CONDIȚIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013 asociate autorizației de înființare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 80 din 6 noiembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013.
    I. Cadru general  +  Articolul 1Prezentul document stabilește condițiile generale în care este valabilă autorizația de înființare, denumită în continuare autorizație, și constituie parte integrantă din autorizație.  +  Articolul 2Titularul autorizației este responsabil pentru respectarea Condițiilor specifice și Condițiilor generale asociate autorizației, denumite în continuare Condițiile autorizației sau Condiții.  +  Articolul 3Termenii evidențiați prin caractere italice în textul Condițiilor autorizației sunt definiți după cum urmează:1. autoritatea competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;2. Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.3. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare; (la 09-01-2019, Punctul 3. din Articolul 3 , Punctul I. a fost modificat de Litera a), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 ) 4. specificații - totalitatea documentelor, datelor și informațiilor considerate definitorii pentru capacitățile energetice care fac obiectul autorizației, transmise ANRE de către titularul autorizației, în vederea emiterii autorizației, precizate în Condițiile specifice asociate autorizației;5. titularul autorizației - persoana căreia i-a fost acordată autorizația, nominalizată în autorizație;6. perioada de probe - perioada cuprinsă între data la care un grup/o centrală electric(ă) începe să producă și să livreze energie electrică/termică și maximum 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune; perioada de probe nu poate depăși durata de valabilitate a autorizației de înființare.II. Drepturi ale titularului autorizației  +  Articolul 4Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul autorizației are dreptul:a) să desfășoare lucrări de inginerie, procurare, construcții-montaj, punere în funcțiune, lucrări de provizorate, precum și alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea capacităților energetice care fac obiectul autorizației, conform documentelor ce au stat la baza acordării acesteia;b) să comercializeze, în perioada de probe, energia electrică și, după caz, energia termică produsă de capacitățile autorizate, cu respectarea reglementărilor în vigoare;c) alte drepturi prevăzute în Lege și Condițiile specifice ale autorizației.  +  Articolul 5Lucrările de înființare a capacităților autorizate sunt lucrări de interes public, în sensul dispozițiilor Legii.  +  Articolul 6Deciziile autorității competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea autorizației pot fi atacate de titularul autorizației la instanța judecătorească competentă.III. Obligații ale titularului autorizației  +  Articolul 7Pe toată durata de valabilitate a autorizației, titularul autorizației este obligat să respecte prevederile:a) condițiilor autorizației;b) Legii, cu modificările și completările ulterioare ale acesteia;c) legilor în vigoare;d) tuturor reglementărilor incidente emise de autoritatea competentă;e) standardelor/normelor aplicabile.  +  Articolul 8Titularul autorizației este obligat să desfășoare activitățile necesare realizării și punerii în funcțiune a capacităților autorizate potrivit specificațiilor acestora, utilizând materiale, echipamente, instalații, procedee și tehnologii în limitele prevăzute de legile și de normele în vigoare.  +  Articolul 9În conformitate cu prevederile Legii, titularul autorizației are obligația:a) să stabilească și să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecție a persoanelor, bunurilor și mediului;b) să obțină toate avizele, acordurile, autorizațiile și atestatele prevăzute de lege pentru realizarea capacității autorizate.  +  Articolul 10După finalizarea activităților necesare realizării capacității autorizate și/sau încetarea drepturilor prevăzute de Lege, titularul autorizației este obligat să elibereze terenurile ocupate temporar sau care devin disponibile, precum și a spațiilor afectate, care vor fi readuse la starea inițială, respectându-se și toate celelalte condiții specifice impuse de legislația cu privire la protecția mediului.  +  Articolul 11Titularul autorizației desfășoară lucrările de realizare și de punere în funcțiune a capacității autorizate, astfel încât să nu limiteze și să nu obstrucționeze nejustificat accesul altor utilizatori la rețelele electrice.  +  Articolul 12Titularul autorizației are obligația de a stabili și aplica măsuri de protecție a persoanelor, potrivit normativelor aplicabile în vigoare, pe întreaga durată a executării lucrărilor de realizare și de punere în funcțiune a capacităților autorizate.  +  Articolul 13Pe toată durata de valabilitate a autorizației, titularul autorizației are obligația să instituie și să mențină, în condițiile Legii, zonele de protecție și zonele de siguranță asociate capacităților energetice, respectiv asociate componentelor acestora în conformitate cu prevederile din legislația și reglementările aplicabile.  +  Articolul 14Titularul autorizației furnizează autorității competente toate documentele, datele și informațiile care îi sunt necesare acesteia pentru exercitarea atribuțiilor sale, inclusiv pe cele prevăzute în Condițiile autorizației.  +  Articolul 15În termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării valabilității autorizației sau de la data semnării procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a capacităților autorizate, titularul autorizației va transmite autorității competente o notificare privind finalizarea proiectului investițional, care va conține o descriere a activităților planificate și realizate, precum și eventualele lucrări restante.  +  Articolul 16În termen de 8 zile lucrătoare de la sesizarea încălcării/nerespectării Condițiilor autorizației, respectiv de la apariția acestora, titularul autorizației este obligat să informeze autoritatea competentă în următoarele situații:a) încălcarea Condițiilor autorizației de către titularul autorizației;b) suspendarea de către altă autoritate a valabilității unui act (autorizație, acord, aviz, permis sau aprobare) prin care a autorizat desfășurarea unor activități/lucrări aferente uneia sau mai multor componente ale capacităților autorizate.  +  Articolul 17(1) Titularul autorizației informează autoritatea competentă în termen de 30 de zile, dacă Legea și Regulamentul nu prevăd altfel, despre schimbarea:a) denumirii titularului autorizației;b) formei juridice a societății;c) sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizației;d) structurii acționariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului;e) datelor de contact (telefon, fax, e-mail).(2) Schimbarea datelor de contact, structurii acționariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motiv pentru modificarea autorizației.(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizației, conform prevederilor Regulamentului, titularul autorizației transmite autorității competente și cererea de modificare a autorizației.(4) Titularul autorizației notifică autorității competente, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operațiunile de fuziune, divizare, transformare, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:a) activele corporale realizate în baza autorizației se vor transmite altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizației se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii autorizației, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii autorizației, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate autorizației. (la 03-12-2019, Alineatul (4) din Articolul 17 , Punctul III. a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 209 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 03 decembrie 2019 ) (la 09-01-2019, Articolul 17 din Punctul III. a fost modificat de Litera b), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 ) IV. Transferul autorizației  +  Articolul 18Autorizația este valabilă pentru realizarea capacităților autorizate și a componentelor acestora, prevăzute în condițiile specifice asociate autorizației.  +  Articolul 19(1) Autorizația poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condițiile Regulamentului și ale prezentului articol.(2) Intenția de transfer al autorizației se notifică de către titularul autorizației la ANRE cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operațiunea de transfer, precum și cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu privire la operatorul economic care preia autorizația de înființare/licența.V. Suspendarea/retragerea autorizației  +  Articolul 20(1) Autoritatea competentă poate suspenda/ retrage autorizația în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.(2) Autoritatea competentă comunică titularului autorizației suspendarea/retragerea autorizației, motivele de suspendare/ retragere, precum și condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.(3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul autorizației face dovada cu privire la îndeplinirea condițiilor de încetare a suspendării.VI. Modificarea autorizației  +  Articolul 21(1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului autorizației, autoritatea competentă poate modifica autorizația procedând conform prevederilor Regulamentului.(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului autorizației determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizației sau determinate de realizarea unor operațiuni de divizare/fuziune/transformare, autoritatea competentă examinează cererea de modificare a autorizației și documentația anexată acesteia și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a) retragerea autorizației și eliberarea unei autorizații noi; b) modificarea autorizației. (la 09-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 21 , Punctul VI. a fost modificat de Litera c), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )  +  Articolul 22Autoritatea competentă poate iniția modificarea Condițiilor autorizației ca urmare a modificării condițiilor existente la data acordării acesteia (legislația primară și secundară și decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanțial piața energiei electrice, acestea fiind notificate titularului autorizației conform prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 23Titularul autorizației poate cere autorității competente prelungirea perioadei de valabilitate a autorizației, în condițiile Regulamentului.VII. Control și sancțiuni  +  Articolul 24Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul autorizației a Condițiilor autorizației, scop în care analizează documentele transmise de titularul autorizației, exercitându-și atribuțiile de control, conform Legii.  +  Articolul 25Dacă autoritatea competentă constată că titularul autorizației nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condițiile autorizației, aplică sancțiuni, conform dispozițiilor Legii.VIII. Căi de comunicare  +  Articolul 26Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informație cerută ori a cărei transmitere este permisă în condițiile autorizației se va face în scris, în limba română, și se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poștale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax.-----