HOTĂRÂRE nr. 63 din 27 noiembrie 2019referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare - COM (2019) 396 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 2 decembrie 2019    În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/219 din 30.10.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarității și principiul proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României susține următoarele:a) modificările propuse sunt oportune și necesare, în conformitatea cu expunerea de motive;b) propunerea de regulament nu abordează dispozițiile de fond ale Regulamentului (UE) 2019/501 și ale Regulamentului (UE) 2019/502, doar adoptarea unor termene pentru a se ține cont de prelungirea datei de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune - 31 octombrie 2019, față de 29 martie 2019, cum era prevăzută în Regulamentul (UE) 2019/501 și noua perioadă de aplicabilitate a Regulamentului (UE) 2019/502, respectiv 24 octombrie 2020.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
    București, 27 noiembrie 2019.Nr. 63.-----