HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 noiembrie 2019referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial - COM (2019) 352 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 2 decembrie 2019    În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/212 din 24.10.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României:1. salută prezenta strategie și consideră ca necesitate crearea unui cadru de acțiune în vederea creării mecanismelor pentru asigurarea promovării și conformării obiectivelor enunțate;2. consideră că:a) ar fi utilă elaborarea unor strategii care să cuprindă și sancțiuni concrete în vederea creării obligativității conformării, nu numai strategii la nivel declarativ sau de intenție, în vederea obținerii de rezultate concrete, ce evident vor duce la îmbunătățirea vieții umane sub toate aspectele ei, la conservarea biodiversității și la ameliorarea impactului schimbărilor climatice;b) politicile sectoriale ale Uniunii Europene vor trebui să fie un etalon al bunelor practici la nivel mondial;3. apreciază că:a) Ministerul Apelor și Pădurilor a luat o serie de măsuri pentru prevenirea și stoparea tăierilor ilegale de păduri, care deocamdată s-au concretizat prin întărirea capacității instituționale și îmbunătățirea cadrului legal;b) Ministerul Apelor și Pădurilor implementează Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL), perfecționat după anul 2014 cu mai multe aplicații informatice inovatoare, care vizează creșterea eficienței controlului cu privire la legalitatea provenienței lemnului și asigurării trasabilității acestuia;4. dorește să scoată în evidență necesitatea implicării tuturor părților interesate, așa cum rezultă din acțiunile recomandate statelor membre în anexa II la Comunicare.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
    București, 27 noiembrie 2019.Nr. 67.-----