HOTĂRÂRE nr. 65 din 27 noiembrie 2019referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile de ocupare a forței de muncă (SPOFM) - COM (2019) 620 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 2 decembrie 2019    În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/207 din 22.10.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că:a) propunerea de decizie respectă principiul subsidiarității și principiul proporționalității;b) temeiul juridic al propunerii rămâne același ca cel al Deciziei nr. 573/2014/UE, respectiv art. 149 din TFUE.  +  Articolul 2Senatul României:a) apreciază că România este membru al rețelei SPOFM și al Rețelei europene a șefilor SPOFM (HoPES), propunerea are relevanță din punctul de vedere al continuării cu succes a colaborării, la nivel european, în rețeaua SPOFM și a schimbului de bune practici;b) salută faptul că, prin această propunere, Comisia dorește completarea realizărilor pozitive ale rețelei, demonstrate în constatările evaluărilor făcute, răspunzând totodată nevoilor și sprijinului puternic al părților interesate din cadrul rețelei pentru continuarea punerii în aplicare a acestei cooperări valoroase după 2020.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
    București, 27 noiembrie 2019.Nr. 65.-----