ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Bovinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare și înregistrare prin realizarea următoarelor acțiuni: (la 28-01-2003, Partea introductivă a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. ) a) aplicarea unei mărci auriculare pe ambele urechi, pentru identificarea individuală;b) eliberarea pasaportului individual de către autoritatea sanitară veterinara competența;c) crearea unei baze de date informatice;d) întocmirea registrelor pentru bovinele identificate și înregistrarea exploatațiilor în conformitate cu condițiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.  +  Articolul 2(1) Deținătorii de bovine au obligația de a declara în maximum 7 zile: nașterea; cumpărarea, inclusiv din import; vânzarea, inclusiv exportul; moartea; sacrificarea bovinelor.(2) Bovinele născute pe teritoriul României vor fi identificate și înregistrate în primele 20 de zile de la naștere.  +  Articolul 3(1) Bovinele importate vor fi identificate și înregistrate în conformitate cu sistemul național, după o perioadă de 30 de zile de la data importului, cu păstrarea datelor privind originea menționate în documentele care au însoțit animalele.(2) Mărcile auriculare care au fost aplicate de către țara de origine bovinelor importate vor fi predate direcțiilor sanitare veterinare județene și a municipiului București după identificarea și înregistrarea bovinelor potrivit sistemului național.  +  Articolul 4Abrogat. (la 12-11-2004, Art. 4 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 21-05-2005, Art. 5 a fost abrogat de către pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. )  +  Articolul 6(1) Fondurile necesare procesului de identificare și înregistrare a bovinelor se vor asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, din venituri bugetare și extrabugetare ale direcțiilor sanitare veterinare județene și a municipiului București, precum și din contribuții acordate de asociațiile profesionale în acest scop, astfel:a) cheltuielile pentru crearea bazei de date informatice, întocmirea registrelor pentru bovinele identificate, înregistrarea exploatațiilor, tipărirea documentelor oficiale, serviciul de aplicare a marcii auriculare, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, de la capitolul "Cheltuieli materiale";b) cheltuielile pentru organizarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, precum și cheltuielile materiale aferente derulării acestuia, din venituri extrabugetare ale direcțiilor sanitare veterinare județene și a municipiului București, precum și din contribuții acordate de asociațiile profesionale în acest scop.(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) în anul 2002 se efectuează din alocațiile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru anul 2002.(3) În bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor vor fi prevăzute anual sume destinate realizării acțiunii de identificare și înregistrare a bovinelor, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(4) Contravaloarea mărcilor auriculare și a pașaportului individual se suportă din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor până la data de 31 decembrie 2010. (la 30-03-2010, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (5) Tipărirea pașapoartelor individuale, registrelor și a altor documente oficiale, producerea marcilor auriculare, precum și achiziționarea materialelor și echipamentelor necesare se vor efectua prin licitații organizate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor conform prevederilor legale în vigoare.(6) Contravaloarea duplicatelor mărcilor auriculare pentru bovine, necesare pentru înlocuirea mărcilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, plata manoperei pentru aplicarea acestora, precum și contravaloarea duplicatelor pașapoartelor pentru bovine, necesare pentru înlocuirea pașapoartelor pierdute, se suportă de către proprietarii animalelor. (la 30-03-2010, Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (7) Începând cu anul 2011, contravaloarea mărcilor auriculare și a pașaportului individual se suportă de către proprietarul bovinelor. (la 30-03-2010, Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (8) Mărcile auriculare prevăzute la alin. (7) se vor achiziționa, începând cu anul 2011, de la furnizorii de mijloace de identificare a bovinelor aprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. (la 30-03-2010, Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (9) Mărcile auriculare aflate în stocul direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de bovine. (la 30-03-2010, Alin. (9) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (10) Începând cu anul 2011, identificarea și înregistrarea bovinelor din exploatațiile comerciale se efectuează și se suportă de către proprietarul acestora. (la 30-03-2010, Alin. (10) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (11) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București să efectueze, direct sau prin intermediul organizațiilor profesionale ale crescătorilor de bovine, aprobate de către direcțiile respective, ai căror membri sunt, activitatea de identificare și înregistrare a animalelor din exploatațiile proprii. (la 08-11-2012, Alin. (11) al art. 6 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 2 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (12) Solicitarea prevăzută la alin. (11) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activități de identificare și înregistrare a bovinelor, de înregistrare a mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și de corectare a erorilor. (la 30-03-2010, Alin. (12) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (13) Costul manoperei de identificare și înregistrare a bovinelor care au depășit vârsta maximă prevăzută de legislația în vigoare pentru identificare și înregistrare este suportat de către proprietarul acestora. (la 08-11-2012, Alin. (13) al art. 6 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care introduce pct. 2^1 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (14) Proprietarul de bovine din exploatațiile unde s-au născut acestea achiziționează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislația comunitară și națională, de la furnizori primari, precum și de la organizația profesională a crescătorilor de bovine sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizațiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobați de către autoritatea competentă. (la 08-11-2012, Alin. (14) al art. 6 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care introduce pct. 2^1 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. )  +  Articolul 6^1(1) Identificarea și înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în baza contractelor de servicii sau de concesiune, până la finalizarea acestora, pentru supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, atribuite de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. (la 16-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 6^1 a fost modificat de Articolul III din LEGEA nr. 236 din 11 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identificarea și înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți prin încheierea unui act adițional la contractele de concesiune a activităților sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Tariful aferent serviciilor de identificare și înregistrare a bovinelor, prestate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, reprezintă costul manoperei de identificare și înregistrare a animalelor, precum și al înregistrării mișcărilor și evenimentelor intervenite cu privire la acestea și al corectării erorilor apărute în baza națională de date informatice pentru bovinele identificate și înregistrate. (la 30-03-2010, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 3 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. )  +  Articolul 6^2(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește, prin ordin alpreședintelui acesteia, cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare pentru bovine și aprobă, în temeiul criteriilor respective, aceste mijloace de identificare.(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face publică și actualizează permanent lista societăților comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a bovinelor. (la 30-03-2010, Art. 6^2 a fost introdus de pct. 3 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. )  +  Articolul 6^3(1) Proprietarii exploatațiilor de bovine sunt obligați să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploatațiile datele despre efectivele de bovine existente în exploatații la data declarării acestora.(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploatațiilor de bovine cu privire la obligația prevăzută la alin. (1).(3) Pentru animalele înregistrate în baza națională de date informatice ca existente în exploatație, dar care în realitate nu se mai află în exploatație, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariției din exploatație: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situații deosebite.(4) După colectarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza națională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.(5) Proprietarii exploatațiilor comerciale de bovine, precum și proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de bovine care au primit aprobarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de a efectua activitatea de identificare și înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea și corectitudinea datelor din baza națională de date informatice pentru respectivele exploatații.(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploatațiilor de bovine sunt obligați să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie. (la 08-11-2012, Alin. (6) al art. 6^3 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 3 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (7) Utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea și actualizarea datelor din baza națională de date informatice cu privire la animalele identificate și înregistrate de către aceștia. (la 08-11-2012, Alin. (7) al art. 6^3 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 3 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) (la 30-03-2010, Art. 6^3 a fost introdus de pct. 3 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. )  +  Articolul 7(1) Circulația bovinelor pe teritoriul României se va efectua pe baza pasaportului individual.(2) Până la data de 31 decembrie 2004 bovinele vor circula pe teritoriul României însoțite atât de pasaportul individual, cat și de certificatul sanitar veterinar de atestare a sănătății animalelor.(3) Încărcarea, imbarcarea și transportul bovinelor care nu dețin mărci auriculare și pasaport individual sunt interzise.(4) Consiliile locale nu vor mai elibera bilete de adeverire a proprietății bovinelor pentru care s-au eliberat pașapoarte. (la 28-01-2003, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. )  +  Articolul 8(1) Bovinele identificate și înregistrate se sacrifica numai în unități de sacrificare autorizate sanitar veterinar, unități care au obligația de a preda lunar, pe bază de tabel, direcției sanitare veterinare județene și, respectiv, a municipiului București mărcile auriculare și pasapoartele individuale ale bovinelor sacrificate. (la 28-01-2003, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. ) (2) Bovinele identificate și înregistrate care au fost sacrificate de urgenta vor fi expediate către unitățile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, unități care au obligația de a preda lunar, pe bază de tabel, direcției sanitare veterinare județene și, respectiv, a municipiului București mărcile auriculare și pasapoartele individuale ale bovinelor sacrificate. (la 28-01-2003, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. ) (3) Bovinele sacrificate de urgenta, care dețin o singura marca auriculara, sunt considerate bovine identificate și înregistrate, cu condiția ca medicul veterinar concesionar care a efectuat certificarea sa confirme pe propria răspundere pierderea celei de-a doua mărci auriculare.(4) Sacrificarea bovinelor neidentificate și neinregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este interzisă.(5) Bovinele sacrificate sau ucise vor fi examinate pentru encefalopatia spongiforma bovina conform normelor sanitare veterinare în vigoare.  +  Articolul 9Bovinele care au murit în ferme, gospodării ale populației sau în timpul transportului vor fi examinate sanitar veterinar, inclusiv pentru encefalopatia spongiforma bovina, conform normelor sanitare veterinare în vigoare, iar mărcile auriculare și pasapoartele individuale vor fi predate de către medicul veterinar oficial direcției sanitare veterinare județene și, respectiv, a municipiului București, în a carei raza teritorială s-a constatat moartea.  +  Articolul 10Sunt interzise punerea în consum și aplicarea marcii de sănătate pentru carcasele, inclusiv pielea și organele, provenite de la bovinele identificate și înregistrate, care sunt supuse testarii pentru encefalopatia spongiforma bovina, până la obținerea rezultatului.  +  Articolul 11Bovinele destinate exportului vor fi însoțite atât de pasaportul individual, cat și de certificatul sanitar veterinar de export, până la destinația acestora.  +  Articolul 12(1) Acordarea de premii, subvenții sau despăgubiri pentru bovinele neidentificate și neînregistrate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face până la data de 31 decembrie 2006.(2) Pentru întreg anul 2005 și pentru anul 2006, plata premiilor, subvențiilor sau despăgubirilor se va putea efectua și pentru bovinele neidentificate și neînregistrate potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 01-03-2005, Art. 12 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2005. )  +  Articolul 13Consiliile locale comunale, orășenești, precum și structurile Ministerului de Interne vor acorda sprijinul necesar agențiilor Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru realizarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor. (la 28-01-2003, Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. )  +  Articolul 14Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) refuzul identificarii și înregistrării bovinelor de către deținători, cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, precum și cu confiscarea și sacrificarea bovinelor, în condițiile legii, în maximum 48 de ore de la constatare; sumele încasate din valorificarea produselor obținute vor fi virate la bugetul de stat;b) nepredarea către direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București a marcilor auriculare și a pașapoartelor individuale ale bovinelor sacrificate, cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (2) și (3), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1), cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;e) deținerea de bovine neidentificate și neinregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, precum și cu confiscarea, uciderea și distrugerea acestora, în condițiile legii; uciderea și distrugerea bovinelor se efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare, iar cheltuielile sunt suportate de către deținător;f) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (4), cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei;g) încălcarea dispozițiilor art. 10, cu amendă de la 40.000.000 lei la 50.000.000 lei;h) sacrificarea bovinelor identificate și înregistrate în alte locuri decât în unitățile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei. (la 28-01-2003, Litera h) a art. 14 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. ) i) refuzul de înregistrare de către proprietar, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către organizația profesională a crescătorilor de animale aprobată, după caz, ori întârzieri nejustificate de peste 15 zile față de termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza națională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; (la 08-11-2012, Lit. i) a art. 14 a fost modificată de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 4 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) j) utilizarea pentru identificarea oficială a bovinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; (la 30-03-2010, Litera j) a art. 14 a fost introdusă de pct. 4 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) k) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor neaprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale; (la 30-03-2010, Litera k) a art. 14 a fost introdusă de pct. 4 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) l) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor; (la 30-03-2010, Litera l) a art. 14 a fost introdusă de pct. 4 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) m) neînregistrarea în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a bovinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; (la 30-03-2010, Litera m) a art. 14 a fost introdusă de pct. 4 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. ) n) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 6^3 alin. (1) și (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. (la 30-03-2010, Litera n) a art. 14 a fost introdusă de pct. 4 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. )  +  Articolul 15(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente.(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 08-11-2012, Art. 15 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012, care modifică pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. )  +  Articolul 16Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Agenția Naționala Sanitară Veterinara, va emite norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor.  +  Articolul 18Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 28-01-2003, Art. 18 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  p. Ministrul administrației publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  p. Ministrul de interne,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  București, 10 septembrie 2002.Nr. 113.---------