ORDIN nr. 149 din 26 septembrie 2016privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Activitatea structurilor și unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și a unităților, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este coordonată de persoanele stabilite de prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministrul afacerilor interne coordonează:a) Departamentul de informații și protecție internă;b) Corpul de control al ministrului;c) Direcția audit public intern;d) Direcția generală anticorupție;e) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;f) Direcția informare și relații publice;g) Unitatea de politici publice;h) Direcția generală management operațional.  +  Articolul 3(1) Secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică coordonează:a) Poliția Română;b) Jandarmeria Română;c) Poliția de Frontieră Română;d) Inspectoratul General pentru Imigrări;e) Abrogată. (la 04-01-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 151 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 04 ianuarie 2019 ) f) Agenția Națională Antidrog;g) Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane;h) Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice;i) Abrogată. (la 31-05-2018, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 ) j) Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;k) Abrogată. (la 31-05-2018, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 ) (2) Abrogat. (la 31-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 ) (3) În cadrul activității de coordonare prevăzută la alin. (1), subsecretarul de stat desemnat să îndeplinească atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice:a) coordonează, potrivit dispoziției secretarului de stat pentru ordine și siguranță publică, realizarea de analize sau sinteze cu privire la fenomene specifice domeniilor de competența structurilor prevăzute la alin. (1);b) participă, din dispoziția secretarului de stat pentru ordine și siguranță publică, la comisii și grupuri de lucru;c) avizează documentele promovate, spre semnare, secretarului de stat pentru ordine și siguranță publică, de către structurile prevăzute la alin. (1);d) coordonează activitatea de soluționare a petițiilor care privesc domeniile de competența structurilor prevăzute la alin. (1). (la 31-05-2018, Art. 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 ) (4) Subsecretarul de stat desemnat să îndeplinească atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice avizează documentele pentru care a fost delegat dreptul de semnătură secretarului de stat pentru ordine și siguranță publică, promovate de către Direcția generală management resurse umane. (la 31-05-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 4(1) Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale coordonează:a) Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale;b) Centrul Național SIS. (la 02-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 29 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 02 decembrie 2019 ) (2) Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale poate susține în Parlament răspunsurile scrise ale ministrului afacerilor interne. (la 02-12-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 29 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 02 decembrie 2019 ) (3) Reprezentarea ministrului afacerilor interne în relația cu Parlamentul poate fi realizată și de către subsecretarul de stat desemnat, pe bază de mandat. În acest scop, subsecretarul de stat coordonează activitatea de elaborare a punctelor de vedere ale ministerului asupra propunerilor legislative, respectiv a răspunsurilor la întrebările și interpelările senatorilor și deputaților. (la 12-09-2019, Articolul 4 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )  +  Articolul 5(1) Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, coordonează:a) prefectul, cu privire la activitățile operaționale în situații de urgență, potrivit art. I alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;c) Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne; (la 04-01-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 151 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 04 ianuarie 2019 ) d) Direcția generală management urgențe medicale;e) Direcția medicală.(2) Abrogat. (la 31-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 6(1) Secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului coordonează:a) Direcția generală pentru relații cu instituțiile prefectului;b) Instituția Prefectului - 42, cu excepția activităților operaționale în situații de urgență.c) Direcția Generală de Pașapoarte; (la 31-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 ) d) Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. (la 31-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 ) (2) Abrogat. (la 31-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 7(1) Secretarul general coordonează:a) Direcția generală management resurse umane;b) Direcția generală logistică;c) Direcția generală financiară;d) Direcția generală juridică;e) Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației;e^1) Direcția fonduri externe nerambursabile. (la 19-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 73 din 15 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 ) f) Direcția secretariat general;g) Arhivele Naționale;h) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“;i) Institutul de Studii pentru Ordine Publică;j) Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;k) Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne;l) Clubul Sportiv „Dinamo“ București;m) Oficiul responsabilului cu protecția datelor personale.(2) Abrogat. (la 31-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 8(1) Secretarii de stat și secretarul general semnează, în numele și pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.(2) Atunci când documentele prevăzute la alin. (1) sunt însușite, inclusiv în calitate de avizator, de structuri aflate în coordonarea unor persoane diferite, delegarea dreptului de a semna în numele și pentru ministrul afacerilor interne se exercită de secretarul de stat sau secretarul general care gestionează domeniul ce face obiectul deciziei, cu avizul celorlalți secretari de stat sau secretarului general, după caz.(3) Delegarea dreptului de a semna în numele și pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută la alin. (1) și (2), nu aduce atingere reglementărilor privind competențele de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne, reglementărilor privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unitățile Ministerului Afacerilor Interne ori altor reglementări interne care stabilesc competențe explicite de aprobare/avizare/semnare, a căror aplicare are întâietate.(4) Delegarea dreptului de a semna în numele și pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută la alin. (1) și (2), nu se aplică pentru:a) însușirea proiectelor de acte normative pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnare;b) instrumentele de prezentare și motivare a proiectelor de legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență și hotărâri ale Guvernului pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de inițiator sau avizator;c) memorandumuri, note, informări și rapoarte care se prezintă/transmit Guvernului, prim-ministrului, Parlamentului sau Președintelui României/Administrației Prezidențiale;d) corespondența adresată prim-ministrului, celorlalți membri ai Guvernului, Parlamentului, Președintelui României ori Administrației Prezidențiale, conducătorilor instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Public și altor autorități publice centrale;e) răspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Afacerilor Interne în cadrul ședințelor Guvernului;f) însușirea documentelor programatice și documentelor de politici publice ale Ministerului Afacerilor Interne sau care vizează competențe ale acestuia;g) convenții, protocoale, înțelegeri și alte asemenea documente care se încheie la nivel interinstituțional și la care Ministerul Afacerilor Interne este parte;h) semnarea statelor de organizare;i) aprobarea numărului de posturi și a indicatorilor aflați în finanțare ai tuturor unităților Ministerului Afacerilor Interne. (la 31-05-2018, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 9În absența ministrului afacerilor interne, conducerea ministerului se exercită de către secretarul de stat desemnat de către acesta prin ordin de zi pe minister.  +  Articolul 10În baza și în executarea ordinelor și instrucțiunilor emise de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat și secretarul general emit dispoziții, potrivit art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2015 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 23 decembrie 2015, se abrogă.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Ioan-Dragoș Tudorache
    București, 26 septembrie 2016.Nr. 149.