HOTĂRÂRE nr. 822 din 28 noiembrie 2019privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanțate prin Programul operațional "Asistență tehnică" 2007-2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 2 decembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 89 și 99 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, în legătură cu aplicațiile de plată a soldului final aferente programelor operaționale 2007-2013,având în vedere scrisoarea Comisiei Europene - Ares (2019) 4737429 din 22 iulie 2019 referitoare la propunerea revizuită de închidere a Programului operațional „Asistență tehnică“ 2007-2013,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 57^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă decertificarea definitivă a sumei de 138.753,86 euro, aferentă proiectului cod SMIS 52473 „Formare în domeniul antidiscriminării, egalității de gen și al drepturilor persoanelor cu dizabilități“, finanțat în cadrul axei prioritare 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor“, din cadrul Programului operațional „Asistență tehnică“ 2007-2013, denumit în continuare POAT, reprezentând cheltuieli pentru care a fost formulată o recomandare în raportul final de audit nr. 60710/AP/24 martie 2017, precum și în raportul final de control nr. 60758/AP/ 30 martie 2017 al Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, care nu a fost confirmată de către Autoritatea de Management pentru POAT din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.  +  Articolul 2Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă prin reducerea din sumele incluse în aplicația de plată a soldului final pentru POAT, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, a sumei de 138.753,86 euro aferentă proiectului cod SMIS 52473 „Formare în domeniul antidiscriminării, egalității de gen și al drepturilor persoanelor cu dizabilități“, finanțat în cadrul axei prioritare 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor“.  +  Articolul 3În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Fondurilor Europene informează serviciile Comisiei Europene despre acceptarea de către autoritățile române a aplicării decertificării definitive, din cheltuielile declarate la nivelul POAT, a sumei prevăzute la art. 1.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 noiembrie 2019.Nr. 822.-----