GHID DE FINANȚARE din 17 iulie 2018a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 1 august 2018  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 760 din 17 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 668 din 1 august 2018
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Ghidul de finanțare(1) Ghidul de finanțare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale cu privire la derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, denumit în continuare Program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) scopul, obiectivele și indicatorii de performanță ai Programului;b) eligibilitatea solicitantului finanțării, a proiectului propus și a cheltuielilor acestuia;c) condițiile și termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare și decontare a proiectului propus.  +  Articolul 2 Obiectivul, scopul și indicatorii de performanță ai Programului(1) Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.(2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.(3) Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.(4) Indicatorii de performanță ai Programului sunt:a) numărul de stații de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României;b) cantitatea de CO_2 diminuată prin instalarea stațiilor (I)unde:x - indicatorul de performanță a Programului (kg CO_2). Reprezintă cantitatea de CO_2 evitată, prin parcurgerea unei distanțe de un vehicul electric, în locul unui autovehicul cu combustie internă;n - numărul de stații de încărcare achiziționate prin Program;e_i - energia electrică transferată de o stație de încărcare (kwh);A - consum mediu de energie la 100 km parcurși (12,7 kwh/100 km); B - emisia de CO_2 generată de un autovehicul cu combustie internă (0,130 kg/km).  +  Articolul 3 Sursa de finanțare pentru derularea Programului(1) Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.(3) Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.  +  Articolul 4 DefinițiiÎn sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;b) beneficiar - unități administrativ-teritoriale - reședințe de județ și municipiul București, care au încheiat contract cu Autoritatea;c) cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obținerii finanțării;d) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorității, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate și prevăzute prin contractul de finanțare nerambursabilă; cererea de decontare constituie anexa nr. 3 la contractul de finanțare;e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, suportate din Fondul pentru mediu;f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care nu sunt suportate din bugetul Programului, neîndeplinind condiția prevăzută la lit. e);g) contribuție proprie - valoarea integrală a cheltuielilor neeligibile și partea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susținută de către beneficiar din surse financiare proprii;h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obținerea finanțării;i) criterii de selecție - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat și selectat în vederea avizării și aprobării finanțării;j) dosar de finanțare - cererea de finanțare nerambursabilă definită la lit. c), însoțită de întreaga documentație care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării și aprobării de către Autoritate;k) persoană eligibilă - solicitantul care îndeplinește criteriile de eligibilitate;l) punct de reîncărcare - înseamnă o interfață care este capabilă să încarce cu energie electrică, pe rând, câte un vehicul electric;m) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanțare, pe parcursul căreia se poate depune la registratura Autorității;n) sesiune de finanțare - perioadă de timp determinată și organizată etapizat de către Autoritate; data deschiderii sesiunii de finanțare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data închiderii sesiunii de finanțare coincide cu data aprobării finanțării proiectului;o) solicitant - unități administrativ-teritoriale - reședințe de județ și municipiul București, care depun cereri de finanțare însoțite de documentele obligatorii prevăzute în ghid;p) stație de reîncărcare - o unitate formată din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, și 1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate;q) stație de reîncărcare accesibilă publicului - stație de reîncărcare care oferă tuturor utilizatorilor un acces permanent și nediscriminatoriu;r) vehicul electric - autovehicul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puțin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi încărcat extern; un vehicul electric hibrid reîncărcabil din exterior este considerat ca fiind un vehicul electric.  +  Articolul 5 Organizarea sesiunii de finanțare(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, în limita sumei alocate în condițiile prevăzute la art. 3.(2) Pentru organizarea sesiunii de finanțare, prin dispoziția președintelui Autorității, se stabilesc:a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare;b) suma alocată sesiunii de finanțare;c) sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant, stabilite în funcție de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.(3) Dispoziția președintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorității cu cel puțin 30 de zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanțare.  +  Articolul 6 Etapele sesiunii de finanțareEtapele sesiunii de finanțare sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a ghidului și a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare;b) depunerea dosarelor de finanțare;c) analiza conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente, inclusiv a celor depuse potrivit prevederilor art. 16, conform grilei prevăzute în anexa nr. 2; (la 10-05-2019, Litera c) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 ) d) aprobarea respingerii dosarelor ca urmare a analizei conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente;e) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor respinse ca urmare a analizei conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente;f) soluționarea contestațiilor ca urmare a analizei conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente;g) analiza conformității administrative și a eligibilității solicitantului din punct de vedere juridic, conform anexei nr. 3, și analiza din punct de vedere economic și tehnic a conformității documentelor și eligibilității solicitantului, conform anexei nr. 4, precum și potrivit prevederilor art. 16, după caz; (la 10-05-2019, Litera g) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 ) h) avizarea dosarelor de finanțare propuse spre selectare;i) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare avizate și respinse;j) soluționarea contestațiilor și avizarea contestațiilor acceptate;k) aprobarea finanțării proiectelor avizate;l) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare aprobate;m) încheierea contractelor de finanțare;n) implementarea proiectului;o) depunerea raportului de finalizare;p) monitorizarea proiectului;q) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de CO_2 diminuată prin instalarea stațiilor, conform indicatorului calculat.  +  Capitolul II Eligibilitatea solicitantului și a proiectului, depunerea dosarului de finanțare  +  Articolul 7 Cuantumul finanțării(1) Finanțarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile și în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcție de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, și se anunță la data lansării sesiunii de depunere a proiectelor.(2) Suma maximă finanțată de Autoritate pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile definite la art. 12.  +  Articolul 8 Tipuri de proiecte finanțate prin Program(1) Prin Program se finanțează stațiile de reîncărcare formate din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, și 1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.(2) Stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).(3) Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ și cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu. (la 10-05-2019, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 ) (4) Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză.  +  Articolul 9 Categorii de solicitanți eligibiliSub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unitățile administrativ-teritoriale - reședințe de județ și municipiul București.  +  Articolul 10 Criterii de eligibilitate(1) Pot fi finanțate prin Program proiectele depuse de către unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 9 care:a) acționează în nume propriu;b) sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizează proiectul; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;c) nu se află în stare de insolvență, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;d) nu sunt înregistrate cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală;e) nu au desfășurat și nu desfășoară activități care încalcă dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului;f) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;g) nu au obținut și nu sunt pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declarației din cererea de finanțare.(2) În cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului depășesc sumele maxime prevăzute la art. 7, diferența este susținută de solicitant.(3) Abrogat. (la 10-05-2019, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 )  +  Articolul 11 Criterii de eligibilitate a proiectuluiEste eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:a) stațiile de reîncărcare vor respecta Standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);b) stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;c) stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantității de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real;d) asigură un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la lit. h). Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului;e) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care să cuprindă și:1. detalierea costurilor pentru fiecare amplasament;2. elementele de identificare a imobilelor și stațiilor de reîncărcare pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt descrise în cererea de finanțare și în extrasul de carte funciară;3. motivarea, în cazul în care se consideră că nu sunt necesare studiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare; 4. certificatul de urbanism și actul administrativ emis de autoritatea de mediu; (la 10-05-2019, Litera e) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 ) f) asigură accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului la stațiile de reîncărcare instalate prin proiect;g) stațiile de reîncărcare să fie amplasate pe imobilul aflat în proprietatea/administrarea solicitantului;h) prevede semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu:Figura 1*): Panou de informare*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.i) stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză.  +  Articolul 12 Categorii de cheltuieli eligibile(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:a) cheltuieli pentru achiziția de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice;b) cheltuieli cu lucrări de construcții și montaj al stațiilor de reîncărcare;c) cheltuieli aferente instalațiilor electrice, cu excepția cheltuielilor aferente instalației de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general;d) cheltuieli efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare;e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;f) cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licențe, knowhow);g) cheltuieli diverse și neprevăzute conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;h) cheltuieli cu studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, în procent de maximum 4% din valoarea eligibilă a capitolului „investiție de bază“.(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanțare.  +  Articolul 13 Eligibilitatea dosarului de finanțareEste eligibil dosarul care respectă cumulativ următoarele condiții:a) cererea de finanțare este completată prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanțare cu ștersături sau completări făcute manual;b) documentele depuse de solicitant sunt legate/îndosariate, numerotate și opisate;c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanțare, sub forma solicitată de ghid și în perioada de valabilitate.  +  Articolul 14 Conținutul dosarului de finanțareDosarul de finanțare depus de către solicitanți trebuie să cuprindă:a) formularul cererii de finanțare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1, completat prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condițiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;g) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;h) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București privind aplicarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretarul unității administrativ-teritoriale; hotărârea trebuie să conțină cel puțin:1. acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Autoritatea;2. acordul privind punerea la dispoziție a terenului pentru realizarea proiectului (suprafață, identificare, vecinătăți), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;3. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;4. angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice;5. acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și susținerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului;i) extras de carte funciară, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare;j) planul de amplasament și delimitare a imobilului, în copie certificată „conform cu originalul“;k) în cazul în care imobilul este dat în administrare, solicitantul va depune hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București în copie certificată „conform cu originalul“ sau hotărârea Guvernului, după caz, privind darea în administrare a imobilului;l) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, care va conține și cerințele prevăzute la art. 11 lit. e). (la 10-05-2019, Litera l) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 )  +  Articolul 15 Depunerea dosarului de finanțare(1) Dosarul de finanțare, conținând toate documentele obligatorii menționate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autorității, în două exemplare (copie și original), în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informații:a) denumirea completă și adresa sa completă;b) titlul Programului: „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ“;c) sesiunea de depunere.(2) Dosarul de finanțare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.  +  Articolul 16 Respingerea dosarului de finanțare(1) Dosarul de finanțare poate fi completat, în situația în care, în cadrul procedurii de analiză, se constată că solicitantul nu a depus unul sau mai multe dintre documentele obligatorii, acestea nu sunt conforme cu forma solicitată prin ghid sau solicitantul/proiectul nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate, cu condiția ca documentele depuse în completare să fie valabile și să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii acestora. (2) Dosarul de finanțare poate fi completat o singură dată pentru aceeași deficiență, dintre cele prevăzute la alin. (1).(3) În situația aplicării prevederilor alin. (1) și (2), Autoritatea aduce la cunoștința solicitanților deficiențele constatate, prin publicarea acestora pe site-ul propriu, precum și prin transmiterea unor adrese de înștiințare. (4) Termenul în care pot fi remediate deficiențele constatate, potrivit alin. (1)-(3), este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Autorității a acestora. (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), termenul în care pot fi remediate deficiențele, prin depunerea avizelor conforme privind asigurarea utilităților, precum și a avizelor și acordurilor specifice, a căror obținere este prevăzută în certificatul de urbanism și care nu sunt disponibile la data depunerii dosarului de finanțare, este de maximum 180 de zile.(6) Atrag respingerea dosarului de finanțare sau, după caz, a amplasamentului/amplasamentelor stației/stațiilor de reîncărcare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate și/sau lipsa remedierii, în termenul indicat de Autoritate potrivit alin. (4) și (5), a cauzelor și deficiențelor constatate, lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, constatate prin aplicarea prevederilor alin. (1) și (2). (la 03-12-2019, Alineatul (6) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.031 din 25 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 03 decembrie 2019 ) (la 10-05-2019, Articolul 16 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 ) Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 1.031 din 25 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 972 din 3 decembrie 2019, prevede:
  ”Prevederile art. I se aplică inclusiv dosarelor de finanțare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”
   +  Capitolul III Verificarea conformității, analiza, selectarea cererilor de finanțare și acordarea finanțării  +  Articolul 17 Verificarea conformității, analiza și selectarea cererilor de finanțare(1) După primirea cererilor de finanțare, Comisia de analiză și selectare procedează la:a) deschiderea plicurilor conținând dosarul de finanțare al solicitantului;b) analiza conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente, prevăzută în anexa nr. 2. Proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate a modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente, prevăzută în anexa nr. 2, nu trec în etapa următoare de analiză;c) analiza conformității juridice, economice și tehnice și a eligibilității solicitantului/proiectului, pe baza grilelor pentru analiza conformității juridice, economice și tehnice și a eligibilității solicitantului/proiectului, prevăzute în anexele nr. 3 și 4.(2) Fiecare cerere de finanțare și documentele aferente sunt analizate de către trei evaluatori; se va considera rezultat final cel care întrunește ponderea minimă de 2/3.(3) Comisia poate solicita documente sau informații suplimentare, în vederea clarificării dosarului de finanțare, dacă pe parcursul analizei și selecției se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanții au obligația de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data recepționării solicitării, documentele și informațiile; în caz contrar cererea de finanțare este respinsă.(4) Finanțarea proiectelor se realizează în limita fondurilor disponibile alocate prin Program fiecărui solicitant.(5) În baza grilelor întocmite de evaluatori președintele comisiei înaintează Comitetului director spre avizare/respingere cererile depuse în cadrul sesiunii.(6) Proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate în urma analizei și evaluării tehnice se includ într-un centralizator, în ordinea depunerii la sediul Autorității, până la convergența sumei alocate sesiunii, și vor fi propuse Comitetului director spre avizare.(7) În centralizatorul cu proiectele propuse spre avizare se vor preciza următoarele: valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanțare și procentul pe care îl reprezintă din valoarea eligibilă.(8) Proiectele respinse în urma analizei conformității administrative și a eligibilității, precum și cele propuse spre neselectare ca urmare a depășirii sumei alocate sesiunii se includ într-un alt centralizator.  +  Articolul 18 Aprobarea dosarelor de finanțare(1) După avizare, Comitetul director al Autorității propune Comitetului de avizare al Autorității aprobarea finanțării proiectelor cuprinse în centralizatorul prevăzut la art. 17 alin. (7). Comitetul de avizare aprobă finanțarea proiectelor propuse de Comitetul director. Sumele aprobate de Comitetul de avizare reprezintă valorile maxime ce pot fi finanțate în cadrul proiectelor și nu pot fi suplimentate.(2) Comitetul director al Autorității aprobă centralizatorul privind proiectele respinse.  +  Articolul 19 Comunicarea rezultatelorComunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorității privind proiectele aprobate, respectiv a centralizatorului cuprinzând proiectele respinse se realizează prin postarea pe site-ul Autorității.  +  Articolul 20 Contestații(1) Solicitanții care nu sunt de acord cu soluția Comitetului director/Comitetului de avizare pot depune contestație privind decizia.(2) Contestația, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a centralizatorului cuprinzând proiectele respinse.(3) Contestația poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).(4) La data recepționării contestației, aceasta primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare.(5) Contestația trebuie să cuprindă:a) atributele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorității dosarului de finanțare;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază;e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura și ștampila.(6) Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin dispoziție a președintelui Autorității, analizează contestația și înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a acesteia.(7) Soluționarea contestațiilor formulate se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(8) Decizia de respingere a contestației poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21 Perfectarea și acordarea finanțării(1) Autoritatea transmite scrisoare prin care informează solicitantul cu privire la aprobarea în cadrul Programului și acordă termen de maximum 30 de zile de la data primirii acesteia în vederea semnării contractului pentru finanțare nerambursabilă.(2) În vederea semnării contractului, solicitantul se va prezenta la sediul Autorității cu următoarele documente:a) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;b) împuternicirea/actul administrativ prin care reprezentantul legal a mandatat o persoană în vederea semnării contractului pentru finanțare nerambursabilă, după caz;c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și reprezentând finanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului.(3) Neprezentarea solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1) constituie renunțare la finanțare, acesta nemaiavând dreptul de a încheia contractul de finanțare.(4) Modelul contractului pentru finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 6. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, în condițiile în care modificarea este esențială pentru îndeplinirea contractului și atingerea scopului și obiectivelor Programului.(5) Contractul pentru finanțare nerambursabilă se întocmește în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.(6) Contractul pentru finanțare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante sau la data prevăzută în acesta și își încetează valabilitatea în 3 ani de la depunerea raportului de finalizare. Durata de realizare a proiectului va fi cea solicitată prin cererea de finanțare, dar nu mai mare de 12 luni, și începe odată cu depunerea primei cereri de decontare.(7) Prima cerere de decontare se va depune în maximum 12 luni de la data semnării contractului. Prin aceasta se vor solicita cheltuielile aferente studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și lucrărilor executate/bunurilor achiziționate până la data depunerii acesteia.(8) Prin excepție, în situații justificate, atât termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât și durata de realizare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorității.(9) Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiției.(10) Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.(11) Acordarea finanțării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22 Decontarea cheltuielilor eligibile(1) Personalul Autorității cu atribuții în implementarea proiectelor verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanțării, în conformitate cu prevederile contractuale.(2) Cererile de decontare se depun lunar, cu excepția lunii decembrie, la o dată stabilită prin contractul de finanțare nerambursabilă, în interiorul duratei de realizare a proiectului.(3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare, a contribuției proprii aferente facturilor fiscale care însoțesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare. Modelul de raport este prevăzut în anexa nr. 5.(5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare (cu excepția primei cereri de decontare), beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și a contribuției proprii pentru facturile finanțate la ultima cerere de decontare.(6) Autoritatea nu acordă plăți în avans.(7) Autoritatea finanțează cheltuieli eligibile angajate, contractate și efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă. Prin excepție, se vor finanța cheltuielile aferente întocmirii studiului de fezabilitate și proiectului tehnic, realizate anterior perfectării contractului de finanțare nerambursabilă.(8) Ulterior verificării stabilirii conformității documentelor aferente cererilor de decontare, personalul Autorității va efectua o vizită la amplasamentele pe care sunt instalate stații de reîncărcare și se va întocmi o notă de control.  +  Articolul 23 Documente obligatorii necesare decontării(1) Beneficiarul finanțării depune la sediul Autorității cereri de decontare, însoțite de următoarele documente obligatorii:a) contracte de achiziții produse/lucrări și acte adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;b) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții produse/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“;c) facturi fiscale, în copii conforme cu originalul, certificate din punctul de vedere al realității, regularității și legalității pentru efectuarea cheltuielilor și avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menționa și numărul și data contractului de achiziție în baza căruia se vor emite;d) certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor locale, în original sau în copie legalizată;e) certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;f) certificat de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată;g) certificat de garanție emis de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare; garanția prevăzută în certificat va acoperi toată perioada de monitorizare a proiectului;h) certificate de calitate și declarații de conformitate emise de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“;i) certificat de racordare emis de operatorul de rețea de distribuție a energiei electrice, în copie certificată „conform cu originalul“;j) fișă tehnică/document al stației de reîncărcare în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acesteia, de unde să rezulte îndeplinirea standardelor EN62196-2, EN62196-3, IEC61851 și a protocolului de comunicare OCPP minim 1.5, în copie certificată „conform cu originalul“;k) autorizația de construire, în copie certificată „conform cu originalul“;l) procese-verbale de recepție a serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, în copii certificate „conform cu originalul“;m) proces-verbal de recepție a mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“;n) proces-verbal de punere în funcțiune, în copie certificată „conform cu originalul“;o) fișa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“;p) declarația producătorului care să ateste că echipamentele, identificate în certificatele de garanție, sunt noi;q) raport furnizat de un dispozitiv de măsură metrologizat cu privire la cantitatea de energie transferată;r) alte documente relevante solicitate de Autoritate.(2) În cazul în care documentele de la alin. (1) sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată.  +  Articolul 24 Condiții generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile(1) La cererea de decontare, Autoritatea finanțează suma cheltuielilor eligibile în limita procentului aprobat (în urma verificării documentelor justificative).(2) Beneficiarul este obligat să prezinte, în original sau în copie, orice document solicitat și care are legătură cu proiectul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 25 Aplicarea regulilor privind ajutorul de statPentru operarea stațiilor de reîncărcare achiziționate prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat.  +  Articolul 26 Achizițiile publice(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și ale actelor normative aplicabile în materie de investiții publice revine beneficiarului.(2) La stabilirea condițiilor contractelor de achiziție, beneficiarul finanțării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de decontare doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.  +  Articolul 27 Reguli de publicitateBeneficiarul finanțării este obligat să instaleze panoul de informare prevăzut în modelul din ghid la locul de implementare a proiectului, să îl mențină și să îl întrețină în bună stare pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.  +  Articolul 28 Publicarea informațiilor relevante privind Programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorității, www.afm.ro, la secțiunea „Informații privind Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ“.(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu.  +  Articolul 29 Păstrarea documentelor de către Autoritate(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Documentația depusă de către solicitant care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanțare în condițiile în care acesta a fost respins; cererea de finanțare, precum și declarațiile pe propria răspundere nu pot face obiectul restituirii.  +  Articolul 30 Monitorizare(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității.(2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a stației de reîncărcare nou-achiziționate în cadrul Programului pe o perioada de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la Autoritate.(3) În orice situație, independentă de voința beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a stației nou-achiziționate în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligați să aducă la cunoștința organelor de executare, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (2).(4) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite structurii responsabile cu monitorizarea raportul de finalizare a lucrărilor, înaintat de beneficiar în termen de 30 zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate.(5) În termen de maximum 3 luni de la depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să transmită Autorității un extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte intabularea bunului finanțat, în original sau emis în spațiul privat virtual, nu mai vechi de 10 zile, precum și dovada încheierii unui contract de asigurare de bunuri pentru toate riscurile, de răspundere civilă față de terți. Perioada de asigurare va acoperi perioada de monitorizare a investiției.(6) Beneficiarul este obligat să mențină funcțională investiția realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea sa.(7) În perioada de monitorizare, stabilită prin contractul de finanțare nerambursabilă, beneficiarul va întocmi și va transmite rapoarte de monitorizare bianuale privind durabilitatea investiției, funcționalitatea și derularea activităților pentru atingerea scopului definit în proiect.(8) La finalul perioadei de monitorizare, stipulată în contract, beneficiarul are obligația să transmită structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor un raport final de monitorizare cu informații referitoare la activitatea desfășurată, în formatul solicitat de Autoritate.(9) Beneficiarul are obligația de a permite reprezentanților Autorității accesul la sediile sale și la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect.(10) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor de acordare a finanțării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective.(11) În situația în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența prevăzută la alin. (10), Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(12) Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum și în cazul în care acestea au fost înstrăinate, gajate sau ipotecate, în timpul derulării proiectului și după finalizarea proiectului, pe o perioadă de trei ani de la data înregistrării la Autoritate a raportului de finalizare.(13) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.  +  Articolul 31 Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personalAutoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanțare și încheierea contractului pentru finanțare nerambursabilă, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.  +  Articolul 32 Dispoziții generale privind modificările apărute în cadrul proiectului(1) După aprobarea proiectului, dacă intervin modificări față de documentația aprobată, acestea vor fi transmise Autorității, însoțite de documente justificative. Autoritatea va analiza și va stabili eligibilitatea proiectului în urma modificărilor și va stabili, după caz, eligibilitatea noilor cheltuieli, în limita sumei aprobate. În cazul în care în urma modificărilor rezultă o diminuare a valorii cheltuielilor eligibile, contractul pentru finanțare nerambursabilă se încheie cu noua valoare.(2) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) intervin după semnarea contractului pentru finanțare, cheltuielile eligibile rezultate în urma modificărilor vor putea fi finanțate numai după aprobarea de către Autoritate și după includerea lor în anexa nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă, dacă este cazul, și în limita valorii contractului pentru finanțare.(3) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează cu respectarea legislației în vigoare aplicabile.  +  Articolul 33 AnexeAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghid
  CERERE
  de finanțare nerambursabilă
  A. Date generaleTitlul proiectului ........................................................................Denumirea solicitantului .............................................................Forma juridică de organizare ......................................................Codul de înregistrare fiscală .......................................................Adresa sediului social ................................................................Adresa la care se implementează proiectul însoțită de coordonatele GPS aferente amplasamentului ................................Reprezentant legal (numele și prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ......., CNP ......................, tel.: ...........Responsabil de proiect (numele și prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ......., CNP ..................., tel.: .........B. Finanțare solicitatăSolicitantul ......................................., prin reprezentantul legal ..........................., solicită o finanțare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni.Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (în litere ...........................).Contribuția proprie reprezintă ......% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului și va fi susținută financiar, din surse proprii, în cuantum de ................................... lei (în litere ...........................).Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de ........................... lei vor fi susținute financiar din surse proprii.
  Nr. crt.Documentul de identificare a amplasamentului stațieiAdresa amplasamentului stațieiCoordonatele GPS ale amplasamentului stațieiNumărul punctelor de reîncărcare aferent fiecărei stațiiPuterea fiecărui punct de reîncărcareNumăr de locuri de parcare asigurate
  1
  .....
  .....
  .....
  NOTĂ:Se completează pentru fiecare stație de reîncărcare solicitată.
  C. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, ..................................................., având datele de identificare menționate la lit. A. „Date generale“, reprezentant legal al solicitantului ............................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) am depus dosarul de finanțare în nume propriu;b) avem îndeplinite obligațiile exigibile de către bugetul de stat, bugetul local și bugetul fondului pentru mediu;c) nu suntem înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală;d) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu mă aflu în stare de insolvență, nu mă aflu în procedură de executare silită, nu mă aflu într-o altă situație similară legal reglementată;f) activitățile pentru care solicit finanțarea prin Proiectul .......................................... nu fac obiectul unui alt program de finanțare;g) nu am desfășurat și nu desfășor activități care încalcă dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizez activități cu efect negativ asupra mediului;h) nu am obținut și nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi efectuată prin Program;i) am depus întreaga documentație, conform cerințelor „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ“ (Program), aprobat prin .......................;j) finanțarea nerambursabilă solicitată, în situația aprobării și acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;k) am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor și informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare în cadrul Proiectului ..............................;l) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului se află în: – proprietatea solicitantului – administrarea solicitantului;m) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;n) pentru operarea stațiilor de reîncărcare achiziționate prin Program, se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;o) stațiile de reîncărcare instalate prin Program vor permite accesul permanent și nediscriminatoriu publicului;p) stațiile de reîncărcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunzător cu următorul panou de informare care va fi menținut și întreținut în bună stare pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului;Figura 1*): Panou de informare*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.q) stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);r) stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ și cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;s) implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. h) din ghidul de finanțare. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului;t) stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantitatea de energie transferată. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real;u) stațiile de reîncărcare vor comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 și vor dispune de meniu în limba română și în limba engleză;v) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici. Subsemnatul, ........................................................, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare și aplicarea ștampilei confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal............................................Semnătura reprezentantului legal și ștampila solicitantului......................................Numele, prenumele și funcția responsabilului de proiect........................................Semnătura responsabilului de proiect...................................................... (la 10-05-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 )
   +  Anexa nr. 2la ghid
  GRILĂ
  pentru analiza conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente
  Solicitant: ..............................................................Localitatea/Județul: .....................................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a dosarului de finanțare: ...................Suma solicitată: .................................... (lei)  +  Etapa I
  Nr. crt.ConformitateÎndeplinire criteriiObservații
  DaNu
  1.Dosarul a fost depus în cadrul sesiunii de depunere.
  2.Dosarul conține două exemplare: original și copie.
  3.Exemplarul depus în copie este conform cu exemplarul depus în original.
  4.Documentele depuse de solicitanți sunt legate, numerotate și opisate.
   +  Etapa II - Propunere respingere, cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid
  Propus spre remediereMotiveSemnătura și data
  Evaluator
   +  Etapa III - Analiza remedierii motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
   +  Etapa IV - Rezultatul analizei conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferentePROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT ....................................................................... (numele și prenumele) Semnătura: ................................................... Data: ............................................................. NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de conformitate, inclusiv după aplicarea prevederilor art. 16, atrage respingerea cererii de finanțare. Persoana care completează prezenta anexă poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv președintele și secretarul. (la 10-05-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 )
   +  Anexa nr. 3 la ghid
  GRILĂ
  de evaluare din punct de vedere juridic a conformității documentelor și eligibilității solicitantului -
  unitate administrativ-teritorială
  Solicitant: .................................................................... Localitatea/Județul: ..................................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a dosarului de finanțare: ....................................  +  Etapa I
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateÎndeplinirea criteriului de eligibilitate
  Evaluator 1Evaluator 2Evaluator 3
  DaNuComentariiDaNuComentariiDaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  1.1.Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
  1.2.Actul administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condițiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
  1.3.Hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretarul unității administrativ-teritoriale; hotărârea trebuie să conțină: - acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Autoritatea; - acordul privind punerea la dispoziție a terenului pentru realizarea proiectului (suprafață, identificare, vecinătăți), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;- angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.
  1.4.Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în original, inclusiv planul de amplasament și delimitare a imobilului
  1.5.Hotărârea consiliului local/Hotărârea consiliului general sau hotărârea Guvernului, după caz, privind darea în administrare a imobilului, în copie certificată „conform cu originalul“ în cazul în care imobilul este dat în administrarea solicitantului
  II. ELIGIBILITATE
  2.1.Terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  2.2.Nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizate prin Program, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  2.3.Nu se află în stare de insolvență conform prevederilor legale, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  2.4.Nu a desfășurat și nu va desfășura activități care încalcă dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  2.5.Stațiile de reîncărcare sunt amplasate pe imobilul aflat în proprietatea/administrarea solicitantului, conform declarației pe proprie răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
   +  Etapa II - Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid
  Propus spre remediereMotiveSemnătura și data
  Consilier juridic (nume și prenume)
  Consilier juridic (nume și prenume)
  Consilier juridic (nume și prenume)
  Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume)SemnăturaData
   +  Etapa III - Analiza remedierii motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
  Consilier juridic (nume și prenume)
  Consilier juridic (nume și prenume)
  Consilier juridic (nume și prenume)
   +  Etapa IV - Propunere înaintare Comitet directorConcluzii: Rezultatul evaluării conformității documentelor/eligibilității instalatorului
  Consilier juridic 1Consilier juridic 2Consilier juridic 3
  Rezultatul evaluăriiRezultatul evaluăriiRezultatul evaluării
  Nume și prenume
  Data și semnătura
  Grila este completată integral și însușită de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către președintele Comisiei conform art. 17 alin. (2) din ghid.
  PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT Președintele Comisiei de analiză și selectare,....................................................................................... (numele și prenumele) Semnătura: ................................................................... Data: ............................................................................. NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu observațiile/motivele de rigoare. 2. În cazul în care se constată lipsa unui document, neclarități în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de finanțare este incomplet, prezintă neconcordanțe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoștință solicitanților, prin publicare pe site-ul propriu, motivele respingerii, iar aceștia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele inițiale în forma corectă și/sau clarificările, cu condiția ca documentele depuse în completare să fie valabile și să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii acestora.3. Neîndeplinirea conformității documentelor, precum și neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate, inclusiv după aplicarea prevederilor art. 16 din ghid, atrag respingerea cererii de finanțare. 4. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întrunește ponderea minimă de 2/3. (la 10-05-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 )
   +  Anexa nr. 4 la ghid
  GRILA
  de evaluare din punct de vedere economic și tehnic a conformității documentelor și eligibilității solicitantului și proiectului
  Solicitant: ....................................................................Localitatea/Județul: ..................................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a dosarului de finanțare: ..................................Suma solicitată: ....................................... (lei)  +  Etapa I
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateÎndeplinirea criteriului de eligibilitate
  Evaluator 1Evaluator 2Evaluator 3
  DaNuComentariiDaNuComentariiDaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  1.1.Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
  1.2.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual
  1.3.Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată
  1.4.Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată
  1.5.Declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale
  1.6.Solicitantul a depus studiu de fezabilitate, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare*, care va conține și cerințele prevăzute la art. 11 lit. e).
  II. ELIGIBILITATE
  2.1.Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
  2.2.Nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală.
  2.3.Conform declarației pe propria răspundere de la pct. 1.5, TVA-ul este eligibil.
  2.4.Conform declarației pe proprie răspundere solicitantul declara că pentru operarea stațiilor de reîncărcare achiziționate prin Program, se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat.
  2.5.Informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din studiul de fezabilitate prezentat.
  2.6.Stațiile solicitate sunt prevăzute cu minimum 2 puncte de reîncărcare conform cerințelor ghidului.
  2.7.Proiectul asigură un număr de locuri de parcare cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare pentru fiecare stație solicitată.
  2.8.Hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program conține aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul propus.
  2.9.Hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program conține acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și susținerea cheltuielilor neeligibile la realizarea proiectului.
  2.10.Fiecare stație propusă prin proiect asigură încărcarea atât în curent continuu, cât și în curent alternativ.
  2.11.Fiecare stație de reîncărcare este echipată cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN 62196-3, pentru încărcarea în curent continuu, conform declarației pe proprie răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  2.12.Stațiile de reîncărcare respectă standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice), conform declarației pe proprie răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  2.13.Stațiile de reîncărcare sunt dotate cu un acces deschis de management și operare, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  2.14.Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  2.15.Stațiile de reîncărcare asigură accesul permanent și nediscriminatoriu conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare - lit. C
  2.16.Asigură semnalizarea cu panou de informare, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare - lit. C.
  * În condițiile în care studiul de fezabilitate a fost prezentat, dar este incomplet, se pot solicita, în scris, completări ale acestuia pe care solicitantul este obligat să le transmită în termenul precizat. În caz contrar, se consideră criteriul neîndeplinit, iar proiectul va fi propus spre respingere.
   +  Etapa II - Propunere respingere, cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid.
  Propus spre remediereMotive
  Economic 1
  Economic 2
  Economic 3
  Economic 1 (numele și prenumele)SemnăturaData
  Economic 2 (numele și prenumele)
  Economic 3 (numele și prenumele)
  Președintele comisiei (numele și prenumele)
  Propus spre remediereMotive
  Tehnic 1
  Tehnic 2
  Tehnic 3
  Tehnic 1 (numele și prenumele)SemnăturaData
  Tehnic 2 (numele și prenumele)
  Tehnic 3 (numele și prenumele)
  Președintele comisiei (numele și prenumele)
   +  Etapa III - Analiza remedierii motivelor în baza art. 16 alin. (1) din ghid
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
  Economic 1
  Economic 2
  Economic 3
  Tehnic 1
  Tehnic 2
  Tehnic 3
   +  Etapa IV - Propunere înaintare Comitet director
  Rezultatul evaluării conformității documentelor/eligibilității instalatorului
  PROPUS SPRE AVIZAREPROPUS SPRE RESPINGERE
  Economic 1
  Economic 2
  Economic 3
  Tehnic 1
  Tehnic 2
  Tehnic 3
  Concluzii: Evaluatorii economiști vor analiza următoarele puncte din grilă: 1.1-1.5 și 2.1-2.4;Concluzii: Evaluatorii tehnici vor analiza următoarele puncte din grilă: 1.6, 2.5-2.16 și 3.
  CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI
  Cheltuieli eligibileLeiLeiLei
  Valoarea totală a cheltuielilor eligibile
  Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile
  Valoarea propusă spre finanțare
  Grila este completată integral și însușită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către președintele Comisiei conform art. 17 alin. (2) din ghid.
  PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTATPreședintele Comisiei de analiză și selectare,...................................................................................... (numele și prenumele)Semnătura: ................................... Data: ........................................NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu observațiile/motivele de rigoare.2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate, inclusiv după aplicarea prevederilor art. 16 din ghid, atrage respingerea cererii de finanțare.3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întrunește ponderea minimă de 2/3. (la 10-05-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 393 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 )
   +  Anexa nr. 5la ghidNr. de înregistrare la Autoritate....................
  RAPORT DE FINALIZARE
  Denumirea beneficiarului: .......................................................Denumirea completă: ......................................................Forma de organizare: .....................................................Adresa: ...........................................................................Tel./Fax/E-mail: ...............................................................A. Date generale ale proiectuluiTitlul proiectului: ......................................................Durata proiectului (nr. luni): ...........................................Data semnării contractului pentru finanțare: .............................Valoarea contractului pentru finanțare: ..................................Data începerii proiectului: ..............................................Data finalizării proiectului: .............................................
  Nr. crt.Cereri de decontareFactură fiscală nr.Decont AutoritateContribuție proprie beneficiarOrdin de plată nr.Valoare neeligibilă
  1
  2
  3
  B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizatăC. Rezultatele proiectuluiÎmbunătățirea calității mediului ambiant în urma implementării proiectului (nr. de autovehicule încărcate sau care se anticipează că se vor încărca etc.).....................................................................D. Analiza postimplementareD1. Factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului.)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităților proiectului ...................Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ............Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ..............Factori care au influențat pozitiv proiectul .............................D2. Acțiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activități de promovare, materiale promoționale, prezentări în pagini web etc.)....................................................................
  Reprezentant legal autorizat:
  Numele și prenumele reprezentantului legal al societății/organizației ..............
  Funcția: .....................................................
  Semnătura și ștampila: ...................................................
  Coordonatorul proiectului:
  Numele și prenumele: .....................................................
  Funcția: ................................................
  Semnătura: ....................................................
   +  Anexa nr. 6la ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
  Nr. ....../GES/din .................
  Între:  +  Părțile contractanteAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ................................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin .................................. - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare Autoritate,și........................................................, cu sediul în ....................................................., cod de identificare fiscală ..............., cont nr. .................., deschis la Trezoreria ......................................, reprezentată legal prin ......................................................., care împuternicește pe ........................................, în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract:  +  Articolul 1 Obiectul contractului1. Autoritatea acordă Beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în sumă de până la..................... lei, reprezentând 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând achiziția și montajul unui număr de...................... stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice, denumite în continuare stații de reîncărcare, la adresa/adresele (locul/locurile de implementare):a) ..................................;b) ..................................;c) ...................................(...).2. Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract și numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor și realizarea unui raport optim cost-beneficiu;b) sunt realizate după semnarea contractului de finanțare și pe perioada de execuție a proiectului, cu excepția studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic;c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile și pot fi dovedite prin documente originale.4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.5. Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să desfășoare proiectul pe propria răspundere.  +  Articolul 2 Destinația finanțăriiFinanțarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral și numai în acest scop, conform cererii de finanțare.  +  Articolul 3 Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării1. Contractul pentru finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante sau la data prevăzută în acesta și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la depunerea raportului de finalizare.2. Prima cerere de decontare se va depune în maximum 12 luni de la data semnării contractului sau de la data prevăzută în acesta.3. Durata de realizare a proiectului va fi cea solicitată prin cererea de finanțare, dar nu mai mare de 12 luni, și intră în vigoare odată cu depunerea primei cereri de decontare.4. Termenul de trei ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.5. Prin excepție, în situații justificate, atât termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât și durata de realizare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorității.  +  Articolul 4 Modalitatea de plată1. Utilizarea finanțării de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul contract.2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranșe, în conformitate cu Graficul de finanțare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2, prin debitarea contului de trezorerie al Autorității, pe măsura decontării sumei, și prin creditarea contului nr. ........................, deschis de către Beneficiar la Trezoreria ......................................, numai pe bază de cerere/cereri de decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoțită/însoțite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4, în condițiile în care cererea de decontare și documentația aferentă sunt complete și corect întocmite.3. Cererea de decontare se depune lunar, la registratura AFM, la data de........................... a fiecărei luni, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an.4. Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorității.5. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată, finanțarea se diminuează în mod corespunzător proporțional cu suma neutilizată și rămâne la dispoziția Autorității.  +  Articolul 5 Obligațiile BeneficiaruluiBeneficiarul are următoarele obligații:1. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;2. să asigure contribuția proprie pentru realizarea proiectului;3. să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;4. să respecte prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, pentru achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanțarea acordată;5. să fie singurul răspunzător în fața Autorității pentru implementarea proiectului;6. să furnizeze și să transmită Autorității orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;7. să plătească toate taxele, impozitele, contribuțiile și amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;8. să utilizeze și să conserve stațiile de reîncărcare achiziționate în baza prezentului contract cu diligențele unui bun proprietar și să le mențină în funcțiune pe o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului; să nu înstrăineze, gajeze sau ipotecheze și să nu constituie vreo altă sarcină asupra stațiilor de reîncărcare finanțate în baza prezentului contract, pe toată durata de valabilitate a contractului;9. să permită reprezentanților Autorității și ai instituțiilor cu atribuții de verificare și control accesul la imobilul în/pe care se realizează proiectul și la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată; să permită personalului Autorității să controleze modul în care Beneficiarul îndeplinește obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;10. să întocmească și să transmită Autorității, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ghid, cu respectarea prevederilor art. 15^3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;11. să transmită Autorității dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare, astfel:a) în cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare, a contribuției proprii aferente facturilor fiscale care însoțesc cererea de decontare, odată cu depunerea raportului de finalizare;b) în cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare (cu excepția primei cereri de decontare), beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și a contribuției proprii pentru facturile finanțate la ultima cerere de decontare;12. să întocmească și să remită Autorității, din 6 în 6 luni, în perioada de monitorizare, un raport referitor la rezultatele obținute prin funcționarea stațiilor de reîncărcare;13. să introducă în gestiunea proprie stațiile de reîncărcare achiziționate în baza prezentului contract și să le inscripționeze cu sintagma „Finanțat din Fondul pentru mediu“;14. să nu sponsorizeze/finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;15. să notifice Autoritatea și să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariția următoarelor situații:a) modificări ale formei de proprietate, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informațiile furnizate Autorității în cererea de finanțare sau pe parcursul derulării prezentului contract;b) deschiderea procedurii de insolvență, executare silită sau a oricărei altei proceduri similare;16. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea și terminarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente;17. stațiile de reîncărcare instalate prin Program vor permite accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului;18. stațiile de reîncărcare instalate prin Program vor fi semnalizate în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu:Figura 1*): Panou de informare* Figura 1 este reprodusă în facsimil.19. stațiile de reîncărcare vor respecta Standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);20. stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;21. implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice și marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. h) din ghidul de finanțare. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului;22. să deschidă un cont distinct de venituri obținute prin scoaterea la licitație a certificatelor de gaze cu efect de seră încasate de la Fondul pentru mediu, codificate cu codul de identificare fiscală al acestora;23. după încheierea contractelor de finanțare, în bugetul local se cuprind, prin rectificare bugetară aprobată în condițiile legii, atât veniturile, cât și creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale pentru anul respectiv a proiectului, în baza graficelor de finanțare anexă la contract;24. sumele primite, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local, după caz, și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație;25. în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, să restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate;26. să vireze Autorității sumele reprezentând creanțe bugetare în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial dacă încasarea creanței se efectuează în anul în care au fost alocate sumele sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate, după caz;27. să transmită Autorității în fiecare an, până la data de 10 a lunii februarie, modul de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectului în anul precedent, precum și orice alte informații suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării;28. să asigure instalarea unui acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantității de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real;29. stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză;30. să asigure mentenanță pe perioada de monitorizare, prin terți;31. să încheie o asigurare tip „toate riscurile“ pentru bunurile finanțate;32. să prevadă inscripționarea bunurilor finanțate cu sintagma: „Finanțat din Fondul pentru Mediu“.  +  Articolul 6 Obligațiile AutoritățiiAutoritatea are următoarele obligații:1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;2. să pună la dispoziția Beneficiarului informațiile legate de finanțare.  +  Articolul 7 Cazuri de culpă1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale Beneficiarului:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;d) situația economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiții de realizare a proiectului;e) nedepunerea cererii de decontare conform anexei nr. 3 la contract;f) nedepunerea raportului de monitorizare în intervalul stabilit la art. 5 pct. 12 din contract.3. Autoritatea va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea temporară a utilizării finanțării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) sistarea definitivă și rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condițiile legii.  +  Articolul 8 Încetarea contractului1. De drept contractul încetează:a) la data prevăzută în contract;b) în cazul imposibilității obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;c) la data intervenției unui act de autoritate;d) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.2. Prin reziliere, contractul încetează la inițiativa Autorității, în următoarele condiții:a) Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, inclusiv în cazul nedepunerii cererii de decontare conform anexei nr. 3 la contract;b) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.3. Rezilierea contractului din culpa Beneficiarului are drept consecință restituirea de către acesta a finanțării primite, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.6. În cazul nedepunerii cererii de decontare la data stabilită conform art. 4 pct. 3, contractul se reziliază fără alte notificări prealabile.7. Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menținute în funcțiune o perioadă de minimum trei ani de la data finalizării proiectului.  +  Articolul 9 Forța majoră și cazul fortuit1. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.3. Dacă nu se procedează la anunțare în condițiile și la termenele prevăzute, partea care invocă forța majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7. Prevederile de mai sus se aplică și în cazul fortuit.  +  Articolul 10 Alte clauze1. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, Autoritatea fiind degrevată integral de orice responsabilitate.2. În nicio circumstanță și din niciun motiv Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și ca urmare Autoritatea nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.4. Contractul în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat Autoritatea despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.6. Autoritatea și Beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților prezentului contract.7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea Autorității, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.8. Beneficiarul are obligația de a despăgubi din surse proprii Autoritatea pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.9. Beneficiarul este de acord ca Autoritatea să publice date privind rezultatele implementării proiectului.10. Neexercitarea de către Autoritate a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar Autoritatea va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor Beneficiarului față de aceasta.11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.12. Sumele finanțate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.  +  Articolul 11 Jurisdicție1. Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul Autoritatea.  +  Articolul 12 Notificări1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face, în scris, la următoarele adrese:a) pentru Autoritate: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru Beneficiar: .............................. .2. În cazul în care Beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menționate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.4. Notificările se pot transmite și pe fax, la numerele ................................... pentru Autoritate și la numărul ................................ pentru Beneficiar, cu condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.  +  Articolul 13 Amendamente1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate și/sau completate numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată Autorității cu minimum 10 zile înaintea datei la care se dorește să se opereze modificarea, cu excepția cazurilor bine întemeiate și justificate de către Beneficiar.3. Prin excepție de la prevederile pct. 1, pentru modificarea datei prevăzute la art. 4 pct. 3, se consideră acord tacit al Autorității și nu este necesară întocmirea unui act adițional, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) cererea de modificare este transmisă Autorității cel târziu în data prevăzută la art. 4 pct. 3;b) Autoritatea nu transmite Beneficiarului înștiințare cu privire la refuzul acceptării modificării respective.  +  Articolul 14 Dispoziții finale1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat conform legislației române și guvernat de aceasta.2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai Beneficiarului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.3. Anexele nr. 1-4, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.4. Prezentul contract a fost redactat în două exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.5. Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ...................................
  Director Direcția economică,
  ....................................
  Director Direcția juridică,
  ....................................
  Avizat
  Consilier juridic,
  .....................................
  Director Direcția generală proiecte,
  ...................................
  Director Direcția implementare proiecte,
  ...................................
  Referent de specialitate,
  ...................................
  Beneficiar
  ...................................
   +  Anexa nr. 1la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. ....../GES/.........
  Capitole și subcapitole de cheltuieli eligibile

  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ..................................
  Director Direcția economică,
  ....................................
  Director Direcția juridică
  ....................................
  Avizat
  Consilier juridic,
  ..................................
  Director Direcția generală proiecte
  ....................................
  Director Direcția implementare proiecte
  ...................................
  Referent de specialitate,
  ..................................
  Beneficiar
  ..................................
   +  Anexa nr. 2la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. ...../GES/..........
  Grafic de finanțare nerambursabilă
  Nr. crt.AnSumă

  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ....................................
  Direcția economică
  Director,
  ....................................
  Direcția juridică
  Director,
  ....................................
  Direcția generală proiecte
  Director general,
  ....................................
  Direcția implementare proiecte
  Director,
  ....................................
  Avizat
  Consilier juridic,
  ....................................
  Întocmit
  Referent de specialitate,
  ...................................
  Beneficiar,
   +  Anexa nr. 3la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. ...../GES/..........Nr. de înregistrare la Autoritate ......./.............../...............
  Cerere de decontare
  Denumirea completă a Beneficiarului ........................Forma de organizare ........................................Forma de proprietate ................................... (publică/privată)Înregistrat cu cod de identificare fiscală ........................, cont nr. .........................., deschis la Trezoreria .............................Adresa: localitatea ..................................., str. .............................................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............, cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ................., fax ..............., e-mail ....................., website ......................Reprezentat/Reprezentată legal de ................................................., în calitate de ..............................., prin .....................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ........................................., cod numeric personal ..........................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .........., eliberat de către ............................ la data de ..............., domiciliat/cu reședința în localitatea ........................................., str. ............................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ................................, cod poștal ......., telefon (fix și mobil) ................, fax ................., e-mail ..................................În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ....../GES/......., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de .................................... lei (în cifre și litere).Prezenta cerere este însoțită de:1. contracte de achiziții produse/lucrări și acte adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;2. ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții produse/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“;3. facturi fiscale, în copii conforme cu originalul, certificate din punctul de vedere al realității, regularității și legalității pentru efectuarea cheltuielilor și avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menționa și numărul și data contractului de achiziție în baza căruia se vor emite; 4. certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor locale, în original sau în copie legalizată;5. certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;6. certificat de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată;7. certificat de garanție emis de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Garanția prevăzută în certificat va acoperi toată perioada de valabilitate;8. certificate de calitate și declarații de conformitate emise de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“;9. certificat de racordare emis de operatorul de rețea de distribuție a energiei electrice, în copie certificată „conform cu originalul“;10. fișă tehnică/document a/al stației de reîncărcare în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acesteia, de unde să rezulte îndeplinirea standardelor EN62196-2, EN62196-3, IEC61851 și a protocolului de comunicare OCPP minim 1.5, în copie certificată „conform cu originalul“;11. autorizația de construire, în copie certificată „conform cu originalul“;12. procese-verbale de recepție a serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, în copii certificate „conform cu originalul“;13. proces-verbal de recepție a mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“;14. proces-verbal de punere în funcțiune, în copie certificată „conform cu originalul“;15. fișa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“;16. declarația producătorului care să ateste că echipamentele, identificate în certificatele de garanție, sunt noi;17. raport furnizat de software cu privire la cantitatea de energie transferată;18. alte documente relevante solicitate de Autoritate.Subsemnatul, ..................................., declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ..................................
  Director Direcția economică,
  ....................................
  Director Direcția implementare proiecte,
  ....................................
  Șef Serviciu implementare,
  ....................................
  Referent de specialitate,
  ....................................
  Reprezentant legal: ....................................
  Numele și prenumele ....................................
  Funcția ....................................
  Semnătura ....................................
  Data ....................................
   +  Anexa nr. 4la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. ...../GES/........
  Lista documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către Autoritate și care însoțesc cererea de decontare
  1. Contracte de achiziții produse/lucrări și acte adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare2. Ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții produse/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul“3. Facturi fiscale, în copii conforme cu originalul, certificate din punctul de vedere al realității, regularității și legalității pentru efectuarea cheltuielilor și avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menționa și numărul și data contractului de achiziție în baza căruia se vor emite4. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor locale, în original sau în copie legalizată5. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual6. Certificat de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată7. Certificat de garanție emis de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Garanția prevăzută în certificat va acoperi toată perioada de valabilitate.8. Certificate de calitate și declarații de conformitate emise de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“9. Certificat de racordare emis de operatorul de rețea de distribuție a energiei electrice, în copie certificată „conform cu originalul“10. Fișă tehnică/Document a/al stației de reîncărcare în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acesteia, de unde să rezulte îndeplinirea standardelor EN62196-2, EN62196-3, IEC61851 și a protocolului de comunicare OCPP minim 1.5, în copie certificată „conform cu originalul“11. Autorizația de construire, în copie certificată „conform cu originalul“12. Procese-verbale de recepție a serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, în copii certificate „conform cu originalul“13. Proces-verbal de recepție a mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“14. Proces-verbal de punere în funcțiune, în copie certificată „conform cu originalul“15. Fișa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“16. Declarația producătorului care să ateste că echipamentele, identificate în certificatele de garanție, sunt noi17. Raport furnizat de software cu privire la cantitatea de energie transferată;18. Alte documente relevante solicitate de AutoritateÎn cazul în care documentele menționate anterior sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată.
  -----