ORDIN nr. 1.121 din 1 iulie 2014privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Nr. 1.121 din 1 iulie 2014
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Nr. 1.075 din 21 august 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014  (la 13-01-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) Având în vedere prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general,ținând cont de dispozițiile art. 2, 13 și ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, și al art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 13-01-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.411 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )  +  Articolul 2La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, și al ministrului finanțelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
   +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STATacordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciulde interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energieitermice în sistem centralizat către populație