ORDIN nr. 1.879 din 16 decembrie 2019privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, precum și reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 16 decembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 2.506/2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Abrogat. (la 30-12-2019, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.959 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 30 decembrie 2019 )  +  Articolul 3Se aprobă procedurile de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Cererea de acreditare/reacreditare se depune la Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, și va fi însoțită de documentația privind îndeplinirea criteriilor generale și/sau a celor specifice, după caz.(2) Documentația prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității solicitante.(3) Cererea va fi însoțită obligatoriu de lista nominală a responsabililor de formare și, după caz, a directorilor de program sau îndrumătorilor de rezidențiat, cu precizarea specialității, gradului profesional și, după caz, a funcției didactice sau de cercetare.  +  Articolul 5Aprobarea de acreditare/reacreditare se emite de către ministrul sănătății sub forma unui aviz, în baza referatului inițiat de Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică.  +  Articolul 6(1) Coordonatorul de rezidențiat poate avea unul sau mai mulți responsabili de formare, aparținând unităților sanitare care respectă criteriile privind acreditarea și reacreditarea. Coordonatorul poate solicita Ministerului Sănătății completarea listei și cu acele unități sanitare care nu sunt afiliate centrului universitar din care face parte coordonatorul, dar pot însă asigura anumite module, prevăzute în curricula de pregătire.(2) Ministerul Sănătății centralizează și elaborează lista unităților sanitare acreditate în care se desfășoară programele de rezidențiat.(3) Coordonatorul de rezidențiat sau directorul de program de rezidențiat, după caz, selectează din lista prevăzută la alin. (2) responsabilii de formare aferenți, astfel încât să fie acoperită întreaga arie de module de formare a rezidenților din programul de pregătire.(4) Coordonatorii de rezidențiat sau directorul de program de rezidențiat, după caz, au/are obligația să se asigure că rezidenții pot alege, liber, rotațiile de stagii în toate unitățile sanitare acreditate, conform curriculei și în ordinea mediilor.  +  Articolul 7Pentru unitățile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare, procedura de reacreditare se va derula începând cu anul 2020.  +  Articolul 8Pregătirea în rezidențiat în unități sanitare, altele decât cele prevăzute la art. 7, începând cu sesiunea de rezidențiat din data de 8 decembrie 2019, este posibilă numai dacă până la data de 11 ianuarie 2020 solicitanții depun la Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, documentația completă, conform anexei nr. 3. (la 30-12-2019, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.959 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 30 decembrie 2019 )  +  Articolul 9Unitățile sanitare, altele decât cele prevăzute la art. 7, vor putea efectua pregătirea în rezidențiat începând cu data de 1.02.2020 numai după asumarea îndeplinirii tuturor criteriilor necesare acreditării.  +  Articolul 10Pentru anul 2020, unitățile sanitare private care doresc pregătirea rezidenților depun la Ministerul Sănătății până la data de 31.12.2019 o declarație pe propria răspundere, asumată de reprezentantul legal al unității sanitare private, în care declară că întrunește cumulativ criteriile generale prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 11Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară a prezentului ordin se abrogă, în mod expres.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  București, 16 decembrie 2019.Nr. 1.879.  +  Anexa nr. 1
  CRITERIILE DE ACREDITARE ȘI REACREDITARE
  a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat
  Criteriile de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se desfășoară programele de rezidențiat sunt:A. Criterii generaleAcreditarea unei unități sanitare pentru pregătirea în rezidențiat se face pe baza următoarelor criterii:a) acreditarea de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a unității sanitare; b) existența responsabililor de formare dintre cei care dețin funcțiile de șef de secție, șef laborator sau farmacist-șef; c) existența îndrumătorilor de rezidențiat, medici primari sau specialiști, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul specialității respective, care să asigure îndrumarea și formarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv; d) dotarea necesară pentru acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților, cu patologii diverse, astfel încât să asigure acoperirea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice pentru specialitatea în care se acordă acreditarea pentru pregătirea în rezidențiat; e) dovada încadrării de personal specializat, care să îndeplinească atribuțiile ce revin responsabilului de formare și îndrumătorului de rezidențiat pentru a asigura formarea și îndrumarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv; f) unitățile sanitare private vor îndeplini, pe lângă criteriile prevăzute la lit. a)-e), și criteriul existenței în unitate a secțiilor/compartimentelor clinice care asigură asistență medicală. (la 23-12-2019, Litera A. din Anexa nr. 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.879 din 16 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 23 decembrie 2019 ) B. Criterii specifice1. pentru specialitatea medicină de familieUnitățile sanitare în care se desfășoară programe de rezidențiat în specialitatea medicină de familie sunt:a) cabinete medicale individuale de medicină de familie, în care desfășoară activitate medici primari sau specialiști cu minimum 5 ani vechime în specialitatea medicină de familie aflate într-o relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate;b) ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic și tratament și alte structuri medicale încadrate cu medici primari sau specialiști cu minimum 5 ani vechime, confirmați în specialitățile corespondente din curriculă.2. pentru specialitatea medicină de urgențăa) Unitatea de primire a urgențelor funcționează în cadrul unui spital regional sau județean.b) Numărul minim/an al cazurilor critice și al cazurilor de urgență necritice înregistrate în unitatea primiri urgențe este de 20.000 de pacienți.C. Criterii pentru specialitățile medico-dentare: a) existența a cel puțin unui cadru didactic universitar;b) dotarea necesară pentru acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților, cu patologii diverse, astfel încât să asigure acoperirea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice pentru specialitatea în care se acordă acreditarea pentru pregătirea în rezidențiat;c) existența a cel puțin unui îndrumător de rezidențiat, medic dentist primar sau medic dentist specialist cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul specialității respective, care să asigure îndrumarea și formarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv;d) dovada încadrării cu personalul prevăzut la lit. a) și c). (la 10-01-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 8 din 9 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 30-12-2019, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.959 din 30 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 30 decembrie 2019 )  +  Anexa nr. 3
  PROCEDURILE DE ACREDITARE ȘI REACREDITARE
  a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat
  Procedura de acreditare/reacreditare a unităților sanitare interesate să efectueze pregătirea în rezidențiat este următoarea:a) dosarul conținând documentele necesare acreditării/reacreditării, asumate sub semnătură de către reprezentantul legal, se depune la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, după caz, unde își desfășoară activitatea unitatea sanitară;b) direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, după caz, analizează dosarul și înaintează Ministerului Sănătății, în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, propunerea de acreditare/reacreditare în vederea derulării programului de rezidențiat, cu precizarea specialităților pentru care se face acreditarea;c) avizul privind acreditarea/reacreditarea se emite de către ministrul sănătății în baza unui referat inițiat de Centrul de resurse umane în sănătate publică.d) pentru specialitățile medico-dentare, prin excepție de la lit. a) și b), dosarul conținând documentele necesare acreditării/reacreditării, asumate sub semnătură de reprezentantul legal al unității sanitare respective, se depune la direcția de sănătate publică de pe raza teritorială unde își are sediul instituția de învățământ superior acreditată, din domeniul sănătate, unde este încadrat personalul prevăzut la lit. C.a) din anexa nr. 1; (la 10-01-2020, Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 8 din 9 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) e) propunerea de acreditare/reacreditare menționată la lit. d) se înaintează Ministerului Sănătății de către direcția de sănătate publică, în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, cu precizarea specialităților pentru care se face acreditarea. (la 10-01-2020, Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 8 din 9 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )
  -----