HOTĂRÂRE nr. 826 din 28 noiembrie 2019pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Achiziție sistem integrat pentru controlul de securitate"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 3 decembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție sistem integrat pentru controlul de securitate“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient“, obiectivul specific 2.3 „Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor“, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 noiembrie 2019.Nr. 826.  +  ANEXĂ
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
  "Achiziție sistem integrat pentru controlul de securitate"
  Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. (S.N. AIT TV - S.A.) a fost înființată la data de 24 august 1998 prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1998, cu modificările ulterioare. Aeroportul Internațional Timișoara are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor anexe transporturilor aeriene, prin punerea la dispoziție către toți operatorii aerieni a întregii infrastructuri aeroportuare, în legătură cu aterizarea/decolarea navelor, iluminat/balizaj pentru aeronave, pasageri îmbarcați/debarcați, marfă, bagaje, poștă.Printre obiectivele principale ale activității SN AIT TV - S.A. există și următoarele:• coordonarea activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, a traficului de pasageri și de mărfuri, a serviciilor necesare activităților de aviație generală;• asigurarea securității pasagerilor, aeronavelor, instalațiilor, echipamentelor, clădirilor și bunurilor transportate, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniul aviației civile.Datele statistice arată că Aeroportul Internațional Timișoara a fost tranzitat în anul 2017 de 1.621.529 pasageri și a oferit suportul logistic a peste 17.800 de zboruri. În anul 2018, deși două companii aeriene low cost și-au redus drastic activitatea, trendul ascendent al ultimilor ani nu a fost afectat în mod dramatic. În sprijinul acestei afirmații sunt concludente următoarele informații generale privind dinamica traficului aerian de pasageri în perioada 2014-2018, precum și estimarea evoluției pentru anul 2019:Strategia de implementare a obiectivului de achiziții publice privind Sistemul integrat pentru controlul de securitate (SICS) necesar Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia“ include finanțarea din fonduri nerambursabile a acestui proiect și organizarea procedurilor de achiziție publică.De asemenea, prin achiziționarea echipamentelor de securitate se estimează creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului.Sistemul integrat pentru controlul de securitate va dota fluxurile de plecări pasageri existente. În etapa ulterioară, o parte dintre aceste echipamente de securitate vor fi mutate și vor asigura parțial fluxurile de procesare ce se vor realiza în noile construcții din compunerea infrastructurii aeroportuare aflate în stadiul de studiu de fezabilitate (terminalul de plecări externe). El vizează exclusiv activități de natură noneconomică din domeniul securității aeronautice^1. ^1 Îndeplinirea cerințelor pentru transportul aerian prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum și cele precizate în documentele de referință de la primul alineat al acestui punct (pct. 1.1.), care reglementează cadrul legislativ prin care se realizează protecția aviației civile împotriva actelor de intervenție civilă.Achiziția de echipamente/utilaje destinate securității aeronautice se circumscrie prevederilor documentului strategic Master Planul General de Transport al României (MPGT), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, document programatic care prevede în cadrul anexei 10.49 (pag. 967) că, în ceea ce privește Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia“, este necesară achiziția unor „echipamente și utilaje de asistență a navigației, securitate și siguranță conform standardelor MPGT“.Proiectul de investiție se încadrează în perioada de eligibilitate așa cum este descrisă în cadrul Ghidului solicitantului^2 pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - beneficiari publici și privați, care reglementează axa prioritară 2 (A.P.), prioritatea de investiții 7c, obiectivul specific 2.3 (OS), precum și în precizările din Manualul de implementare pentru beneficiari POIM 2014-2020.^2 Emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, pentru Ministerul Transporturilor - Organismul intermediar pentru transport privind: axa prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, prioritatea de investiții 7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, obiectivul specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.Este necesar ca S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. să înlocuiască actualele componente ale sistemului pentru controlul de securitate care sunt achiziționate în principal în anul 2008 și sunt uzate moral și fizic.Această achiziție contribuie la realizarea obiectivul general al strategiei de dezvoltare a aeroportului, la dezvoltarea actualului sistem de transport, de calitate, durabil și eficient și integrarea lui în sistemul multimodal proiectat la nivelul regiunii. Respectând cerințele aplicabile în domeniul securității aviației civile, configurația terminalelor destinate pasagerilor și expedierilor de marfă și poștă, în concordanță cu traficul de pasageri estimat pentru perioada următoare, S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. trebuie să asigure următoarele fluxuri de securitate:a) pasageri curse externe;b) pasageri curse interne;c) bagaje de cală curse externe;d) bagaje de cală curse interne;e) CREW, aviație generală, business;f) persoane, altele decât pasagerii, auto și provizii de aeroport/bord PC1;g) persoane, altele decât pasagerii, auto și provizii de aeroport/bord PC2;h) expedieri marfă și poștă.Echipamentele pentru controlul de securitate care utilizează radiații ionizante sunt conectate la un server care realizează managementul caracteristicilor de exploatare a acestora.Legislația europeană^3 impune ca toate sistemele EDS ce se instalează începând cu 1 septembrie 2014 să corespundă Standardului 3. Perioada de tranziție la noul standard se încheie la data de 1 septembrie 2020. ^3 Conform cap. 12.4.2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației.În acest sens, o viitoare achiziție trebuie să țină cont de viitoarele necesități de eficiență, adaptabilitate și fiabilitate.Sintetic, principalele caracteristici tehnice ale Sistemului integrat pentru controlul de securitate sunt următoarele:
  Nr. crt.Denumirea produsuluiCant. (buc./cpl.)
  1.Echipament de scanare EDS, Standard 3, destinat bagajelor de cală2
  2.Echipament de scanare RX multiview destinat bagajelor de cabină și de cală redundant2
  3.Echipament de scanare EDS CB, nivel C3, destinat bagajelor de cabină 7
  4.Echipament de scanare RX multiview destinat bagajelor de cabină și proviziilor de aeroport/bord agabaritice2
  5.Echipament de scanare RX multiview destinat expedierilor de marfă și poștă1
  6.Echipament de detectare a urmelor de exploziv ETD4
  7.Echipament de detectare a explozivilor lichizi LEDS tip A+B (model integrat sau set)3
  8.Complet poartă detectoare de metale WTMD cu două detectoare de metale portabile HHMD8
  9.Server de management al echipamentelor de securitate1
  Aceste echipamente vor dota actualele fluxuri pentru controlul de securitate și vor fi instalate în actualele terminale destinate pasagerilor, procesării mărfurilor și poștei și în punctele de control acces unde sunt controlate persoanele, altele decât pasagerii, proviziile de aeroport, proviziile de bord și autovehiculele care au acces în PC ZSAR - părțile critice ale zonei de securitate cu acces restricționat.Varianta de dispunere a echipamentelor ține cont de configurarea aeroportului la momentul achiziției și de prezumția că proiectul de investiții „Construire terminal sosiri curse externe pasageri“ aflat în derulare este finalizat și pus în funcțiune.De asemenea, pentru perioada de exploatare a Sistemului integrat pentru controlul de securitate (minimum 120 de luni), inclusiv în perioada de garanție (60 de luni de la data punerii în funcțiune), se va asigura disponibilitatea ca echipamentele achiziționate să fie utilizate în scopul stabilit inițial, în orice alt flux pentru controlul de securitate al aeroportului. Condiția se impune având în vedere că S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. a inițiat procedurile pentru realizarea unui nou terminal de plecări curse externe pasageri, dimensionat constructiv să contribuie la procesarea unui trafic anual de 3.000.000 de pasageri. Acest terminal va prelua o parte din traficul care este procesat prin fluxurile existente și va trebui utilat la același nivel de securitate aeronautică. O parte dintre echipamentele care sunt prezentate în tabelul de mai sus vor fi relocate.  +  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICITitularul: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorBeneficiarul: Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A.Amplasamentul: comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județul Timiș Indicatori tehnico-economici
  - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): (prețuri valabile la data de 25.05.2018; 1 € = 4,6288 lei)mii lei52.910
  - Durata de realizare a investiției:luni 12
  - Capacități
  - echipamente de securitatebuc.30
  - Categorii de echipamente:
  • Echipament de scanare EDS, Standard 3, destinat bagajelor de cală= 2 buc.
  • Echipament de scanare RX multiview destinat bagajelor de cabină și de cală redundant= 2 buc.
  • Echipament de scanare EDS CB, nivel C3, destinat bagajelor de cabină = 7 buc.
  • Echipament de scanare RX multiview destinat bagajelor de cabină și proviziilor de aeroport/bord agabaritice= 2 buc.
  • Echipament de scanare RX multiview destinat expedierilor de marfă și poștă= 1 buc.
  • Echipament de detectare a urmelor de exploziv ETD= 4 buc.
  • Echipament de detectare a explozivilor lichizi LEDS tip A+B (model integrat sau set) = 3 buc.
  • Complet poartă detectoare de metale WTMD cu două detectoare metale portabile HHMD= 8 buc.
  • Server de management al echipamentelor de securitate= 1 buc.
  Finanțarea investiției:Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient“, obiectivul specific 2.3 „Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor“, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ----