CONDIȚII GENERALE din 12 februarie 2014 asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014    Notă
    Aprobate de ORDINUL nr. 8 din 12 februarie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 119 din 18 februarie 2014
     +  Capitolul I Cadru general  +  Articolul 1Prezentul document stabilește condițiile generale în care este valabilă licența pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, denumită în continuare licența, și constituie parte integrantă din licență.  +  Articolul 2(1) Obiectul licenței îl reprezintă desfășurarea, în regim concurențial, a activității de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu reglementările în vigoare, prin intermediul personalului și dotărilor existente la sediile prevăzute în Condițiile specifice asociate licenței.(2) Complementar față de activitatea de la alin. (1), obiectul licenței îl reprezintă desfășurarea activității de furnizare în regim reglementat, dacă titularul licenței a fost desemnat de autoritatea competentă ca furnizor de ultimă instanță.  +  Articolul 3Nu fac obiectul licenței activitățile titularului licenței privind consultanța, finanțarea și executarea anumitor lucrări la clienții săi, care nu sunt specifice activității de furnizare.  +  Articolul 4Titularul licenței este responsabil pentru respectarea Condițiilor specifice și a Condițiilor generale asociate licenței, denumite în continuare Condițiile licenței sau Condiții.  +  Articolul 5Următorii termeni utilizați în textul Condițiilor licenței sunt definiți după cum urmează:1. Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare;2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;3. Autoritatea competentă - prin Lege, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro4. Etichetarea energiei electrice - totalitatea activităților prin care se specifică originea energiei electrice furnizate;5. Loc de consum - incintă sau zonă în care se consumă, printr-o singură instalație de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de racordare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite ori în aceeași incintă sau zonă;6. Operator de rețea - după caz, operatorul de transport și de sistem sau un operator de distribuție;7. Abrogat; (la 04-08-2016, Pct. 7 al art. 5 a fost abrogat de pct. 1 al art. III din ORDINUL nr. 32 din 19 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 4 august 2016. ) 8. Responsabilitatea echilibrării - responsabilitatea fiecărui titular de licență, față de operatorul de transport și de sistem, pentru menținerea echilibrului între valorile realizate și contractate ale producției, consumului și schimburilor de energie electrică proprii, după caz;9. Situațiile financiare - documente referitoare la activitățile ce fac obiectul licenței, precum și la cele pe care titularul licenței le desfășoară în afara licenței, și care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative. Situațiile financiare se depun, conform legii, la direcția teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;10. Standard de performanță - normele tehnice, economice și operaționale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciului contractat;11. Subvenționare încrucișată - modalitate de subvenționare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unei întreprinderi pentru a sprijini activitățile acelei întreprinderi într-o altă categorie de produse sau în altă zonă.  +  Capitolul II Drepturi ale titularului licenței  +  Articolul 6Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are dreptul, în condițiile reglementărilor în vigoare:a) să vândă energie electrică către clienți finali, pe piața cu amănuntul de energie electrică;b) să tranzacționeze - să vândă și să cumpere - energie electrică, pe piața angro de energie electrică, inclusiv prin operațiuni de import și export de energie electrică.  +  Articolul 7Pentru realizarea activității de furnizare a energiei electrice către clienții finali, titularul licenței are dreptul de a încheia contracte cu operatori de rețea, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 8Titularul licenței are dreptul ca, în cazul nerespectării de către clientul final a contractului de furnizare încheiat, să aplice penalizări și să sisteze temporar furnizarea energiei electrice, în condițiile contractuale stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 9Titularul licenței are dreptul să rezilieze contractul de furnizare numai în situațiile prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 10Titularul licenței are dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrării către o parte responsabilă cu echilibrarea care a fost înregistrată la operatorul de transport și de sistem în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 11Titularul licenței are dreptul de acces la datele privind consumul de energie electrică al clienților finali de energie electrică deținute de operatorii de măsurare, în condițiile reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 12În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenței are dreptul să se adreseze autorității competente pentru soluționarea:a) disputelor privind accesul la rețeaua electrică de interes public;b) disputelor pe piața angro și cu amănuntul, cu alți participanți la piața de energie electrică;c) neînțelegerilor precontractuale în care este angajat.  +  Articolul 13Deciziile autorității competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenței, precum și cele cu privire la aplicarea sancțiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condițiilor licenței sau ale Legii, pot fi atacate de titularul licenței la instanța judecătorească competentă.  +  Capitolul III Obligații ale titularului licenței  +  Secţiunea 1 Respectarea legilor și reglementărilor  +  Articolul 14(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței va respecta prevederile:a) licenței, împreună cu Condițiile licenței;b) Legii, inclusiv a modificărilor aduse ulterior acesteia;c) reglementărilor emise de autoritatea competentă;d) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;e) normativelor, prescripțiilor, standardelor și altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.(2) La cererea scrisă a autorității competente, titularul licenței este obligat să participe, în condițiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.  +  Secţiunea a 2-a Obligația de contractare  +  Articolul 15(1) Titularul licenței are obligația să furnizeze energie electrică unui client final numai după încheierea unui contract de furnizare, cu excepția situațiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă, în condițiile Legii. Contractul de furnizare a energiei electrice va include dreptul clientului final de a denunța în mod unilateral oricând acest contract, cu preaviz, în conformitate cu prevederile din Lege.(2) Titularul licenței are obligația să modifice sau să completeze, prin acte adiționale, contractele de furnizare sau anexele acestora, atunci când se modifică cadrul de reglementare în vigoare ori atunci când se justifică solicitările clienților cu privire la actualizarea unor elemente din contract sau detalierea/completarea unor clauze contractuale.  +  Articolul 16Titularul licenței are obligația să încheie contractele prevăzute la art. 7, doar în cazul în care:a) clientul final nu comunică titularului licenței, în scris, opțiunea sa de a încheia el însuși acele contracte;b) nu sunt aplicabile condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, potrivit cărora clientul însuși are obligația de a încheia contractele respective.  +  Articolul 17Anterior exercitării dreptului prevăzut la art. 8 din licență, față de clienții finali debitori, titularul licenței:a) acceptă, la cerere, întâlniri cu aceștia, în vederea clarificării modului de aplicare a condițiilor contractuale;b) acordă un preaviz de sistare a furnizării energiei electrice, termenele calendaristice fiind stabilite conform reglementărilor în vigoare;c) se asigură că, în cazul sistării temporare a furnizării energiei electrice, sunt deconectați conform reglementărilor în vigoare numai clienții finali debitori.  +  Articolul 18Titularului licenței îi este interzis să facă propuneri și să încheie cu vreunul dintre clienți contracte care să conțină prevederi ce contravin obligațiilor din licență.  +  Articolul 19Titularul licenței este obligat să-și asume responsabilitatea echilibrării față de operatorul de transport și de sistem, în achiziția și vânzarea, importul și exportul de energie electrică, conform reglementărilor autorității competente.  +  Secţiunea a 3-a Intermedierea accesului la rețelele electrice de interes public  +  Articolul 20La cererea unui client final căruia titularul licenței îi poate furniza energie electrică, titularul licenței este obligat să asigure serviciul de intermediere privind accesul la rețeaua electrică de distribuție sau, după caz, la rețeaua electrică de transport, în condițiile Legii și ale reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 21Pentru clientul final cu care a încheiat contractul de furnizare, titularul licenței are obligația să asigure intermedierea relației acestuia cu operatorul de rețea, cu excepția cazului în care contractul de distribuție sau de transport a fost încheiat direct de clientul final cu operatorul de rețea.  +  Articolul 22Titularul licenței nu poate furniza energie electrică la un loc de consum al unui client final dacă la acel loc de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare care îndeplinește toate condițiile aplicabile, cu excepția situațiilor prevăzute în mod distinct în reglementările aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 23(1) La sesizarea scrisă a clientului final, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenței are obligația să solicite, în cel mai scurt timp posibil, operatorului de transport și de sistem sau operatorului de distribuție, după caz, verificarea grupului de măsurare respectiv și adoptarea măsurilor de remediere, dacă este cazul.(2) În cazul în care titularul licenței este informat de oricare partener contractual (producător, operator de rețea sau client) cu privire la defectarea unui grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare, acesta este obligat să recalculeze și să factureze contravaloarea consumului de energie neînregistrat/înregistrat suplimentar de grupul de măsurare defect, procedând conform reglementărilor în vigoare.  +  Secţiunea a 4-a Transmiterea înregistrărilor privind prognoza consumului de energie electrică  +  Articolul 24Titularul licenței are obligația să transmită operatorului de transport și de sistem prognoze de consum al clienților finali deserviți, în formatul și la termenele stabilite în reglementările în vigoare.  +  Secţiunea a 5-a Facturarea energiei electrice vândute  +  Articolul 25Facturile emise clienților finali de către titularul licenței trebuie să respecte orice prevedere aplicabilă, emisă de autoritățile competente, și să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale a acestora.  +  Articolul 26În facturile emise clienților finali de către titularul licenței este obligatoriu să fie evidențiate, în mod distinct, contravaloarea energiei electrice furnizate, a serviciilor de transport/distribuție aferente, contractate de către titularul licenței, taxele prevăzute de legislația în vigoare, precum și contravaloarea altor sume de bani percepute în aplicarea unor reglementări aprobate de ANRE sau impuse de legislația în vigoare.  +  Articolul 27Titularul licenței este obligat să transfere instituțiilor în drept, conform actelor normative în vigoare, taxele colectate și impozitele.  +  Secţiunea a 6-a Etichetarea energiei electrice  +  Articolul 28Titularul licenței are obligația să precizeze anual proveniența, pe surse de energie primară folosită, a energiei electrice achiziționate în anul calendaristic anterior, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 7-a Informarea clienților  +  Articolul 29(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are obligația de a organiza și a menține o structură specializată în relația cu clienții finali, care dispune de personal și dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, precum și căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestui compartiment, titularul licenței asigură comunicarea cu clienții finali cu privire la reglementările ce privesc piața de energie electrică și modificările survenite la actele normative din domeniu.(2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) va fi funcțional înainte ca titularul licenței să înceapă activitatea ce face obiectul licenței.(3) Titularul licenței e obligat să informeze anual autoritatea competentă, până la data de 15 februarie, despre adresele și datele de contact ale centrelor de relații cu clienții ce fac parte din sistemul instituit potrivit prevederilor alin. (1) și care deservesc clienții finali casnici.  +  Articolul 30Sistemul instituit conform art. 29 permite ca, prin structura specializată în relația cu clienții finali, titularul licenței:a) să aducă la cunoștință clienților obligațiile sale, ce decurg din licență;b) să notifice oricărui client, în scris, apariția unor modificări cu privire la drepturile, obligațiile sau alte sarcini din contractul de furnizare, determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenței transmite clientului notificarea, la termenele prevăzute de reglementările în vigoare;c) să notifice clienților săi finali, conform prevederilor contractuale sau ale reglementarilor in vigoare, intenția de a înceta desfășurarea activităților contractate pe baza licenței;d) să asigure orice alte obligații de informare a clienților finali dispuse de reglementările în vigoare.  +  Secţiunea a 8-a Răspunsuri la reclamațiile adresate titularului licenței  +  Articolul 31Prin intermediul structurii specializate în relația cu clienții, titularul licenței înregistrează cererile, sesizările și reclamațiile adresate de clienții săi în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului de energie electrică și alte aspecte legate de activitatea sau practicile titularului licenței în sectorul energiei electrice. Acest serviciu întocmește și menține registrul de evidență a cererilor, sesizărilor și reclamațiilor adresate de către clienții săi, precum și a modului de soluționare a acestora.  +  Secţiunea a 9-a Constatarea și prevenirea furturilor de energie electrică, deteriorărilor și intervențiilor asupra echipamentelor de măsurare  +  Articolul 32În cel mai scurt timp posibil de la luarea la cunoștință, titularul licenței este obligat să informeze operatorul de rețea asupra oricărui incident care, în opinia sa, a putut produce o deteriorare a instalațiilor electrice aflate în exploatarea acestuia.  +  Articolul 33În cel mai scurt timp posibil, titularul licenței este obligat să transmită operatorului de rețea datele/informațiile, primite prin sesizări/petiții, despre defectarea grupurilor de măsurare, sustragerea de energie electrică sau pericole de electrocutare.  +  Secţiunea a 10-a Asigurarea mediului concurențial normal și a tratării nediscriminatorii a clienților  +  Articolul 34Titularului licenței îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurențiale pe piața de energie electrică și să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alți titulari de licențe sau potențiali competitori să se angajeze în activitatea de furnizare de energie electrică, și trebuie să respecte prevederile legale referitoare la concurență.  +  Articolul 35Titularul licenței nu poate deține, simultan, mai mult de o licență de furnizare de energie electrică.  +  Articolul 36În conformitate cu prevederile reglementărilor autorității competente, pentru a putea efectua operațiuni pe piețele centralizate de energie electrică, titularul licenței este obligat să întreprindă demersurile necesare înregistrării sale ca participant pe aceste piețe.  +  Secţiunea a 11-a Separarea situațiilor contabile  +  Articolul 37(1) În conformitate cu cerințele legale, pentru activitățile ce fac obiectul licenței, titularul licenței are obligația să întocmească situații contabile distincte (defalcate/detaliate separat), așa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activitățile respective ar fi efectuate de către operatori economici separați. Totodată, situațiile contabile pentru activitățile ce fac obiectul licenței trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activități comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.(2) Situațiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile și cheltuielile asociate activităților autorizate prin licență să fie identificabile în documentele contabile ale titularului licenței, separat de cele asociate altor activități pe care le desfășoară.(3) Titularul licenței indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor și cheltuielilor avute în vedere la separarea situațiilor contabile.(4) Titularul licenței se asigură că ținerea situațiilor contabile în conformitate cu cerințele prezentului articol este efectivă pe durata de valabilitate a licenței.(5) În cazul în care există cheltuieli comune între activitățile ce fac obiectul licenței și alte activități ale titularului licenței, acesta va prezenta, la cererea autorității competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare și rezultatele obținute după această repartizare.  +  Secţiunea a 12-a Menținerea activelor  +  Articolul 38(1) Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.(2) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea sau retragerea licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței. (la 03-12-2019, Articolul 38 din Sectiunea a 12-a , Capitolul III a fost modificat de Articolul IV din ORDINUL nr. 209 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 03 decembrie 2019 )  +  Secţiunea a 13-a Eliminarea subvenționărilor încrucișate  +  Articolul 39În conformitate cu dispozițiile Legii, titularului licenței îi este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate pe care acesta le desfășoară.  +  Secţiunea a 14-a Constituirea și menținerea garanțiilor financiare  +  Articolul 40(1) Conform cerințelor din Lege, titularul licenței este obligat să constituie și să mențină garanțiile financiare necesare participării la piața angro de energie electrică și asigurării continuității în desfășurarea activității de furnizare a energiei electrice pe piața cu amănuntul de energie electrică.(2) Titularul licenței va constitui garanțiile financiare înainte de a începe activitatea de furnizare de energie electrică.(3) Garanțiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile participanților la piața de energie electrică.(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanțiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate în derulare, cu excepția garanțiilor financiare constituite de furnizorii de ultimă instanță obligați, a căror valoare nu poate fi mai mică de 10% din media lunară a cifrei de afaceri înregistrate în anul anterior în desfășurarea activităților care fac obiectul licenței. (la 01-07-2018, Alineatul (4) din Articolul 40 , Sectiunea a 14-a , Capitolul III a fost modificat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) (5) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenței, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenței, documente care să dovedească constituirea și menținerea garanției financiare prevăzute la alin. (1).(6) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenței revizuirea formei și valorii garanțiilor financiare, dacă se modifică condițiile avute în vedere la emiterea licenței.  +  Secţiunea a 15-a Asigurarea confidențialității  +  Articolul 41(1) Titularul licenței are obligația să asigure că informațiile sensibile comercial, obținute de acesta în cursul operațiunilor comerciale, nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție cazurile când:a) se dispune de consimțământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) titularul licenței este obligat sau are permisiunea autorității competente de a divulga informația în scopul respectării Condițiilor licenței, a unei decizii/a unui ordin al autorității competente sau a unei legi în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților autorizate prin licență.(2) Titularul licenței va transmite autorității competente informațiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.(3) Prevederile alin. (1) se aplică și în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenței care își desfășoară activitatea în sectorul energiei electrice.  +  Secţiunea a 16-a Furnizarea de informații autorității competente  +  Articolul 42În conformitate cu cerințele Legii și ale reglementărilor în vigoare, titularul licenței este obligat să furnizeze autorității competente datele și informațiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuțiilor sale.  +  Articolul 43(1) Titularul licenței întocmește și transmite autorității competente un raport anual referitor la activitățile ce fac obiectul licenței, având formatul și conținutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.(2) Titularul licenței transmite periodic autorității competente date necesare acesteia pentru evaluarea modului de funcționare a pieței de energie electrică din România, a nivelului de eficiență, concurență și transparență; datele vor fi transmise în formatul și cu periodicitatea stabilite prin reglementările emise de autoritatea competentă. (la 04-08-2016, Art. 43 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDINUL nr. 32 din 19 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 4 august 2016. )  +  Articolul 44(1) Titularul licenței este obligat să informeze autoritatea competentă despre:a) orice fapt care constituie o încălcare a Condițiilor licenței în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenței;b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenței, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului;c) modificări ale statutului titularului de licență determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acționariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta și condiția de informare prealabilă prevăzută în Condițiile licenței la secțiunea "Menținerea activelor";d) modificarea adresei de corespondență care, potrivit Condițiilor licenței, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, în termen de 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;f) cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;g) anularea de către emitent sau expirarea valabilității unuia dintre actele (autorizație, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenței, care conduce la imposibilitatea desfășurării activităților permise de licență sau la respectarea Condițiilor licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;h) pierderea titlului legal privind deținerea de bunuri imobile folosite de titularul licenței pentru activitatea de furnizare, în termen de 8 zile de la apariția situației respective.(2) La schimbarea sediilor secundare sau la deschiderea/închiderea de puncte de lucru, titularul licenței este obligat să solicite modificarea licenței.(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor regulamentului, titularul licenței va transmite autorității competente și cererea de modificare a licenței.(4) Titularul licenței care deservește cel puțin 5000 de clienți finali casnici are obligația să informeze autoritatea competentă asupra intenției de a desființa centre pentru relația cu clienții ce fac parte din structura specializată în relația cu clienții prevăzută la art. 29. Titularul licenței poate proceda la desființarea unor asemenea centre pentru relații cu clienții numai cu acordul prealabil al autorității competente.  +  Articolul 45Pentru a se asigura de îndeplinirea Condițiilor licenței și a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina și copia, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale, orice informații, înregistrări și documente ale titularului licenței, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile și activitățile acestuia în sectorul energiei electrice. Informațiile solicitate pot conține informații clasificate sau informații sensibile comercial. La solicitarea autorității competente, titularul licenței este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informațiile, înregistrările și documentele solicitate.  +  Secţiunea a 17-a Personalul titularului licenței  +  Articolul 46Titularul licenței se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenței, dispune de personal calificat pentru îndeplinirea tuturor activităților legate de furnizarea energiei electrice, în conformitate cu cerințele licenței.  +  Capitolul IV Transferul licenței  +  Articolul 47(1) Licența poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condițiile Regulamentului și ale prezentului articol.(2) Intenția de transfer al licenței se notifică de către titularul licenței autorității competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operațiunea de transfer, precum și cu certificatul constatator emis de registrul oficiului comerțului cu privire la operatorul economic care preia licența.  +  Capitolul V Control și sancțiuni  +  Articolul 48Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenței a Condițiilor licenței, scop în care poate:a) analiza documentele transmise de titularul licenței conform Condițiilor licenței;b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenței, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condițiile legii;c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terțe persoane sau din proprie inițiativă, comportamentul titularului licenței pe piața de energie electrică;d) exercita alte atribuțiile de control, conform Legii.  +  Articolul 49Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenței nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condițiile licenței, autoritatea competentă poate aplica sancțiuni, în temeiul și conform dispozițiilor Legii și ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licența.  +  Capitolul VI Suspendarea/Retragerea licenței  +  Articolul 50(1) Autoritatea competentă poate suspenda/retrage licența în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.(2) Autoritatea competentă comunică titularului licenței suspendarea/retragerea licenței, motivele de suspendare/ retragere, precum și condițiile pe care titularul licenței trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.(3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenței în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenței face dovada cu privire la îndeplinirea condițiilor de încetare a suspendării.  +  Articolul 51(1) Autoritatea competentă notifică în scris titularului licenței, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenționează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenței, precum și motivul care determină această măsură.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenței, titularul licenței poate transmite autorității competente o explicație referitoare la condițiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenței, precum și orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenței.(3) Notificarea prealabilă din partea autorității competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenței se face ca urmare a solicitării titularului licenței sau în cazul falimentului acestuia.  +  Capitolul VII Modificarea licenței  +  Articolul 52(1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenței sau din proprie inițiativă, autoritatea competentă poate modifica licența procedând conform prevederilor Regulamentului.(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenței, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare și documentația anexată acesteia și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a) retragerea licenței și acordarea unei licențe noi;b) modificarea licenței.  +  Articolul 53Modificările licenței inițiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condițiilor existente la data acordării acesteia (legislația primară și secundară și hotărâri judecătorești) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanțial piața energiei electrice vor fi notificate titularului licenței conform prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 54Titularul licenței poate cere autorității competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenței. În acest caz autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul VIII Căi de comunicare  +  Articolul 55(1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informație cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condițiile licenței se va face în scris, în limba română, și se va putea depune la registratura autorității competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poștale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondență indicate de autoritatea competentă, cu condiția ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poștale.(2) Titularul licenței poate solicita autorității competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondență diferite de cea a sediului social, cu condiția ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societății.  +  Capitolul IX Tarife și contribuții  +  Articolul 56(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței va plăti autorității competente contribuțiile și tarifele stabilite prin ordin al președintelui autorității competente, în condițiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenței, cu o notificare prealabilă.(2) În cazul în care titularul licenței nu plătește sumele datorate autorității competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licența fără preaviz sau notificare prealabilă.--------