ORDIN nr. 16.647 din 15 noiembrie 2019pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 14.409/2019
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 2 decembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) și art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Integritate emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 14.409/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 16 octombrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, în structura Agenției se organizează și funcționează cabinetul președintelui și cabinetul vicepreședintelui, cu statut de compartimente distincte, cu activitate permanentă.2. La capitolul V, după secțiunea 1 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1^1 „Cabinetul vicepreședintelui“, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 1^1 Cabinetul vicepreședintelui  +  Articolul 31^1Cabinetul vicepreședintelui se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și are următoarele atribuții:a) asigură suportul necesar, planificarea, organizarea și derularea în bune condiții a activității cabinetului vicepreședintelui Agenției;b) gestionează activitățile de pregătire și verificare a tuturor documentelor care urmează să fie supuse atenției vicepreședintelui Agenției (materiale informative, mapă cu documente);c) răspunde de gestionarea operativă a documentelor informative cu caracter special destinate vicepreședintelui Agenției;d) primește, pregătește și expediază corespondența adresată vicepreședintelui;e) transmite documentele vizate de vicepreședinte către structurile Agenției;f) organizează și desfășoară, conform regulilor de protocol, primirile la sediul Agenției ale delegațiilor parlamentare, guvernamentale, ale celor conduse de miniștrii de externe și alte personalități ale vieții sociale și politice din străinătate, ale ambasadorilor străini, în colaborare cu Direcția comunicare, relații publice și strategie;g) ține evidența și transmite demnitarului solicitările de audiențe, întâlniri de lucru și asigură programarea acestora;h) coordonează activitatea privind expedierea corespondenței, în colaborare cu compartimentul registratură generală și arhivă;i) asigură evidența, folosirea și păstrarea ștampilelor vicepreședintelui, conform prevederilor legale;j) asigură legăturile telefonice cu conducerea Agenției;k) gestionează agenda de lucru a vicepreședintelui;l) exercită orice alte atribuții dispuse de către conducerea Agenției.  +  Articolul IIAnexa la Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aduce la cunoștința salariaților prin grija Serviciului resurse umane și a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agenției Naționale de Integritate.
  Președintele Agenției Naționale de Integritate,
  Bogdan Stan
  București, 15 noiembrie 2019.Nr. 16.647.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexă la regulament)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale de Integritate
  -----