CONDIȚIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013 asociate licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a energiei termice produse în cogenerare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 80 din 6 noiembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013.
    I. Cadru general  +  Articolul 1Prezentul document stabilește condițiile generale în care este valabilă licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice produse în cogenerare, denumită în continuare licența, și constituie parte integrantă din licență.  +  Articolul 2Obiectul licenței îl reprezintă desfășurarea activității de producere de energie electrică și, după caz, de energie termică produsă în cogenerare, prin exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a capacităților de producere a energiei termice în cogenerare precizate în Condițiile specifice ale licenței.  +  Articolul 3Nu fac obiectul licenței:a) furnizarea de energie electrică la clienți finali, cu excepțiile prevăzute la art. 10 lit. b) și c);b) distribuția de energie electrică, cu excepția prevăzută la art. 10 lit. a);c) consultanța, finanțarea și executarea unor anumite lucrări/servicii la clienți finali;d) orice alte activități care nu se încadrează în categoriile de activități permise sau impuse de Condițiile licenței.  +  Articolul 4Titularul licenței este responsabil pentru respectarea Condițiilor specifice și Condițiilor generale asociate licenței, denumite, în continuare Condițiile licenței sau Condiții.  +  Articolul 5Următorii termeni utilizați în textul Condițiilor licenței sunt definiți după cum urmează:1. Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare; (la 09-01-2019, Punctul 2. din Articolul 5 , Punctul I. a fost modificat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 ) 3. autoritatea competentă - prin Lege, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;4. licență - licența acordată de ANRE în condițiile Legii și ale Regulamentului, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice produse în cogenerare; noțiunea de licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice produse în cogenerare este echivalentă cu cea de licență pentru producerea de energie electrică și pentru producerea de energie termică în cogenerare;5. titularul licenței - persoana căreia i-a fost acordată licența, nominalizată în condițiile specifice asociate licenței;6. etichetarea energiei electrice - totalitatea activităților prin care se face specificarea originii energiei electrice furnizate;7. abrogat; (la 04-08-2016, Pct. 7 al art. 5 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 32 din 19 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 4 august 2016. ) 8. situațiile financiare - documente referitoare la activitățile ce fac obiectul licenței, precum și la cele pe care titularul licenței le desfășoară în afara licenței și care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative. Situațiile financiare se depun, conform legii, la direcția teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;9. subvenționare încrucișată - modalitate de subvenționare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activitățile acelui operator economic într-o altă categorie de produse/servicii sau în altă zonă geografică a operațiunilor sale;10. sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;11. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin 2 utilizatori racordați la SACET;12. furnizor de energie termică - persoană juridică, autorizată conform reglementărilor în vigoare pentru a presta serviciul public de alimentare cu energie termică a unuia sau mai multor utilizatori, pe bază de contracte de furnizare;13. furnizare de energie termică - activitatea de comercializare a energiei termice livrate de producător în cadrul SACET. Această activitate include și serviciile de măsurare a energiei termice vândute, la nivelul utilizatorului.II. Drepturi ale titularului licenței  +  Articolul 6Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are dreptul:a) să tranzacționeze energie electrică, conform reglementărilor în vigoare;b) să beneficieze de acces la rețelele electrice, în condițiile reglementărilor emise de autoritatea competentă;c) să comercializeze energia termică produsă în cogenerare, conform reglementărilor în vigoare;d) alte drepturi prevăzute de Lege.  +  Articolul 7(1) În conformitate cu prevederile Legii și ale reglementărilor în vigoare, pe durata de valabilitate a licenței titularul licenței are dreptul de acces la rețelele electrice de interes public prin care se asigură serviciile de transport și de distribuție a energiei electrice și are dreptul să obțină, în condițiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii.(2) În conformitate cu reglementările în vigoare privind serviciul public de alimentare cu energie termică, titularul licenței are dreptul de acces la rețelele termice de interes public prin care se asigură serviciile de transport/distribuție a energiei termice, în condiții reglementate.  +  Articolul 8(1) Pe durata de valabilitate a licenței, asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților energetice ce fac obiectul licenței, titularul licenței beneficiază de drepturile prevăzute de Lege, pe care le poate exercita numai în condițiile Legii.(2) Pentru protecția și funcționarea normală a capacităților energetice și a anexelor acestora, precum și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, se instituie zone de protecție și de siguranță, care se determină de către titularul licenței, pentru fiecare capacitate ce face obiectul licenței, respectiv pentru componentele acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.  +  Articolul 9(1) Pe durata de valabilitate a licenței titularul licenței are dreptul:a) de a întrerupe livrarea energiei termice către furnizorii și/sau consumatorii de energie termică cu care se află în relații contractuale, conform clauzelor din contractele încheiate;b) de a înceta desfășurarea activităților care fac obiectul licenței, cu obligația de a notifica anticipat clienților săi, în modul stabilit prin contractele comerciale încheiate, această intenție.(2) Anterior exercitării dreptului prevăzut la alin. (1) față de furnizorii și/sau consumatorii de energie termică debitori, conform relației contractuale cu aceștia, titularul licenței va parcurge succesiv următoarele etape:a) negocierea (re)eșalonării datoriilor;b) acordarea unui preaviz de sistare a livrării energiei termice de 5 zile lucrătoare;c) reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termică, în conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri de debit de agent termic, după grafice stabilite cu aceștia, acolo unde condițiile tehnice permit acest lucru;d) reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termică, în conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri ale temperaturii de tur, acolo unde condițiile tehnice permit acest lucru.(3) Titularul licenței realizează manevrele de întrerupere a livrării de energie termică sau de reducere a puterii prevăzute la alin. (1), corelat cu nivelul de putere termică și cantitățile de energie termică stabilite prin contractele încheiate. Dacă, după finalizarea procedurii legale de urmărire a debitorilor se dovedește că plata nu a fost efectuată, debitorul fiind de rea-credință, titularul licenței poate înceta livrarea energiei termice până la recuperarea creanțelor.(4) Titularul licenței se va asigura că nu contravine prevederilor legale în vigoare, înainte de a întrerupe alimentarea cu energie termică pentru următoarele categorii de consumatori: spitale, policlinici, stații de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădinițe, creșe, cămine studențești, cămine de persoane cu handicap, centre de resocializare minori, școli și unități militare.  +  Articolul 10Complementar activității de producere de energie electrică și energie termică produsă în cogenerare, autorizate prin licență, titularul licenței are dreptul să desfășoare:a) activitatea de distribuție a energiei electrice, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare și/sau conexiune pentru operatorii de rețea sau pentru alimentarea clienților finali de energie electrică existenți, racordați direct la instalațiile electrice aferente unității de producere a energiei electrice menționate în Condițiile specifice ale licenței;b) activitatea de furnizare la clienții finali de energie electrică alimentați direct din instalațiile electrice aferente unității de producere a energiei electrice sau din rețelele electrice pe care le exploatează, menționate în Condițiile specifice ale licenței;c) activitatea de alimentare a locurilor de consum aparținând titularului licenței cu energie electrică și/sau termică obținută din producție proprie.  +  Articolul 11În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenței se poate adresa autorității competente pentru soluționarea:a) disputelor privind accesul la rețeaua electrică de interes public;b) disputelor pe piața angro și cu amănuntul, cu alți participanți la piața de energie electrică, prin intermediul Comisiei de soluționare a disputelor, care se organizează potrivit Legii;c) neînțelegerilor precontractuale în legătură cu contractele ce se încheie ca urmare a desfășurării activităților permise sau impuse de licență.  +  Articolul 12Deciziile autorității competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenței, precum și cele cu privire la aplicarea sancțiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condițiilor licenței sau ale Legii, pot fi atacate de titularul autorizației la instanța judecătorească competentă.  +  Articolul 13Activitățile ce fac obiectul licenței sunt de interes public, în sensul dispozițiilor Legii, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenței.III. Obligații ale titularului autorizației  +  Secţiunea 1 Respectarea legilor și reglementărilor  +  Articolul 14(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței va respecta prevederile:– licenței, împreună cu Condițiile licenței;– Legii, inclusiv a modificărilor aduse ulterior acesteia;– reglementărilor emise de autoritatea competentă;– normativelor, prescripțiilor și altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.(2) Titularul licenței are obligația de a participa, la solicitarea autorității competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor, normativelor, prescripțiilor ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.  +  Secţiunea a 2-a Obligații privind piața de energie  +  Articolul 15Titularul licenței nu va încheia contracte care să conțină prevederi neconforme cu obligațiile din licență și din contractele-cadru aprobate de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 3-a Obligații privind măsurarea energiei electrice  +  Articolul 16(1) Titularul licenței poate desfășura activitățile autorizate prin licență numai după ce funcția de măsurare a energiei electrice/termice este asigurată conform reglementărilor aplicabile.(2) Titularul licenței verifică și întreține periodic grupurile de măsurare a energiei electrice/termice care îi aparțin, la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 17Titularul licenței asigură, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, accesul părților cu care se află în relații contractuale, pentru verificarea grupurilor de măsurare a energiei electrice și termice. Titularul licenței este obligat să permită ca utilizatorii rețelelor sale electrice/termice să instaleze suplimentar grupuri de măsurare a energiei electrice, la cererea acestora și pe cheltuiala lor.  +  Secţiunea a 4-a Facturarea energiei electrice/termice  +  Articolul 18(1) Factura emisă de către titularul licenței în vederea încasării contravalorii energiei electrice/termice vândute va conține suficiente date pentru identificarea sumelor calculate conform obligațiilor din contractele încheiate, respectând oricare dintre cerințele aplicabile, specificate de instrucțiuni/acte normative în vigoare.(2) Titularul licenței va factura energia termică livrată clienților săi pe baza indicațiilor grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.(3) Titularul licenței va factura energia termică livrată furnizorilor de energie termică, precum și consumatorilor de energie termică racordați direct, pe baza indicațiilor contoarelor de energie termică pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.  +  Secţiunea a 5-a Relațiile cu operatorul de transport și de sistem și cu operatorul pieței de energie electrică  +  Articolul 19Titularul licenței poate înființa un centru de dispecer local aferent unităților de producere de energie electrică pe care le exploatează. În acest caz, titularul licenței asigură, în baza ordinelor de învestire emise de centrele de dispecer superioare, subordonarea de dispecer, respectiv autoritatea conducerii prin dispecer, prin stabilirea unor relații ierarhice între centrele de dispecer înființate și cele superioare, precum și între centrele de dispecer și personalul operațional din centrale, stații electrice și zone de rețea, independente și prioritare față de subordonarea tehnico-administrativă sau de altă natură.  +  Articolul 20(1) Titularul licenței este obligat să respecte instrucțiunile și comenzile transmise operativ, prin centrele de dispecer competente, de către operatorul de transport și de sistem în exercitarea autorității de conducere prin dispecer a Sistemului electroenergetic național (SEN), prin activitățile de comandă, planificare și programare operațională, și să furnizeze toate informațiile tehnice și documentațiile cerute, în baza prevederilor reglementărilor în vigoare. Respectarea unor clauze din contractele pe care titularul licenței le-a încheiat nu poate fi invocată drept cauză a abaterii de la această obligație.(2) La cererea operatorului de transport și de sistem, în cazuri justificate de asigurarea siguranței în funcționare a SEN, titularul licenței are obligația de furniza servicii tehnologice de sistem chiar dacă acestea nu au fost contractate.  +  Articolul 21Titularul licenței organizează și desfășoară conducerea prin dispecer a instalațiilor de producere a energiei termice pe care le exploatează. Relațiile necesare dintre compartimentul de dispecer organizat de titularul licenței și dispecerul coordonator al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, organizat de operatorul de transport, se vor stabili în cadrul convențiilor de exploatare încheiate între cele două dispecerate, precizându-se totodată atribuțiile fiecăruia, cu respectarea reglementărilor în vigoare  +  Secţiunea a 6-a Obligații privind capacitățile energetice ce fac obiectul licenței  +  Articolul 22(1) Titularul licenței are obligația de a întreprinde acțiunile necesare pentru a desfășura și/sau a contracta cu terți lucrările necesare pentru a asigura disponibilitatea capacităților energetice a căror exploatare comercială face obiectul licenței, în conformitate cu obligațiile asumate prin participarea sa la piața de energie electrică și contractele încheiate pentru livrarea de energie termică.(2) Pentru a menține capacitatea de producție și eficiența exploatării, titularul licenței va asigura capacitățile energetice ce fac obiectul licenței, urmărirea sistematică a comportării construcțiilor și a echipamentelor energetice și va efectua lucrările corespunzătoare de mentenanță în baza unui program de asigurare a mentenanței.(3) În scopul creșterii eficienței și disponibilității în exploatare a capacităților energetice ce fac obiectul licenței, titularul licenței va realiza treptat, pe criterii economice, reabilitarea și retehnologizarea acestora sau, după caz, conservarea ori dezafectarea lor.  +  Articolul 23Pentru capacitățile energetice noi pe care urmează a le înființa sau pentru cele pe care intenționează să le retehnologizeze, titularul licenței solicită autorității competente acordarea de autorizații de înființare, conform prevederilor Legii și cadrului normativ în vigoare.  +  Secţiunea a 7-a Etichetarea energiei electrice și solicitarea emiterii garanțiilor de origine  +  Articolul 24În vederea etichetării energiei electrice furnizate consumatorilor, titularul licenței, în calitate de producător, este obligat să transmită autorității competente, furnizorilor și operatorului pieței de energie electrică declarații referitoare la cantitatea totală de energie electrică vândută și sursele de energie primară utilizate în perioada de referință, în conformitate cu reglementările în vigoare emise sau aprobate de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 8-a Protecția mediului, bunurilor și persoanelor  +  Articolul 25(1) Titularul licenței se va asigura că în desfășurarea activității de producere de energie electrică și termică nu încalcă prevederile din legislație și reglementările în vigoare referitoare la protecția mediului și gospodărirea apelor. Titularul licenței este obligat să dețină, pe toată durata de valabilitate a licenței, toate acordurile, avizele și autorizațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului și gospodărirea apelor.(2) Titularul licenței trebuie să asigure instituirea și menținerea, în condițiile Legii, a zonelor de protecție și de siguranță, asociate funcționării normale a capacităților energetice, determinate în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 9-a Asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a participanților la piața de energie electrică  +  Articolul 26(1) Titularul licenței nu se va angaja în nicio formă de practici anticoncurențiale pe piața de energie electrică și nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alți titulari de licențe să se angajeze în activitatea de producere a energiei electrice, respectând prevederile legislației în vigoare.(2) Titularul licenței nu va declara operatorului de transport și de sistem ca disponibil sau indisponibil, contrar realității, niciunul dintre grupurile dispecerizabile de producere a energiei electrice ce fac obiectul licenței, în intenția de a împiedica, restricționa sau distorsiona concurența în producerea energiei electrice.(3) Titularul licenței nu poate deține, simultan cu aceasta, încă o licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere de energie electrică sau a capacităților de producere de energie electrică și energie termică produsă în cogenerare.  +  Secţiunea a 10-a Separarea situațiilor contabile  +  Articolul 27(1) În conformitate cu cerințele legale, pentru activitățile ce fac obiectul licenței, titularul licenței întocmește situații contabile distincte (defalcate/detaliate separat), așa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activitățile respective ar fi efectuate de către operatori economici separați. Totodată, situațiile contabile pentru activitățile ce fac obiectul licenței trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activități comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.(2) Situațiile contabile se întocmesc astfel încât veniturile și cheltuielile asociate activităților autorizate prin licență să fie identificabile în registrele titularului licenței, separat de cele asociate altor activități pe care le desfășoară.(3) Titularul licenței indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor și cheltuielilor avute în vedere la separarea situațiilor contabile.(4) Titularul licenței se asigură că ținerea situațiilor contabile în conformitate cu cerințele acestei condiții din licență este efectivă pe durata de valabilitate a licenței.(5) În cazul în care există cheltuieli comune între activitățile ce fac obiectul licenței și alte activități ale titularului licenței, acesta va prezenta, la cererea autorității competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare și rezultatele obținute după această repartizare.  +  Secţiunea a 11-a Eliminarea subvenționărilor încrucișate  +  Articolul 28În conformitate cu dispozițiile Legii, titularului licenței îi este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate pe care acesta le desfășoară.  +  Secţiunea a 12-a Menținerea activelor  +  Articolul 29(1) Titularul licenței notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței. (la 03-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 29, Sectiunea a 12-a, Punctul III. a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 209 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 03 decembrie 2019 ) (2) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Secţiunea a 13-a Constituirea și menținerea garanțiilor financiare  +  Articolul 30(1) Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței constituie și menține o garanție financiară prin care să se asigure desfășurarea continuă a activității pentru care s-a acordat licența, luând în considerare riscurile majore ce pot afecta această activitate, orice daune pe care titularul licenței le poate datora conform prevederilor din contractele încheiate, precum și ansamblul obligațiilor de plată ale titularului licenței. Garanția constituită va reprezenta 1-c8 din valoarea activelor aferente activităților care fac obiectul licenței, dar nu mai puțin de 1% din valoarea cifrei de afaceri anuale aferente activităților care fac obiectul licenței.(2) Titularul licenței poate constitui o singură garanție financiară comună tuturor activităților pentru care a obținut licențe acordate de autoritatea competentă.(3) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenței, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenței, documente care să dovedească constituirea și menținerea garanției financiare prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 14-a Personalul titularului licenței  +  Articolul 31Pentru îndeplinirea în condiții de siguranță a activităților ce fac obiectul licenței și în conformitate cu cerințele acesteia, titularul licenței se va asigura că dispune de personal calificat și autorizat, respectând toate prevederile legale aplicabile. Structura de personal se menține pe toată durata de valabilitate a licenței, cel puțin la nivelul prezentat autorității competente la momentul acordării licenței.  +  Secţiunea a 15-a Furnizarea de informații autorității competente  +  Articolul 32În conformitate cu dispozițiile Legii și prevederile reglementărilor în vigoare, titularul licenței va furniza autorității competente datele și informațiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuțiilor sale.  +  Articolul 33(1) Titularul licenței întocmește și transmite autorității competente un raport anual referitor la activitățile ce fac obiectul licenței, având formatul și conținutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.(2) Titularul licenței transmite periodic autorității competente date care sunt necesare acesteia pentru evaluarea și monitorizarea pieței de energie electrică; datele vor fi transmise în conformitate cu reglementări emise de autoritatea competentă, care stabilesc periodicitatea de transmitere a datelor și formatele (formulare/machete) pentru înscrierea acestora. (la 04-08-2016, Art. 33 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 32 din 19 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 4 august 2016. )  +  Articolul 34(1) Titularul licenței este obligat să informeze autoritatea competentă despre:a) orice fapt care constituie o încălcare a Condițiilor licenței de către titularul licenței, indiferent de cauză, în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenței;b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenței, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia;c) modificări ale statutului titularului de licență determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenței/structurii acționariatului/valorii capitalului social ori a patrimoniului sau determinate de realizarea unor operațiuni de divizare/fuziune/transformare, în termen de 30 de zile de la producerea acestora; în cazul divizării/fuziunii/transformării, se va respecta și condiția de informare prealabilă prevăzută în Condițiile licenței la secțiunea «Menținerea activelor»; (la 09-01-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 34 , Sectiunea a 15-a , Punctul III. a fost modificată de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 ) d) modificarea adresei de corespondență care, potrivit Condițiilor licenței, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, în termen de 10 de zile înainte ca modificarea să devină efectivă;e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;f) cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;g) încetarea concesiunii sau a locațiunii capacității energetice exploatate comercial în baza licenței ori la vânzarea acesteia, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;h) anularea de către emitent sau expirarea valabilității unuia dintre actele (autorizație, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenței, care conduce la imposibilitatea desfășurării activităților permise de licență sau la respectarea Condițiilor licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;i) pierderea titlului legal privind deținerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează capacitățile energetice exploatate comercial potrivit licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;j) modificarea caracteristicilor tehnice ale capacităților energetice exploatate comercial în baza licenței, astfel cum acestea sunt precizate în Condițiile specifice ale licenței.(2) Schimbarea datelor de contact, structurii acționariatului, valorii capitalului social ori a patrimoniului nu constituie motiv pentru modificarea licenței. (la 09-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 34 , Sectiunea a 15-a , Punctul III. a fost modificat de Litera d), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 ) (3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenței, titularul licenței transmite autorității competente și cererea de modificare a licenței. (la 09-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 34 , Sectiunea a 15-a , Punctul III. a fost modificat de Litera d), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )  +  Articolul 35Pentru a se asigura de îndeplinirea Condițiilor licenței și a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina și copia, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale, orice informații, înregistrări și documente ale titularului licenței, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile și activitățile acestuia în sectorul energiei electrice. Informațiile solicitate pot conține secrete de stat, de serviciu sau de afaceri. La solicitarea autorității competente, titularul licenței este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informațiile, înregistrările și documentele solicitate.IV. Transferul licenței  +  Articolul 36Licența este valabilă pentru exploatarea comercială a capacităților energetice ce fac obiectul acesteia, precizate în Condițiile specifice asociate licenței.  +  Articolul 37(1) Licența poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condițiile Regulamentului și ale prezentului articol.(2) Intenția de transfer a licenței se notifică de către titularul licenței autorității competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operațiunea de transfer, precum și cu certificatul constatator emis de registrul oficiului comerțului cu privire la operatorul economic care preia licența.V. Control și sancțiuni  +  Articolul 38Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenței a Condițiilor licenței, scop în care poate:a) analiza documentele transmise de titularul licenței conform Condițiilor licenței;b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenței și/sau comanda efectuarea unui audit contabil al activității acestuia;c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terțe persoane sau din proprie inițiativă, comportamentul titularului licenței pe piața de energie electrică;d) exercita alte atribuțiile de control, conform Legii.  +  Articolul 39Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenței nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condițiile licenței, autoritatea competentă poate aplica sancțiuni, în temeiul și conform dispozițiilor Legii și ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licența.VI. Suspendarea/retragerea licenței  +  Articolul 40(1) Autoritatea competentă poate suspenda/ retrage licența în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.(2) Autoritatea competentă comunică titularului licenței suspendarea/retragerea licenței, motivele de suspendare/ retragere, precum și condițiile pe care titularul licenței trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.(3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenței în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenței face dovada cu privire la îndeplinirea condițiilor de încetare a suspendării.  +  Articolul 41(1) Autoritatea competentă comunică în scris titularului licenței, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, data la care urmează să suspende/să retragă licența, precum și motivul care determină această măsură.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenței, titularul licenței poate transmite autorității competente o explicație referitoare la condițiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenței, precum și orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenței.(3) Notificarea prealabilă din partea autorității competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenței se face ca urmare a solicitării titularului licenței sau în cazul falimentului acestuia.VII. Modificarea licenței  +  Articolul 42(1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenței sau din proprie inițiativă, autoritatea competentă poate modifica licența procedând conform prevederilor Regulamentului.(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenței determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenței sau determinate de realizarea unor operațiuni de divizare/fuziune/transformare, autoritatea competentă examinează cererea de modificare a licenței și documentația anexată acesteia și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a) retragerea licenței și acordarea unei licențe noi;b) modificarea licenței. (la 09-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 42 , Punctul VII. a fost modificat de Litera e), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 ) (3) Constituie motiv de modificare a licenței situația includerii în licență a unor capacități energetice noi sau excluderii unor capacități energetice dintre cele prevăzute în licență, precum și situația modificării unor caracteristici tehnice ce conduc la modificarea puterii instalate sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfășura activitatea, caz în care autoritatea competentă examinează cererea de modificare a licenței și dispune conform prevederilor alin. (2). (la 09-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 42 , Punctul VII. a fost modificat de Litera e), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )  +  Articolul 43Modificările licenței inițiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condițiilor existente la data acordării acesteia (legislația primară și secundară și decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanțial piața energiei electrice vor fi notificate titularului licenței conform prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 44Titularul licenței poate cere autorității competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenței. În acest caz autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.VIII. Căi de comunicare  +  Articolul 45(1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informație cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condițiile licenței se va face în scris, în limba română, și se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poștale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax, cu condiția ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poștale.(2) Titularul licenței poate solicita autorității competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondență diferite de cea a sediului social, cu condiția ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societății.IX. Tarife și contribuții  +  Articolul 46(1) Pe toata durata de valabilitate a licenței, titularul licenței va plăti autorității competente contribuțiile și tarifele stabilite prin ordin al președintelui ANRE, în condițiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare atrage suspendarea Licenței, cu o notificare prealabilă.(2) În cazul în care titularul licenței nu plătește sumele datorate ANRE conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE îi retrage Licența fără preaviz sau notificarea prealabilă.X. Dispoziții finale  +  Articolul 47În cazul în care în cuprinsul Condițiilor specifice asociate licenței nu sunt incluse capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, titularului licenței nu i se aplică dispozițiile referitoare la energia termică din prezentele condiții generale.-----