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, operatorii economici trebuie să dețină actul/actele prin care li s-a încredințat prestarea serviciilor publice de interes economic general, din care să rezulte:a) conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;b) denumirea întreprinderii și, dacă este cazul, teritoriul în cauză;c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate întreprinderii de către autoritatea care acordă aceste drepturi;d) o descriere a mecanismului de compensare și a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației;e) modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații.(2) Pentru respectarea art. 4 lit. f) din Decizia Comisiei 2012/21/CE, din actul/actele de atribuire a serviciului de interes economic general trebuie să rezulte o trimitere la respectiva decizie.  +  Articolul 25Beneficiarii sunt obligați să țină evidența contabilă separată pentru activitatea de prestare a serviciului de interes economic general pentru care se acordă compensație în cadrul acestei scheme, în cazul în care aceștia desfășoară și alte activități economice și/sau alte servicii de interes economic general.  +  Capitolul VIII Modalități de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 26(1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța numai costurile operatorilor economici cauzate de prestarea serviciilor de interes economic general înregistrate în perioada 2014-2019.(2) Măsurile de ajutor de stat constau în:a) alocarea din bugetele locale ale unităților administrativ- teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, conform art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) se acordă tuturor operatorilor economici care furnizează energie termică pentru populație și reprezintă acoperirea valorică a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.(4) Ajutorul de stat prevăzut la alin. 2 lit. b) se acordă numai operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care asigură serviciul de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general.  +  Articolul 27(1) Măsurile de ajutor de stat prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a) se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație, în vederea:a) finanțării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcură și de combustibil lichid ușor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri;b) achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, numai în situația în care contractele încheiate prevăd astfel de plăți, iar achitarea în avans conduce la obținerea unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate.(2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populației se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1).(3) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a fiecărui an.  +  Capitolul IX Procedura de implementare  +  Articolul 28(1) Autoritățile administrației publice locale care aprobă prețul local al energiei termice facturate populației mai mic decât prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a diferenței dintre prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul local și aprobate prin hotărâre a consiliului local.(3) Pentru acordarea ajutorului de stat sub formele descrise la cap. VIII, operatorul economic depune la aparatul de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale următoarele documente:a) copii ale actelor oficiale prin care i s-a încredințat responsabilitatea pentru funcționarea serviciului de interes economic general, care trebuie să precizeze:– conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;– denumirea întreprinderii și, dacă este cazul, teritoriul în cauză;– natura drepturilor exclusive sau speciale acordate întreprinderii de către autoritatea care acordă aceste drepturi;– descrierea mecanismului de compensare și a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației;– modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații;b) copii de pe bilanțurile contabile aferente celor două exerciții financiare anterioare exercițiului financiar în care i-a fost atribuit serviciul de interes economic general, precum și orice alte documente relevante;c) o declarație pe propria răspundere cu privire la sumele primite în fiecare an pentru compensarea cheltuielilor privind prestarea serviciului de interes economic general, precum și documentele doveditoare, pe care le stabilește furnizorul;d) o declarație prin care argumentează că ajutorul de stat intră în componența costurilor generate de obligația de prestare a serviciilor publice;e) orice alte documente solicitate de furnizor în scopul clarificării situației concrete a operatorului economic care solicită ajutor de stat.(4) Sumele se acordă beneficiarilor după verificarea în prealabil a tuturor documentelor justificative, astfel încât să se evite o eventuală supracompesare.  +  Capitolul X Controlul supracompensării  +  Articolul 29Pentru a evita o supracompensare a serviciului, fiecare unitate administrativ-teritorială furnizoare de ajutor de stat va face verificări anuale ori se va asigura că astfel de verificări sunt făcute pentru a se constata dacă serviciile publice pentru care s-au acordat alocări în cadrul prezentei scheme primesc sau nu compensări mai mari decât cuantumul determinat conform prevederilor art. 8-13.  +  Articolul 30În situația în care se constată supracompensarea serviciului public, unitățile administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat solicită beneficiarului să ramburseze cuantumul aferent acesteia.  +  Articolul 31Când valoarea supracompensării nu depășește 10% din valoarea anuală a compensării calculate conform celor menționate la art. 8-13, aceasta poate fi reportată și scăzută din valoarea compensării aferente anilor următori celui în care sa înregistrat supracompensarea.  +  Capitolul XI Transparență, raportare și monitorizare  +  Articolul 32Prezenta schemă de ajutor de stat va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, și afișată pe pagina de internet a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, la adresa: www.dpfbl.mdrap.ro (la 13-01-2020, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )  +  Articolul 33Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației transmite Consiliului Concurenței spre informare prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării. (la 13-01-2020, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )  +  Articolul 34(1) Unitățile administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat transmit Consiliului Concurenței rapoartele privind ajutoarele de stat acordate potrivit prezentei scheme, cu respectarea Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.(2) Unitățile administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat transmit trimestrial la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației rapoartele de monitorizare întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta schemă. (la 13-01-2020, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (3) Unitățile administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat păstrează informațiile aferente acordării ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul acesteia.  +  Articolul 35(1) Operatorii economici beneficiari țin evidența specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum și baza legală prin care acestea au fost acordate.(2) Operatorii economici beneficiari ai prezentei scheme care desfășoară și alte activități în afară de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică întocmesc registre de evidență contabilă separată care să cuprindă atât costurile și veniturile legate de acest serviciu, cât și costurile și veniturile legate de îndeplinirea altor activități.(3) Operatorii economici beneficiari ai prezentei scheme sunt obligați să arhiveze evidența specifică prevăzută la alin. (1) și (2) și să o păstreze cel puțin 10 ani.  +  Articolul 36La cererea scrisă a Comisiei Europene, unitățile administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat transmit, prin Consiliul Concurenței, toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare pentru a stabili dacă prezenta schemă de ajutor de stat și compensațiile acordate în cadrul acesteia sunt conforme cu Decizia Comisiei 2012/21/UE.  +  Articolul 37Unitățile administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la recuperarea ajutoarelor de stat.  +  Anexa nr. 1la schemăJudețul .......................................Unitatea administrativ-teritorială .....................Data ...................................
  Situația principalilor indicatori privind energia termică furnizată populației
  Luna Cantitate energie termică(apă fierbinte)produsă/cumpărată (în cazul operatorilor revânzători) - Gcal - Preț energie termică producție/transport/ distribuție - lei/Gcal - (inclusiv TVA) Cantitate energie termicăvândută (facturată) populației - Gcal - Preț de facturare populație - lei/Gcal -(inclusiv TVA) Valoare energie termică facturată populației- lei, inclusiv TVA - Sume energie termică încasate de la populație(în luna de raportare, indiferent de vechimea facturii, inclusiv ajutoare de încălzire și penalități) - lei, inclusiv TVA - Sume necesare pentru acoperireadiferențelor de preț energie termică reglementat și prețul de facturare populație (decont subvenții populație) - lei - Sume virate de la bugetul local - lei -
  0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 = 3 x (2-4) 8
  TOTAL
  Luna Cantitate energie termicăfacturată instituțiilor bugetare - Gcal - Sume energie termicăfacturate instituțiilor bugetare - lei, inclusiv TVA - Sume energie termică încasate de la instituții bugetare în luna de raportare, indiferent de vechimea facturii,inclusiv penalități - lei, inclusiv TVA - Cantitate energie termică facturată operatoriloreconomici - Gcal - Sume energie termică facturate operatoriloreconomici - lei, inclusiv TVA - Sume energie termică încasate de la operatorii economici în luna de raportare, indiferent de vechimea facturiiinclusiv penalități - lei, inclusiv TVA - Valoare combustibil utilizat pentru producerea energiei termice (apă fierbinte) - lei, inclusiv TVA -
  0 9 10 11 12 13 14 15
  TOTAL

  Primar,
  .................
   +  Anexa nr. 2la schemăJudețul .......................................Unitatea administrativ-teritorială ................................Data .........................................
  Situația financiară a operatorilor economici ai serviciilor publice de producere și distribuție
  a energiei termice în sistem centralizat pentru populație, la data de .....................
  Denumirea operatorului: ...............................................Numărul de apartamente branșate la data de ............: ..............Grad de branșare (nr. de apartamente branșate la data ................ /nr. de apartamente branșate inițial): .............
  - lei -
  Datorii la ..............- total, din care:
  - buget de stat
  - buget local
  - furnizori combustibili, total, din care:
  - gaze naturale (denumirea furnizorului și valoarea datoriei)
  - păcură (denumirea furnizorului și valoarea datoriei)
  - cărbune (denumirea furnizorului și valoarea datoriei)
  - transport cărbune (denumirea furnizorului și valoarea datoriei)
  - furnizori apă fierbinte (denumirea furnizorului și valoarea datoriei)
  - altele
  - lei -
  Sume de încasat la ..............- total, din care:
  - energie termică populație, inclusiv penalități
  - energie termică operatori economici, inclusiv penalități
  - energie termică instituții publice
  - buget local, din care:
  - subvenție locală aferentă perioadei 1 octombrie 2011-31 martie 2014
  - subvenție locală până la 1 octombrie 2011
  - altele, din care:
  Perioada ............................... (conform datelor preliminare)Venituri totale ................................................ leiCheltuieli totale .............................................. leiRezultat financiar (profit+/pierdere-) ......................... leiPierdere cumulată .............................................. lei
  Director general,
  .....................
   +  Anexa nr. 3la schemăJudețul .......................................Unitatea administrativ-teritorială ............................Data ..............................Situația acordării subvenției locale în perioada ....................
  Nr. crt.Luna Cantitate energie termicăfurnizată populației - Gcal - Valoare energie termicăfurnizată populației - lei - Sume încasate de la populație- lei - Preț energie termică(reglementat) - lei/Gcal - Preț facturare populație - lei/Gcal -Subvenție locală - lei -
  Sume necesare acoperirii diferenței de preț Sume virate de la bugetul local
  0 1 2 3 4 5 6 7 = 2*(5-6) 8
  1.
  2.
  3.
  ....
  TOTAL

  Primar,
  .................
  -----