HOTĂRÂRE nr. 68 din 27 noiembrie 2019referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei - COM (2019) 411 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 2 decembrie 2019    În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/217 din 30.10.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de decizie respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României consideră că asistența macrofinanciară (AMF) propusă este coerentă cu angajamentul UE de a sprijini situația economică și politică a Iordaniei și în conformitate cu obiectivele politicii europene de vecinătate (PEV), contribuind la asigurarea stabilității și dezvoltării economice în Iordania, a rezilienței în vecinătatea sudică a Europei.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
    București, 27 noiembrie 2019.Nr. 68.-----