DECIZIE nr. 1.429 din 19 noiembrie 2019privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății D EXPERT BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 3 decembrie 2019    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) coroborate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) și ale art. 33 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare,conform dispozițiilor art. 37 alin. (4) și (5), precum și ale art. 65 alin. (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări,în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din 23.10.2019, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 4.978 din 11.10.2019 de aprobare a Referatului de constatare privind propunerea de sancționare cu retragerea autorizației de funcționare a companiilor de brokeraj care nu au respectat prevederile legale privind reluarea activității, potrivit normelor legale în vigoare,a constatat următoarele:Prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 208/2014, Societatea D EXPERT BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a fost sancționată cu interzicerea temporară a exercitării activității.Ca urmare a controlului permanent efectuat de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Asigurări-Reasigurări, în conformitate cu prevederile art. 21^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (38) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, referitor la activitatea Societății D EXPERT BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Intrarea Măceșului nr. 4B, parter, camera 2, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J23/2813/16.09.2013, cod unic de înregistrare 24111308/27.06.2008, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 516/30.09.2008, reprezentată de către domnul Dorobanțu Cezar Gabriel, în calitate de administrator, s-a constatat faptul că aceasta nu și-a îndeplinit obligațiile legale cu privire la reluarea activității.În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi, intermediarii principali a căror activitate este suspendată la acea dată sau care au interzicere temporară a desfășurării activității își pot relua activitatea numai în condițiile respectării acestei legi. În caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară retrage autorizația intermediarilor respectivi.Societatea D EXPERT BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a fost notificată cu privire la nerespectarea prevederilor legale menționate mai sus, dar aceasta nu a transmis niciun răspuns cu privire la aspectele invocate.Astfel, Societatea D EXPERT BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu a făcut dovada îndeplinirii condițiilor în vederea reluării activității în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, respectiv de la data de 11.10.2018, fiind încălcate prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare.Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  +  Articolul 1(1) Se sancționează Societatea D EXPERT BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Otopeni, Intrarea Măceșului nr. 4B, parter, camera 2, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J23/2813/16.09.2013, cod unic de înregistrare 24111308/27.06.2008, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 516/30.09.2008, reprezentată de către domnul Dorobanțu Cezar Gabriel, în calitate de administrator, cu retragerea autorizației de funcționare, precum și cu radierea acesteia din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali și trecerea acesteia în secțiunea II.(2) Societatea are obligația să elimine din denumire sintagma „broker de asigurare reasigurare“ și din obiectul de activitate activitatea de distribuție și alte activități avizate, după caz.  +  Articolul 2(1) Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la Curtea de Apel București în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare.(2) Contestația adresată Curții de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și produce efecte începând cu data publicării.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena-Doina Dascălu
    București, 19 noiembrie 2019.Nr. 1.429.----