ORDIN nr. 209 din 20 noiembrie 2019pentru modificarea și completarea unor ordine emise de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 3 decembrie 2019    Având în vedere dispozițiile:– art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (4),art. 118,art. 119 pct. 3 lit. b) și art. 122 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– art. 30 alin. (3) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a),art. 9 alin. (1) lit. a) și ale art. 10 alin. (1) lit. a),c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11 alineatul (3) litera a), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins: (iv) în situația solicitării autorizației de înființare de către unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora, copia contractului de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale va fi depusă de către concesionar la solicitarea obținerii licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale.2. La articolul 22, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (2^1) Titularul autorizației de înființare/licenței notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora: a) activele corporale destinate activităților autorizate prin autorizația de înființare/licență se vor transmite altei/altor persoane; b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare și de distribuție a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale încheiate cu autoritățile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanți; c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizației de înființare/licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii autorizației de înființare/licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii autorizației de înființare/licenței.3. La articolul 22, alineatul (2^2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2^2) Notificarea prevăzută la alin. (2^1) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care operațiunile respective își produc efectele.4. La articolul 22, după alineatul (2^4) se introduc două noi alineate, alineatele (2^5) și (2^6), cu următorul cuprins: (2^5) Titularii licențelor pentru operarea sistemelor de distribuție, de transport sau de înmagazinare a gazelor naturale notifică ANRE, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua oricare dintre operațiunile prevăzute la alin. (2^1) lit. c).(2^6) În cazul prevăzut la alin. (2^5), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor licențelor.  +  Articolul IICondițiile generale asociate autorizației de înființare, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Titularul autorizației notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale realizate în baza autorizației se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizației se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii autorizației, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii autorizației, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate autorizației.  +  Articolul IIICondițiile generale asociate licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.  +  Articolul IVCondițiile generale asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 18 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.(2) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea sau retragerea licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul VCondițiile generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Titularul licenței notifică autorității competente intenția de a efectua fuziuni, divizări, transformări, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua operațiunile prevăzute la alin. (1) lit. b). (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenței.(5) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul VICondițiile generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Titularul licenței notifică autorității competente intenția de a efectua fuziuni, divizări, transformări, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua operațiunile prevăzute la alin. (1) lit. b). (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenței.(5) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul VIICondițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 24 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Titularul licenței notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/ transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare, de distribuție a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale încheiate cu autoritățile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/ economici;c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Titularul licenței notifică ANRE, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua oricare dintre operațiunile prevăzute la alin. (1) lit. c). (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenței.(5) Efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul VIIICondițiile generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Titularul licenței notifică autorității competente intenția de a efectua fuziuni, divizări, transformări, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua operațiunile prevăzute la alin. (1) lit. b). (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenței.(5) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul IXCondițiile generale asociate licenței pentru activitatea traderului de energie electrică, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 11 martie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 26 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) modificări ale statutului titularului de licență determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social sau a structurii acționariatului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la instituția similară din țara în care titularul licenței are sediul social; în cazul divizării/fuziunii/transformării, se va respecta și condiția de informare prealabilă prevăzută la alin. (3).2. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.(4) Efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea sau retragerea licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul XRegulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 17 martie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Titularul autorizației/licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin autorizație/licență se vor transmite sau vor aparține altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizației/licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii autorizației/licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii autorizației/licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate autorizației/licenței.2. La articolul 35, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Titularii licențelor care au ca obiect realizarea serviciilor de distribuție sau de transport de energie electrică notifică autorității competente, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua operațiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).(4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor licențelor.3. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Capacitățile energetice prevăzute în condițiile specifice asociate unei autorizații de înființare/licențe pot fi transferate de titularul acesteia unei alte persoane fizice sau juridice, în condițiile prezentului articol. Persoana care preia capacitățile energetice prevăzute în condițiile specifice asociate unei licențe poate realiza exploatarea acestora ca urmare a:a) modificării de către ANRE a licenței, în cazul în care deține o licență de același tip cu a titularului de la care a preluat capacitățile energetice, constând în includerea capacităților energetice preluate în condițiile specifice asociate acestei licențe;b) acordării de către ANRE a unei licențe cu caracter provizoriu, în cazul în care nu deține o licență de același tip cu titularul de la care a preluat capacitățile energetice;c) acordării de către ANRE a unei licențe cu caracter definitiv, în cazul în care nu deține o licență de același tip cu titularul de la care a preluat capacitățile energetice.(2) În cazul licențelor care au ca obiect realizarea serviciilor de distribuție sau de transport de energie electrică, titularul licenței care realizează operațiunea de transfer de capacități energetice ce conduce la reducerea valorii capitalului social existent respectă prevederile art. 35 alin. (3) și (4).(3) Cererea de acordare a unei autorizații de înființare/licențe provizorii se depune la ANRE cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care transferul capacității energetice devine efectiv, împreună cu documentele care probează operațiunea de transfer, certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu privire la persoana care preia capacități energetice, lista de personal a acesteia și declarația prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. c).(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se semnează de reprezentantul legal al titularului de autorizație/licență care transferă capacități energetice și de reprezentantul legal al celui care le preia.(5) Până la data la care transferul capacităților energetice devine efectiv, ANRE emite, prin decizie a președintelui ANRE, o autorizație de înființare/licență provizorie persoanei care preia capacitățile energetice respective.(6) Autorizația de înființare/Licența provizorie este valabilă până la data la care titularul acesteia obține autorizația de înființare/licența cu caracter definitiv emisă în condițiile prezentului regulament, dar nu mai mult de 6 luni de la data emiterii acesteia.  +  Articolul XICondițiile generale asociate licenței pentru administrarea piețelor centralizate de energie electrică, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 163/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 11 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.  +  Articolul XIICondițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 17 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Titularul licenței notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite sau vor aparține altei/altor persoane;b) valoarea resurselor financiare ale solicitantului, se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5% față de data emiterii Licenței. Prin resurse financiare se înțelege capitaluri proprii, disponibilități din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acționari/asociați sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de confort angajantă emisă de o societate din același grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale titularului de Licență sau acorduri petroliere încheiate cu statul român;c) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare, de distribuție a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale încheiate cu autoritățile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. ANRE va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul XIIICondițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de GNL, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 23 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Titularul licenței notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. ANRE va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul XIVCondițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018, se modifică după cum urmează:– Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Titularul licenței notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/ transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin Licență se vor transmite altei/altor persoane;b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici;c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Titularul licenței notifică ANRE, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua oricare dintre operațiunile prevăzute la alin. (1) lit. c).(4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenței.(5) Efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul XVCondițiile-cadru de valabilitate asociate autorizației de înființare a unui nou sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018, se modifică după cum urmează:– Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Titularul autorizației notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin autorizație se vor transmite altei/altor persoane;b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale încheiate cu autoritățile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici;c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizației de înființare se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii autorizației de înființare, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii autorizației de înființare.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul autorizației. ANRE va comunica titularului autorizației modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul autorizației. (la 18-12-2019, Articolul 21 din Articolul XV a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 209 din 20 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 18 decembrie 2019 )  +  Articolul XVICondițiile-cadru de valabilitate asociate autorizației de înființare a unor noi conducte de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 170/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:– Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Titularul autorizației notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin autorizație se vor transmite altei/altor persoane;b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici;c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizației de înființare se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii autorizației de înființare, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii autorizației de înființare.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul autorizației. ANRE va comunica titularului autorizației modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul autorizației. (la 18-12-2019, Articolul 21 din Articolul XVI a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 209 din 20 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 18 decembrie 2019 )  +  Articolul XVIICondițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 5 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:– Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Titularul licenței notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanți;c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. ANRE va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Articolul XVIIICondițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Titularul licenței notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanți;c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Titularul licenței notifică ANRE, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua oricare dintre operațiunile prevăzute la alin. (1) lit. c). (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenței.(5) Efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.2. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^1Titularul Licenței notifică ANRE cu cel puțin 60 de zile înainte orice situație ce poate afecta echilibrul fizic și menținerea în parametrii operaționali a sistemului, cu efectuarea operațiunilor comerciale respective, necesare asigurării administrării pieței de echilibrare.  +  Articolul XIXCondițiile-cadru de valabilitate asociate autorizației de înființare a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 4 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:– Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Titularul autorizației notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin autorizația de înființare se vor transmite altei/altor persoane;b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanți;c) valoarea capitalului social existent se reduce într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizației se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii autorizației, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii autorizației.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care operațiunile respective își produc efectele.(3) Titularul autorizației notifică ANRE, cu cel puțin 6 luni înainte, intenția de a efectua oricare dintre operațiunile prevăzute la alin. (1) lit. c).(4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înștiințată printr-o nouă notificare cu cel puțin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operațiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizației.(5) Efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul autorizației. Autoritatea competentă va comunica titularului autorizației modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul autorizației. (la 18-12-2019, Articolul 21 din Articolul XIX a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 209 din 20 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 18 decembrie 2019 )  +  Articolul XXOperatorii economici din sectorul energiei electrice și gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul XXIEntitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul XXIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 20 noiembrie 2019.Nr. 209.-----