NORME METODOLOGICE din 22 noiembrie 2019de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.700 din 22 noiembrie 2019
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 219 din 28 noiembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 2 decembrie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.700/219/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 2 decembrie 2019.
   +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, conțin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, denumită în continuare ordonanță de urgență, concedieri colective efectuate în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În vederea realizării serviciilor de preconcediere, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, care efectuează concedieri colective în condițiile ordonanței de urgență, prevăzuți în anexa la ordonanța de urgență, denumiți în continuare operatori economici, întocmesc liste nominale cu persoanele care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul județelor sau, după caz, în funcție de sucursalele din care provin aceste persoane.(2) Listele nominale prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit tabelului prevăzut în anexa nr. 1.1 la Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea șomajului, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2002, adoptată în temeiul Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și se transmit agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții, în a căror rază teritorială își au locul de muncă persoanele care urmează să fie disponibilizate în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Planurile de disponibilizare prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență se depun, în original, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență, astfel cum prevede art. 20 alin. (3) din ordonanța de urgență, la agențiile în a căror rază teritorială își au sediul operatorii economici ori, după caz, în copie, la agențiile în a căror rază teritorială își au sediul sucursalele acestor societăți.(2) Operatorii economici depun odată cu planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv prevăzute la art. 20 alin. (3) din ordonanța de urgență, în original.(3) Tabelele nominale prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către operatorii economici, în calitate de angajatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, prin gruparea, pe județe, a persoanelor care beneficiază de venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, în funcție de domiciliu sau, după caz, de reședința acestora, și se depun în original la agențiile în a căror rază teritorială își au sediul operatorii economici ori, după caz, sucursalele acestora.(4) Planul de disponibilizare întocmit de către operatorii economici, cu respectarea legislației muncii și protecției sociale, cuprinde în mod obligatoriu prevederile art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență referitoare la măsurile necesare în vederea închiderii activității operatorilor economici și efectele acestor măsuri, precum și elementele prevăzute art. 1 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, după caz.(5) Planul de disponibilizare se aprobă de adunarea generală a acționarilor cu avizul consiliului de administrație.(6) Planul de disponibilizare, însoțit de hotărârea consiliului de administrație și hotărârea adunării generale a acționarilor, se transmite ministerului de resort, în vederea verificării, prin direcția de specialitate, a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 1 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență și elaborării hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 4(1) Calculul câștigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, utilizat la determinarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 din ordonanța de urgență, se efectuează de către operatorii economici ori, după caz, de către sucursalele acestora.(2) Pentru calculul cuantumului câștigului salarial prevăzut la alin. (1) se procedează după cum urmează:a) se determină câștigul salarial individual brut pe fiecare dintre cele 3 luni înainte de concediere, prin însumarea salariului de bază lunar cu sporurile, indemnizațiile și alte adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă. La stabilirea câștigului salarial individual brut nu se iau în calcul sumele acordate ocazional sau cu caracter nepermanent și nici sporul plătit pentru ore suplimentare, prestate potrivit legii;b) se calculează impozitul lunar pe venitul din salarii, prin aplicarea cotei de impozit prevăzute de lege asupra bazei de calcul stabilite ca diferența dintre câștigul salarial prevăzut la lit. a), din care au fost deduse contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, și deducerea personală acordată pentru luna respectivă și/sau, după caz, alte elemente prevăzute de lege;c) se determină câștigul salarial individual net pe fiecare dintre cele 3 luni înainte de concediere, prin deducerea din câștigul salarial prevăzut la lit. a) a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, precum și a impozitului lunar pe venitul din salarii, calculat conform lit. b);d) se calculează media aritmetică a câștigurilor salariale individuale nete pe ultimele 3 luni înainte de concediere, determinate conform lit. c).(3) În situația în care persoana concediată în condițiile ordonanței de urgență a avut contractul individual de muncă suspendat sau a efectuat concediul de odihnă în cursul uneia dintre ultimele 3 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă, drept urmare a concedierii colective, la determinarea cuantumului câștigului salarial prevăzut la alin. (1) se ia în considerare câștigul salarial la care această persoană ar fi avut dreptul dacă ar fi desfășurat activitate pe o lună întreagă, în program normal de lucru.  +  Articolul 5(1) Calculul câștigului salarial prevăzut la art. 4 alin. (1) se evidențiază în situațiile întocmite de către operatorii economici ori, după caz, de către sucursalele acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc prin gruparea persoanelor care beneficiază de venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență pe județe, în funcție de domiciliul sau, după caz, de reședința acestora, și se depun la agențiile în a căror rază teritorială își au sediul operatorii economici ori, după caz, sucursalele acestora.(3) Situațiile prevăzute la alin. (1) se semnează de directorii executivi ai agențiilor la care au fost depuse și se transmit împreună cu tabelele nominale prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3) către agențiile în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința persoanele cuprinse în aceste situații.  +  Articolul 6(1) Solicitarea de acordare a dreptului la venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență se aprobă sau, după caz, se respinge prin decizie a directorilor executivi ai agențiilor în a căror rază teritorială își au domiciliul ori, după caz, reședința persoanele solicitante.(2) Persoanelor care, potrivit art. 6 din ordonanța de urgență, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizației de șomaj li se comunică, potrivit legii, decizia directorilor executivi ai agențiilor în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința privind respingerea acordării dreptului la venitul lunar de completare.(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3a sau în anexa nr. 3b.  +  Articolul 7(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență se stabilește și se plătește odată cu indemnizația de șomaj de către agențiile în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința persoanele beneficiare.(2) În cazul în care cuantumul câștigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situația întocmită potrivit art. 5 alin. (1), este mai mic decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, la determinarea venitului lunar de completare se ia în considerare cuantumul câștigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situația întocmită potrivit art. 5 alin. (1).(3) În cazul în care cuantumul câștigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situația întocmită potrivit art. 5 alin. (1), este mai mare decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, la determinarea venitului lunar de completare se ia în considerare câștigul salarial mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.(4) În situația în care, până la data stabilirii venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, Institutul Național de Statistică nu a comunicat câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, se ia în considerare câștigul salarial mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului precedent.(5) Regularizarea diferențelor, în cazul prevăzut la alin. (4), se efectuează de către agenții în luna următoare celei în care Institutul Național de Statistică a comunicat câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.  +  Articolul 8Perioada pentru care se poate acorda venit lunar de completare în condițiile ordonanței de urgență nu poate depăși duratele maxime stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 9Prevederile art. 8 din ordonanța de urgență se aplică în situația în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare se află în plata indemnizației de șomaj, precum și în situația în care plata indemnizației de șomaj este suspendată, în condițiile legii, și persoanele beneficiază de venit lunar de completare.  +  Articolul 10(1) În situația în care beneficiarii de venit lunar de completare se încadrează în muncă la angajatorii prevăzuți la art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență sau, după caz, la operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență și, ca urmare, plata indemnizației de șomaj se suspendă conform art. 45 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, venitul lunar de completare care se acordă potrivit art. 9 alin. (1), (2), (4) și (5) din ordonanța de urgență pe perioada lucrată este egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, recalculat, după caz, conform art. 8 din ordonanța de urgență.(2) În situația în care beneficiarii de venit lunar de completare se încadrează în muncă la angajatorii prevăzuți la art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență sau, după caz, la operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență și plata indemnizației de șomaj a încetat în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, venitul lunar de completare care se acordă potrivit art. 9 alin. (1), (2), (4) și (5) din ordonanța de urgență pe perioada lucrată este egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (3) din ordonanța de urgență.(3) Conform art. 9 alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență, venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) și (2) se acordă, în situațiile în care beneficiarii de venit lunar de completare se încadrează în muncă la angajatorii prevăzuți la art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență sau, după caz, la operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență, numai pe perioada lucrată, iar, ulterior acestei perioade, se reia în plată, după caz, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) și, după caz, art. 8 sau la art. 5 alin. (3) din ordonanța de urgență, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 11Pentru fracțiuni de lună, venitul lunar de completare se calculează prin raportarea cuantumului acestuia, stabilit conform art. 5 sau, după caz, conform art. 8 sau 9 din ordonanța de urgență, la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă pentru care persoana beneficiază de venit lunar de completare.  +  Articolul 12(1) În situația decesului beneficiarului, sumele cuvenite și neachitate până la data decesului acestuia se achită la cererea scrisă a persoanelor îndreptățite, potrivit legii.(2) Cererea va fi însoțită de documente care să ateste calitatea deținută de persoanele prevăzute la alin. (1) față de beneficiarii defuncți.(3) Sumele cuvenite și neachitate până la data decesului beneficiarului se achită în urma aprobării cererii prevăzute la alin. (1) de către directorul executiv al agenției în a cărei rază teritorială și-a avut domiciliul sau, după caz, reședința beneficiarul.  +  Articolul 13În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (4) din ordonanța de urgență, persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare depun la agenție, după caz:a) certificatul medical, cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul;b) adeverință eliberată de agențiile de plăți și inspecție socială județene sau a municipiului București, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data de la care se acordă indemnizația pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap.  +  Articolul 14(1) Măsura suspendării plății venitului lunar de completare, prevăzută la art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, se revocă prin decizie a directorului executiv al agenției în a cărei rază teritorială beneficiarul are domiciliul sau, după caz, reședința, la cererea beneficiarului:a) în situația în care documentele prevăzute la art. 13 prin care se probează existența situațiilor prevăzute la art. 11 alin. (4) din ordonanța de urgență se depun la agenție ulterior suspendării plății venitului lunar de completare;b) în situația în care se probează cu acte justificative că nu și-a îndeplinit această obligație, din cauzele prevăzute la art. 12 alin. (3) din ordonanța de urgență.(2) Cererea și documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prezentate la agenție, după caz:a) cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul de maternitate sau concediul acordat pentru situațiile prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. b) din ordonanța de urgență;b) cel mai târziu până la data expirării perioadei de 90 de zile calendaristice de la data de la care se acordă indemnizația pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, prevăzută la art. 13 lit. b);c) în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului justificativ prin care se atestă că obligația nu a fost îndeplinită din motivele prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. a) și c) din ordonanța de urgență.(3) Revocarea măsurii suspendării plății venitului lunar de completare prevăzute la alin. (1) se face începând cu data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.(4) Plata venitului lunar de completare pentru perioada de la data suspendării plății acestuia și până la data repunerii în plată ca urmare a revocării măsurii suspendării plății venitului lunar de completare prevăzute la alin. (1) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare aprobării cererii.(5) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică și în situația în care cererea și documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă ulterior termenelor prevăzute la alin. (2), dar nu mai târziu de:a) 90 de zile calendaristice de la data de la care beneficiarul indemnizației de asigurări sociale de sănătate aferente concediului de maternitate sau concediului acordat pentru situațiile prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. b) din ordonanța de urgență este în drept să solicite acordarea acestei indemnizații, potrivit art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) 90 de zile calendaristice de la data suspendării plății venitului lunar de completare, prevăzută la art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 15(1) În situația în care plata venitului lunar de completare se suspendă în condițiile art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență și persoanele beneficiare nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 alin. (4) sau art. 12 alin. (3) din ordonanța de urgență ori cererea și documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) se prezintă de persoanele beneficiare care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 alin. (4) sau art. 12 alin. (3) din ordonanța de urgență, ulterior termenelor prevăzute la art. 14 alin. (5), repunerea în plată a venitului lunar de completare, după suspendare, se face de la data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.(2) Aprobarea cererii beneficiarului prevăzută la alin. (1), la art. 14 alin. (3) și alin. (4), precum și la art. 12 alin. (4) din ordonanța de urgență se face la data depunerii acesteia de către beneficiar.(3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) se include în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență, potrivit art. 12 alin. (2) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 16Pentru repunerea în plată a venitului lunar de completare conform art. 12 alin. (4) din ordonanța de urgență, precum și pentru revocarea măsurii suspendării plății venitului lunar de completare prevăzute la art. 14 alin. (3), persoanele beneficiare depun la agențiile în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința o cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Deciziile directorilor executivi ai agențiilor în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința beneficiarii, cu privire la măsurile prevăzute la art. 14 alin. (3) din ordonanța de urgență și art. 15 alin. (1), se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 18(1) Deciziile de stabilire, respingere, suspendare, revocare, repunere în plată și/sau încetare a plății venitului lunar de completare emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pot fi contestate pe cale administrativă la agențiile emitente.(2) Persoanele nemulțumite de răspunsul primit în urma soluționării contestației formulate potrivit alin. (1) se pot adresa instanței de contencios competente în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Drepturile bănești acordate cu titlu de venit lunar de completare în condițiile prevăzute de ordonanța de urgență se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj.  +  Articolul 20În vederea stabilirii de către casele teritoriale de pensii a drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea acordării concediilor medicale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, în vederea stabilirii de către angajatori sau casa de asigurări de sănătate a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale respective, agențiile vor elibera, în condițiile legii, persoanelor solicitante, beneficiare ale prevederilor ordonanței de urgență, adeverințe care să ateste, de la data înregistrării în evidența acestora și până la data încetării plății drepturilor bănești sau data eliberării adeverinței, următoarele, după caz:a) perioadele în care au beneficiat de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cuantumul indemnizației de șomaj;b) perioadele în care au beneficiat de venit lunar de completare în condițiile ordonanței de urgență, cuantumul venitului lunar de completare și veniturile utilizate la stabilirea drepturilor prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18 alin. (1) din ordonanța de urgență;c) perioadele în care au beneficiat de concedii medicale prezentate la plată, respectiv cel puțin următoarele informații: de la (zi/lună/an), până la (zi/lună/an), număr zile concediu medical, cod diagnostic, cod indemnizație.  +  Articolul 21Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 și 5 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme metodologiceOperatorul economic*) .......................... *) Conform art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019.Filiala/Sucursala ..............................Adresa .........................................CUI ............................................Telefon/fax/e-mail .............................
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele concediate colectiv în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019
  pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate
  prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
  din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat
  pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPAdresaData încheierii contractului individual de muncăPersoana îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 (se specifică alineatul și, după caz, litera pentru fiecare persoană în parte)Data concedierii
  1234567

  Conducătorul unității**),
  ...................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  Șeful Compartimentului economico-financiar**),
  ...................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  Administratorul judiciar**),
  ...................................................
  (date de identificare)
  Semnătura
  **) Se semnează, după caz, de: conducătorul unității și șeful Compartimentului economico-financiar sau administratorul judiciar, numit în condițiile legii. În situația în care tabelul este întocmit și se semnează de administratorul judiciar se vor înscrie și datele de identificare și de contact ale acestuia.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceOperatorul economic*) ........................*) Conform art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019.Filiala/Sucursala ............................Adresa .......................................CUI ..........................................Telefon/fax/e-mail ...........................
  SITUAȚIA
  privind câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere,
  utilizat la determinarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019
  pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate
  prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici
  pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea
  închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPData concedieriiVechimea în muncă (ani, luni, zile pentru fiecare persoană)Câștigul salarial individual net Luna 1Câștigul salarial individual net Luna 2Câștigul salarial individual net Luna 3Câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere
  123456789 (6+7+8)/3

  Conducătorul unității**),
  ...................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  Șeful Compartimentului economico-financiar**),
  ................................................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  Administratorul judiciar**),
  ...................................................
  (date de identificare)
  Semnătura
  **) Se semnează, după caz, de: conducătorul unității și șeful Compartimentului economico-financiar sau administratorul judiciar, numit în condițiile legii. În situația în care tabelul este întocmit și se semnează de administratorul judiciar se vor înscrie și datele de identificare și de contact ale acestuia.
   +  Anexa nr. 3ala normele metodologiceAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncăa Județului ............./Municipiului București
  DECIZIE*)
  nr. ............. din ....................
  privind stabilirea dreptului la venitul de completare acordat
  în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019
  pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate
  prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici
  pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea
  închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
  Agenția ............/(se completează, după caz: „Județeană/Municipală“) pentru Ocuparea Forței de Muncă .........., reprezentată prin director executiv ................................., numit în baza Ordinului nr. ........................, având în vedere prevederile art. ...... din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.700/219/2019,constatând îndeplinirea condițiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019, denumită în continuare ordonanța de urgență,
  DECIDE:
   +  Articolul 1Începând cu data de .................. se stabilește dreptul la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență pentru doamna/domnul ............................................., C.N.P. ..............................., cu domiciliul/reședința în ..............................., str. ............................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..................... .  +  Articolul 2Cuantumul venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 este de ............... lei și reprezintă***):[ ] diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică**), și nivelul indemnizației de șomaj, conform art. ........... alin. ....... din ordonanța de urgență;[ ] diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică**), și nivelul indemnizației de șomaj la data încetării plății indemnizației de șomaj, conform art. ...... alin. ...... din ordonanța de urgență;[ ] jumătate din venitul lunar de completare calculat ca diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică**), și nivelul indemnizației de șomaj, conform art. ...... alin. ...... din ordonanța de urgență;[ ] jumătate din venitul lunar de completare calculat ca diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică**), și nivelul indemnizației de șomaj la data încetării plății indemnizației de șomaj, conform art. ...... alin. ...... din ordonanța de urgență.  +  Articolul 3Elementele pe baza cărora s-a determinat cuantumul venitului lunar de completare prevăzut la art. 2:– cuantumul câștigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, determinat de unitatea care a efectuat concedierea, pe baza clauzelor din contractul individual de muncă al persoanei concediate și conform dispozițiilor ordonanței de urgență: ............................... lei;– cuantumul câștigului salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică**): ............... lei;– cuantumul indemnizației de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare: ............... lei;– cuantumul indemnizației de șomaj la data încetării plății indemnizației de șomaj: ............... lei.  +  Articolul 4Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 se acordă lunar, pe o perioadă de ......... luni.  +  Articolul 5Cu drept de contestație la Agenția .........../(se completează, după caz: „Județeană/Municipală“) pentru Ocuparea Forței de Muncă ...................., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
  Director executiv,
  ....................................
  *) Decizia se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la agenția pentru ocuparea forței de muncă, un exemplar se comunică persoanei solicitante, iar un exemplar se transmite Compartimentului plăți. **) În situația în care Institutul Național de Statistică nu a comunicat câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, se ia în considerare câștigul salarial mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului precedent. Regularizarea diferenței față de câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea se efectuează de către agenția pentru ocuparea forței de muncă în luna următoare celei în care Institutul Național de Statistică a comunicat câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.***) Se bifează cu „x“ căsuța corespunzătoare venitului de completare stabilit.
   +  Anexa nr. 3bla normele metodologiceAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............./Municipiului București
  DECIZIE*)
  nr. ............. din ....................
  privind respingerea dreptului la venitul de completare acordat
  în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019
  pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate
  prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
  din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat
  pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
  *) Decizia se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la agenția pentru ocuparea forței de muncă, un exemplar se comunică persoanei solicitante, iar un exemplar se transmite Compartimentului plăți.Agenția ........./(se completează, după caz: „Județeană/Municipală“) pentru Ocuparea Forței de Muncă .........................., reprezentată prin director executiv .................., numit în baza Ordinului nr. ..................................., având în vedere prevederile art. ........ din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.700/219/2019,constatând îndeplinirea condițiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019, denumită în continuare ordonanța de urgență,
  DECIDE:
   +  Articolul 1Începând cu data de ....................... se respinge dreptul la venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență pentru doamna/domnul ............................................., C.N.P. .............................., cu domiciliul/reședința în ................................., str. ................................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ........................... .  +  Articolul 2Motivul respingerii dreptului la venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) în ordonanța de urgență îl constituie neîndeplinirea condiției prevăzute la art. ..../(se completează, după caz: art. 3 sau art. 6) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 3Cu drept de contestație la Agenția .........../(se completează, după caz: „Județeană/Municipală“) pentru Ocuparea Forței de Muncă ...................., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
  Director executiv,
  ............................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceCătre Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului .............../Municipiului București
  CERERE
  pentru repunerea în plată a venitului lunar de completare/revocarea măsurii de suspendare
  a plății venitului lunar de completare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019
  pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate
  prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici
  pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea
  închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
  Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., C.N.P. ........................, cu domiciliul/reședința în ........................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ....................., prin prezenta vă rog să dispuneți*):[ ] repunerea în plată a venitului de completare acordat în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024;[ ] revocarea măsurii de suspendare a plății venitului lunar de completare acordat în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019.Precizez că motivul care a condus la suspendare l-a constituit**):[ ] neîndeplinirea obligației privind prezentarea lunară, pe baza programării, sau ori de câte ori se solicită, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrat/înregistrată pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă, prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019;Neîndeplinirea obligației s-a realizat din următorul motiv***):[ ] beneficiez de indemnizație de maternitate sau indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverință eliberată de agențiile de plăți și inspecție socială județene sau a municipiului București;[ ] împotriva persoanei a fost dispusă măsura arestării preventive;[ ] persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat în întreținerea acesteia, conform legii, suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o împiedică să își îndeplinească obligația;[ ] au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt:[ ] căsătoria;[ ] nașterea unui copil;[ ] decesul soțului, soției sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;[ ] existența unei situații de forță majoră, confirmată de autoritatea publică competentă;[ ] niciunul dintre motivele de mai sus.
  Data
  ..........................
  Semnătura
  ....................................
  *) Se bifează cu „x“ căsuța corespunzătoare solicitării formulate prin cerere. **) Se bifează cu „x“ căsuța corespunzătoare motivului care a condus la suspendarea plății venitului lunar de completare.***) Se bifează cu „x“ căsuța corespunzătoare motivului care a condus la neîndeplinirea obligației privind prezentarea lunară, pe baza programării, sau ori de câte ori se solicită, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrat/înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă, prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............./Municipiului București
  DECIZIE*)
  nr. ............. din ....................
  privind (Se completează, după caz: încetarea/suspendarea/revocarea suspendării/repunerea în plată)
  a dreptului la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019
  pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate
  prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici
  pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea
  închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
  *) Decizia se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la agenția pentru ocuparea forței de muncă, un exemplar se comunică persoanei solicitante, iar un exemplar se transmite Compartimentului plăți.Agenția ............../(se completează, după caz: „Județeană/Municipală“) pentru Ocuparea Forței de Muncă ...................., reprezentată prin director executiv .................., numit în baza Ordinului nr. ..................................., având în vedere prevederile art. ...................**) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, denumită în continuare ordonanța de urgență,**) Se completează în mod corespunzător, după cum urmează:– art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 - pentru încetarea/suspendarea/revocarea suspendării venitului lunar de completare;– art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 - pentru repunerea în plată a venitului lunar de completare.
  DECIDE:
   +  Articolul 1Începând cu data de ............./(se completează, după caz: încetează/se suspendă/se revocă suspendarea/se repune în plată) ......................... dreptul/dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență pentru doamna/domnul ..................................., C.N.P. ..............................., cu domiciliul/reședința în .................................., str. ........................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ................................ .  +  Articolul 2Motivul ........./(se completează, după caz: încetării/suspendării/revocării suspendării/repunerii în plată) ............... este prevăzut de art. ...... alin. ...... din .................. .  +  Articolul 3Cu drept de contestație la Agenția .........../(se completează, după caz: „Județeană/Municipală“) pentru Ocuparea Forței de Muncă ...................., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
  Director executiv,
  .............................
  ----